Vypracované otázky na zkoušky z myslivosti

- odpovědi na jednotlivé otázky jsou průběžně doplňovány.

Tyto stránky nejsou veřejné. Jsou vytvořeny adeptem kurzu myslivosti pro podporu studia v nejlepším vědomí a svědomí, přesto nemusí obsahovat správné a úplné informace. Nespoléhej se slepě na tento web a ke studiu využij Penzum aj. doporučenou literaturu!
Stránky www.myslivecke-zkousky.cz nevznikly za účelem zisku, avšak jejich provoz něco stojí. Samotné vypracování otázek zabralo mnoho desítek hodin času. Poslední aktualizace 8.10.2021. Proto jsou-li pro Tebe stránky přínosem, podpoř, prosím, jejich provoz a údržbu zasláním libovolné částky na účet Fio 2501624072 / 2010. Díky a myslivosti zdar!
  • DOMŮ (návrat na hlavní stránku)
  • TEST ZNALOSTÍ (vyzkoušej své znalosti jako u zkoušek)
  • MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ (jak to probíhá)
  • VIDEO (Video ukázka z průběhu zkoušek z myslivosti)
  • KONTAKT (našli jste chybu? napište své připomínky, zájem o spolupráci apod.)
PDF karta I. (4 MB)
PDF karta II. (4 MB)
PDF karta III. (4 MB)
PDF karta IV. (4 MB)
PDF karta V. (4 MB)
PDF karta VI. (4 MB)
PDF karta VII. (4 MB)

Otázky a odpovědi na zkoušky z myslivosti

- I. - VII. všechny otázky (otázky všech skupin předmětů např. pokud si je chcete vytisknout)
- Úroveň A - nosné okruhy

I/A/1 - Definice myslivosti a její význam pro společnost

1. Dokážete výstižně definovat myslivost?
2. Charakterizujte vztah mezi myslivostí, lesnictvím a zemědělstvím.
3. Jaký je vztah myslivosti vůči průmyslu a národní ekonomice?
4. V čem spočívá společenský význam myslivosti?
5. V čem spočívá rekreační a zdravotní význam myslivosti?
1. Dokážete výstižně definovat myslivost?
- Je to zvláštní odvětví lidské činnosti, jejímž úkolem je chov, ochrana a lov zvěře a její využití.

2. Charakterizujte vztah mezi myslivostí, lesnictvím a zemědělstvím.
- Zemědělské a lesní porosty (popř. vodní plochy) tvoří životní prostředí zvěře. Při nerovnováze mezi životním prostředím a počtem zvěře může dojít k bodu, kdy zvěř působí škody – v lese okusem, ohryzem, loupáním, v zem. kult. spásáním osení, obilí, kukuřice, brambor a jiných plodin, vyléháváním obilí - černá zvěř ryje v zem. kulturách. Monokultury, mechanizace a chemizace působí škody na zvěři. Tak též působí znečištění vod, devastace lesů, doprava, atd…
Zvěř prospívá zemědělství a lesnictví – ničí semena plevelů, škodlivý hmyz, plže, hraboše a myši. Významným podílem potravy zvěře jsou traviny, buřen, divoce rostoucí na neplodných půdách, na místech hosp. nevyužitých, nepřístupných, přeměňují se tak v hodnoty využitelné pro člověka.
Je nutno zvyšovat úživnost každé honitby. V lese zakládáním políček pro zvěř, zvyšování výnosů, lesních luk, vysazováním okusných dřevin. V polích vyséváním dočasného i trvalého krytu.

3. Jaký je vztah myslivosti vůči průmyslu a národní ekonomice?
- Produkty myslivosti jsou dodávány jako suroviny, průmysl a řemesla dodávají do obchodní sítě výrobky. K myslivosti má vztah masný průmysl, konzervárenství, píšťařství, kloboučnictví, kožešnictví, koželužství, obuvnictví, rukavičkářství, brašnářství, řemenářství, oděvnictví, preparátorství, řezbářství, výzbroje a výstroje, výroba různých doplňkových a ozdobných předmětů, klenotnictví, v neposlední řadě obchod se živou zvěří. Myslivost zvyšuje cestovní ruch, včetně cizineckého, propaguje naši myslivost v zahraničí.

4. V čem spočívá společenský význam myslivosti?
- Myslivost působí kladně na morální a charakterový profil myslivce, zušlěchťujě ho a tím i jeho okolí. Nejen jemu přibližuje krásy přírody a učí ho respektu k ní.
Myslivost a lov inspiruje všechny obory umění (hudba, výtvarné umění, architektura, atp.) a mnoho řemesel. Myslivecká spolková činnost přispívá ke společenskému dění v obcích i městech (myslivecké plesy a zábavy, zapojování do různých společenských akcí organizovaných jinými subjekty, zapojování do vzdělávání mláděže a jejích volnočasových aktivit, atp.)

5. V čem spočívá rekreační a zdravotní význam myslivosti?
- Každý ví, jak příjemný a zdravý je pobyt a pohyb v přírodě. A myslivec nejde do přírody jen tehdy, když má chuť, ale musí do honitby za každých okolností. Námaha vyložená na pracích v honitbě i při lovu podporuje rozvíjení svalové síly, zvyšuje tělesnou zdatnost. Organismus se otužuje a získává odolnost vůči počasí. Myslivost posiluje souhru psychiky, nervového systému, zraku, sluchu, rozvíjí se zručnost, obratnost pohybů podmíněná držením zbraně, při střelbě poznáváme své reakce. Je zapotřebí zdůraznit i všeobecně rekreační význam myslivosti pro ty, kdo se jí věnují. Jde vlastně o formu aktivního odpočinu, o spojení jisté fyzické námahy s pobytem na čerstvém vzduchu a o uvolnění od psychického napětí.

I/A/2 - Myslivost jako hospodářská činnost

1. Jmenujte příklady ekonomického přínosu myslivosti.
2. Které produkty poskytuje myslivost?
3. Jaký je význam zvěřiny?
4. Jaký je přínos myslivosti pro zaměstnanost?
5. Jaký je přínos myslivosti pro daňový systém?
1. Jmenujte příklady ekonomického přínosu myslivosti.
- Myslivost je díky stotisícové základně svých příznivců významnou hospodářskou aktivitou s celospolečenským ekonomickým dopadem. Nejviditelnějším výstupem je samozřejmě produkce zvěřiny a dalších komodit pocházejících z lovené zvěře, nicméně opomenout nesmíme především přesuny finančních obnosů související s nákupem mysliveckého vybavení, provozními náklady, nájmy z honiteb, úhrady škod páchaných zvěří apod.

2. Které produkty poskytuje myslivost?
- Zvěřina, kůže, kožešiny, srst, peří, parohovina a rohovina, spárky, zuby (zbraně, špičáky, kelce), pro myslivce samozřejmě trofeje.

3. Jaký je význam zvěřiny?
- V souvislosti se zvěřinou je třeba také zdůraznit, že nejde o pouhou množstevní produkci jistého druhu "masa", ale především o jeho kvalitativní vlastnosti. Zvěřina je živočišnou bílkovinou, která je organismem zvěře produkována v přirozeném prostředí. Zvěř si v něm obvykle vybírá to, co nejlépe vyhovuje jejím potřebám a dokáže tuto energii velmi účelně a velmi hodnotně uložit do svých tkání. Nezanedbatelný je i fakt, že zvěřina obsahuje jenom malé množství tuku prostupujícího svalovinou. Je tedy potravinou vysoce dietní. Zvěřina je v drtivé většině případů získávána lovem dle mysliveckých zásad (rychlé usmrcení bez stresové zátěže, dokonalé vybarvení kusu) a následně bez prodlení odborně ošetřena, je srovnání s klasickými "jatečními" produkty hospodářských, není tudíž zvěř vystavena stresu. Zvěřina je tak z hlediska svého vývoje, získávání i zpracování potravinou plně srovnatelnou s většinou v současnosti moderních stravovacích výrobků nesoucích označení "biopotravina".

4. Jaký je přínos myslivosti pro zaměstnanost?
-Myslivost je spojená s velkou částí průmyslu a tudíž přináší velkou škálu pracovních míst. Ať se jedná o oblékání (kloboučnictví, kožešnictví, koželužství, obuvnictví, rukavičkářství, brašnářství, řemenářství, oděvnictví), píšťařství, preparátorství, výroba zbraní a věcí s nimi spojené (dalekohledy, puškohledy,…) či obornictví. Přínos je opravdu značný.

5. Jaký je přínos myslivosti pro daňový systém?
- Ze všech věcí co myslivost žádá a co se kupuje je odváděna daň, tudíž přínos myslivosti pro daňový systém má jistou "váhu" a nezanedbatelnost.

I/A/3 - Myslivost a životní prostředí

1. Co je to kulturní krajina a jaké v ní myslivost zajišťuje úkoly?
2. V čem spočívá „management“ volně žijící zvěře?
3. Jak se myslivost podílí na údržbě přírodních prvků v krajině?
4. Jakou roli hraje myslivost při záchraně ohrožených druhů zvířat?
5. Jaký je základní ekologický význam myslivecké péče o zvěř?
1. Co je kulturní krajina a jaké v ní myslivost zajišťuje úkoly?
- Kulturní krajina je typ krajiny, která vznikla kombinací činnosti přírody a člověka. Kulturní krajina je v současnosti vnímána též jako předmět ochrany přírodního prostředí a památkových hodnot. Myslivost zajišťuje udržování normovaných stavů zvěře, aby nedocházelo ke škodám na kulturní krajině a zajišťuje přirozenou rovnováhu organismů v ní.

2. V čem spočívá „management“ volně žijící zvěře?
- Udržování přirozené rovnováhy v přírodě, udržování normovaných stavů zvěře a ochrana ohrožených druhů.

3. Jak se myslivost podílí na údržbě přírodních prvků v krajině?
- Myslivci se podílí na údržbě přírodních prvků v krajině přímo zvyšováním úživností honiteb (vysazování remízků, okusových dřevin, ovocných stromů, zvyšování výnosů luk), udržování normovaných stavů zvěře, aby nedošlo ke škodám.

4. Jakou roli hraje myslivost při záchraně ohrožených druhů zvířat?
- Ochranářské snahy v myslivosti mají u nás dlouholeté tradice, lesníci a myslivci patřili k prvním ochráncům přírody. Již v minulosti je vedla láska k přírodě, k tomu, že se zasazovali jak o vyhlášení ochrany přírodních památek, tak o záchranu druhů zvěře, kterým hrozilo vyhubení (např. medvěd, kamzík). V současné době jsou to taktéž myslivci a lesníci, kteří jsou v praktickém provádění nejvýznamnějšími ochránci ohrožených stavů naší zvěře jak dosud tzv. běžné (zajíc, bažant), tak i vzácné (např. koroptev, tetřev, tetřívek), umělé chovy, doporučení úprav dob hájení a lovu například.

5. Jaký je základní ekologický význam myslivecké péče o zvěř?
- Aby neuváženými zásahy nebyla porušována ekologická rovnováha v přírodě.

I/A/4 - Myslivost a kulturní dědictví

1. Kde je zakotven kulturní význam myslivosti?
2. V čem spočívá význam myslivosti jako součásti kulturního dědictví?
3. V čem spočívá význam myslivosti jako spolutvůrce veřejného života?
4. Uveďte příklady kulturního vlivu myslivosti ve společnosti.
5. Jak se projevuje duchovní odkaz a význam myslivosti?
1. Kde je zakotven kulturní význam myslivosti?
- Písemnictví, umění.

2. V čem spočívá význam myslivosti jako součástí kulturního dědictví?
- Úsilí o zachování přírody a krajiny, její ochrana včetně volně žijící zvěře. Myslivost v sobě zahrnuje i další aspekty… zejména chovy zvěře, obornictví, bažantnictví, ochranu zvěře a jejich biotopů, osvětu, mysliveckou kynologii a samozřejmě dodržování mysliveckých zvyků a tradic jako používání myslivecké mluvy, úlomků, zálomků, konání výřadů a výloží, pasování. Historicky jde o tradiční škálu činností zahrnujících v sobě prvky ochrany přírody i zvěře používající své vlastní metody, tradiční mluvu, zachovávající zvyky a tradice a v neposlední řadě filozofii a etiku.

3. V čem spočívá význam myslivosti jako spolutvůrce veřejného života?
- Myslivost určuje lidské hodnoty a chování.

4. Uveďte příklady kulturního vlivu myslivosti ve společnosti.
- Soudržnost venkovských komunit, vliv na mladou generaci (vytváření žebříčku hodnot, formování názoru na svět, orientace v dění ve světě), mezigenerační vazby (princip přenosu zkušeností), vliv na umění, vliv na životní styl.

5. Jak se projevuje duchovní odkaz a význam myslivosti?
- Dodržování tradic, mluvy, zvyků, propagace myslivosti veřejnosti (výstavy, přehlídky, besedy, práce s dětmi a mládeží,…). Udržování přirozené rovnováhy v krajině, zkvalitňování životního prostředí, prosperující chov zvěře, kvalitní trofeje.

I/A/5 - Myslivecké činnosti ve vztahu k veřejnému mínění a k médiím

1. Co je veřejné mínění a jaký je jeho vztah k současné myslivosti?
2. Jaký je význam propagace myslivosti a jaké její formy znáte?
3. Jaká je úloha jednotlivce a zásady jednání při prezentaci myslivosti?
4. Uveďte některá problémová témata související s obhajobou myslivosti.
5. Jaké zásady dodržujeme při kontaktu se sdělovacími prostředky, v rámci chování na sociálních sítích a při zveřejnění fotografií?
1. Co je veřejné mínění a jaký je jeho vztah k současné myslivosti?
- souhrn názorů a hodnocení, které členové veřejnosti vyjadřují k určitému tématu, nebo jako shoda názorů mezi členy veřejnosti dosažená vzájemnou diskuzí (jednoduše řečeno je to názor či smyšlení společnosti. Někdy může být též označováno jako „pověst“, „fáma“, „hlas lidu“, veřejná (obecná) „reputace“, „souhlas lidu“ atp. Vztah veřejnosti je překvapivě pozitivní. (rozvést)

2. Jaký je význam propagace myslivosti a jaké její formy znáte?
- úkolem je vysvětlit nemyslivecké veřejnosti, co znamená věnovat se myslivosti ukázat, co vše myslivci dělají právě pro tuto veřejnost, pro národní hospodářství. Získat veřejnost, zejména mládež, pro aktivní ochranu přírody. Prosazovat na příkladu myslivosti dobré jméno naší vlasti i v zahraničí. K propagační činnosti slouží také Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody.
Formy propagace je například práce s mládeží, zkoušky loveckých psů, soutěže, příležitostné výstavky, přehlídky loveckých trofejí, výstavy, myslivecké výstavy, přednášky a besedy, tisk, knihovny, foto, rozhlas, televize, film, internet.

3. Jaká je úloha jednotlivce a zásady jednání při prezentaci myslivosti?
- Prezentovat myslivost jako ochrana a chov zvěře a přírody. Prezentovat myslivost v dobrém světle. Ukázat co myslivci dělají pro tuto společnost, pro národní hospodářství. Získat veřejnost, zejména mládež, pro aktivní ochranu přírody. Prosazovat na příkladu myslivosti dobré jméno naší vlastní i v zahraničí. Předvést mravní kulturní vyspělost.

4. Uveďte některá problémová témata související s obhajobou myslivosti.
- Nákazy zvěře (např. AMP), škody,…

5. Jaké zásady dodržujeme při kontaktu se sdělovacími prostředky, v rámci chování na sociálních sítích a při zveřejnění fotografií?
- Nezveřejňujeme fotografie, kde je vidět vývrh, barva,…. Fotografie zveřejňujeme tak, aby to bylo v souladu s mysliveckou etikou, zvyky a s tradicemi (zvěř na správném boku, poslední hryz,…).

I/A/6 - Významné mezníky v dějinách naší myslivosti

1. Charakterizujte stručně nejdůležitější etapy ve vývoji myslivosti.
2. Jmenujte významné mezníky ve vývoji mysliveckého zákonodárství.
3. Jmenujte významné mezníky ve vztahu myslivosti vůči vlastnictví půdy.
4. Jmenujte významné mezníky v dějinách myslivecké organizovanosti.
5. Charakterizujte podrobněji některý významný mezník ve vývoji myslivosti.
1. Charakterizujte stručně nejdůležitější etapy ve vývoji myslivosti.
- 950 – první doklady o loveckém právu – kníže Boleslav I. – stanoví, že lov vysoké a černé zvěře je výhradním právem panovníka (regál).
1388 – nařízení krále Václava IV. – lov výsadou vrchnosti, šlechty (dominikál).
1573 – usnesení Českého sněmu – právo lovu souvisí s vlastnictvím pozemků. (Panovník, šlechta, kláštery). Nadále platí Dominikální právo. V nařízení též zmíněna ochrana zvěře, což je považováno za počátek myslivosti na našem území.
1641 – Lovecký řád císaře Ferdinanda III. – poddaní jsou při lovech povinni loveckými robotami, lov jako kratochvíle pro šlechtu.
1675 – císař Leopold I. – nový lovecký řád – šlechta a myslivci všech hodností měli výsadní právo lovu, používání zbraní a nošení loveckých oděvů, opatření proti pytláctví.
1695 – František Antonín Sporck – založil Řád svatého Huberta.
1713 – Karel VI. vydává patent o lovu, opět jsou zmíněny výsady šlechty a myslivců o nošení zbraní a loveckého oblečení, proti pytláctví. Myslivcem se mohl stát jen ten, kdo se 3 roky vyučil na myslivce. Po vyučení byl nový myslivec slavnostně přijat do stavu mysliveckého a byl mu vydán výuční list, tesák a lovecká trubka.
1754 – Marie Terezie - Lovecký řád výrazně omezoval práva majitelů panství prodloužením doby hájení zvěře. Další opatření proti pytláctví.
1786 – císař Josef II. vydává řád o myslivosti neboli všeobecný honební patent, který uvolňoval poddané z roboty při lovech, upravoval ochranu polních plodin, ukládal hradit škody způsobené při lovu a zvěří. Nařizoval černou zvěř uzavřít do obor.
1849 – císař František Josef I. vydává říšský patent (zákon) o myslivosti č. 154 – právo myslivosti spojováno s vlastnictvím půdy. Majiteli honitby ukládal hradit škody způsobené při lovu a zvěří.
1866 – zemský zákon o myslivosti pro Čechy – omezil dosavadní právo provozovat honitbu a stanovil podmínky pro vystavení honebního lístku. Lovu se mohl věnovat pouze majitel nebo nájemce pozemku a s ním myslivci pod přísahou, kteří byli ve službě honitby nebo honebního společenstva.
1883 byl založen Spolek honební a ochrany zvěře.
1923 – založena Československá myslivecká jednota.
1948 – zákon o myslivosti č. 225/1947 Sb. – právo myslivosti nadále vázáno na vlastnictví půdy.
1962 – zákon o myslivosti 23/1962 Sb. – odloučil výkon práva myslivosti od vlastnictví půdy.
1992 – zákon o myslivosti č. 270/1992 Sb. – právo myslivosti opět přiznáno majitelům půdy.
2002 – zákon o myslivosti 449/2001 Sb. – s účinností od 1. 7. 2002 – současný platný zákon.


2. Jmenujte významné mezníky ve vývoji mysliveckého zákonodárství.
- 950 REGÁLNÍ PRÁVO – Boleslav I. , střelba vysoké
- 1388 DOMINIKÁLNÍ PRÁVO – Václav IV. , každý šlechtic může provádět právo myslivosti
- 1573 ustanovení základů myslivost => ČESKÁ MYSLIVOST
- 1848 ZÁKLADNÍ OSNOVA VYŠKOLENÍ – zakládání spolků, Lovecké bratrstvo u Schwarzenbergů
- Introdukce mufloní zvěře
- 1853 ŘIŠSKÝ ZÁKON – minimální výměra honitby je 115 ha – vztah půda X lov
- 1755 LESNÍ ŘÁDY MARIE TEREZIE – Povolení všem lidem lovit – vyhubení černé zvěře
- 22.4. 1923 založení ČESKOSLOVENSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY – p. Sladina
- časopis Stráž Myslivosti
- 1941 ZÁKON O POVINNÉM ČLENSTVÍ MYSLIVCŮ – velká kontrola!
- 1962 ZÁKON O MYSLIVOSTI – zrušena možnost projímání honiteb fyzickým osobám
- 500ha, spolky pro „obyčejné obyvatelstvo“ -> Myslivecká sdružení
- 90.léta – PRÁVO MYSLIVOSTI – vlastníkům půdy
- zrušeno povinné členství, honitba i pro fyzické osoby
- Československý myslivecký svaz
- 2001 ÚPRAVA PRÁVA MYSLIVOSTI – dobrovolné členství, 500ha
- 31.12.2001 – 1.7.2002 – ZÁKON 449/2001 SB.
- 2010 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK – of. název Myslivecké sdružení


3. Jmenujte významné mezníky ve vztahu myslivosti vůči vlastnictví půdy.
- 1388 DOMINIKÁLNÍ PRÁVO – Václav IV. , každý šlechtic může provádět právo myslivosti
- 1848 ŘIŠSKÝ PATENT - Honitby se začaly dělit na honitby vlastní a společenstevní. Zavedeny byly nové techniky lovu: šoulačka, čekaná, slídění, lov na újedi, vábení, společné hony, kruhová leč, ploužení, naháňky apod.
- 1849 – císař František Josef I. vydává ŘÍŠSKÝ PATENT (ZÁKON) O MYSLIVOSTI Č. 154 – právo myslivosti spojováno s vlastnictvím půdy. Majiteli honitby ukládal hradit škody způsobené při lovu a zvěří.
- 1853 ŘIŠSKÝ ZÁKON – minimální výměra honitby je 115 ha – vztah půda X lov
- 1866 – ZEMSKÝ ZÁKON O MYSLIVOSTI PRO ČECHY – omezil dosavadní právo provozovat honitbu a stanovil podmínky pro vystavení honebního lístku. Lovu se mohl věnovat pouze majitel nebo nájemce pozemku a s ním myslivci pod přísahou, kteří byli ve službě honitby nebo honebního společenstva.
- 1948 – ZÁKON O MYSLIVOSTI Č. 225/1947 SB. – právo myslivosti nadále vázáno na vlastnictví půdy.
- 1962 ZÁKON O MYSLIVOSTI 23/1962 - Následkem zákona o myslivosti č. 23/1962 bylo právo myslivosti odloučeno od vlastnictví pozemku a stalo se doménou organizací jako byly státní lesy, státní statky a JZD. Ty právo myslivosti poskytovaly za úplatu mysliveckým sdružením.
- 1992 ZÁKON O MYSLIVOSTI 270/1992, který opět přiznal právo myslivosti majitelům půdy ale v důsledku dalších ustanovení je toto právo velmi slabé, zejména pro majitele malých pozemků.
4. Jmenujte významné mezníky v dějinách myslivecké organizovanosti.
- 950 REGÁLNÍ PRÁVO – Boleslav I. – štvanice
- 1675 NOVÝ LOVECKÝ ŘÁD LEOPOLDA I. - který uzákonil výsadní právo lovu, používání zbraní a nošení loveckých oděvů, stanovil opatření proti pytláctví a zakázal nošení zbraní osobami nepovolanými.
- 1695 – FRANTIŠEK ANTONÍN SPORCK – založil Řád svatého Huberta.
- 1713 – Karel VI. vydává PATENT O LOVU, opět jsou zmíněny výsady šlechty a myslivců o nošení zbraní a loveckého oblečení, proti pytláctví. Myslivcem se mohl stát jen ten, kdo se 3 roky vyučil na myslivce. Po vyučení byl nový myslivec slavnostně přijat do stavu mysliveckého a byl mu vydán výuční list, tesák a lovecká trubka
- 1755 LESNÍ ŘÁDY MARIE TEREZIE – Povolení všem lidem lovit – vyhubení černé zvěře
- 22.4. 1923 založení ČESKOSLOVENSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY – p. Sladina
- časopis Stráž Myslivosti
- 1941 ZÁKON O POVINNÉM ČLENSTVÍ MYSLIVCŮ – velká kontrola!
- 1962 ZÁKON O MYSLIVOSTI – zrušena možnost projímání honiteb fyzickým osobám
- 500ha, spolky pro „obyčejné obyvatelstvo“ -> Myslivecká sdružení
- 90.léta – PRÁVO MYSLIVOSTI – vlastníkům půdy
- zrušeno povinné členství, honitba i pro fyzické osoby
- Československý myslivecký svaz
- 2010 nový Občanský zákoník – of. název Myslivecké sdružení


5. Charakterizujte podrobněji některý významný mezník ve vývoji myslivosti.
- Lesní řády Marie Terezie: V polovině 18. století se začaly výrazněji projevovat škody na zemědělských porostech, a proto v roce 1766 vydala Marie Terezie patent, který nařizoval myslivcům (vlastníkům loveckého práva) hradit škody působené zvěří na polích.
Situace se nelepšila, proto jen o čtyři roky později vychází další zásadní nařízení, které ukládalo povinnost uzavřít veškerou černou zvěř do obor.
Na tento stav navázal syn Marie Terezie, císař Josef II, který v roce 1786 vydává nový patent, který zakazuje chov černé zvěře ve volných honitbách a povoluje její chov jen v oborách. Mimo obory byla černá považována za škodnou, kterou bylo nutno nemilosrdně hubit. A takovýto stav vydržel téměř 170 let, tedy až do konce druhé světové války. Černá zvěř se ve volnosti vyskytovala jen zřídka, přičemž se jednalo o jedince, kteří buď unikli z obor, nebo k nám pronikli ze Slovenska. Tyto věty jasně potvrzuje fakt, že podle oficiálních statistik se v roce 1935 ulovilo jen 23 kusů černé zvěře. Obdobně tomu bylo ještě bezprostředně po skončení války, kdy v roce 1946 bylo uloveno 26 kusů.

I/A/7 - Osobnost myslivce a etika v myslivecké praxi

1. Jmenujte některé kladné osobnostní rysy myslivce.
2. Vysvětlete obecně pojem etika v myslivosti.
3. Jmenujte některé etické normy dodržované v myslivosti.
4. Proč je u myslivců kladen důraz na kladné charakterové vlastnosti?
5. Co je Myslivecký řád?
1. Jmenujte některé kladné rysy myslivce.
- Ukázněnost a dodržování bezpečnosti při zacházení se zbraní
- Potlačení „střelecké vášně“
- Rozvaha
- Sebeovládání
- Stálé sebevzdělávání
- Poctivost a čestnost
- Slušnost a nezištnost
- Družnost a ochota pomoci
- Skromnost

2. Vysvětlete obecně pojem etika v myslivosti.
- Etika v myslivosti vysvětluje, jak by se měl myslivec ve společnosti ale i v soukromém životě chovat. Jak by měl přemýšlet a jak reprezentovat myslivost jako takovou. Etika také vysvětluje jak by se měl myslivec chovat ke zvěři a ke přírodě.

3. Jmenujte některé etické normy dodržované v myslivosti.
- Myslivec nesmí zvěř trýznit, má o ni pečovat a chránit ji. Myslivec nechová zvěř proto, aby ji usmrcoval, ale usmrcuje ji proto, aby ji choval.

4. Proč je u myslivců kladen důraz na kladně charakterové vlastnosti?
- Protože rozhodují o životě a smrti, mají v rukou smrtelnou zbraň.

5. Co je Myslivecký řád?
- Je závazný pro členy ČMMJ.
-Vychází z právních předpisů o myslivosti, zbraních a střelivu, ochraně přírody a veterinární péči, stanov ČMMJ a dalších.
- Dodržováním mysliveckého řádu se sleduje správný a bezpečný výkon práva myslivosti v souladu s tradicemi a morálkou.

I/A/8 - Vývoj, význam a pravidla použití myslivecké mluvy

1. Co je to myslivecká mluva a jak vznikla?
2. Kde můžeme najít kompletní přehled mysliveckých termínů a výrazů?
3. Kdy a za jakých podmínek mysliveckou mluvu používáme?
4. Uveďte příklady ryze odborných mysliveckých termínů z různých oblastí myslivecké praxe.
5. Uveďte některé nesprávné výrazy, které se ve slovníku myslivců objevují.
1. Co je to myslivecká mluva a jak vznikla?
- Myslivecká mluva vznikla již ve středověku (1620 Bílá Hora – poněmčení) a od té doby se neustále vyvíjí. Vznikla k jakémusi odlišení myslivců od obyčejné veřejnosti – nadřazenost (ostatní nerozumí). Popsání zvěře hlavně dle činnosti.

2. Kde můžeme najít kompletní přehled mysliveckých termínů a výrazů?
- V mysliveckém slovníku. (Slovník Jaromíra Kovaříka a Ctirada Rakušana)

3. Kdy a za jakých podmínek mysliveckou mluvu používáme?
- V myslivecké společnosti, při prezentaci myslivosti,..

4. Uveďte příklady ryze odborných mysliveckých termínů z různých oblastní myslivecké praxe.
- Barva, běl, morda, kelce, klektáky, chrutí, toulec, rez, klást,..

5. Uveďte některé nesprávné výrazy, které se ve slovníku myslivců objevují.
- Telko místo koloucha, deka místo kůže, dosledovaná zvěř je padlá zvěř,…

I/A/9 - Popis myslivecké činnosti mysliveckou mluvou

1. Popište mysliveckou mluvou výbavu myslivce.
2. Popište mysliveckou mluvou individuální lov a činnost myslivce v jeho průběhu.
3. Popište mysliveckou mluvou společný lov a činnost myslivce v jeho průběhu.
4. Popište mysliveckou mluvou chování myslivce po výstřelu, během dosledu, dohledávky a ošetření ulovené zvěře.
5. Popište mysliveckou mluvou práci loveckého psa a související chování myslivce.
1. Popište mysliveckou mluvou výbavu myslivce.
- Klobouk, brašna, zbraň, lovecký nůž s pevnou čepelí, pirštok, trojnožka, kulovnice, brokovnice, optika, …

2. Popište mysliveckou mluvou individuální lov a činnost myslivce v jeho průběhu.
- Individuální lov provádí jedna osoba (pokud ji provází lovecký průvodce, stále se jedná o individuální lov) a loví se při něm převážně zvěř velká a šelmy. Používají se kulové zbraně a náboje. K individuálnímu lovu je potřeba lovecký lístek a povolenku k lovu ( u skupinových lovů - honů, náháněk, nátlače... je povolenka k lovu hromadná ).
Šoulačka: Nejsložitější způsob lovu. Lovec sám prochází (šoulá) známými cestičkami a stezkami - šoulacími chodníky - a snaží se ke zvěři přiblížit na bezpečný dostřel tak, aby nebyl zavětřen (aby jej zvěř neucítila), uslyšen ani uviděn - aby zvěř "nezradil". K postupu se používá různých přirozených krytů (stromy, křoví, skály). Tímto způsobem se loví převážně spárkatá zvěř.
Čekaná: Dříve označováno jako čekání. Způsob lovu, při kterém lovec čeká na vhodném místě. K tomu si vytvoří buď dočasné krytí (kryt z natrhaných větviček, přenosný posed) nebo použije již dopředu připravených zařízení určených k tomuto lovu (posedy, kazatelny). Podmínkou je, aby jej zvěř nemohla zavětřit, zůstal po celou dobu v klidu a jen pozoroval okolí.
Jelení zvěř se tímto způsobem loví hlavně z posedu (alespoň 8 m vysokých, aby lovec nebyl zpozorován a zavětřen) za ranního svítání nebo při večerním soumraku, kdy se jeleni chodí pást na své oblíbené pastviny. Podobně se čeká na dančí, srnčí a černou zvěř. Divoké vodní ptactvo se loví z upravených budek za rozbřesku nebo soumraku. K lovu holubů se používá krytí stromů nebo keřů. Lišky, kuny a podobné šelmy se loví čekáním u jejich nory nebo na újedišti.
Slídění: Při tomto způsobu lovu prochází lovec často křovinatý terén s myslivecky upotřebitelným psem ze skupiny slídičů. Psa nemusí mít samotný myslivec, ale častěji mu při lovu pomáhá jiná osoba. Tímto způsobem se loví hlavně drobná zvěř.
Lov na újedi: Tento lov patří mezi skupinu lestných lovů. Probíhá podobně jako čekaná, jen k přilákání zvěře se používá návnad, kterou tvoří tělo nebo část uhynulé nebo ulovené zvěře (velké šelmy). Může se ale používat i rostlinná potrava (vařené brambory), např. pro lov černé zvěře. Místo lovu se pak nazývá újediště. Velikost újedi se liší podle druhu zvěře, která je lovena (na medvěda se jako újeď používá např. kůň, kdežto na černou zvěř stačí pár vařených brambor). V každém případě je podle zákona nutné po lovu újeď odklidit. Tento způsob lovu je velmi obtížný a je potřeba hodně trpělivosti, protože v některých případech trvá i několik dní než lovná zvěř újeď najde a zvykne si ji navštěvovat pravidelně.
Vábení: Vábení patří do skupiny lestných lovů. Spočívá v přilákání zvěře napodobením jejího hlasu nebo hlasu kořisti. K tomu se používá vábniček, které se vyrábí k napodobení určitého druhu zvěře. Vábení je velice obtížné a existuje mnoho způsobů, jak zvěř přivábit v různých situacích. Zvěř v různých obdobích roku se loví jinak, stejně tak se mění zvuk vábení podle věku vábené zvěře.

3. Popište mysliveckou mluvou společný lov a činnost myslivce v jeho průběhu.
- Na společném lovu se loví drobná srstnatá i pernatá zvěř (např. zajíc, bažant, povolené druhy kachen …) a zvěř černá (lončák a sele). Společného lovu se účastní větší počet lidí - lovců a honců. Používají se brokové zbraně s brokovými či jednotnými náboji, ale i zbraně kulové s kulovými náboji ( jen u naháněk a nátlaček na černou zvěř). Myslivci při lovu používají lovecky upotřebitelné psy.
Nejčastější druhy společného lovu jsou: kruhová leč, obstavná leč, česká leč, ploužení, naháňka a nátlačka.
Kruhová leč: Kruhová leč je společný lov, tudíž nespadá do individuálních lovů. Používá se na drobnou srstnatou zvěř (zajíc, králík).
Lovci se rozestoupí do kruhu (odtud název kruhová) a na povel vedoucího honu (hospodář nebo jím pověřená osoba) zahájí lov. Střelci, vodiči se psi se začnou pohybovat směrem do středu. Po přiblížení střelců na dostřel dává vedoucí honu povel Z kola ven, což znamená, že střelci nesmí střílet do kruhu, ale jen na zvěř vybíhající s kruhu ven. Po zvážení vedoucí honu dá povel konec leče, tudíž střelec vybíjí zbraň a je zakázána jakákoli střelba. U tohoto lovu je nutná vysoká disciplína ( nebezpečí postřelení lovců a psů, kteří se pohybují v leči) a organisovanost. Také terén by měl být přehledný. Vzhledem k minimálním přirozeným stavům drobné zvěře se ve větší míře tato leč používá už jen na jihu Moravy.

4. Popište mysliveckou mluvou chování myslivce při výstřelu, během dosledu, během dohledávky a během ošetření ulovené zvěře.
- Pokud kus, na který se střílelo, nezůstal ihned v ohni, je třeba vyčkat, a to cca 20-30 minut, mnohdy dle značení zvěře i déle a teprve potom jít hledat nástřel, který je třeba řádně označit nástřelovým zálomkem a po vyhodnocení nástřelu rozhodnout, zda je třeba provést dosled pomocí psa nebo se půjde po pobarvené stopě, je-li zřetelná, dál. Důležité je připomenout, že nástřel je třeba najít a důkladně vyhodnotit i v případě, že jsme zvěř "určitě" chybili!
Poté, co byla zvěř po ráně nalezena, provede doprovázející ve smyslu mysliveckých zvyků a tradic všechny úkony spojené s prokázáním poslední pocty zvěři, a to udělením úlomků (poslední hryz, příp. i výstřelový úlomek) a blahopřání úspěšnému loveckému hostu předáním loveckého úlomku. Oba účastníci lovu společně provedou také určení věku a předběžné posouzení trofeje ulovené zvěře. Při dobré ráně je na místě, aby doprovázející kromě blahopřání ocenil tuto skutečnost i slovní pochvalou a uznáním na adresu loveckého hosta.
Ulovený kus spárkaté zvěře je třeba poté ošetřit, a to jejím vyvrhnutím. Doprovázející (vzhledem ke své praxi, zkušenosti a tím i zručnosti) může vyvrhování provést za loveckého hosta, nejdřív by však měl vyvrhování tomuto nabídnout, a pokud si to přeje lovecký host provést sám, je třeba mu v souladu s mysliveckými zvyky a tradicemi vyhovět.

5. Popište mysliveckou mluvou práci loveckého psa a související chování myslivce.
- Honiči – Honí zvěř ; Následuje psa
- Barváři – Dohledávají/Dosledují zvěř ; Následuje psa
- Ohaři – Vystavují, vyhledávají drobnou zvěř, aportují ; Vyčkává až mu pes přinese zvěř
- Slídiči – Slídí, přináší zvěř ; Vyčkává až mu pes přinese zvěř
- Norníci – Norují ; Čeká u nory
- morda, aport, dosled,…

I/A/10 - Popis spárkaté zvěře a jejích životních projevů mysliveckou mluvou

1. Uveďte obecně platná označení jednotlivých části těla spárkaté zvěře.
2. Které jsou specifické výrazy pro popis parohaté zvěře?
3. Které jsou specifické výrazy pro popis rohaté zvěře?
4. Které jsou specifické výrazy pro popis černé zvěře?
5. Popište mysliveckou mluvou chování a rozmnožování spárkaté zvěře.
1. Uveďte obecně platná označení jednotlivých částí těla spárkaté zvěře.
- Běhy, větrník (kromě prasete divokého – ryj), svírák, lízák, říje (kromě prasete divokého – chrutí), kladení, střapec,…

2. Které jsou specifické výrazy pro popis parohaté zvěře?
- špičáky v horní čelisti – kelce, stárnutím jelenů (po 13-14 roku stáří) se zmenšuje schopnost tvorby velkého paroží – zpátečníci, větrník, slzník, hříva, …

3. Které jsou specifické výrazy pro popis rohaté zvěře?
- po stranách hřbetu světlé oválné skvrny - sedlo/čabraka, na krku prodloužená tuhá srst - rouno, u kamzíků pachové žlázy – fíky, páchnoucí látka - prk, bezoárové koule – koule tvořená ze slepených slízaných chlupů uvnitř žaludku (koza, kamzík).

4. Které jsou specifické výrazy pro popis černé zvěře?
- selata do 31. března následujícího roku jsou letošáci, potom loňčáci. Kňour ve třetím roce života je sekáč, Špičáky kňoura v horní čelisti jsou klektáky v dolní čelisti páráky. Bachyně mají špičáky (dolní) kratší a nazývají se háky. Hřeben, markazíni – selata, ryj.

5. Popište mysliveckou mluvou chování a rozmnožování spárkaté zvěře.
- Jistí, bádá, pátrá, bystří, větří, troubí, vytahuje, táhne, zatahuje, láme, zaléhá, kaliští se, kňour zbraněmi klektá/seká,…
- Říje, chrutí.

I/A/11 - Popis drobné srstnaté zvěře a jejích životních projevů mysliveckou mluvou

1. Uveďte obecně platná označení jednotlivých části těla drobné srstnaté zvěře.
2. Popište mysliveckou mluvou králíka a zajíce.
3. Popište mysliveckou mluvou chování drobné srstnaté zvěře.
4. Popište mysliveckou mluvou rozmnožování drobné srstnaté zvěře.
5. Uveďte některé specifické pojmy používané pro popis drobné zvěře.
1. Uveďte obecně platná označení jednotlivých částí těla drobné srstnaté zvěře.
- Slechy, světla, hlava, nos, huba, vousy, krk, hruď, tlapka, běhy, břicho, pírko, hřbet.

2. Popište mysliveckou mluvou králíka a zajíce.3. Popište mysliveckou mluvou chování drobné srstnaté zvěře.
- Je-li vyplašen, z lože vyzvednut, vypíchnut, vystává, vyráží, uhání, peláší, kličkuje, klouže břichem po zemi, hopkuje, panáčkuje, kuželkuje – vztyčuje-li se na zadní běhy, seká-li předními běhy do vzduchu – bubnuje, seká-li zadními běhy – dupe, při soubojích políčkují, je-li jich více po hromadě – besedují, králík doluje,…

4. Popište mysliveckou mluvou rozmnožování drobné srstnaté zvěře.
- Honcování

5. Uveďte některé specifické pojmy používané pro popis drobné srstnaté zvěře.
- škrabáky – drápy zajíců a hlodavců, řezáky – hlodáky či struhy,…

I/A/12 - Popis šelem a jejich životních projevů mysliveckou mluvou

1. Uveďte obecně platná označení jednotlivých části těla šelem.
2. Popište mysliveckou mluvou lišku a vlka.
3. Popište mysliveckou mluvou kunu a jezevce.
4. Popište mysliveckou mluvou chování, získávání potravy a rozmnožování šelem.
5. Uveďte některé speciální pojmy používané pro popis šelem.
1. Uveďte obecně platná označení jednotlivých částí těla šelem.
- Hlava, slechy, světla, čenich, morda/mordička, krk, hruď, tlapy/tlapky, běhy, břicho, kýty/kýtky, hřbet.

2. Popište mysliveckou mluvou lišku a vlka.3. Popište mysliveckou mluvou kunu a jezevce.4. Popište mysliveckou mluvou chování, získávání potravy a rozmnožování šelem.
- Chování: V honitbě vlk vězí, na podzim vede kočovný život, v zimě se sdružuje ve smečky, stopní dráha – čárování, liška do brlohu vjíždí, z něho vyjíždí, na povrchu v pelechu zaléhá, do nory jezevec vklouzá, v brlohu vězí, den přespává, před opouštěním nory jistí, před vchodem se vyklepává, na zimu se jezevec ukládá,…
Potrava: Vlk zvěř pronásleduje, štve, kořist strhne, zadáví, mršinu ožírá, liška vychází na lov – na lup, kořist loupí, strhává ji, dáví, odnáší, buď načíná nebo celou dáví, rys se na kořist vrhá, jezevec za soumraku vychází na žír, sbírá žír, kořínkuje, mravenčí, kuna vychází na lup, vylupuje hnízda, úlovek dáví, tchoř odvléká, požírá.
Rozmnožování: Vlk – honění, liška, rys, kočka, vydra, kuna – kaňkování, jezevec – chrutí.

5. Uveďte některé speciální pojmy používané pro popis šelem.
- špičáky – kly, pazoury – prsty s drápy, přezka – samičí pohl. org., sádelník – pachová žláza, bílé zbarvení konce oháňky se označuje jako kvítek (liška), nad kořenem oháňky pachová žláza fialka (liška).

I/A/13 - Popis pernaté zvěře a jejich životních projevů mysliveckou mluvou

1. Uveďte obecně platná označení jednotlivých části těla pernaté zvěře.
2. Popište mysliveckou mluvou bažanta a koroptev.
3. Popište mysliveckou mluvou dravce, sovu, kachnu a husu.
4. Popište mysliveckou mluvou chování, získávání potravy a rozmnožování pernaté zvěře.
5. Uveďte některé speciální pojmy používané pro popis pernaté zvěře.
1. Uveďte obecně platná označení jednotlivých částí těla pernaté zvěře.
- Hlava, hřbet, letky, stoják/stojáček, hruď, břicho, krk,…

2. Popište mysliveckou mluvou bažanta a koroptev.3. Popište mysliveckou mluvou dravce, sovu, kachnu a husu.

4. Popište mysliveckou mluvou chování, získávání potravy a rozmnožování pernaté zvěře.
- Chování: Pátrá zrakem, sluchem bystří, při večerním zahřadování kohout brká, krká, při ranním toku kohout puká či počítá, zrychluje se v trylek, následuje výlusk a broušení – tetřev jezdí po větvi, slepice ošlapuje, tetřev zapadá na strom, hlučně se zalomí, zahřaduje, někdy se přelomí na jiný strom. Při spatření nebezpeční perlička křičí.
Získávání potravy: Tetřev uštipuje, spásá, krocan se paství, toulá se, perlička se paství, popelí se, bažant se paství, bere zob, kachny se paství, kormorán loví, sluka červy vypichuje, výr kořist trhá a hltá ji.
Rozmnožování: Tok, bažant – ostruhování, koroptev – párkování, rozštipování, kachna – řadění,

5. Uveďte nějaké speciální pojmy používané pro popis pernaté zvěře.
- zejk – ostrý zářez v horní čelisti u sokolovitých, nehet – zesílená část na špičce zobáku u vrubozobých, obsah svalnatého žaludku je rozmělňován pomocí grytu – drobných kamínků a zrohovatělou sliznicí, hlasové ústrojí – syrinx

I/A/14 - Zvyky při individuálních lovech zvěře

1. Uveďte přehled tradic uplatněných při individuálním lovu zvěře.
2. Jak se projeví myslivecká etika v rámci individuálního lovu s ohledem na chování vůči zvěři?
3. Jaký je rozdíl v předání úlomku při lovu s loveckým průvodcem a bez něj?
4. Které zálomky lze během osamělého lovu použít?
5. Která pravidla platí ve vzájemném vztahu loveckého hosta a průvodce?
1. Uveďte přehled tradic uplatněných při individuálním lovu.
- Poslední hryz, předání úlomku, „stráž u zhaslého kusu“, troubení,…

2. Jak se projeví myslivecká etika v rámci individuálního lovu s ohledem na chování vůči zvěři?
- Mířit myslivecky (na komoru),střílet na přiměřenou vzdálenost, nestřílet jako první samičí kus vodící mládě, nestřílet na vedoucí kus v tlupě, účastnit se případného dosledu, trofej pečlivě vypreparovat, poslední hryz, předání úlomku, „stráž u zhaslého kusu“, úlovek patřičně ošetřit, při převozu hlavou k lesu – poslední rozloučení.

3. Jaký je rozdíl v předání úlomku při lovu s loveckým průvodcem a bez něj?
- Bez průvodce si myslivec dá úlomek za klobouk sám a dodrží tradici „stráž u zhaslého kusu“.

4. Které zálomky lze během osamělého lovu použít?
- Hlavní zálomek, směrový zálomek, nástřelový zálomek, stopový zálomek.

5. Která pravidla platí ve vzájemném vztahu loveckého hosta a průvodce?
- Lovecký host dbá jak na bezpečnost tak na pokyny průvodce, průvodce dbá na zvyky a tradice při osamělém lovu.

I/A/15 - Zvyky při společných lovech zvěře

1. Uveďte přehled zvyků a tradic uplatněných při společném lovu.
2. Jak se projeví myslivecká etika v rámci společného lovu s ohledem na chování vůči zvěři?
3. Jaké se od účastníka společného lovu předpokládá chování?
4. Jak se myslivec ustrojí a vystrojí na společný lov?
5. Jaké je chování myslivce na stanovišti s ohledem na myslivecké zvyky?
1. Uveďte přehled zvyků a tradic uplatněných při společném lovu.
- Organizační zásady (postavení účastníků naháňky), výlož a výřad, troubení, úlomky, poslední leč, pasování,…

2. Jak se projeví myslivecká etika v rámci společného lovu s ohledem na chování vůči zvěři?
- Respektování pravidel „poslední brok“ a „první kule“, projeví se na zvěři (střelba po ní), nestřílíme do „hrobu“,…

3. Jaké se od účastníka lovu předpokládá chování?
- Respektuje pravidla lovu, dbá na bezpečnost, ctí tradice a zvyky,..

4. Jak se myslivec ustrojí a vystrojí na společný lov?
- Myslivec dbá na počasí, obléká se do zelené, černé, hnědé a do fluorescenční barvy kvůli bezpečnosti.

5. Jaké je chování myslivce na stanovišti s ohledem na myslivecké zvyky?
- Dbá na bezpečnost sebe i lidí kolem sebe, střelec respektuje „poslední brok“ a „první kule“,…

I/A/16 - První kule, poslední brok, lovecké právo a stráž u zhaslého kusu

1. Čeho se týká pojem „lovecké právo“ a komu náleží?
2. Jaký je vztah trofeje a loveckého práva?
3. Vysvětlete pravidlo „první kule“.
4. Vysvětlete pravidlo „posledního broku“.
5. Vysvětlete tradici „stráž u zhaslého kusu“.
1. Čeho se týká pojem „lovecké právo" a komu náleží?
- Pojmem "lovecké právo" se rozumí jedlé vnitřnosti spárkaté zvěře (drob). Náleží k němu jazyk, srdce, plíce, játra, slezina, ledviny, popřípadě tuk (běl), který lze rukou oddělit. Patří podle tradice střelci, který zvěř ulovil a vyvrhl. Jestliže však kus vyvrhoval lovecký průvodce, náleží lovecké právo jemu. Hlava s trofejí se obvykle ponechává střelci. Pokud si ji odnáší nevypreparovanou, náleží mu i mozek. Jinak je mozek součástí loveckého práva a v případě, že zvěř vyvrhoval a trofej preparoval průvodce, náleží jemu. Podobně je tomu i u holé zvěře. Pokud se kus holé zvěře odevzdá k prodeji a jde s celou hlavou, pak tedy samozřejmě bez vynětí mozku.

2. Jaký je vztah trofeje a loveckého práva?
- Lovecké právo může patřit i jinému myslivci než lovci, zatímco trofej vždy patří lovci.
3. Vysvětlete pravidlo „první kule".

- Při společných lovech platí zásada "první kule, poslední brok". Střílelo-li např. na divoké prase více lovců, je kus přiřčen tomu lovci, jehož zásah zvěř smrtelně zranil, byť i kus nepadl v ráně a musel být proveden dosled. Tato rána se považuje za "první kuli". Nemusí být první v pořadí, jestliže zvěř byla předchozími zásahy jen poraněna. Další případné zásahy - po "první kuli" - platí za rány dostřelné. Zjišťuje se to na zhaslé zvěři a ve sporných případech rozhoduje vedoucí lovu.

4. Vysvětlete pravidlo „posledního broku".
- "Poslední brok" při honech znamená, že lovcem střelené zvěře je poslední střelec, který na kus střílel a po jehož ráně kus klesl a zhasl. Nepočítá se ovšem tzv. "střelení do hrobu" (na již zhaslou zvěř).

5. Vysvětlete tradici „ stráž u zhaslého kusu".
- Poslední poctou ulovené zvěři je "stráž u zhaslého kusu". Jde o chvíli pozdržení se u střelené zvěře a zamyšlení, o okamžiky splynutí s přírodou, kdy lovec znovu v duchu prožívá úspěšný lov. Tento zvyk má kromě morálního i praktický význam, kus může totiž vychladnout.

I/A/17 - Vztah myslivce k živé i ulovené zvěři a k trofeji

1. Jmenujte některé zásady chování myslivce vůči živé zvěři.
2. Jak se má myslivec chovat vůči složené zvěři
3. Jaký je správný vztah myslivce k trofeji?
4. Jaká pravidla platí při fotografování zvěře?
5. Jak učíme děti a nemysliveckou veřejnost kladnému vztahu vůči zvěři?
1. Jmenujte některé zásady chování myslivce vůči živé zvěři.
- Dodržujeme období klidu, nelovíme kdy není jejich doba lovu, řádně přikrmujeme, čistíme krmná zařízení, popř. léčíme,…

2. Jak se má myslivec chovat vůči složené zvěři?
- S úctou a dodržet veškeré tradice a zvyky.

3. Jaký je správný vztah myslivce k trofeji?
- Myslivec má trofej jako vzpomínku nebo hodnotitelným soutěžním předmětem.

4. Jaká pravidla platí při fotografování zvěře?
- Fotografuje s řádnou a uctivou prezentací zvěře.

5. Jak učíme děti a nemysliveckou veřejnost kladnému vztahu vůči zvěři?
- Propagací myslivosti. Prosazovat na příkladu myslivosti dobré jméno naší vlasti i v zahraničí. K propagační činnosti slouží také Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody.
Formy propagace je například práce s mládeží, zkoušky loveckých psů, soutěže, příležitostné výstavky, přehlídky loveckých trofejí, výstavy, myslivecké výstavy, přednášky a besedy, tisk, knihovny, foto, rozhlas, televize, film, internet.

I/A/18 - Úlomky, poslední hryz a poslední zob

1. Za které druhy zvěře se předává úlomek?
2. Jak probíhá předání úlomku průvodcem?
3. Kdo a kdy předává úlomky na společném lovu?
4. Z kterých dřevin se úlomky běžně odebírají?
5. Co jsou stavovské úlomky?
1. Za které druhy zvěře se předává úlomek?
- a) Veškeré zvěře spárkaté a to samčího i samičího pohlaví
b) Zvěře pernaté po ulovení jeřábka, tetřeva, tetřívka, divokého krocana, bažanta královského
c) U šelem za ulovení – medvěda, vlka, rysa, divokou kočku, jezevce a lišku.

2. Jak probíhá předání úlomku průvodcem?
- Lovec stojí na straně paroží, průvodce naproti, oba mají smeknuto. Předává se nad hlavou uloveného kusu; průvodce podává levou rukou na klobouku úlomek lícem vzhůru, ulomeným koncem směrem k lovci. Průvodce doprovodí předávání úlomku krátkým proslovem, např.: „ Pane X, blahopřeji vám k ulovení tohoto jelena a přijměte podle staré myslivecké tradice úlomek, lovu zdar!“ Lovec také drží klobouk levé ruce, pravicí převezme úlomek a zasune si ho za stuhu na pravou stranu klobouku. Svou vděčnost vyjádří průvodci tím, že jeden boční výhonek z úlomku ulomí, vrátí ho stejným způsobem na klobouku průvodci s poděkováním: „Pane Y, děkuji vám, že jste mě přivedl k úspěšné ráně, a přijměte, prosím , část úlomku, lovu zdar!“ Průvodce si část úlomku zasune též na pravou stranu klobouku a podají si pravice.

3. Kdo a kdy předává úlomky na společném lovu?
- Myslivecký hospodář při výřadu.

4. Z kterých dřevin se úlomky běžně odebírají?
- Z jehličnanů, listnanů poblíž ulovení zvěře.

5. Co jsou stavovské úlomky?
- Stavovský úlomek je úlomkem třívýhonkovým. Jedná se o ulomenou větvičku, kterou se myslivci zdobí při různých mysliveckých akcích. Jsou to například: myslivecké plesy, přijímání mezi myslivce, střelecké akce, svatby, apod. Tyto úlomky nosí myslivci na levé straně klobouku.

I/A/19 - Výlož a výřad

1. Vysvětlete rozdíl pojmů výlož a výřad.
2. Jak se organizuje zvěř na výloži a výřadu?
3. Která zvěř se dostává na výlož a výřad?
4. Jaké myslivecké zvyky se dodržují při výřadu?
5. Jaká pravidla platí pro přítomnost myslivců na výřadu?
1. Vysvětlete rozdíl pojmů výlož a výřad.
- Výlož - ukončení leče, Výřad – ukončení naháňky (lovecké části)

2. Jak se organizuje zvěř na výloži a výřadu?
- Zvěř se na výloži klade na pravý bok, každý desátý kus - počítáno odprava doleva z pohledu od běhů - se povytáhne. Při společném lovu na černou (spárkatou) zvěř se na výloži úlomky (poslední hryz a lovecký) předávají zřídka; častěji až na výřadu. Nejpozději na výloži se ošetří úlovek, provede vývrh. Při honu se zvěř klade odděleně podle druhu, případně i pohlaví, úlovky se ošetří (vymačkání zajíců, popřípadě vyháčkování pernaté zvěře).
Zvěř na výřadu se klade na chvojí (při vodních honech na rákos) nebo na trávu a z klestu se kolem upraví lem. Zvěř se pokládá na pravý bok, každý desátý kus se povytáhne, počítá se odprava doleva z pohledu od běhů. V rozích výřadu se mohou zapálit ohně. Zvěř na výřadu se nepřekračuje. Při společných lovech na černou (spárkatou) zvěř se na výřad kladou kusy podle hmotnosti případně odděleně podle pohlaví, řada je vyrovnána podle hlav zvěře. Byla-li ulovena též dravá zvěř (např. liška), klade se do další řady; lišce se natáhne oháňka kolmo od těla. Zvěř má v ryjích (svíracích) vsunuty úlomky - poslední hryz, popřípadě na komorách položeny vlastnické úlomky.

3. Která zvěř se dostává na výlož a výřad?
- Veškerá ulovená lovná zvěř

4. Jaké myslivecké zvyky se dodržují při výřadu?
- a) Organizace pokládání zvěře b) Drobná se drží za hlavu c) Rozestavení účastníků naháňky

5. Jaká pravidla platí pro přítomnost myslivců na výřadu?
- Předseda MS a vedoucí lovu se postaví ke hřbetní straně zvěře, trubači vedle či naproti. Proti hlavám zvěře se postaví střelci, honci u běhů zvěře.

I/A/20 - Zálomky

1. Co jsou zálomky a k čemu slouží?
2. Co je hlavní a směrový zálomek?
3. Jaké je použití nástřelového zálomku, slednice a příčného zálomku?
4. Co je stanovištní zálomek a kdy se používá?
5. Co je výstražka a čekalka?
1. Co jsou zálomky a k čemu slouží?
- Zálomky jsou praktická němá myslivecká mluva. Jednotliví lovci se v krajině, v lese jejich pomocí dorozumívali od dávných dob. Jsou to větvičky jehličnanů zalomené k různým účelům.

2. Co je hlavní a směrový zálomek?
- Hlavní - znamená pozor, něco se děje, hledej další zálomek. Je dlouhý na délku paže, zbaven kůry na líci i rubu, viditelná je spodní strana, pokládá se, nebo i zavěšuje.
Směrový - uříznutou částí ukazuje směr, velikost má na polovinu paže, také je zbaven kůry na líci i rubu. Směrové zálomky se pokládají spodní stranou nahoru na dohled od sebe.

3. Jaké je použití nástřelového zálomku, slednice a příčného zálomku?
- Nástřelový - je kolmo do země zapíchnutá neostrouhaná větev, nejméně délky poloviny paže nebo i delší. Stála-li zvěř u stromu, můžeme i zalomit větev.
Stopový - ukazuje u nástřelového směr odskoku zvěře. U samčí zaostřený konec, u samičí zvěře rostlý konec ukazuje směr odběhnutí postřelené zvěře.
Příčný - je "pomocníkem" stopového zálomku. Je na délku prstu a aby nedošlo k mýlce, klade se na opačnou stranu. Není-li si lovec jistý směrem odskoku zvěře, položí příčné dva, každý jinam směřující.

4. Co je stanovištní zálomek a kdy se používá?
- Stanovištní - označuje stanoviště střelců i jiná stanoviště. Až na několik koncových má tento zálomek ulámané větvičky, je neostrouhán a je zapíchnutý kolmo do země.

5. Co je výstražka a čekalka?
- Čekací - patří také mezi ty, které můžeme častěji používat. Jsou to dva zálomky velikosti paže, neostrouhané, neolámané, položené křížem spodní stranou nahoru, které vzkazují: "Počkej na mě!" Nechceme-li nebo nemůžeme-li čekat, olámeme větvičky až na několik koncových (a jsou z toho dva stanovištní) a položíme je opět křížem a odejdeme.
Výstražný - upozorňuje na nějaké nebezpečí. Nebo, když nechceme, aby tam šli jiní, když kupříkladu sedíme na čekané, tak si výstražným zálomkem "zahájíme" přístupovou pěšinu. Zálomek je nejméně délky paže nebo i více, ostrouhaný z kůry až na několik koncových větviček a je ohnutý do oblouku, do úplného kruhu. Takováto svítící výstraha se nejlépe zavěsí na strom do výše oči tak, aby byla co nejlépe vidět.

II/A/1 - Přehled základních právních norem se vztahem k myslivosti

1. Co se rozumí pod pojmem „právní předpis“?
2. Které právní předpisy upravují mysliveckou činnost v ČR?
3. Jak se právní předpisy označují?
4. Jaký je rozdíl mezi zákonem a vyhláškou?
5. Který orgán, instituce je oprávněn k závaznému výkladu jednotlivých ustanovení právních předpisů (zákona)?
1. Co se rozumí pod pojmem „právní předpis"?
- Právní předpis je pramen práva, označovaný také jako normativní právní akt, který je jednostranně vydán orgánem veřejné moci a který obsahuje jednu, zpravidla ale více právních norem jako obecně závazných pravidel chování nebo jejich složek. Protože jde vždy o písemný dokument, z hlediska typu jako pramen práva tvoří psané právo. Právní předpisy jsou součástí právního řádu a navzájem se hierarchicky strukturují především podle své právní síly.
2. Které právní předpisy upravují mysliveckou činnost v ČR?
- Myslivost v ČR upravuje Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ze dne 27. listopadu 2001, o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 7. 2002.
- Vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., kterou provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb.
Vyhláška MZe č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
Vyhláška MZe č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
Vyhláška MZe č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice
Vyhláška MZe č. 553/2004 Sb., o podmínkách vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Vyhláška MZe České republiky č. 395/1992 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb.
Zákon č. 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů
Vyhláška MZe č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
3. Jak se právní předpisy označují?
- Jako normativní právní akt
4. Jaký je rozdíl mezi zákonem a vyhláškou?
- Vyhláška je druh podzákonného právního předpisu. Vyhlášku ve smyslu právní terminologie smí vydat jako prováděcí předpis k zákonu ústřední orgán státní správy (například ministerstvo) nebo i jiný úřad, který k tomu zákon zmocní). Prováděcím předpisem může kromě vyhlášky být též nařízení vlády – k nim bývá dáváno zmocnění v záležitostech týkajících se více resortů. V samostatné působnosti mohou vydávat vyhlášky obce a kraje. Vyhlášky schvalují zastupitelstva těchto samosprávných jednotek. Právní předpisy vydávané v přenesené působnosti státní správy se nazývají nařízení a schvalují je rady samosprávných jednotek (např. rada obce, rada kraje).
Zákon je obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem (parlamentem). Pokud jde o právní sílu, jsou zákony nadřazeny podzákonným předpisům (vyhláškám a nařízením), avšak podřízeny Ústavě a ústavním zákonům a jim naroveň postaveným mezinárodním smlouvám.
5. Který orgán, instituce je oprávněn k závaznému výkladu jednotlivých ustanovení právních předpisů (zákona)?
- Ústředním orgánem státní správy myslivosti v České republice je Ministerstvo zemědělství.

II/A/2 - Povinnosti uživatele honitby

1. Kde jsou stanoveny povinnosti uživatele honitby?
2. Které povinnosti mezi ně patří?
3. Jaká opatření se provádí k záchraně zvěře?
4. Kdo a kdy je povinen přikrmovat zvěř?
5. Kdo může nařídit přikrmování zvěře?
1. Kde jsou stanoveny povinnosti uživatele honitby?
- V Zákoně o myslivosti č. 449/2001 Sb.
2. Které mezi ně patří?
- Pečovat o zakládání remízků a jiných vhodných úkrytů pro zvěř a uživatelé lesních honiteb o zakládání políček pro zvěř na pozemcích, na kterých jim to vlastník, popřípadě uživatel honebních pozemků na jejich žádost písemně povolí; vlastník, popřípadě nájemce lesních pozemků může tuto činnost povolit jen při dodržení předpisů o lesích.
- Provést po oznámení vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků podle § 10 odst. 3 písm. a) potřebná opatření k záchraně zvěře
- Provádět v době nouze dostupná a přiměřená opatření k záchraně zvěře, zejména ve spojitosti se záplavami, povodněmi, lesními požáry a extrémně vysokou sněhovou pokrývkou.
- Provozovat krmelce, zásypy, slaniska a napajedla a v době nouze zvěř řádně přikrmovat. Počty a objemy těchto zařízení se uvádějí v plánu mysliveckého hospodaření a v ročním statistickém výkazu o honitbě.
- Projednat alespoň 7 dnů předem konání činností, které mohou omezit obhospodařování těchto pozemků s vlastníky, popřípadě nájemci honebních pozemků, kteří na těchto pozemcích hospodaří a nejsou členy honebního společenstva.
- Hradit škodu, která byla v honitbě způsobena při provozování myslivosti na honebních pozemcích nebo na polních plodinách dosud nesklizených, vinné révě nebo lesních porostech.
- Hradit škodu, kterou v honitbě nebo na honebních pozemcích nebo na polních plodinách dosud nesklizených, vinné révě, ovocných kulturách nebo na lesních porostech způsobila zvěř.
- Zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem zvěře, které jsou určeny v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby.
- Navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké stráže pro každých započatých 500 ha honitby.
3. Jaká opatření se provádí k záchraně zvěře?
- K zachování všech druhů zvěře v přírodě činí orgány státní správy myslivosti potřebná opatření. Přitom se poskytuje podpora a ochrana geograficky původním druhům zvěře. Chovem zvěře se rozumějí odborné zásahy sledující určité vymezené biologické cíle, zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a prostředím, udržování přírodní kvality genofondu zvěře, cílené zvyšování chovné kvality zvěře a úprava stavů zvěře na optimální stav.
- Držitel honitby a v případě jejího pronájmu nájemce honitby (dále jen "uživatel honitby") je povinen zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem zvěře, které jsou určeny v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby.
4. Kdo a kdy je povinen přikrmovat zvěř?
- Uživatelé honitby, v zimních obdobích (říjen-březen).
5. Kdo může nařídit přikrmování zvěře?
- Na žádost uživatele honitby může nařídit přikrmování orgán státní správy myslivosti.
- Myslivecký hospodář

II/A/3 - Trestný čin pytláctví, přestupky na úseku myslivosti

1. Které právní předpisy uvádí co je trestný čin a co je přestupek
2. Jak je definován trestný čin pytláctví?
3. Jakou činností se mohu dopustit trestného činu pytláctví?
4. Jaké jsou důsledky při spáchání trestného činu pytláctví pro myslivce?
5. Jaké jsou sankce za přestupek?
1. Které právní předpisy uvádí co je trestný čin a co je přestupek?
- Zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
2. Jak je definován trestný čin pytláctví?
- Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné nebo ukryje, na sebe nebo jiného převede nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné.
3. Jakou činností se mohl dopustit trestného činu pytláctví?
- Neoprávněným lovem zvěře.
4. Jaké jsou důsledky při spáchání trestného činu pytláctví pro myslivce?
- Odebrání zbrojního průkazu, loveckého lístku, popř. vykázání za hrubé porušení řádu z MS nebo rovnou z ČMMJ – vše závisí na výši trestu v rozsudku soudu.
5. Jaké jsou sankce za přestupek?
- Pokuta nebo zákaz činnosti.

II/A/4 - Pojem zvěř a její základní rozdělení z hlediska zákona

1. Co se dle zákona o myslivosti rozumí zvěří?
2. Podle jakých hledisek rozdělujeme zvěř?
3. Vyjmenujte hlavní druhy zvěře, které lze obhospodařovat lovem.
4. Uveďte příklady druhů zvěře, které nelze lovit.
5. Komu patří zvěř v ČR?
1. Co se dle zákona o myslivosti rozumí zvěří?
- Je obnovitelné přírodní bohatství představované populacemi druhů volně žijících živočichů uvedených v zákoně o myslivosti (§ 2 písm. c), d))

2. Podle jakých hledisek rozdělujeme zvěř?
- Které nelze lovit (podle mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nebo druhy zvěře, které jsou zvláště chráněnými živočichy podle zvláštních právních předpisů a nebyla-li k jejich lovu povolena výjimka podle těchto předpisů), a které lze obhospodařovat lovem.

3. Vyjmenujte hlavní druhy zvěře, které lze obhospodařovat lovem.
- daněk skvrnitý, jelen evropský, srnec obecný, jezevec lesní, liška obecná, muflon, jelenec běloocasý, sika Dybowského, sika japonský, prase divoké,…

4. Uveďte příklady druhů zvěře, které nelze lovit.
- bobr evropský, kočka divoká, los evropský, medvěd hnědý, vlk euroasijský, rys ostrovid, vydra říční, sluka

5. Komu patří zvěř v ČR?
- Státu. - Děkuji za opravu Romanovi B.
- Zvěř, pokud žije ve volné přírodě, je věcí nikoho

II/A/5 - Nebezpečné nákazy zvěře a povinnosti uživatelů honiteb při jejich zjištění

1. Co je to nebezpečná nákaza zvěře?
2. Které nebezpečné nákazy zvěře znáte?
3. Jaké jsou povinnosti uživatele honitby při zjištění nebezpečné nákazy u zvěře?
4. Jaká opatření bývají nařízena při výskytu nebo nebezpečí šíření nebezpečných nákaz zvěře?
5. Která z těchto nařízení se dotýkají přímo uživatele honitby?
1. Co je nebezpečná nákaza zvěře?
- Nemoc zvěře, která může být přenosná na člověka, a která se šíří.
2. Které nebezpečné nákazy zvěře znáte?
- Tuberkulóza, salmonelóza drůbeže, tasemnice, myxomatóza králíků, mor prasat, vzteklina, slintavka a kulhavka, kokcidióza, toxoplazmóza, plicní červivost, motoličnatost, trichinelóza (svalovičnatost), střečkovitost, botulismus – kachny,…
3. Jaké jsou povinnosti uživatele honitby při zjištění nebezpečné nákazy u zvěře?
- Zjistit, zkontrolovat možný původ nákazy, spolupracovat se Státní Veterinární Správou, odlov nemocné zvěře, podávat léčiva,…
4. Jaká opatření bývají nařízena při výskytu nebo nebezpečí šíření nebezpečných nákaz zvěře?
- 1) Omezování či eliminace zdrojů onemocnění – odlov nemocné zvěře – v horším výživném stavu, srst bývá zježená, matná, obřitek bývá potřísněn průjmovým trusem, ztráta plachosti. Nemocná zvířata často bývají odbíjena od tlupy, chodívají jako poslední, případně samotáří. Další prevencí je pravidelné čištění a desinfekce (nejlépe pálené vápno nebo chloramin) krmelců. Také je důležité věnovat pozornost i dalším zdrojům potravy zvěře, zejména silážním jámám a různým vnadištím pro černou zvěř.
2) Zvyšování odolnosti zvěře – řádné krmení dostatečným množstvím kvalitního a zdravotně nezávadného krmiva a léčiv.
5. Která z těchto nařízení se dotýkají přímo uživatele?
- Pravidelné čištění krmných zařízení a dalším zdrojům potravy, Zákaz vstupu do honitby, určení ohniska, oplocení, informace veřejnosti, zákaz pouštění psů

II/A/6 - Nakládání se zvěřinou, její prodej, vlastní spotřeba a související evidence

1. Jaké jsou možnosti nakládání s ulovenou zvěří?
2. Jaké musí být splněny podmínky při vlastní spotřebě zvěřiny?
3. Jaké musí být splněny podmínky při prodeji nebo dodání zvěřiny přímému spotřebiteli?
4. Jaké musí být splněny podmínky při dodání zvěřiny pro veřejné stravování či restaurace?
5. Kdo vede evidenci o ulovené zvěři a co tato evidence obsahuje?
1. Jaké jsou možnosti nakládání s ulovenou zvěří?
- Prodej, vlastní upotřebení.
2. Jaké musí být splněny podmínky při vlastní spotřebě zvěřiny?
- Tělo zvěře musí být a) provázeno plombou a lístkem o původu zvěře b) uchováváno při teplotě od 0°C do 7 °C po dobu nejdéle 7 dní od ulovení, nebo při teplotě 0°C do 1°C po dobu nejdéle 15 dnů od ulovení c) skladováno odděleně od zboží jiného druhu.
3. Jaké musí být splněny podmínky při prodeji nebo dodání zvěřiny přímému spotřebiteli?
- Zaevidování kusu, vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře proškolenou osobou popř. veterinárním lékařem, vyplněný lístek o původu zvěře.
4. Jaké musí být splněny podmínky při dodání zvěřiny pro veřejné stravování či restaurace?
- Zaevidování kusu, vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře proškolenou osobou popř. veterinárním lékařem, divočák musí být vždy vyšetřen na trichinelózu, vyplněný lístek o původu zvěře, restaurace musí být zaregistrována jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou a mít oddělené prostory pro skladování nestažené, pro stahování, apod., zvěřina musí být ze stejného nebo ze sousedního kraje,
5. Kdo vede evidenci o ulovené zvěři a co tato evidence obsahuje?
- Orgány státní správy myslivosti vedou evidenci přijatých, vydaných a vrácených plomb a lístků o původu zvěře odděleně.
- Uživatel honitby (myslivecký hospodář) nebo proškolená osoba. Evidence obsahuje záznamy o druzích a počtech ulovené a vyšetřené volně žijící zvěře, o místě a době jejího ulovení, o výsledcích vyšetření a o tom, kam byla tato zvěř dodána, uchovávat tyto záznamy nejméně po dobu 2 let a na požádání je poskytovat úřednímu veterinárnímu lékaři.

II/A/7 - Myslivecký hospodář, jeho práva a povinnosti

1. Kdo může vykonávat funkci mysliveckého hospodáře?
2. Kdo navrhuje mysliveckého hospodáře a kdo ho do funkce ustanovuje?
3. Jaká jsou oprávnění mysliveckého hospodáře?
4. Jaké povinnosti má myslivecký hospodář?
5. Pro které úkony, za jakých podmínek a na koho může myslivecký hospodář přenést své povinnosti a oprávnění?
1. Kdo může vykonávat funkci mysliveckého hospodáře?
- a) Má způsobilost k právním úkonům
b) je starší 21 let
c) je bezúhonná
d) má bydliště na území ČR
e) má platný lovecký lístek
f) má platný zbrojní průkaz skupiny C
g) je pojištěna
h) složila zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které je myslivost vyučovacím předmětem, nebo úspěšně ukončila studia na střední odborné škole nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, nebo složila vyšší odbornou mysliveckou zkoušku anebo složila zkoušku pro myslivecké hospodáře.
2. Kdo navrhuje mysliveckého hospodáře a kdo ho do funkce ustanovuje?
- Mysliveckého hospodáře ustanovuje a odvolává orgán státní správy myslivosti na návrh uživatele honitby.
3. Jaká jsou oprávnění mysliveckého hospodáře?
- Myslivecký hospodář je při své činnosti oprávněn:
a) vypracovat a spolu se zástupcem uživatele honitby podepisovat úkony týkající se mysliveckého hospodaření, například návrh plánu mysliveckého hospodaření a statistický výkaz o stavu honitby
b) zastupovat uživatele honitby při jednání týkajícím se mysliveckého hospodaření
c) kontrolovat ulovenou zvěř a její označení, být předem zpraven o provádění dohledávky poraněné zvěře, která přeběhla nebo přeletěla ze sousední honitby
d) požadovat předložení loveckého lístku a potvrzení o povinném pojištění od osob, které loví v honitbě zvěř; při zjištění neplatnosti loveckého lístku nebo nepředložení potvrzení o povinném pojištění vyzvat lovce, aby honitbu opustil, a případ oznámit orgánu státní správy myslivosti; uvedené osoby jsou povinny předložit požadované doklady, popřípadě honitbu opustit
e) usmrcovat toulavé psy a kočky, další zvířata škodlivá myslivosti, zdivočelá domácí zvířata a volně se pohybující zvířata z farmových chovů zvěře podle § 14 odst. 1 písm. e) a g)
f) vést společné lovy, požadovat předložení dokladů loveckých psů, zastavit provádění společného lovu, nejsou-li splněny podmínky pro něj stanovené, nebo není-li dbáno bezpečnostních pravidel při použití loveckých zbraní.
4. Jaké povinnosti má myslivecký hospodář?
- Myslivecký hospodář je při své činnosti povinen:
a) prokázat se průkazem mysliveckého hospodáře
b) zabezpečovat plnění povinností spojených s chovem a lovem zvěře
c) navrhovat uživateli honitby opatření k řádnému mysliveckému hospodaření v honitbě; odpovídá mu za toto hospodaření
d) vést záznamy o hospodaření v honitbě, zejména o ulovené zvěři, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní, a připravovat statistická hlášení pro orgány státní správy myslivosti
e) evidovat vydané povolenky k lovu, v honitbě používané lovecké psy (s rozdělením na psy započítané do minimálního předepsaného počtu pro honitbu a na psy ostatní), vést další předepsané evidence
f) nejpozději následující den po skončení honu zajistit provedení společné dohledávky s použitím loveckých psů
g) vyloučit z účasti na honu střelce, honce i další osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných toxických látek, osoby mladší 15 let a osoby, které hrubým způsobem porušily bezpečnostní pravidla; uvedené osoby jsou povinny místo honu opustit
h) provádět a zajišťovat opatření na ochranu zvěře
i) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli honitby a orgánu státní správy myslivosti, který jej ustanovil
j) zabezpečit průkaz mysliveckého hospodáře proti zneužití, ztrátě a odcizení; případné takové skutečnosti neprodleně oznámit orgánu státní správy myslivosti, který mu průkaz vydal.
5. Pro které úkony, za jakých podmínek a na koho může myslivecký hospodář přenést povinnosti a oprávnění?
- Myslivecký hospodář může v odůvodněných případech na dočasnou dobu pro některý úkon přenést své povinnosti a oprávnění s výjimkou oprávnění podle odstavce 3 písm. e) na osobu, která drží lovecký lístek nejméně předchozích 5 let.

II/A/8 - Myslivecká stráž, její práva a povinnosti

1. Kdo a v jakém počtu navrhuje ustanovení myslivecké stráže?
2. Kdo ustanovuje mysliveckou stráž do funkce?
3. Jaké jsou předpoklady pro zastávání funkce myslivecké stráže?
4. Jaká má myslivecká stráž oprávnění a jaké povinnosti?
5. Čím se myslivecká stráž při svém výkonu prokazuje?
1. Kdo a v jakém počtu navrhuje ustanovení myslivecké stráže?
- Uživatel honitby je povinen pro každých započatých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké stráže.
2. Kdo ustanovuje mysliveckou stráž do funkce?
- Mysliveckou stráž ustanovuje orgán státní správy myslivosti na období 10 let; opakované ustanovení je možné.
3. Jaké jsou předpoklady pro zastávání funkce myslivecké stráže?
- Mysliveckou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která:
a) je starší 21 let
b) má bydliště na území České republiky
c) je bezúhonná
d) má způsobilost k právním úkonům
e) je fyzicky a zdravotně způsobilá pro výkon funkce myslivecké stráže
f) prokázala znalost práv a povinností myslivecké stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících předpisů
g) složila slib tohoto znění: "Slibuji, že jako myslivecká stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při výkonu ochrany myslivosti, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející myslivecké stráži."
h) má platný lovecký lístek a platný zbrojní průkaz a je pojištěna
i) vyslovila s ustanovením do funkce písemný souhlas.
4. Jaká má myslivecká stráž oprávnění a jaké povinnosti?
- Myslivecká stráž je oprávněna:
a) požadovat od osob, které jsou v honitbě se střelnou zbraní nebo s jinou loveckou výzbrojí, předložení zbrojního průkazu, průkazu zbraně, loveckého lístku, povolenky k lovu a potvrzení o povinném pojištění, popřípadě jiného průkazu, jímž lze prokázat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého nebo přechodného pobytu
b) zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích v honitbě dopravní prostředky včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a za tím účelem požadovat předložení dokladu o nabytí zvěře
c) zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě při neoprávněném lovu nebo při jiné činnosti tímto zákonem zakázané, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě se zakázanou loveckou výzbrojí anebo se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních právních předpisů držet střelnou zbraň i na honebních pozemcích, a neprodleně přivolat orgán Policie České republiky (dále jen "policie")
d) odejmout osobám uvedeným v písmenech b) a c) střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj, chycenou, ulovenou nebo přepravovanou zvěř, popřípadě i loveckého psa a fretku a vykázat je z honitby; o odnětí věci sepsat úřední záznam a osobě, jíž byla věc odňata, vystavit potvrzení o odnětí věci a odňatou střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj odevzdat neprodleně orgánu policie; osoby uvedené v písmenech a) až d) jsou povinny výzvám či úkonům v nich uvedeným vyhovět, popřípadě jich uposlechnout
e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení
f) usmrcovat mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického nebo nutrii říční a další vyhláškou stanovené zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí
g) usmrcovat po předchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu zdivočelá hospodářská zvířata a dále volně se pohybující označená zvířata z farmových chovů zvěře ve vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku, na němž je farmový chov provozován
h) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie, popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky
i) projednat přestupky podle tohoto zákona příkazem na místě
j) vstupovat na pozemky v honitbě v rozsahu nezbytně nutném k výkonu funkce.
Myslivecká stráž je při své činnosti povinna:
a) prokázat se průkazem myslivecké stráže a nosit služební odznak
b) dohlížet na dodržování povinností spojených s ochranou myslivosti
c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli honitby nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům policie nebo příslušným orgánům státní správy.
5. Čím se myslivecká stráž při svém výkonu prokazuje?
- Prokazuje se průkazem myslivecké stráže a služebním odznakem.

II/A/9 - Kontrola ulovené zvěře, plomby a lístky o původu zvěře

1. Které druhy zvěře a kdy musí být označeny nesnímatelnou plombou?
2. Co je to „Lístek o původu zvěře“ a jaké údaje obsahuje?
3. Na kterou část těla a jakým způsobem se plomby připevňují?
4. Kdo a jakým způsobem plombu snímá?
5. Jak dlouho musí příjemce zvěře uschovávat lístek o původu zvěře a sejmutou plombu?
1. Které druhy zvěře a kdy musí být označeny nesnímatelnou plombou?
- Každý kus ulovené nebo nalezené zužitkovatelné zvěře spárkaté musí být ihned po ulovení, nalezení nebo po provedeném dosledu označen nesnímatelnou plombou.
2. Co je to „Lístek o původu zvěře" a jaké údaje obsahuje?
- Lístek o původu zvěře je písemný doklad zhotovený z papíru. Lístek o původu zvěře obsahuje datum ulovení a honitba, v níž byl uloven, a číslo plomby.
3. Na kterou část těla a jakým způsobem se plomby připevňují?
- Plomba se nesnímatelným způsobem (zatažením na nejzazší místo) připevní za Achillovu šlachu na libovolné zadní končetině ulovené nebo jinak usmrcené nebo nalezené zužitkovatelné spárkaté zvěře. V případě neuskutečnitelnosti takového připevnění se plomba připevní za některé žebro hrudního koše spárkaté zvěře. Pro označení spárkaté zvěře lze využít pouze plomby a lístky o původu zvěře vydané příslušným orgánem státní správy myslivosti.
4. Kdo a jakým způsobem plombu snímá?
- Plombu snímá příjemce zvěře při jejím zpracování nebo podnikatel obchodující se zvěřinou nebo zvěřinu spotřebovávající k pohostinské nebo jiné činnosti tak, aby nebyla porušena její celistvost, včetně upnutí zatahovacího pásku do bezpečnostní vkládané kleštiny.
5. Jak dlouho musí příjemce zvěře uchovávat lístek o původu zvěře a sejmutou plombu?
- 1 měsíc od dne převzetí.

II/A/10 - Zakázané způsoby lovu zvěře

1. Kde jsou uvedeny zakázané způsoby lovu?
2. Uveďte zakázané způsoby lovu zvěře týkající se veškeré lovené zvěře.
3. Které zakázané způsoby lovu se týkají použití zbraní a střeliva?
4. Které zakázané způsoby lovu brání týrání lovené zvěře?
5. Které zakázané způsoby lovu může orgán státní správy myslivosti povolit v rozhodnutí o zrušení chovu určitého druhu zvěře nebo o povolení popřípadě uložení úpravy stavu zvěře v honitbě?
1. Kde jsou uvedeny zakázané způsoby lovu?
- 449/2001 Sb. Zákon o myslivosti, Hlava V, § 45
2. Uveďte zakázané způsoby lovu zvěře týkající se veškeré lovné zvěře.
- Zakazuje se:
a) chytat zvěř do ok, na lep, do želez, do jestřábích košů, tluček a nášlapných pastí a pomocí háčků, chytat ondatry do vrší
b) lovit zvěř způsobem, jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo ji usmrcovat plynem
c) lovit zvěř do sítí, pokud nejde o její odchyt za účelem zazvěřování nebo u zvěře pernaté o ornitologický výzkum
d) lovit zvěř pernatou na výrovkách, lovit zvěř s pomocí živých živočichů jako návnad
e) nahánět zvěř srnčí pomocí ohařů, ostatní zvěř spárkatou s pomocí psů v kohoutku vyšších než 55 cm
f) lovit sluku vyháněním pomocí psa a plašením s honci
g) lovit zvěř s pomocí elektrických zařízení schopných zabíjet nebo omráčit, zdrojů umělého osvětlení, zrcadel, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů, reprodukční soustavy s hlasy zvěře, výbušnin
h) lovit zvěř s pomocí mechanismů pohybujících se po zemi, nad zemí nebo po vodě, pokud nejde o loď plovoucí rychlostí menší než 5 km/hod.
i) střílet zvěř jinou zbraní než loveckou (dlouhou palnou zbraní kulovou, brokovou nebo kombinovanou, určenou k loveckým účelům)
j) střílet zvěř zakázanými zbraněmi, jejich doplňky a střelivem
k) střílet zvěř srnčí jinou zbraní než kulovnicí s nábojem s energií ve 100 m nižší než 1000 J (joulů) a ostatní zvěř spárkatou nižší než 1500 J; to neplatí při lovu selete a lončáka prasete divokého, které lze při nadháňce, naháňce nebo nátlačce střílet i brokovnicí s jednotnou střelou
l) střílet zvěř z poloautomatických nebo automatických zbraní se zásobníkem schopným pojmout více než 2 náboje
m) lovit zvěř kromě prasat divokých a lišek obecných za noci, tj. hodinu po západu slunce až do hodiny před východem slunce; lovit prase divoké a lišku obecnou v noci bez použití vhodné pozorovací a střelecké optiky
n) lovit zvěř v době nouze ve vzdálenosti do 200 m od krmelců a slanisk
o) dávat do krmiva lákací a narkotizační prostředky, pokud to není prováděno za účelem odchytu
p) střílet zvěř na hnízdech a vystřelovat hnízda
r) lovit zvěř na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků
s) lovit zvěř na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby, lovit bažanty ve vzdálenosti do 200 m od sousední bažantnice a v těchto vzdálenostech přikrmovat zvěř, umísťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení
t) střílet spárkatou zvěř v odchytových a aklimatizačních zařízeních a v přezimovacích objektech, s výjimkou zvěře poraněné a chovatelsky nežádoucí
u) lovit na společném lovu zvěř spárkatou kromě laní a kolouchů jelena evropského a jelena siky, muflonek a muflončat, selete a lončáka prasete divokého; tento zákaz se netýká lovu v oborách
v) střílet zajíce polního, bažanta obecného, orebici horskou, perličku obecnou, kachnu divokou, poláka velkého, poláka chocholačku, lysku černou, husu velkou, husu běločelou a husu polní jinak než loveckou zbraní brokovou na společných lovech za účasti minimálně 3 střelců a stanoveného počtu loveckých psů
w) používat olověné brokové náboje k lovu vodního ptactva na mokřadech.
3. Které zakázané způsoby lovu se týkají použití zbraní a střeliva?
- i) střílet zvěř jinou zbraní než loveckou (dlouhou palnou zbraní kulovou, brokovou nebo kombinovanou, určenou k loveckým účelům)
j) střílet zvěř zakázanými zbraněmi, jejich doplňky a střelivem
k) střílet zvěř srnčí jinou zbraní než kulovnicí s nábojem s energií ve 100 m nižší než 1000 J (joulů) a ostatní zvěř spárkatou nižší než 1500 J; to neplatí při lovu selete a lončáka prasete divokého, které lze při nadháňce, naháňce nebo nátlačce střílet i brokovnicí s jednotnou střelou
l) střílet zvěř z poloautomatických nebo automatických zbraní se zásobníkem schopným pojmout více než 2 náboje
p) střílet zvěř na hnízdech a vystřelovat hnízda
t) střílet spárkatou zvěř v odchytových a aklimatizačních zařízeních a v přezimovacích objektech, s výjimkou zvěře poraněné a chovatelsky nežádoucí
v) střílet zajíce polního, bažanta obecného, orebici horskou, perličku obecnou, kachnu divokou, poláka velkého, poláka chocholačku, lysku černou, husu velkou, husu běločelou a husu polní jinak než loveckou zbraní brokovou na společných lovech za účasti minimálně 3 střelců a stanoveného počtu loveckých psů
w) používat olověné brokové náboje k lovu vodního ptactva na mokřadech.
4. Které zakázané způsoby lovu brání týraní lovené zvěře?
- b) lovit zvěř způsobem, jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo ji usmrcovat plynem
e) nahánět zvěř srnčí pomocí ohařů, ostatní zvěř spárkatou s pomocí psů v kohoutku vyšších než 55 cm
h) lovit zvěř s pomocí mechanismů pohybujících se po zemi, nad zemí nebo po vodě, pokud nejde o loď plovoucí rychlostí menší než 5 km/hod.
n) lovit zvěř v době nouze ve vzdálenosti do 200 m od krmelců a slanisk
5. Které zakázané způsoby lovu může orgán státní správy myslivosti povolit v rozhodnutí o zrušení chovu určitého druhu zvěře nebo o povolení popřípadě uložení úpravy stavu zvěře v honitbě?
- g) lovit zvěř s pomocí elektrických zařízení schopných zabíjet nebo omráčit, zdrojů umělého osvětlení, zrcadel, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů, reprodukční soustavy s hlasy zvěře, výbušnin
m) lovit zvěř kromě prasat divokých a lišek obecných za noci, tj. hodinu po západu slunce až do hodiny před východem slunce; lovit prase divoké a lišku obecnou v noci bez použití vhodné pozorovací a střelecké optiky
t) střílet spárkatou zvěř v odchytových a aklimatizačních zařízeních a v přezimovacích objektech, s výjimkou zvěře poraněné a chovatelsky nežádoucí
u) lovit na společném lovu zvěř spárkatou kromě laní a kolouchů jelena evropského a jelena siky, muflonek a muflončat, selete a lončáka prasete divokého; tento zákaz se netýká lovu v oborách

II/A/11 - Usmrcování toulavých psů a koček v honitbě

1. Kdo může usmrcovat toulavé psy a kočky v honitbě?
2. Jaké musí být splněny zákonné podmínky pro usmrcování psů a koček?
3. Které další druhy živočichů a zvířat je možno v honitbě v souvislosti s ochranou myslivosti usmrcovat?
4. Které psy nelze usmrcovat v souvislosti s oprávněním myslivecké stráže?
5. Jaká je povinnost vlastníků domácích a hospodářských zvířat?
1. Kdo může usmrcovat toulavé psy a kočky v honitbě?
- Myslivecký hospodář nebo myslivecká stráž.
2. Jaké musí být splněny zákonné podmínky pro usmrcování psů a koček?
- Usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení
3. Které další druhy živočichů a zvířat je možno v honitbě v souvislosti s ochranou myslivosti. usmrcovat?
- Usmrcovat po předchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu zdivočelá hospodářská zvířata a dále volně se pohybující označená zvířata z farmových chovů zvěře ve vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku, na němž je farmový chov provozován.
4. Které psy nelze usmrcovat v souvislosti s oprávněním myslivecké stráže?
- Oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební.
5. Jaká je povinnost vlastníků domácích a hospodářských zvířat?
- Dostatečně zabezpečit ohrazení zvířat.

II/A/12 - Zacházení s ulovenou zvěří a základní veterinární prohlídka

1. Který právní předpis upravuje ošetření zvěře po ulovení?
2. Jaké jsou hlavní zásady při zacházení s ulovenou zvěří a její ošetření s ohledem na hygienu zvěřiny?
3. Jak se posuzuje zdravotní stav zvěře před lovem a na co má vliv?
4. Jak se posuzuje zdravotní stav zvěře po ulovení a na co má vliv?
5. Co je to proškolená osoba a jaká je její úloha v systému vyšetření těl ulovení zvěře?
1. Který právní předpis upravuje ošetření zvěře po ulovení?
- Každý, kdo jakýmkoliv způsobem nakládá s ulovenou zvěří, tedy uživatele honiteb nevyjímaje, je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 166/1999 Sb. v platném znění o veterinární péči
popsáno v zákoně 449/2001 Sb. Zákon o myslivosti, Hlava VII, § 49 § 50 § 51
2. Jaké jsou hlavní zásady při zacházení s ulovenou zvěří a její ošetření s ohledem na hygienu zvěřiny?
- Po ulovení řádně vyvrhnout (Malý vývrh – žaludek a střeva, velký vývrh - +plíce, srdce, hrtan), řádně vyvětrat (kvůli zapaření, popř. při velkých kusech odvětrat i plecka), vymýt (např. případ znečištění obsahu trávníku), vymývat pitnou vodou, zavěsit, nechat řádně vychladnout. Odebrat vzorky na vyšetření.
3. Jak se posuzuje zdravotní stav zvěře před lovem a na co má vliv?
- Chování, kondice, chovnost, vizuálně – kašel, průjem.
- Zamezení šíření chorob (prevence), zamezení uhynutí, další laboratorní vyšetření, vyřazení z chovu či ponechat.
4. Jak se posuzuje zdravotní stav zvěře po ulovení a na co má vliv?
- Celkový stav pohledem. Vývrh – změny.
- Předcházení šíření onemocnění. Vyšetření – zjištění druhu nemoce.
- Proškolená osoba
- Lovec zodpovídá za vyšetření kusu.
5. Co je to proškolená osoba a jaká je její úloha v systému vyšetření těl ulovené zvěře?
- Speciálně vyškolená osoba, která umožní její prvotní hygienickou a zdravotní kontrolu přímo v honitbách.
- Značné ulehčení dodávání zvěře do výkupu, neboť odpadne zasílání orgánů. Navíc nebude nutné zasílat k vyšetření také hlavu uloveného zvířete, což umožní rychlou preparaci a přenechání trofeje lovci bezprostředně po ulovení.

Zdravotní a hygienická kontrola ulovené zvěře přímo v místě umožní navíc také její lokální přímý prodej konečným spotřebitelům, čímž se v rámci nové legislativy otevírají možnosti legálního prodeje či přenechávání zvěřiny v malých množstvích dalším osobám jako konečným spotřebitelům nebo do maloobchodních prodejen ve svém okolí, aniž by předtím musela projít kontrolou na mnohdy vzdáleném sběrném a vyšetřovacím místě. Důležité upozornění - u černé zvěře nadále zůstane povinnost vyšetření na trichinely.

II/A/13 - Nehonební pozemky, lov zvěře na nehonebních pozemcích

1. Co jsou to nehonební pozemky?
2. Kdo je oprávněn lovit zvěř na nehonebních pozemcích?
3. Kdo povoluje lov zvěře na nehonebních pozemcích?
4. Komu patří zvěř ulovená na nehonebních pozemcích?
5. Kdo může požádat o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích?
1. Co jsou to nehonební pozemky?
- pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské nebo lesní pozemky mimo toto území.
- pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře
- obvod dráhy, dálnice, silnice, letiště se zpevněnými plochami, hřbitovy
- pozemky, které byly za nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti
2. Kdo je oprávněn lovit zvěř na nehonebních pozemcích?
- Uživatel blízké/vedlejší honitby.
3. Kdo povoluje lov zvěře na nehonebních pozemcích?
- Orgán statní správy myslivosti
4. Komu patří zvěř ulovená na nehonebních pozemcích?
- Právní úprava myslivosti se nezabývá vlastnictvím ke zvěři, ale upravuje její přivlastňování. Tak například § 41 odst. 1 zákona o myslivosti řeší přivlastňování zvěře ulovené na nehonebním pozemku na základě povolení orgánu státní správy myslivosti tak, že zvěř patří uživateli honitby, v jejímž obvodu je nehonební pozemek, popřípadě uživatele nejbližší honitby /není- li v jejím obvodu/, popřípadě, není- li v katastrálním území žádný honební pozemek, patří zvěř osobám pověřeným k lovu uvedeným orgánem.
5. Kdo může požádat o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích?
- Vlastník, nájemce nebo rovnou orgán státní správy.

II/A/14 - Lov zvěře odchytem, lov zvěře v noci

1. Co je lov zvěře odchytem a kdo jej smí provádět?
2. Za jakým účelem se nejčastěji odchyt zvěře provádí?
3. Jaké jsou zakázané způsoby lovu zvěře odchytem?
4. Které druhy zvěře lze lovit v noci?
5. Které období dne je považováno za noc?
1. Co je lov zvěře odchytem a kdo jej smí provádět?
- Odchyt je lov zvěře za pomoci různých druhů pastí nebo sítí. Myslivost a ornitologie mají v případě odchytu výjimku ze zákona, jinak je odchyt zakázán.
2. Za jakým účelem se nejčastěji odchyt zvěře provádí?
- Za účelem chovu zvěře, veterinárních prohlídek nebo lovu malých srstnatých šelem
3. Jaké jsou zakázané způsoby lovu zvěře odchytem?
- Chytat zvěř do ok, na lep, do želez, do jestřábích košů, tluček a nášlapných pastí a pomocí háčků, chytat ondatry do vrší.
4. Které druhy zvěře lze lovit v noci?
- Prase divoké a liška obecná.
5. Které období dne je považováno za noc?
- Hodina po západu a hodina před východem.

II/A/15 - Doba a podmínky lovu hlavních druhů zvěře spárkaté

1. Kde jsou uvedeny doby lovu zvěře?
2. Které zásady musí být dodrženy při lovu spárkaté zvěře?
3. Jaké doklady musí mít u sebe ten, kdo loví spárkatou zvěř a komu je musí na požádání předložit?
4. Rozeberte lov spárkaté zvěře z hlediska legislativy, povolené způsoby, povolené zbraně a střelivo.
5. Uveďte doby lovu hlavních druhů spárkaté zvěře (jelen lesní, srnec obecný, muflon, daněk skvrnitý a prase divoké).
1. Kde jsou uvedeny doby lovu zvěře?
- MZe č. 245/2002 Sb.
2. Které zásady musí být dodrženy při lovu spárkaté zvěře?
- Lov kulovou zbraní.
- Dalekohledem pozoruji zvěř a musím poznat druh zvěře, jestli je chovná nebo lovná, pohlaví, věk, střílím na komoru
3. Jaké doklady musí mít u sebe ten, kdo loví spárkatou zvěř a komu je musí na požádání předložit?
- Lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, povolenka, pojištění. Myslivecký hospodář, myslivecká stráž. Plomba.
4. Rozeberte lov spárkaté zvěře z hlediska legislativy, povolené způsoby, povolené zbraně a střelivo.
- Musím rozpoznat druh, pohlaví, jestli je zvěř lovná nebo chovná, věk, musím střílet na komoru, aby zvěř moc netrpěla. Střílet spárkatou zvěř musím vždy kulovnicí. Při společných lovech můžu na divočáky použít jednotnou střelu do brokovnice, to je např. esbal plastic, brenek.
5. Uveďte doby lovu hlavních druhů spárkaté zvěře (jelen lesní, srnec obecný, muflon, daněk skvrnitý a prase divoké).

Druh Doba lovu Výjimka

Daněk skvrnitý daněk 1. července – 31. ledna
daněla 1. srpna – 31. ledna § 2 odst. 1
zvěř do dvou let věku celoročně

Jelen evropský jelen 1. července – 31. ledna
laň 1. srpna – 31. ledna § 2 odst. 1
zvěř do dvou let věku celoročně

Prase divoké celoročně

Muflon muflon 1. července – 31. března § 2 odst. 1
muflonka 1. července – 31. prosince § 2 odst. 1
zvěř do dvou let věku celoročně

Srnec obecný srnec 1. května – 30. září § 2 odst. 1
srna 1. srpna – 31. prosince § 2 odst. 1
zvěř do dvou let věku celoročně

II/A/16 - Doba a podmínky lovu hlavních druhů zvěře pernaté

1. Kde jsou uvedeny doby lovu zvěře?
2. Které zásady musí být dodrženy při lovu pernaté zvěře?
3. Jaké doklady musí mít u sebe ten, kdo loví pernatou zvěř a komu je musí na požádání předložit?
4. Rozeberte lov pernaté zvěře z hlediska legislativy, povolené způsoby, povolené zbraně a střelivo.
5. Uveďte doby lovu hlavních druhů pernaté zvěře (bažant obecný, husy, kachny, holub hřivnáč, straka obecná a vrána obecná).
1. Kde jsou uvedeny doby lovu zvěře?
- Mze č. 245/2002 Sb.
2. Které zásady musí být dodrženy při lovu pernaté zvěře?
- Lov brokem.
- Střílím brokovnicí a vždy ve vzduchu. Je zakázáno střílet kachny na vodě. Pernatá zvěř se loví při společných lovech, při kterých neodstřeluji zvěř sousedovi a nestřílím po ukončení leče.
3. Jaké doklady musí mít u sebe ten, kdo loví pernatou zvěř a komu je musí na požádání předložit?
- Lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, povolenka, pojištění. Myslivecký hospodář, myslivecká stráž. Plomba.
4. Rozeberte lov pernaté zvěře z hlediska legislativy, povolené způsoby, povolené zbraně a střelivo.
- Pernatá zvěř se loví při společných lovech a v letu kvůli bezpečnosti. Musím poznat, o jakou pernatou zvěř jde. Jsem v tzv. loveckém postoji. Střílím brokovnicí a brokovými náboji.
5. Uveďte doby lovu hlavních druhů pernaté zvěře (bažant obecný, husy, kachny, holub hřivnáč, straka obecná a vrána obecná).

Bažant obecný 16. října – 31. prosince (31. ledna v bažantnici)

Holub hřivnáč 1. srpna – 31. října
Husy 16. srpna – 15. ledna

Kachna divoká
Lyska černá
Polák chocholačka
Polák velký 1. září – 30. listopadu

Straka obecná 1. červenec – konec února
Vrána obecná 1. červenec – konec února

II/A/17 - Doba a podmínky lovu hlavních druhů ostatní zvěře srstnaté

1. Kde jsou uvedeny doby lovu drobné srstnaté zvěře?
2. Které zásady musí být dodrženy při lovu drobné zvěře srstnaté?
3. Jaké doklady musí mít u sebe ten, kdo loví drobnou zvěř srstnatou a komu je musí na požádání předložit?
4. Rozeberte lov drobné zvěře srstnaté z pohledu legislativy, povolené způsoby, povolené zbraně a střelivo.
5. Uveďte doby lovu hlavních druhů drobné zvěře srstnaté (zajíc obecný, králík divoký, kuna lesní, kuna skalní, ondatra pižmová, jezevec lesní a liška obecná).
1. Kde jsou uvedeny doby lovu drobné srstnaté zvěře?
- Mze č. 245/2002 Sb.
2. Které zásady musí být dodrženy při lovu drobné zvěře srstnaté?
- Zajíc a králík se loví většinou při společných lovech, neustřeluji zvěř sousedovi a nestřílím po ukončení leče. Střílím brokovnicí hromadnou střelou, průměr broku určím podle druhu zvěře. Střílím bezpečně.
3. Jaké doklady musí mít u sebe ten, kdo loví drobnou srstnatou zvěř a komu je musí na požádání předložit?
- Lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, povolenka, pojištění. Myslivecký hospodář, myslivecká stráž. Plomba.
4. Rozeberte lov drobné zvěře srstnaté z pohledu legislativy, povolené způsoby, povolené zbraně a střelivo.
- Při společném lovu neustřeluji zvěř sousedovi a nestřílím po ukončení leče. Nestřílím zajíce v loži. Musím dbát na bezpečnost při střelbě. Střílím brokovnicí hromadnou střelou, průměr broku určím podle druhu zvěře. Střílím bezpečně.
5. Uveďte doby lovu hlavních druhů drobné zvěře srstnaté (zajíc obecný, králík divoký, kuna lesní, kuna skalní, ondatra pižmová).

Zajíc polní
Králík divoký 1. listopadu – 31. prosince

Kuna lesní
Kuna skalní
Ondatra pižmová 1. listopad – konec února

Liška obecná celoročně
Jezevec lesní 1. září – 30. listopadu

II/A/18 - Celoročně nehájené druhy zvěře

1. Kde zjistím, které druhy zvěře lze celoročně lovit??
2. Které druhy zvěře mají stanovenou dobu lovu od 1. ledna do 31. prosince?
3. Které druhy zvěře je možno lovit celoročně v oborách?
4. Které druhy zvěře je možno celoročně lovit v oplocených vinicích?
5. Vysvětlete pojem „lončák“ prasete divokého.
1. Kde zjistím, které druhy zvěře lze celoročně lovit?
- Mze č. 245/2002 Sb, Vyhláška č. 343/2015.
2. Které druhy zvěře mají stanovenou dobu lovu od 1. ledna do 31. prosince?
- Prase divoké, liška obecná.
3. Které druhy zvěře je možno lovit celoročně v oborách?
- Podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 245/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., lze v oboře lovit celoročně druhy zvěře, pro které byla obora zřízena a byly pro ně v daném roce určeny minimální a normované stavy. Pro ostatní druhy zvěře platí i v oboře doby lovu stanovené cit. vyhláškou.
4. Které druhy zvěře je možno celoročně lovit v oplocených vinicích?
- Celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených vinicích.
5. Vysvětlete pojem „lončák" prasete divokého.
- Lončák je kus černé zvěře, který dosáhl k 1. dubnu příslušného roku 5 až 16 měsíců, a to až do 31.
března následujícího roku, kdy nejstaršímu z nich bude 27 měsíců.

II/A/19 - Usmrcování vyjmenovaných druhů a zavlečených druhů v přírodě nežádoucích

1. Které vyjmenované druhy a zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí je možno v rámci ochrany myslivosti usmrcovat?
2. Kdo může tyto živočichy usmrcovat?
3. Za jakých podmínek a jakými způsoby je možno uvedené živočichy usmrtit?
4. Které způsoby usmrcování uvedených živočichů nepadají do úvahy, zejména s ohledem na zákon na ochranu zvířat proti týrání?
4. Platí pro usmrcování těchto živočichů časová omezení typu „doby lovu“?
1. Které vyjmenované druhy a zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí je možno v rámci ochrany myslivosti usmrcovat?
- Mývala severní, psík mývalovitý, norek americký, nutrie říční, tchoř tmavý.
- Regulovat stavy černé zvěře a lišek.
- Divoká hospodářská zvířata, potulující psi a kočky
2. Kdo může tyto živočichy usmrcovat?
- Myslivecká stráž, myslivecký hospodář a každý držitel loveckého lístku.
3. Za jakých podmínek a jakými způsoby je možno uvedené živočichy usmrtit?
- Odstřelem.
- Zavlečené druhy jsou v přírodě nežádoucí a myslivecká stráž je má právo usmrtit. Divoká hospodářská zvířata, ve vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku se souhlasem majitele – platí i u psů a koček.
4. Které způsoby usmrcování uvedených živočichů nepadají do úvahy, zejména s ohledem na zákon na ochranu zvířat proti týrání?
- a) utopení a jiné metody udušení včetně použití farmak typu myorelaxantů
b) použití takových látek a přípravků2i), jejichž dávkování neuvede zvíře do hlubokého celkového znecitlivění a bezpečně nezpůsobí následnou smrt
c) ubití, ubodání nebo jiné metody, které zvířeti způsobí nepřiměřenou bolest nebo utrpení
d) použití elektrického proudu, pokud nenastane okamžitá ztráta vědomí
e) použití lepů a jiných podobných prostředků, které dlouhodobě omezují pohyb zvířete tak, že k usmrcení zvířete dochází v důsledku nedostatku potravy nebo tekutin anebo v důsledku jiných metabolických poruch
5. Platí pro usmrcování těchto živočichů časová omezení typu „doby lovu"?
- Ne

II/A/20 - Povinnosti držitele zbrojního průkazu a zbraní

1. Který právní předpis upravuje držení a nošení zbraní?
2. Jaké jsou povinnosti držitele zbrojního průkazu a zbraní?
3. Pojednejte o zabezpečení zbraní a střeliva
4. Jaké jsou hlavní zásady při uložení zbraní a střeliva?
5. Jaké jsou hlavní zásady při přepravě zbraní a střeliva?
1. Který právní předpis upravuje držení a nošení zbraní?
- Zákon č. 119/2002 o střelných zbraních a střelivu.
2. Jaké jsou povinnosti držitele zbrojního průkazu a zbraní?
- a) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami
b) zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo
c) zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení
d) dodržovat podmínky přechovávání a skladování střeliva
e) předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro jejich předložení
f) vzniklo-li při předložení příslušnému útvaru policie důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, předložit zbraň na výzvu příslušného útvaru policie ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, a to ve lhůtě do 20 pracovních dnů ode dne oznámení této výzvy, a po provedené kontrole předložit zbraň opětovně příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne převzetí zbraně od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva
g) neprodleně ohlásit kterémukoliv útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; v případě ztráty nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C odevzdat též průkaz zbraně
h) provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový a zároveň odevzdat původní doklady do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně jména nebo příjmení jejich držitele
i) mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, má-li u sebe zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně; povinnost mít u sebe průkaz zbraně se nevztahuje na držitele zbrojního průkazu, který má u sebe pouze střelivo a který je oprávněn nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit také střelivo do zbraně, na kterou mu nebyl vydán průkaz zbraně
j) odevzdat příslušnému útvaru policie zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně
1. do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojního průkazu, nebo
2. neprodleně v případě, že byl držiteli zbrojní průkaz odňat
k) ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně; v případě, že se jedná o úpravu mající za následek vznik zbraně kategorie B, smí tuto úpravu provést až na základě uděleného povolení k nabytí zbraně kategorie B a v případě, že úprava má za následek vznik zbraně kategorie A, smí takovou úpravu provést až na základě udělení výjimky k nabytí zbraně kategorie A
l) podrobit se při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
m) neprodleně ohlásit útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany
n) umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A
3. Pojednejte o zabezpečení zbraní a střeliva.
-(1) Nošené nebo přepravované držené zbraně všech kategorií, včetně jejich hlavních částí a zakázaných doplňků nebo střelivo do nich, musí být pod neustálou kontrolou držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje.
(2) Držené zbraně kategorie A, B nebo C uschované, uložené nebo uskladněné (dále jen "přechovávané zbraně") v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.
(3) Více než 10 přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 nábojů se zabezpečuje v
a) uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo
b) uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
(4) Více než 20 přechovávaných zbraní kategorie A, B nebo C nebo více než 20 000 kusů střeliva se zabezpečuje v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
(5) Přechovávané zbraně nebo střelivo ve výlohách musí být v provozní době zabezpečeny uzamykatelnou otevíratelnou stěnou výloh. Výlohy, skla výloh, vitrín nebo pultů musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Mimo provozní dobu se tato zbraň nebo střelivo přechovává podle odstavců 2 až 4.
(6) Přechovávaná zbraň musí být v nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.
(7) Pokud rozměry zbraně kategorie A neumožňují její přechovávání podle předchozích odstavců, může příslušný útvar policie jejímu držiteli povolit jiný způsob jejího zabezpečení v případě, že bude řádně zabezpečena proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
(8) Příslušný útvar policie je oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí
4. Jaké jsou hlavní zásady při uložení zbraní a střeliva?
- Střelné zbraně do 2 kusů či střelivo do 500 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen tyto předměty vhodně zabezpečit proti ztrátě, odcizení nebo zneužití.
- Střelné zbraně do 10 kusů nebo střelivo do 10 000 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen tyto předměty uložit do uzamykatelné ocelové schránky nebo skříně či zvláštního uzamykatelného zařízení. Zvláštní uzamykatelné zařízení musí splňovat technické požadavky, které stanovuje prováděcí právní předpis.
- a) uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň splňující požadavky odolnosti proti vloupání 15 odporových jednotek podle technické normy ČSN EN 1143-1 a vybavené zámkem s vysokou bezpečností proti nepovolenému otevření zařazeným do třídy A podle technické normy ČSN EN 1300
b) zvláštní uzamčené zařízení, které je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle technické normy ČSN EN 1300
c) uzamykatelný skříňový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy I podle technické normy ČSN EN 1143-1
d) uzamčená místnost nebo samostatný objekt (dále jen „zvláštní objekt“), které splňují požadavky uvedené v § 5
e) komorový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle technické normy ČSN EN 1143-1
f) výloha a skla výloh, které splňují podmínky uvedené v § 6
g) sklo vitríny nebo pultu, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu
5. Jaké jsou hlavní zásady při přepravě zbraní a střeliva?
- (1) Podnikateli se zbraněmi kategorie A, B nebo C nebo střelivem do těchto zbraní povoluje přepravu těchto zbraní, nebo střeliva, určených k vývozu, dovozu nebo tranzitu příslušný útvar policie na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, po předložení povolení a licence Ministerstva průmyslu a obchodu k jejich vývozu nebo dovozu;9) žádost se podává i v případě přepravy 1 zbraně.
- (2) Obsahem žádosti podle odstavce 1 musí být
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která uskutečňuje prodej,
b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,
c) adresa místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo dopraveno,
d) počet zbraní kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní, které budou přepravovány,
e) údaje umožňující identifikaci každé zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní a oznámení o tom, že tyto zbraně nebo střelivo byly předmětem kontroly,
f) druh dopravy, dopravní prostředek a údaje o dopravci; to neplatí, pokud jde o přepravu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní mezi podnikateli v oboru zbraní a střeliva, a
g) datum odeslání a předpokládaného převzetí; to neplatí, pokud jde o přepravu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní mezi podnikateli v oboru zbraní a střeliva.
(3) Po přezkoumání bezpečnosti přepravy zbraní nebo střeliva vydá příslušný útvar policie jednorázový doklad o povolení přepravy obsahující údaje uvedené v odstavci 2. Tento doklad musí doprovázet zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní až do místa jejich určení a musí být předložen na požádání příslušným orgánům.
(4) Příslušný útvar policie může podnikateli v oboru zbraní a střeliva se sídlem na území České republiky vydat povolení přepravovat zbraně nebo střelivo podnikateli v oboru zbraní a střeliva se sídlem mimo území České republiky. Toto povolení může být vydáno na dobu až 3 let. V žádosti o jeho vydání podnikatel v oboru zbraní a střeliva uvede údaje podle odstavce 2 písm. a), b) a c). Platnost povolení může být rozhodnutím pozastavena nebo zrušena.
(5) Povolení podle odstavce 4 nebo jeho kopie, ověřená příslušným útvarem policie, musí doprovázet zbraně nebo střelivo až do místa určení a musí být předloženo na požádání příslušným orgánům.
(6) Ten, komu bylo vydáno povolení k přepravě zbraní nebo střeliva podle odstavce 3 nebo 4, je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přepravy zbraní nebo střeliva sdělit příslušnému útvaru policie údaje uvedené v odstavci 2.
(7) Přepravce zbraní kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní je povinen je zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
(8) Ustanoveními předchozích odstavců není dotčena přeprava zbraní nebo střeliva jako nebezpečného nákladu podle zvláštního právního předpisu.
(9) Příslušný útvar policie poskytne tomu, komu bylo vydáno povolení podle odstavce 4, seznam zbraní nebo střeliva do těchto zbraní, které mohou být dovezeny na území jednotlivých členských států Evropské unie bez jejich předchozího souhlasu.

III/A/1 - Jelen evropský

1. Popište výskyt jelena lesního na našem území; které znáte poddruhy?
2. Popište a pojmenujte správně jelení zvěř.
3. Jaký je průběh a projevy jelení říje ?
4. Popište parožení jelenů a jejich trofej.
5. Jaké jsou základní zásady odhadu věku jelení zvěře?
1. Popište výskyt jelena lesního na našem území; které znáte poddruhy?
- Populace jelení zvěře na území našeho státu je považována za poddruh jelena západního. Současná populace je značně hybridizována více poddruhy, jelikož v minulosti na našem území byla populace jelenů téměř vyhubena. Prostředí různorodé a různověké les s častými pasekami a pastvinami od nížin až po horní hranici lesa
- různorodé a různověké lesy s častými pasekami a pastvinami od nížin až po horní hranici lesa.
- Středoevropský a karpatský (mohutnější).
2. Popište a pojmenujete správně jelení zvěř.
- Jedná se o zvěř, která je symbolem majestátnosti. Délka těla jelenů je až 250 cm, kelka 15 cm, výška v kohoutku je až 150 cm a hmotnost do 250 kg. Laně jsou zhruba o třetinu menší. Obřitek nažloutlý. Zbarvení v letní srsti je červenohnědé, zimní více do šeda. Přebarvují dvakrát ročně. Jarní přebarvování probíhá od dubna do května a podzimní v září a říjnu. Obecně lze říci, že nejdříve přebarvují mladí jeleni a laně, poté starší jeleni a nakonec březí laně a nemocní jeleni. Jeleni se od laní liší přítomností paroží a hřívy především v období říje a zimy. Kolouši jsou skvrnití zhruba do září. Ze smyslů má jelení zvěř výborný čich a sluch, slabší je zrak. Výměra mléčného chrupu 0 1 3/ 3 1 3 za trvalý 0 1 3 3/ 3 1 3 3 je ukončena ve 30-32 měsících života. V chrupu horní čelisti mají vždy špičáky – kelce.3. Jaký je průběh a projevy jelení říje?
- září – říjen, probíhá na říjištích, jeleni přicházejí za laněmi, ozývají se troubením, hlavní jelen si hájí laně před ostatními, dochází k soubojům. Mladí boční jeleni (ministranti, krejčíci) jsou odbíjeni. Hlavní jelen během říje nepřijímá potravu, ztrácí na hmotnosti, časté kalištění. Mimo říji žijí jeleni v oddělených tlupách, přestárlí a nemocní jedinci osaměle, laně s mláďaty jsou v početných tlupách, hlavní místo má vedoucí laň (čelná).
4. Popište parožení jelenů a jejich trofej.
- pučnice 6 – 12 měsíc.
První paroží začíná vyrůstat v dubnu (špičák, zřídka vidlák) je pokryto krátkou srstí (mech, lýčí). Vytloukání tohoto paroží od srpna do listopadu, shazování v květnu (ve dvou letech věku).
Druhé paroží už s růžemi, vytloukání v srpnu.
Dále pak jeleni shazují pravidelně u mladých – březen, duben, u starých – dříve i konec února.
Vytloukání u mladých od pol. srpna, u starých červenec.
Stárnutím jelenů (po 13-14 roku stáří) se zmenšuje schopnost tvorby velkého paroží – ZPÁTEČNÍCI.
- růže, očník, nadočník, vlčník (často chybí), rýhy, perly, puky, pečeť, lodyha je často ukončena buď hrotem, vidlicí, nebo korunou (alespoň 3 výsady), druhy korun: jednoduchá, dvojitá, prstovitá,
dlanitá, lopatovitá, pohárovitá.
Podle počtu výsad na lodyze – špičák, vidlák, šesterák,
osmerák atd. (pravidelný, nepravidelný).
5. Jaké jsou základní zásady odhadu věku jelení zvěře?
- Postoj do X, chování zvěře (místo, denní doba, vnitrodruhové a sociální vztahy), celkový vzhled jedince (tělesná stavba, zbarvení, průběh přebarvování a vytloukání, trofej), chrup – vývoj, obroušení, vyboulení pečetě.

III/A/2 - Sika japonský a sika Dybowského

1. Jaký je původ a rozšíření jelenů sika na našem území?
2. Popište a pojmenujte správně jelena siku.
3. Jaký je průběh a projevy sičí říje ?
4. Popište trofej jelenů sika.
5. Uveďte hlavní rozdíly mezi oběma poddruhy jelenů sika.
1. Jaký je původ a rozšíření jelenů sika na našem území?
- větší komplexy smíšených lesů.
- Pochází z dálného východu asijského kontinentu z Mandžuska, Japonska, Thajska, Vietnamu, Koreje a z východního Ruska.
2. Popište a pojmenujte správně jelena siku.
- Jedná se poměrně o malého jelena s hmotností okolo 55 kg, délka těla 145 cm, kelka 25 cm a výška v kohoutku zhruba 95 cm. Laně jsou výrazně menší. Letní srst má kaštanově hnědou s bílými skvrnami s tmavým pruhem na hřbetě. Zbarvení zimní je šedohnědé až černé beze skvrn. Má tmavou kelku, bílý obřitek a tmavou hřívu. Na našem území je rozšířen sika kjúšúský a sika Dybowského, který je větší a oba tyto poddruhy se mezi sebou mohou křížit. Chrup má obdobný jako jelen evropský se slabými kelcemi.

3. Jaký je průběh a projevy sičí říje?
- říjen – listopad, jeleni si shromažďují kolem sebe větší počet laní, ozývají se mrmláním a táhlým
hvízdáním.
4. Popište trofej jelenů sika.
- růže, očník, nadočník, vlčník (často chybí), rýhy, perly, puky, pečeť, lodyha je často ukončena buď hrotem, vidlicí, nebo korunou (alespoň 3 výsady), druhy korun: jednoduchá, dvojitá, prstovitá,
dlanitá, lopatovitá, pohárovitá.
5. Uveďte hlavní rozdíly mezi oběma poddruhy jelenů sika.
- Dybowského je mohutnější – vyšší, těžší, délka lodyh až 90 cm na rozdíl od japonského – 60cm

III/A/3 - Daněk skvrnitý

1. Jaký je původ a rozšíření daňka na našem území?
2. Popište a pojmenujte správně daňčí zvěř.
3. Popiš průběh a projevy daňčí říje ?
4. Popište parožení daňků a jejich trofej.
5. Jaké jsou základní zásady odhadu věku daňčí zvěře?
1. Jaký je původ a rozšíření daňka na našem území?
- Pochází ze Středozemí a z jihozápadní Asie. daňčí zvěř žila ve střední Evropě až do diluvia, podruhé se k nám dostala z jižní Evropy. Ve Francii byli daňci známi kolem roku 480. U nás se daněk poprvé objevil v 15. století a postupně se z něho stala módní zvěř držená v oborách. Na začátku 17. století již byli daňci poprvé vypuštěni do volnosti. V současné době se stále chová převážně v oborách, na mnoha místech se u nás vyskytuje i volně.
- Vhodná stanoviště nalézá v teplejších oblastech do 500m n.m., kde obývá nesouvislé prosvětlené listnaté a smíšené lesy s bohatým podrostem.
2. Popište a pojmenujte správně daňčí zvěř.
- Délka těla daňka je okolo 150 cm, kelka je dlouhá 30 cm, výška v kohoutku 110 cm a hmotnost kolem 90 kg. Hmotnost daněly je 30-50 kg. Kelka je při úprku vztyčená. Zbarvení je v letním období rezavohnědé s bílými skvrnami uspořádanými podélně. Daňčí zvěř má řadu barevných odchylek, např. černá, bílá či rezavá bez skvrnění. Ze smyslů mají dobře vyvinutý čich, sluch a zrak. Obřitek s tmavým lemováním je bělavý. Trvalý chrup, bez kelců v horní čelisti, má vzorec 0 0 3 3 / 3 1 3 3.

3. Popište průběh a projevy daňčí říje.
- říjen – listopad, na říjištích, daňci se ozývají chraptivým ROCHÁNÍM, shromažďují kolem sebe větší počty daněl, často dochází k soubojům, následkem bývají ulomené lodyhy parohů. Během říje se nekaliští, ale hrabe si doliny na chlazení.
Mimo říji vytvářejí oddělené početné tlupy, samotářsky žijí pouze přestárlí a nemocní jedinci.
4. Popište parožení daňků a jejich trofej.
- Pučnice 6 měsíců.
- Vyrůstá první paroží - špičák bez růží, které ve 12 – 14 měsících vytlouká a následně hned shazuje. V roku nasazuje paroží druhé v podobě silného špičáka, nebo vařečkáře, toto i následující paroží je vytloukáno v srpnu – záři, shazováno v květnu (u starších v dubnu)
5. Jaké jsou základní zásady odhadu věku daňčí zvěře.
- Postoj do X, chování zvěře (místo, denní doba, vnitrodruhové a sociální vztahy), celkový vzhled jedince (tělesná stavba, zbarvení, průběh přebarvování a vytloukání, trofej), chrup – vývoj, obroušení.

III/A/4 - Srnec obecný

1. Jaký je areál výskytu srnce u nás a ve světě?
2. Popište a pojmenujte správně srnčí zvěř.
3. Jaké je průběh a projevy srční říje?
4. Popište parožení srnců a jejich trofej.
5. Jaké jsou základní zásady odhadu věku srnčí zvěře?
6. Pojednejte o populační dynamice a současných stavech srnčí zvěře.
1. Jaký je areál výskytu srnce u nás a ve světě?
- Nejrozšířenější spárkatá
- Žije v nížinách, pahorkatinách i v horských lesích. Nejvíce mu vyhovují listnaté nebo smíšené lesy s bohatým podrostem a s možností výběru různorodé potravy. Je zvěří stálou, a teritoriální.
2. Popište a pojmenujte správně srnčí zvěř.
- V létě červenohnědá, v zimě šedohnědá, hruď, břicho a vnitřní část běhů šedavě nažloutlé, na zadku světlá, bílá srst – obřitek, kelka 2-5 cm ukrytá v srsti, přebarvování 2x ročně (květen-červen a září-říjen), postupně od mladých kusů po starší, v zimě patří mezi rozpoznávací znaky u srnce střapec (prodloužená srst šourku) a u srn zástěrka (delší srst kolem svírky).

3. Jaký je průběh a projevy srnčí říje?
- Konec července až polovina srpna, srnec vyhledává říjnou srnu, kterou si hlídá, často dochází k nahánění, zpočátku na větší vzdálenosti a v různém tvaru. Srna píská. Při vrcholu ovulace srny se vzdálenost od srnce postupně zkracuje, srna se zastavuje a nechává se srncem POKLÁDAT (několikrát v krátkých intervalech). Srnec u srny zůstává 2-4 dny a poté odchází k další říjné srně. Dobu říje velmi ovlivňuje počasí. Při honění se srna nepravidelně ozývá pískáním, srnec supením.
4. Popište parožení srnců a jejich trofej.
- Základ pučnice je znát již po narození, postupně se vyvíjejí a zvětšují se.
Po pátém měsíci života (v říjnu) začínají na pučnicích vyrůstat první parůžky ve tvaru paliček, knoflíků, kuželíků, které ukončují růst v listopadu až prosinci.
Tyto parůžky vytlouká a shazuje je během měsíce ledna.
Hned nato začínají růst parůžky nové, rostou do května až června, ve tvaru špičáka, vidláka až
šesteráka. Vytlouká je během června, července a shazuje až v prosinci.
5. Jaké jsou základní zásady odhadu věku srnčí zvěře?
- Celkový vzhled jedince (tělesná stavba, zbarvení, průběh přebarvování, vytloukání a trofej), chrup – vývoj, obroušení.
6. Pojednej o populační dynamice a současných stavech srnčí zvěře.
- Nejrozšířenější spárkatá zvěř. I přesto, že odstřel stále stoupá, k zabránění velkému množství škod stále nedochází.

III/A/5 - Muflon

1. Jaký je původ a rozšíření muflona na našem území?
2. Popište a pojmenujte správně mufloní zvěř.
3. Jaké jsou životní potřeby a projevy muflonů?
4. Popište mufloní toulce a jejich vývoj.
5. Jaké jsou základní zásady odhadu věku mufloní zvěře?
1. Jaký je původ a rozšíření muflona na našem území?
- Pochází ze Středomoří (Korzika, Sardinie), k nám vysazen v druhé polovině 19. století. Výskyt po celé ČR.
2. Popište a pojmenujte správně mufloní zvěř.
- U muflona v létě skořicově hnědé až žluté zbarvení, na hřbetě s černohnědým pruhem, v zimě tmavě hnědé, po stranách hřbetu světlé oválné skvrny (sedlo, čabraka), břicho, obřitek, vnitřní strana běhů bělavá. Na krku prodloužená tuhá srst - rouno. Muflonky jsou světlejší, zpravidla bez sedla. Kelka 5-10 cm.

3. Jaké jsou životní potřeby a projevy muflonů?
- Zbarvení: v létě skořicově hnědé až rezavě žluté, na hřbetě s černohnědým pruhem a v zimě tmavě hnědé, po stranách hřbetu světlé oválné skvrny (sedlo, čabraka).
Muflon hvízdá a siká, muflonka meká a hvízdá. Rohy u muflonek jsou zcela výjimečně a pouze krátké.
Po celý rok žijí v tlupách, které vodí stará muflonka, starší mufloni tlupu uzavírají. Při pastvě hlídá starý beran. Pouze někteří staří berani bývají samotáři.
Potrava: trávy, výhonky keřů, borůvčí, plody lesních stromů, vřes, v zimě pupeny a letorosty listnatých i jehličnatých dřevin.
Říje: probíhá od konce října do prosince, staří mufloni soupeří o muflonky v tlupě, rozbíhají se proti sobě a sráží se toulci.
Březost: 21-32 týdnů, koncem března a v dubnu kladou jedno, výjimečně 2 mláďata. Muflonky, které kladou příliš brzo, neodchovají mládě a mohou jít do říje druhé. Kladou znovu koncem léta. Mládě po narozené je velmi schopné, po 2-3 hodinách následuje matku. Během prvních 3 týdnů, pouze pije mateřské mléko, poté se začíná pastvit, v 6-8 měsíci se osamostatňuje. Pohlavní dospělost mufloní zvěře je ve dvou letech.
4. Popište mufloní toulce a jejich vývoj.
- U muflončat samčího pohlaví začínají vyrůstat toulce ve stáří 3 - 4 měsíců.
V prvním roce dorůstají délky 30-40 cm (rohlíkáč), postupně toulce přirůstají, nejvíce ve 2 a 3 roce, poté přírůst postupně klesá (kolem desátého roku obrušování hrotů předčí přírůst).
Délka toulců dospělých beranů je 80 – 105 cm, obvody 22 - 27 cm.
Rohy u muflonek zpravidla chybí, pokud jsou, tak pouze krátké (6-12 cm).
5. Jaké jsou základní zásady odhadu věku mufloní zvěře?
- Celkový vzhled jedince (tělesná stavba, zbarvení, rouno, růst toulců a trofej), chrup – vývoj, obroušení.

III/A/6 - Prase divoké

1. Jaké je rozšíření černé zvěře na našem území?
2. Popište a pojmenujte správně černou zvěř.
3. Popište sociální strukturu černé zvěře.
4. Popište chrup černé zvěře a jeho vývoj.
5. Jaké jsou základní vodítka pro odlišení pohlaví a věku černé zvěře?
6. Populační dynamika černé zvěře a hlavní příčiny populační exploze.
7. Zhodnoťte současný myslivecký význam černé zvěře; jaká rizika souvisejí s jejím přemnožením ?
1. Jaké je rozšíření černé zvěře na našem území?
- Po celé ČR.
2. Popište a pojmenujte správně černou zvěř.
- Výška: kňour 90 – 115 cm, bachyně 70-95 cm
Hmotnost: kňour 95-160 kg, bachyně 70-110 kg
Popis a zbarvení: tělo ze stran zploštělé, lebka trojboká, ukončená dlouhým ryjem, ocas (pírko) je 15-30 cm dlouhý, tělo kryto štětinami (osinami), na hřbetní straně delšími (hřeben). Letní zbarvení je rezavě až šedohnědé, zimní zbarvení je tmavě šedé až černé. Selata jsou podélně pruhovaná (šedohnědá-světle hnědá). Přebarvování – jarní (květen-červen), podzimní je nezřetelně (září-říjen).


3. Popište sociální strukturu černé zvěře.
- Černá zvěř žije v tlupách, kterou vede většinou nejstarší bachyně, v tlupě jsou selata a lončačky, v době chrutí se k nim přiřazuje kanec. Ostatní lončáci (kanečci) chodí většinou samostatně, dospělí samci (kanci) chodí jednotlivě jako samotáři.
- Kňour, bachyně, sekáč, lončák, letošák.
4. Popište chrup černé zvěře a jeho vývoj.
- trvalý chrup se všemi stoličkami má 44 zubů a jeho vývoj je dokončen do 24 měsíců. Špičáky kňoura v horní čelisti jsou KLEKTÁKY, v dolní čelisti PÁRÁKY a dohromady se nazývají zbraně (lovecká trofej). Bachyně mají špičáky kratší a nazývají se HÁKY.
5. Jaké jsou základní vodítka pro odlišení pohlaví a věku černé zvěře?
- Kňour: páráky, kratší, kulatější, střapec
- Bachyně výrazně menší, špičáky = háky, protáhlejší štíhlejší hlava.
6. Populační dynamika černé zvěře a hlavní příčiny populační exploze.
- Obrovský nárůst počtu černé zvěře na našem území bylo způsobeno špatným odlovem této zvěře především díky tomu, že se nelovila dospělá zvěř, hlavně bachyně, dále pak sjednocení polí do velkých lánů, na kterých se pěstuje především kukuřice, řepka a obiloviny, kde je lov této zvěře velmi obtížný.
7. Zhodnoťte současný myslivecký význam černé zvěře; jaká rizika souvisejí s jejím přemnožením?
- celoplošně rozšířený druh, v lesním hospodářství likviduje velké množství škodlivého hmyzu, rozrýváním půdy připravuje ideální podmínky pro zmlazování ledních dřevin, sbírá plody listnatých dřevin, vyrývání síjí žaludů a bukvic. V zemědělství výrazně škodí na okopaninách, obilí a kukuřici.

III/A/7 - Zajícovci (zajíc polní a králík divoký)

1. Jaké je rozšíření zajíce?
2. Popište a pojmenujte správně zaječí zvěř.
3. Jaké jsou životní potřeby zajíců?
4. Jak probíhá rozmnožování zajíců?
5. Zhodnoťte současný význam zaječí zvěře.
6. Pojednejte o populační dynamice zajíce polního a hlavních faktorech klesajících stavů.
7. Jaké jsou životní potřeby a projevy králíků?
8. Zhodnoťte současný význam divokých králíků a možné příčiny jejich minimálních stavů
1. Jaké je rozšíření zajíce?
- Zajíci preferují pole a louky s remízky, křovinatými mezemi a menšími lesíky, případně okraje lesů a paseky. Vyhýbají se hustým lesům, místy však stoupají poměrně vysoko do hor. V zimě se drží spíše v křovinách a na okrajích lesů, přes léto preferují otevřenou krajinu.
- Po celé ČR.
2. Popište a pojmenujte správně zaječí zvěř.
- Délka: 60-80 cm
Hmotnost: zajíc 3,5 – 7 kg, zaječka 2,5 – 5 kg
Popis a zbarvení: tělo svalnaté s dlouhými běhy, pření jsou pětiprsté zakončeny škrabáky, zadní jsou nepatrně delší a mají jen čtyři prsty. Při pohybu neklade běhy střídavě, ale došlapuje všemi běhy naráz. Srst (vlna) je šedohnědá až rezavěžlutá, břicho bílé. Ocas (pírko) je bílé 7-11 cm dlouhé, z horní strany černý pruh. Slechy jsou delší než hlava a na konci mají černé lemování. Přebarvují březen-duben a září-říjen. Mezi hlasové projevy patří vřeštění, mroukání a pískání u zajíčků. Pohlaví lze rozlišit jen podle pohlavních orgánů.

3. Jaké jsou životní potřeby zajíců?
- Prostředí: obývá polní i lesní prostředí, kde je dostatek krytu a v okolí dobré pastevní podmínky. Vyhledává závětrná, teplá a suchá stanoviště. Žije samotářsky v teritoriu, které se mění podle pastevní nabídky. Převládá noční aktivita, během dne odpočívá v jednoduchém loži (pekáči).
Potrava: býložravec, který je velmi náročný na výběr rostlinné potravy. Živí se travinami a bylinami, na podzim semeny trav a kulturních rostlin, v zimě letorosty a kůrou keřů listnáčů i jehličnanů.
4. Jak probíhá rozmnožování zajíců?
- Páření, tzv. honcování, probíhá od února do září, zaječka je březí 6 týdnů a pak vrhá 2 až 5 mláďat. Vrhy bývají 3 až 4 do roka. Zajíčci jsou hned osrstění a vidí. Matka je kojí 3 až 4 týdny. Zajíčata se brzy osamostatňují. Zajíci pohlavně dospívají asi v šestém měsíci, takže zaječky z raných vrhů mohou být oplozeny ještě týž rok, kdy se narodily.
5. Zhodnoťte současný význam zaječí zvěře
- Nejvýznamnější druh drobné zvěře, produkce zvěřiny, kůže a vlny, v lesním hospodářství působí škody ohryzem.
6. Pojednejte o populační dynamice zajíce polního a hlavních faktorech klesajících stavů.
- V posledních desetiletích zajíci u nás i jinde v Evropě téměř vymizeli. Zajíc žije ve volné krajině a je vydán napospas počasí, což zejména platí pro mláďata. Proto také jeho stavy periodicky klesají podle počasí, a navíc jsou tu i zatím ne zcela vysvětlené velké periody maximálních a minimálních stavů, které se střídají asi v desetiletých intervalech. K tomu je třeba připsat i občasné epidemie mnoha zaječích chorob a parazitů i to, že zajíci představují potravní základnu pro řadu predátorů. Zajíc je tedy klasickým druhem, který se může rychle přemnožit, ale také je snadno zranitelný.
- Počasí, epidemie chorob a parazitů, potravní základ predátorů, sečení,…
7. Jaké jsou životní potřeby a projevy králíků?
- Mrmlá, vřeští, piští.
- Honcování
- Přebarvování duben-květen a na podzim v říjnu. Hrabe si nory. Mezi hlasové projevy patří vřeštění, pištění, mrmlání. Při zjištění nebezpečí velmi slyšitelně dupe až bubnuje. Pohlaví lze rozlišit jen podle pohlavních orgánů.
Prostředí: nižší polohy, suché teplé lokality porostlé keři, okraje lesů, ale i parky. Rád se sluní a vylehává v blízkosti nory. Žije společensky v koloniích po 5-15 členech.
Potrava: není náročný na výběr rostlinné potravy. Živí se travinami a bylinami, v zimě pupeny keřů a sazenic, kůrou listnáčů.
Honcování (říje) probíhá od února do září, 3-5krát se za toto období opakuje, během říje padá hierarchie a všichni králíci se mohou účastnit honcování.
Březost: králice je březí 28-32 dnů. Vrh je v samostatné měkké noře, vystlané suchou trávou a vlnou. Ve vrhu je 4-12 mláďat, která jsou holá a slepá. Po třech týdnech kojení vychází králíčci ven z nory. Osamostatňují se v 4-5 týdnu. Pohlavní dospělost je v 6-8. měsíci.
8. Zhodnoťte současný význam divokých králíků a možné příčiny jejich minimálních stavů.
- Velmi chutná zvěřina, zpracování kůže a vlny, při přemnožení způsobuje škody ohryzem kůry a okusem výhonků. Minimální stavy jsou zapříčiněny výskytem škodné zvěře.

III/A/8 - Liška obecná

1. Jaký je životní prostor a rozšíření lišky?
2. Popište a pojmenujte správně lišku.
3. Jaké jsou životní potřeby a projevy lišek?
4. Jak probíhá rozmnožování lišek?
5. Zhodnoťte současný myslivecký význam lišky.
6. Populační dynamika lišky obecné a příčiny současných stavů
1. Jaký je životní prostor a rozšíření lišky?
- Evropa, sev. Asie, sev. Afrika, Arabský poloostrov.
- Naše nejpočetnější psovitá šelma.
- Od nížin až po horské oblasti
- Intravilány velkých měst – parky, sídliště, průmyslové zóny, zemědělské kultury.
2. Popište a pojmenujte správně lišku.
- Výška: lišák 37-40 cm, liška 32-38 cm
Hmotnost: lišák 8-13 kg, liška 6-10 kg
Popis a zbarvení: válcovité protáhlé tělo, kratší běhy, oháňka je dlouhá 30-50 cm, základní zbarvení je rezavě červené s bílou spodinou těla, častá barevná rozdílnost – tmavá uhlířka, světlá březová. Bílé zbarvení konce oháňky se označuje jako kvítek. Nad kořenem oháňky pachová žláza fialka.
Přebarvování probíhá v květnu a v říjnu až listopadu.

3. Jaké jsou životní potřeby a projevy lišek?
- Potrava: hmyz, hlodavci až drobná zvěř (zajíc, bažant), drobné domácí zvířata, plody bylin, keřů.
Kaňkování (říje): leden a únor, ve stopách lišek jsou kapky barvy, podle které je vyhledávají lišáci. Páří se (sváže se) v brlohu nory.
Březost: liška je plná 51-54 dnů, vrhá v dubnu až květnu 3-8 mláďat do brlohu, který si sama vyhrabe, nebo využívá přírodních úkrytů. Mláďata jsou 14 dní nevidomá, po měsíci přijímají masitou potravu a koncem léta se osamostatňují. Pohlavní dospělost je ve druhém roce života.
4. Jak probíhá rozmnožení lišek?
- Kaňkování je v lednu a únoru, ve stopách lišek jsou kapky barvy, podle které je vyhledávají lišáci. Páří se (sváže se) v brlohu nory.
5. Zhodnoťte současný myslivecký význam lišky.
- zdravotní policie, cenná kožešina, přenos vztekliny a prašiviny.
6. Populační dynamika lišky obecné a příčiny současných stavů.
- Je pravděpodobnější, že v nastartování růstu počtu liščí populace sehrála hlavní roli potravní nabídka - hlavně vypouštění uměle odchovaných bažantů. Velkou roli jistě sehrála i skutečnost, že lišky se začaly stále lépe přizpůsobovat polním podmínkám (budování nor v nefunkčním melioračním zařízení, ve stozích slámy a nakonec hrabání nor uprostřed velkých polních lánů). Příčina snížení stavů v posledních dvou létech je zatím těžko vysvětlitelná.

III/A/9 - Lasicovité šelmy (jezevec lesní, kuny, tchoři, lasice)

1. Vyjmenujte naše kunovité (lasicovité) šelmy.
2. Popište a pojmenujte správně kuny a uveďte rozdíly mezi oběma druhy, včetně životních potřeb.
3. Popište správně jezevce lesního.
4. Jaké jsou životní potřeby, projevy a rozšíření jezevce?
5. Jaké je rozšíření a životní potřeby obou druhů tchořů?
1. Vyjmenujte naše kunovité (lasicovité) šelmy.
- Kuny: kuna lesní, kuna skalní.
- Lasicovití: lasice hranostaj, lasice kolčava.
- Tchoři: tchoř tmavý, tchoř stepní.
- Jezevec lesní.
- Vydra říční.
2. Popište a pojmenujte správně kuny a uveďte rozdíly mezi oběma druhy, včetně životních potřeb.


- Kuna lesní má náprsenku, která se ve spodní části nerozvětvuje, má krémově žlutou; u blízce příbuzné kuny skalní je náprsenka bílá a vidličnatě se dělí. Dalším rozdílem mezi oběma druhy je to, že kuna lesní má chodidlové polštářky porostlé srstí, a její stopa je tedy na rozdíl od kuny skalní méně zřetelná.
- Kuna lesní, kuna skalní
Potrava: hmyz, drobní hlodavci, ptáci a jejich snůšky, domácí zvířata, v létě ovoce (třešně, švestky, apod.)
Říje: červenec až srpen, mezi kuňáky bývají souboje
Březost: kuna je plná 9 měsíců a z toho je 6 měsíců utajená březost, klade (metá) v dubnu až květnu ve vystlaném doupěti 2-6 mláďat. První týden jsou slepá, 2 měsíce je kuna kojí, ve třetím měsíci se osamostatňují.
3. Popište správně jezevce lesního.
- Výška: 28-32 cm
Hmotnost: 8-20 kg, délka: 65-75 cm
Popis a zbarvení: zavalité tělo se zašpičatělou hlavou, běhy jsou krátké, se silnými drápy (pazoury). Ocas (štětec) je 11-20 cm dlouhý. Pod ocasem pachová žláza sádelník se sekretem pro značení svého teritoria. Srst je hrubá štětinatá, zbarvení šedožluté s černými pruhy, břicho a běhy jsou černé, štětec šedobílý. Přebarvování v dubnu až květnu a v září až říjnu.

4. Jaké jsou základní potřeby, projevy a rozšíření jezevce?
- Rozšíření: téměř v celé Evropě, u nás na celém území
Prostředí: lesní oblasti s členitějším terénem, střídající se s polními kulturami, hrabe si hluboké a složité soustavy nor, místo v noře k odpočinku se říká kotel.
Potrava: hmyz, měkkýši, drobní savci, vejce ptáků hnízdících na zemi, na podzim plody a semena, kořínky, hlízy, vyhrabává hnízda čmeláků a vos.
Mezi hlasové projevy patří mručení, funění a mlaskání. Nejsou samotáři, žijí společným rodinným životem. V zimě 3-4 měsíce nepravý zimní spánek, který často přerušuje.
Chrutí (říje): je nepravidelné, od května až do října
Březost: jezevčice je plná 7-8 měsíců, z toho 5 měsíců je utajená březost, v brlohu vrhá v únoru až březnu 3-5 jezevčat, která jsou lysá a měsíc slepá. Osamostatňují se v 6 měsících.
5. Jaké je rozšíření a životní potřeby obou druhů tchořů?
- Tchoř tmavý
Rozšíření: celá Evropa. Na našem území hojný.
Prostředí: žije téměř všude, hromady dřeva, dutiny stromů, ale i v lidských venkovských staveních. Vyhovuje mu kulturní zemědělská krajina s vodními toky, lesíky a meze s keři.
Potrava: hmyz, hlodavci, ryby, domácí zvířata, vejce
Kaňkování (říje): Březen a duben
Březost: tchořice je plná 40-43 dnů a vrhá v květnu 3-8 mláďat do svého úkrytu. Mláďata jsou 4-5 týdnů slepá, osamostatňují se po 3 měsících.

Tchoř stepní
Původ: východní Evropa a Asie.
Rozšíření: do střední Evropy ze stepních oblastí.
V ČR – Polabí a jižní Morava
Suché bezlesé oblasti, vyhledává polní oblasti s remízky a křovinatými mezemi.
Potrava: hmyz, hlodavci, ryby, domácí zvířata, vejce, králičí mláďata
Kaňkování (říje): březen a duben
Březost: tchořice je plná 40-43 týdnů a vrhá v květnu 3-8 mláďat do svého úkrytu. Mláďata jsou 4-5 týdnů slepá, osamostatňují se po 3 měsících.

III/A/10 - Kočkovité šelmy (Rys ostrovid, kočka divoká)

1. Vyjmenujte naše kočkovité šelmy.
2. Popište a pojmenujte správně rysa a kočku divokou.
3. Jaké jsou životní potřeby a projevy kočkovitých šelem?
4. Jaké je rozšíření kočkovitých šelem?
5. Jaký je význam rysa a kočky divoké?
1. Vyjmenujte naše kočkovité šelmy.
- Rys ostrovid a kočka divoká.
2. Popište a pojmenujte správně rysa a kočku divokou.


3. Jaké jsou životní potřeby a projevy kočkovitých šelem?
- Rys ostrovid
Prostředí: lesní oblasti středních a horských poloh, přednost dává jedlobukovým a bukovým porostům se skalními útvary.
Potrava: zvěř srnčí, mufloní i černá, menší savci, ptáci, v nouzi drobní hlodavci, domácí zvířata. Na svoji kořist číhá na vyvýšeném místě a vrhá se na ni skokem, zvěř nikdy neštve. Loví více, než potřebuje.
Kaňkování (říje): leden až duben, setkávají se samice se samci a po dobu říje žijí společně, jinak jsou samotáři.
Březost: trvá 70-74 dnů, vrhá do pelechu v květnu až červnu 2-4 mláďata. Po dobu2-3 měsíců jsou kojena, poté se začínají učit lovit. Osamostatňují se v době dalšího kaňkování. Pohlavní dospělost je po 21 měsíci života
V ohrožení vrčí, prská, funí, když je spokojený hlasitě přede. Noční šelma s velkým teritoriem.

Kočka divoká
Prostředí: listnaté, nebo smíšené porosty nižších poloh a pahorkatin.
Potrava: drobní hlodavci až středně velcí savci do velikosti zajíce, ptáci
Říje: únor až březen, kocouři hlasitě naříkavě mňoukají
Březost: trvá 9 týdnů, v dubnu až červnu vrhá v doupěti či noře 3-6 koťat, které jsou 10 dní slepá, kojení 2 měsíce a na podzim se osamostatňují. Pohlavní dospělost v 10 měsících.
4. Jaké je rozšíření kočkovitých šelem?
- Rys: sev. vých. Evropa, Karpaty, Balkán, Kavkaz, Pyreneje. ČR: Šumava, Beskydy, jih. záp. Čechy.
- Kočka: jih. vých. Evropa, Pyreneje, Slovensko, Německo
5. Jaký je význam rysa a kočky divoké?
- predátor srnčí, mufloní i vysoké zvěře, vzácná kožešinová trofejová zvěř
- ceněná trofejová zvěř pro země s větší populací, u nás pouze migrující jedinci ze Slovenska a
Německa.

III/A/11 - Psovité šelmy (Vlk obecný, psík mývalovitý)

1. Vyjmenujte naše psovité šelmy.
2. Popište a pojmenujte správně vlka a psíka mývalovitého.
3. Jaké jsou životní potřeby a projevy vlků a psíků mývalovitých?
4. Jaké je rozšíření vlka a psíka mývalovitého?
5. Jaký je význam vlka a psíka mývalovitého?
1. Vyjmenujte naše psovité šelmy.
- Vlk obecný, liška obecná, psík mývalovitý, šakal obecný.
2. Popište a pojmenujte správně vlka a psíka mývalovitého.

3. Jaké jsou životní potřeby a projevy vlků a psíků mývalovitých?
- Vlk obecný
Prostředí: horské lesy s množstvím pasek a pastvin, lovecké prostředí si značkuje močí a trusem.
Potrava: slabé kusy zvěře srnčí, vysoké i černé, menší hospodářské zvířata, v nouzi drobné hlodavce, plody keřů a stromů.
Kaňkování (říje): je v lednu a únoru, žijí v monogamii.
Březost: vlčice je plná 62-65 dní. V brlohu začátkem května až června vrhá 3-8 vlčat, které jsou po dobu 10 dnů slepá. Po 6 týdnech kojení začíná přikrmování masitou potravou. Pohlavně dospívají ve 2 letech.
Mezi hlasové projevy patří vytí, skolení, štěkání. Od jara do podzimu žijí v rodinách, přes zimu ve smečkách.

Psík mývalovitý
Prostředí: listnaté lesy s podmáčenými lokalitami blízko vod.
Potrava: hlodavci, zajíci, ptáky vejci, obojživelníky, rybami, hmyzem, měkkýši, mršiny, kořínky, plody dřevin a zelené části rostlin.
Kaňkování (říje): březen a duben
Březost: 9 týdnů., samice rodí 5-9 mláďat, která prohlédnou po 10 dnech a přijímají mléko od matky dva měsíce. Pohlavní dospělosti osahují zhruba v 11 měsících života.
4. Jaké je rozšíření vlka a psíka mývalovitého?
- Vlk: Evropa – lesnaté oblasti, Beskydy, Šumava, Šluknovský výběžek.
- Psík: Záp. Sev. jih. Evropy. Po celé ČR.
5. Jaký je význam vlka a psíka mývalovitého?
- Vlk: u nás nežije stále, zatoulává se v zimě do Beskyd a Jeseníků z Polska a Slovenska. Významná trofejová šelma pro země, kde je zvěří stálou.
- Psík: zavlečený nežádoucí druh.

III/A/12 - Bažantovití (Bažant obecný, královský, koroptev polní)

1. Jaký je původ a rozšíření bažanta obecného?
2. Popište správně bažanta a uveďte, jak se liší obě pohlaví a mladí kohouti od starších.
3. Jaké jsou životní potřeby bažantů?
4. Jak probíhá rozmnožování bažantů?
5. Zhodnoťte současný význam bažantů, populační dynamiku a příčiny klesajících stavů divoké populace
6. Jaké je rozšíření a životní potřeby koroptví?
7. Zhodnoťte současný význam koroptví.
1. Jaký je původ a rozšíření bažanta obecného?
- Byl dovezen ve starověku Římany. Evropa a ostatní části světa.
- Lesíky, remízky, biopásy.
2. Popište správně bažanta a uveďte, jak se liší obě pohlaví a mladí kohouti od starších.

- M/F: Barevnost, barva středových per,…
- Y/O: Hmotnost, délka klínu, velikost ostruh.
3. Jaké jsou životní projevy bažantů?
- Prostředí: obývá zemědělskou krajinu, kde se střídají pole, meze a lesíky od nížin až po pahorkatiny.
Potrava: velmi různorodá – přes léto spíše živočišná (hmyz) a přes zimu rostlinná (semena, lístky, hlízy apod.)
Tok a hnízdění: probíhá v březnu na volném prostranství, doprovázen poskoky, postoji a hlasovými projevy, na jednoho kohouta připadne 3-5 i více slepic (polygamie), po páření (ostruhování) kohout samici opouští, poté slepice snáší do mělkých, vystlaných hnízd 10-15 olivově zelených vajec. Doba inkubace trvá 23-24 dní. Kuřata brzo po vylíhnutí následují matku a vyhledávají si potravu (nekrmiví). Po dvou měsících se osamostatňují.
4. Jak probíhá rozmnožování bažantů?
- Ostruhování - probíhá v březnu na volném prostranství, doprovázen poskoky, postoji a hlasovými
projevy, na jednoho kohouta připadne 3 – 5 i více slepic (polygamie), po páření (ostruhování) kohout samici opouští.
5. Zhodnoťte současný význam bažantů, populační dynamiku a příčiny klesajících stavů divoké populace.
- Nejdůležitější pernatá zvěř.
- Převážně v bažanticích
6. Jaké je rozšíření a životní potřeby koroptví?
- Rozšíření: Skoro celá Evropa a Asie. V ČR pahorkatiny až nížiny.
- Potřeby: Přepeřování, párkování, rozštipování, ….
7. Zhodnoťte současný význam koroptví.
- Dříve byla koroptev nejvýznamnějším zástupcem pernaté zvěře, v současnosti je na ústupu,
užitečná v zemědělství - hubí škodlivý hmyz a sbírá plevel, vynikající zvěřina

III/A/13 - Tetřevovití (Tetřev hlušec a tetřívek obecný)

1. Vyjmenujte a porovnejte naše tetřevovité ptáky.
2. Popište a pojmenujte správně tetřeva.
3. Popište a pojmenujte správně tetřívka.
4. Popište tok tetřeva a tetřívka.
5. Jaké je dnes rozšíření a perspektivy tetřevovitých na našem území?
1. Vyjmenujte a porovnejte naše tetřevovité ptáky.
- Tetřev hlušec - Největší
Tetřívek obecný – Menší než tetřev
Jeřábek lesní – Nejmenší – velikost koroptve
2. Popište a pojmenujte správně tetřeva.
;
3. Popište a pojmenujte správně tetřívka.

4. Popište tok tetřeva a tetřívka.
- Tetřev: od března do května na stromě i na zemi, má svěšená křídla, natažený krk a rozevřený tatrč. Tok se skládá ze 4 veršů – (PUKÁNÍ, TRYLEK, VYLOUSKNUTÍ A BROUŠENÍ). Během broušení dosahuje vzrušení vrcholu a po krátkou dobu nevnímá své okolí. Poté sjíždí na zem , kde buď pokračuje v toku, nebo ošlapuje slepici. Ty kladou od dubna 5 – 9 hnědavých vajec se skvrnami do hnízda na zemi, sedí na nich 26 - 29 dní, o vylíhlé mláďata se stará pouze slepice a to až do podzimu, kdy se osamostatní. TETŘEVEC – neplodný kříženec tetřeva a tetřívka
- Tetřívek: od dubna do května hromadně nebo individuálně na zemi. Tok – zaškrtnutí, pšoukání a bublání. Nejsilnější kohouti jsou uprostřed tokaniště a ošlapují každý 3- 6 slepic. Slepičky snáší do mělkého hnízda na zemi 6 – 12 žlutavých vajec a tmavšími skvrnami, sedí na nich 25 - 28 dní, o vylíhlé mláďata se stará pouze slepice a to až do podzimu, kdy se osamostatní.
5. Jaké je dnes rozšíření a perspektivy tetřevovitých na našem území?
- Šumava – kriticky ohroženi.
- Jeřábek: Francie, Belgie, podhůří Alp, Sibiř. ČR – Šumava, Beskydy, Krkonoše, Novohradské hory.

III/A/14 - Kachny

1. Uveďte přehledné rozdělení našich kachen.
2. Charakterizujte skupinu plovavých kachen.
3. Charakterizujte skupinu potápivých kachen.
4. Uveďte základní rozlišovací znaky jednotlivých druhů našich kachen.
5. Zhodnoťte současný význam kachen.
1. Uveďte přehledné rozdělení našich kachen.
- Kachny potápivé a plovavé.
2. Charakterizujte skupinu plovavých kachen.
- Hluboko ponořená hruď, zadní část těla zvednutá, vzlétají přímo, plováky uprostřed těla, nejdelší prostřední prst.
3. Charakterizujte skupinu potápivých kachen.
- Sedí nízko, zadní část potopena pod vodou, potápění do velkých hloubek, rozbíhání po hladině, plováky v zadní části těla, nejdelší vnější krajní prst.
4. Uveďte základní rozlišovací znaky jednotlivých druhů našich kachen.
- Barevnost, velikost vejce, ….
5. Zhodnoťte současný význam kachen.
- Je to velmi zajímavá lovná zvěř, významný i co se týká potravy v jídelníčku člověka.

III/A/15 - Kachna divoká

1. Jaké je rozšíření kachny divoké?
2. Popište a pojmenujte správně kachnu divokou.
3. Jaké jsou životní potřeby kachny divoké?
4. Jak probíhá rozmnožování kachny divoké?
5. Zhodnoťte současný význam kachny divoké.
1. Jaké je rozšíření kachny divoké?
- Evropa, Asie, Afrika, Sev. Amerika.
2. Popište a pojmenujte správně kachnu divokou.

3. Jaké jsou životní potřeby kachny divoké?
- Prostředí: stojaté vody – rybníky, ale i podél řek a potoků.
Potrava: zelené části rostlin, semena, hmyz, plži, rybí potěr apod.
4. Jak probíhá rozmnožování kachny divoké?
- Páry se tvoří už na podzim, nebo v zimě, žijí v monogamii, tok probíhá v březnu.
5. Zhodnoťte současný význam kachny divoké.
- Největší hospodářský význam.

III/A/16 - Husy

1. Uveďte přehledné rozdělení našich husí.
2. Charakterizujte husu velkou.
3. Uveďte rozlišovací znaky našich husí.
4. Co víte o hnízdění a zimování husí na našem území?
5. Zhodnoťte současný význam husí.
1. Uveďte přehledné rozdělení našich husí.
- Husa velká, husa polní, husa běločelá.
2. Charakterizujte husu velkou.
- Je menší než husa domácí. Má šedohnědé zbarvení. Zobák je oranžovo-růžový s výrazně bílým nehtem, vesla oranžová. Hmotnost housera se pohybuje kolem 4 kg, husa je menší.
3. Uveďte rozlišovací znaky našich husí.
- Husa velká: Menší než husa domácí (+- 4 kg), oranžovo-růžový zobák s bílým nehtem.
- Husa polní: Menší než husa velká (+- 3kg), oranžovo-černý zobák s černým nehtem.
- Husa běločelá: +- 3 kg, tmavší zbarvení, u kořene zobáku bílá skvrna.
4. Co víte o hnízdění a zimování husí na našem území?
- Žije v trvalých párech (monogamii). Hnízdo se nachází blízko vody, většinou na zemi, v záplavových oblastech i v rozsochách větví mohutných stromů. Snůška čítá 2 až 10 vajec (ojediněle i přes 20, v takovém případě však jde o vejce více samic) a zahřívá ji pouze samice. Mláďata opouštějí brzo po vylíhnutí hnízdo, pečují pak o ně oba rodiče. Potrava výhradně rostlinná, včetně semen trav a obilovin; v mimohnízdní době za ní husy podnikají hromadné ranní a večerní lety ze shromaždišť na vodách. Naši ptáci zimují především ve Španělsku a Tunisku. Na hnízdiště se vracejí v lednu a v únoru a po vyvedení mláďat se v květnu přesouvají na severněji ležící pelichaniště nebo se shromažďují na velkých vodních plochách (např. Novomlýnská nádrž). Naším územím rovněž početně protahují příslušníci cizích populací, jako husa polní i běločelá.
5. Zhodnoťte současný stav husí.
- Lov husí patří k vyhledávanému loveckému využití, výborná zvěřina.

III/A/17 - Holubi a hrdličky

1. Vyjmenujte naše holuby a hrdličky.
2. Co víte o výchově mláďat holubů a hrdliček?
3. Charakterizujte holuba hřivnáče.
4. Charakterizujte hrdličku zahradní.
5. Zhodnoťte význam holubů a hrdliček.
1. Vyjmenujte naše holuby a hrdličky.
- Holub hřivnáč, holub doupňák, hrdlička zahradní.
2. Co víte o výchově mláďat holubů a hrdliček?
- Holub: Ve snůšce jsou pravidelně dvě vejce, která střídavě zahřívají oba rodiče. Oba také krmí mláďata (zpočátku jen výměškem z volete, tzv. "holubím mlékem"). Ze zimovišť v oblasti Pyrenejí přilétá v březnu, odlétá v říjnu.
- Hrdlička: Do hnízda, které je většinou umístěno na stromech, snáší samička až několikrát ročně po 2 vejcích, při jejichž zahřívání ji střídá sameček. Mláďata krmí oba rodiče nejprve 6 až 11 dní "holubím mlékem", poté rostlinnou potravou z volete.
3. Charakterizujte holuba hřivnáče.
- Holub hřivnáč je náš největší holub, snadno určitelný podle bílé skvrny na stranách krku (kterou ovšem mladí ptáci nemají) a výrazné příčné bílé pásky na svrchní straně křídel. Celkové zbarvení je šedé. Živí se především semeny. Obývá lesy, ale v posledních letech u nás proniká i do parků a zahrad. Páření je provázeno zobáčkováním a "něžnostmi" - vzájemným probíráním peří na hlavě a krku. Jednoduché hnízdo si staví na stromech. Ve snůšce jsou pravidelně dvě vejce, která střídavě zahřívají oba rodiče. Oba také krmí mláďata (zpočátku jen výměškem z volete, tzv. "holubím mlékem"). Ze zimovišť v oblasti Pyrenejí přilétá v březnu, odlétá v říjnu.
4. Charakterizujte hrdličku zahradní.
- Hrdlička zahradní čeleď houbovití, řád měkkozubí. Původem z Indie, ve 30. letech 20. století osídlila Maďarsko a jihovýchod Slovenska a na Moravě byla zjištěna až v roce 1942, ale pak během 50. a 60. let osídlila téměř celé území západní Evropy. Obývá parky, hřbitovy, aleje, zahrady, lesy u lidských sídel apod. V potravě převládají semena kulturních rostlin. Do hnízda, které je většinou umístěno na stromech, snáší samička až několikrát ročně po 2 vejcích, při jejichž zahřívání ji střídá sameček. Mláďata krmí oba rodiče nejprve 6 až 11 dní "holubím mlékem", poté rostlinnou potravou z volete. Hrdlička zahradní je stálá, na zimu se však v mnoha případech ptáci posouvají na jihovýchod a tyto přesuny mohou mít až charakter tahu.
5. Zhodnoťte význam holubů a hrdliček.
- Holub hřivnáč: významný druh holuba, loven pro zvěřinu

III/A/18 - Sovy a dravci

1. Vyjmenujte naše dravce a uveďte jejich hlavní rozlišovací znaky.
2. Charakterizujte oba druhy kání.
3. Charakterizujte jestřába.
4. Charakterizujte výra velkého.
5. Pojednejte o významu dravců a sov.
1. Vyjmenujte naše dravce a uveďte jejich hlavní rozlišovací znaky.
- Krahujec obecný: Velký jak holub
- Jestřáb lesní: Středně velký dravec ( 1,2kg/760g), vlnkování
- Káně lesní (Myšilov): Tmavohnědé zbarvení, 1,2kg/0,9kg,
- Káně rousná: Stojáky opeřené až k prstům – rousy, tmavohnědé, tmavá skvrna v ohbí křídel, arktický druh.
- Luňák červený: Velký asi jako káně, zbarvení rezavě červené, hlava a krk bělošedé s černými skvrnami
2. Charakterizujte oba druhy kání.
- Káně lesní: Káně lesní patří k našim nejběžnějším dravcům. Dominantní složku její potravy tvoří hlodavci. Hnízdí v lesích, zejména mimo dobu hnízdění se vyskytuje v polích; často sedá na vyvýšených místech, např. stromech podél silnic nebo telegrafních sloupech. Již koncem března snáší samička 3 až 4 vajíčka (v letech přemnožení hrabošů bývá snůška větší), která zahřívá buď sama, nebo jen za malého přispění samce. Samec obstarává pro samici a posléze i pro mláďata potravu. Naše káně jsou stálé a přelétavé, v zimě k nám přilétají příslušníci cizích populací.
- Káně rousná: Káně rousná je velmi podobná káni lesní, s opeřenýma nohama (odtud jméno "rousná"). Pro určení je důležité zbarvení ocasu - je bílý s tmavými pásky, z nichž poslední je nápadně široký. U nás se celkem běžně vyskytuje od listopadu do dubna v otevřených bezlesých terénech; jde o ptáky, kteří k nám přilétají z hnízdišť ve Skandinávii a severním Rusku. Živí se především drobnými savci. V době tuhých zim může ohrozit bažanty a koroptve.
3. Charakterizujte jestřába.
- Je středně velký dravec, samička je velká asi jako káně, sameček o třetinu menší. Dospělí ptáci svrchu tmavohnědí a šedohnědí, spodinu těla mají bílou s hustým příčným vlnkováním. Za letu jsou nápadná relativně krátká, široká křídla a dlouhý ocas s příčnými pruhy. Loví ptáky a savce do velikosti zajíce, které uchvacuje během letu nízko při zemi či nad vegetací. Vyskytuje se v lesnaté krajině, ke hnízdění vyhledává vzrostlé porosty. Samička snáší do vysoko umístěného hnízda obvykle během dubna 3 až 4 vejce. Větší podíl na zahřívání vajíček má samice, které však samec obstarává potravu. Po vylíhnutí mláďat jim samice trhá kořist přinesenou samcem, později i loví. Je stálý, hnízdí na celém území ČR. Zákonem je zvláště chráněn jako ohrožený druh.
4. Charakterizujte výra velkého.
- Výr velký patří do řádu sov, do čeledi puštíkovitých. Je naší největší sovou. V českých zemích mu hrozilo vyhubení, ale jeho stavy se zvedly, díky dlouholeté přísné ochraně. Výr vyhledává skalnaté lesní terény, zvláště ty, které sousedí s polními oblastmi a poskytují dostatek potravy. Je stálým ptákem, tvoří dlouhodobější manželské páry a obývá po léta táž hnízdiště. Nová hnízdiště zakládají jen mladí ptáci. Celkové zbarvení výra je žlutohnědé se širokými podélnými tmavými skvrnami na spodní straně těla. Na hlavě má 7 až 9 cm dlouhá péra, uspořádaná do podoby růžků. Má velké oči s oranžovou duhovkou a hustě opeřené stojáky. Rozměry dospělých ptáků: váha 1 800 až 2 500 g, délka křídla 430 až 495 mm, délka ocasu 240 až 290 mm, délka stojáku 70 až 85 mm, délka zobáku 55 mm.

5. Pojednejte i významu dravců a sov.
- Můžou působit škody na zajících, bažantech a srnčatech a na uměle chovaných jedincích.

III/A/19 - Krkavcovití

1. Co víte o sojce a strace?
2. Co víte o vráně, havranovi a krkavci?
3. Zhodnoťte význam krkavcovitých ptáků.
1. Co víte i sojce a strace?
- Sojka: Pták velikosti hrdličky. Má rezavohnědé zbarvení těla. Od zobáku do příuší se táhne černý vous, ocas a zobák černý, duhovka světla hnědo bílá. Na křídlech mají typická modrá a bílá pírka – zrcátka. Dospělí ptáci mají hmotnost 120–220 g. Sojka obecná je pěvec velikosti hrdličky. Za letu je nápadná bílá skvrna nad černým ocasem a široká křídla s bílým polem a sytě modrými pírky s černo-bílými proužky. Létá těžce, vlnovitě a třepotavě, na zemi poskakuje. Vyskytuje se v jehličnatých, listnatých i smíšených lesích a v rozsáhlejších městských parcích. Převážně stálý druh. Hnízdo je umístěno vysoko na stromě, většinou nedaleko od okraje lesa. Potrava velmi rozmanitá, rostlinná, požírá ale i mláďata a vejce jiných ptáků. Je velmi ostražitá. Evropské sojky obecné žijí v monogamních párech a o mláďata se starají oba rodiče.
- Straka: Pták velikosti hrdličky. Hlava, krk a hřbet jsou černé, prsa a břicho bílé. Rýdovací pera jsou kovově lesklá, zobák černý a duhovka světla tmavohnědá. Dospělí ptáci mají hmotnost 160-250 g. Straka obecná patří mezi pěvce. Je větší než hrdlička, kontrastně černo-bíle zbarvená, s dlouhým stupňovitým ocasem. Vyskytuje se v krajině, kde se střídají louky a pole s lesíky nebo skupinami stromů, a v poslední době velmi početně i v lidských sídlech. Živí se jednak semeny a plody, jednak hmyzem a dalšími bezobratlými živočichy, ale také drobnými obratlovci; škodí vybíráním ptačích vajec a mláďat. Hnízdo staví na nepřístupných místech - vysoko na stromech, v trnitých keřích apod. Hnízdění začíná v dubnu nebo v první polovině května. Snůšku, ve které bývá 6 až 7 vajíček, obvykle zahřívá pouze samice, mláďata jsou však krmena oběma rodiči. Stálý druh.
2. Co víte o vráně, havranovi a krkavci?
- Vrána: Vrána černá má černé zbarvení na hlavě a letkách se zeleným leskem. Vrána šedá má černou hlavu se zeleným leskem, vole, holeně, ocas a křídla černé, ostatní části šedé, zobák u obou druhů šedý a duhovka světla tmavohnědá
- Havran: Havran je štíhlejší než vrána. Žije ve velkých hejnech - koloniích. Zbarvení je černé s nádechem kovového lesku. Kořen zobáku dospělých ptáků je lysý, zobák černý a duhovka hnědá. Dospělí mají hmotnost kolem 0,5 kg.
- Krkavec: Krkavec je středně velký pták velikosti káně. Má velký zobák s obloukovitě zahnutým koncem horní čelisti. Samice i samci jsou černého zbarvení. Na bradě mají načepýřené peří, zobák černý a duhovka tmavohnědá. Dospělci mají hmotnost až 1,5 kg.
3. Zhodnoťte význam krkavcovitých ptáků.
- Krkavcovití (Corvidae) jsou našimi největšími pěvci. Zástupci této čeledi jsou velmi proměnliví, a to jak s ohledem na velikost, tak ve zbarvení. Najdeme mezi nimi velkého černého krkavce, menšího havrana, dvoubarevnou straku, nádherně pestrou sojku nebo ořešníka. Krkavcovití jsou věčně pronásledovanými ptáky zejména proto, že plení hnízda malých i větších ptačích druhů. Jejich charakteristickou vlastností je tudíž mimořádná ostražitost a plachost. Někteří žijí samotářsky, jiní naopak pospolitým způsobem a hnízdí v menších či větších koloniích.

III/A/20 - Nepůvodní a zavlečené druhy (Psík mývalovitý, mýval severní, norek americký, nutrie říční)

1. Vyjmenujte hlavní zavlečené druhy živočichů na našem území
2. Zhodnoťte jejich význam a současnou populační dynamiku
3. Popište psíka mývalovitého a jeho životní potřeby a projevy.
1. Vyjmenujte hlavní zavlečené druhy živočichů na našem území.
- Mývala severní, psík mývalovitý, norek americký, nutrie říční.
2. Zhodnoťte jejich význam a současnou populační dynamiku.
- V poslední době se značně zvýšil stav především psíka mývalovitého a mývala severního, dá se říct po celé ČR, je to zvěř, která začíná působit značné škody na užitkové zvěři srstnaté i pernaté. Dobrá trofej, kožešina a zajímavý lov.
3. Popište psíka mývalovitého a jeho životní potřeby a projevy.
- Tělo je válcovité, na hlavě s bílými pruhy. Na lících má licousy. Zbarvení je hnědé přecházející v šedivý nádech a běhy černé. Délka těla je 70cm, oháňka okolo 25cm a hmotnost kolem 12kg. Monogamie. Kaňkování, březost.

IV/A/1 - Cíle a metody chovů zvěře

1. Charakterizujte pojem myslivecký chov zvěře.
2. Jaké jsou cíle chovu zvěře ve vztahu k jejímu prostředí?
3. Jaké jsou cíle chovu zvěře ve vztahu k její kvalitě a struktuře populací?
4. Jaké jsou cíle chovu zvěře ve vztahu k ekonomické stránce?
5. Charakterizujte stručně jednotlivé metody chovu zvěře.
1) Charakterizujte pojem myslivecký chov zvěře.

- chov zvěře je rozsáhlá záměrná činnost myslivce směřující k zabezpečení a zlepšení životních podmínek zvěře, k úpravě jejího početního stavu, úpravě poměrů pohlaví a k celkovému zlepšení jakostního stavu zvěře

Zákon o myslivosti č. 449 / 2001 Sb.

Vyhláška MZe č. 491 / 2002 Sb.

- Cíl chovu = konzumní = jedinec s vysokou plodností a vysokou užitkovostí (hmotností)
= trofejový = jedinec s vysokou hodnotou trofeje

2) Jaké jsou cíle chovu zvěře ve vztahu k jejímu prostředí?

- co nejvyšší kmenové stavy zvěře bez poškození životního prostředí
- minimalizace škod v lesnictví
- minimalizace škod v zemědělství

3) Jaké jsou cíle chovu zvěře ve vztahu k její kvalitě a struktuře populací?

- co nejvyšší kmenové stavy zvěře v co nejlepší chovné kvalitě populací (kondici a konstituci), bez poškození životního prostředí
- správné nastavení normovaných stavů populace zvěře a tyto stavy dodržovat
- správné nastavení poměru pohlaví u dané populace a tyto stavy dodržovat
- správné nastavení věkových tříd u dané populace a tyto stavy dodržovat

4) Jaké jsou cíle chovu zvěře ve vztahu k ekonomické stránce?

- Cíl chovu = konzumní = jedinec s vysokou plodností a vysokou užitkovostí (hmotností)

= trofejový = jedinec s vysokou hodnotou trofeje

- K dosažení cílů je třeba zajistit - výběr chovných jedinců
- upravit poměr pohlaví podle možností a v souladu s
předpisy a zákony
- zajištění dostatek kvalitní potravy
- zajištění krytu a klidu pro populaci zvěře
- v době toku, říje, hnízdění zajistit klid v honitbě
- ochrana hnízd a mláďat při zemědělských pracích

5) Charakterizujte stručně jednotlivé metody chovu zvěře.

Metoda chovu spárkaté zvěře ve volnosti

- poměr pohlaví 1 : 1

Metoda chovu spárkaté zvěře v oborách

- poměr pohlaví

Metoda chovu drobné zvěře ve volnosti

- Zajíc obecný - poměr pohlaví 1 : 1 - 3 ve prospěch samičí zvěře
- lovit zajíce můžeme, až dosáhneme 30 ks na 100 ha
- predátoři - zvěř černá, lišky, výři, jestřábi
- likvidátor - zemědělská technika, monokultury, chemizace
- autodoprava

Metoda chovu drobné zvěře - usměrněný a voliérový (umělý chov v bažantnicích)

- Bažant obecný - ve volnosti
- poměr pohlaví 1 : 4 ve prospěch slípek

- usměrněný chov - sběr ohrožených snůšek, náhradní slípka

- umělý chov - chovné hejno + líhně
- poměr pohlaví 1 : 9 ve prospěch slípek

- bažantnice = honitba o výměře 50 ha, intenzivní chov bažantí zvěř

- bažantnice = bažantnice lesní

- bažantnice = bažantnice remízových soustav

- Kačena divoká - ve volnosti - umělé hnízdní budky
poměr pohlaví 1 : 1

- umělý odchov - ve 3 týdnech na vodu
- poměr pohlaví 1 : 4

- Divoký krocan - ve volnosti - kuřata značně háklivá na počasí
- poměr pohlaví - polygamie

- umělý odchov - převážně v bažantnicích
- poměr pohlaví - polygamie

- umělý odchov - odchovny - bažantnice

- Tetřev hlušec - ve volnosti - tlumení predátorů (černé, lišek, jezevců, kun)
- poměr pohlaví - polygamie

- umělý odchov - odchovny tetřevárny

IV/A/2 - Obsahová náplň myslivecké péče o zvěř

1. Charakterizujte pojem myslivecká péče o zvěř.
2. Charakterizujte stručně význam péče o životní prostředí zvěře.
3. Charakterizujte stručně význam přikrmování zvěře.
4. Charakterizujte stručně podstatu péče o četnost a strukturu populací zvěře.
5. Vyjmenujte stručně vnější vlivy, před kterými musí myslivci zvěř chránit.
1) Charakterizujte pojem myslivecké péče o zvěře.

- výběr vhodných geneticky dobře založených jedinců, zaručující chovný cíl
- udržovat správný poměr pohlaví v souladu se zákony a předpisy
- zajistit dostatek potravy
- pečovat o vhodné kryty pro zvěř a zabezpečit zvěři klid v honitbě

2) Charakterizujte stručně význam péče o životní prostředí.

- vychází ze skutečnosti, že životní prostředí je nenahraditelnou hodnotou, na jehož příznivém stavu závisí nejen osud lidstva, ale i existence samotného života na této planetě, jako lidskému životu a zdraví poskytována nejvyšší ochrana, jde však o princip, který nelze absolutizovat do zákazu jakékoliv činnosti, která by se mohla dotknout životního prostředí, je nutná jeho koordinace v souladu s ostatními principy, zejména s principem trvale udržitelného rozvoje

- člověk si musí uvědomit, že ohrožování a poškozování jedné složky přechází do složek jiných (nečistoty z ovzduší přecházejí do půdy, vody, rostlin a živočichů) a způsobuje poškození celého ekosystému

- kvalita životního prostředí ovlivňuje populační hustotu zvěře

3) Charakterizujte stručně význam přikrmování zvěře.

- zajištění zdrojů krmiva v přírodě, prostředí, které narušil člověk svojí činností
- zabránění škodám na zemědělských a lesnických porostech
- přikrmování 1/3
- vhodná krmiva

4) Charakterizujte stručně podstatu péče o četnost a strukturu populací zvěře.

- podstata spočívá v početnosti stavů a v kvalitě populace u jednotlivých druhů zvěře
- vyšší stavy, vyšší produkce zvěřiny, trofejí (peněz)
- jenom z kvalitní populace získáme kvalitní přírůstek
- jenom při správném rozvrstvení a struktury zvěře dosáhneme kvalitní populaci

5) Vyjmenuj stručně vnější vlivy, před kterými musí myslivci zvěř chránit.

- voda - povodně, voda v honitbě - napajedla
- sníh - prohrnování cest ke krmelcům, oborohy ve vyšších polohách
- vysoký mráz - klid v honitbě nepořádat lovy
- tlumení predátorů - v mezích zákona, a lovecké etiky
- tlumení zvířat škodící myslivosti - psi, kočky
- činnost člověka - trvale udržitelné zdroje života
- pytláctví, rušení zvěře - lyžaři, cyklisté, čtyřkolky

IV/A/3 - Zásady ekologického přístupu k hospodaření se zvěří

1. Popište stručně vznik a vývoj života na Zemi.
2. Vysvětlete pojem biosféra a biom.
3. Vysvětlete pojem ekologie.
4. Vysvětlete pojem ekosystém.
5. Jaká je role chovu zvěře v současných ekosystémech?
1) Popište stručně vznik a vývoj života na Zemi.

- vznik bílkovin a jejich shluků ve vodě
- shluky bílkovin
- jejich specializace
- vznik primitivních buněk bez jader - s jádrem - jednobuněčné organizmy
- shluky buněk - kolonie - jejich specializace (příjem potravy zpracování) = váleč koulivý
- mnohobuněčné organizmy
- přechod života z vody na souš
- první rostliny = producenti = vytvářejí z neústrojných látek látky ústrojné
- druhotně živočichové = konzumenti = příjem ústrojných látek

2) Vysvětli pojem biosféra a biom.

- biosféra = živý obal na Zemi (rostliny + živočichové + člověk)

- biom = představuje dílčí oblast biosféry, která dává možnost vzniku určitým charakteristickým typům rostlinných a živočišných společenstev (vodní, suchozemské)

3) Vysvětli pojem ekologie.

- ekologie = věda vzájemných vztahů mezi organizmy a jejich prostředím
- prostředí = soubor všech okolních neživých organizmů, ale i organizmů téhož i jiného druhu.

4) Vysvětli pojem ekosystém.

- ekosystém - označení pro ucelenou část přírody (biosféry), příkladem je např. ekosystém listnatého lesa nebo vlhké nekosené louky, protože není zpravidla jednoznačně specifikováno, jakou prostorovou velikost by měl ekosystém mít, lze za ekosystém považovat v extrémním případě i celou biosféru a naopak, třeba i trávicí trakt přežvýkavce (s výskytem bakterií a nálevníků).

- Český zákon o životním prostředí ekosystém definuje jako „funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.“

5) Jaká je role chovu zvěře v současných ekosystémech.

- role rovnováhy organizmů bez jakéhokoliv problému (predace, úživnosti prostředí), součást biosféry
- rovnováhy v ekosystému - bez škod na lesní, zemědělských a ostatních plodin, porostů a ploch
- chov jako zdroj lidské potravy = maso = kladná ekonomika
- chov jako zdroj trofejí = peníze = kladná ekonomika
- zvěř jako přirozený predátor (spásání měkkých nežádoucích dřevin, a tím ochrana žádoucích dřevin)

IV/A/4 - Uspořádání honiteb (velikost a hranice)

1. Vysvětlete pojem honitba a její význam z hlediska chovu zvěře.
2. Jaké podmínky by měly z hlediska chovu zvěře splňovat hranice honitby?
3. Jak ovlivňuje velikost honitby chov zvěře?
4. Co jsou jakostní třídy honitby?
5. Jak se řeší chov zvěře, pro kterou nemá honitba stanovené stavy?
1) Vysvětli pojem honitba a její význam z hlediska chovu zvěře.

- Honitba = souvislé pozemky o výměře nejméně 500 h - vhodné pouze pro chov drobné zvěře
- Obora 50 ha
- Bažantnice 50 ha

- Souvislé pozemky = na sebe navazující, na kterých je možné vykonávat právo myslivosti

- Právo myslivosti je možno vykonávat pouze na honebních pozemcích

2) Jaké podmínky by měly z hlediska chovu zvěře splňovat hranice honitby.

- vhodné pro zvěř ne pro újednictví člověka (myslivce) = les - pole
- přehledné
- trvalé zřetelné
- využití přírodního členění
- stavba posedů a lov na čekané od 200 m od hranice (výjimka AMP - ohnisko a záchytná zóna)

3) Jak ovlivňuje velikost honitby chov zvěře.

- chov v přirozených podmínkách pro zvěř = honitba 500 ha = pouze pro zvěř drobnou
- v 500 ha honitbě nelze plánovat - migrace zvěře za potravou
- zvěř srnčí 1.000 ha a více
- zvěř dančí, mufloní, jelení, černá 1.500 ha, raději však 3.000 ha
- za noc zvěř v 500 ha honitbě projde 1 - 2 honitby a jeden nedodrží zásady chovu a lovu
a to má za následek nepoměr mezi zvěří samičí a samčí a nepoměr ve věkových třídách

4) Co jsou jakostní třídy honitby.

- základní předpoklad úspěšného chovu a následně lovu jednotlivých druhů zvěře je úživnost honitby bez následných škod na zemědělský a lesních porostech
- na základě těchto požadavků a na možnostech honitby se honitby zařazují di jakostních tříd
- zařazení do tříd pro zvěř drobnou
- zařazení do tříd pro zvěř spárkatou
- u polních honiteb je rozhodující - půda, co se v dané oblasti pěstuje, k nadmořské výšce, klimatické, ekonomické
- u lesních honiteb je rozhodující - celková charakteristika lesa
- jakostní třída má vyjadřovat vhodnost honitby k chovu daného druhu zvěře

5) Jak se řeší chov zvěře, pro které nemá honitba stanovené stavy.

- provádí se jejich sčítání ve stanovených termínech a při plánu chovu a lovu I. nebo II. se zahrnou do plánu lovu - ze zákona v rámci snižování stavů zvěře spárkaté - odlov zvěře holé bez omezení a u zvěře samčí - odlov zvěře do 2 let věku (špičáci) bez omezení
- na žádost o mimořádný odlov je povolován odlov zvěře samčí nad 2 roky

IV/A/5 - Normované, minimální a sjednané stavy zvěře

1. Co jsou minimální stavy zvěře a jaký je jejich význam?
2. Co jsou normované stavy zvěře a jaký je jejich význam?
3. Co jsou sjednané stavy zvěře?
4. Kdo určuje normovaný, minimální a sjednaný stav zvěře?
5. Popište stručně, co ovlivňuje výši minimálního a normovaného stavu zvěře.
1) Co jsou minimální stavy zvěře a jaký je jejich význam.

- minimální stavy jsou stanoveny při uznávání honitby a jsou to stavy, pod které ztrácí plánování a chov dané zvěře svůj smysl, zaručují reprodukční schopnost zvěře
- při minimálním stavu není zvěř ohrožena na existenci a reprodukci
- minimální stavy musí myslivecký spolek akceptovat

2) Co jsou normované stavy zvěře a jaký je jejich význam.

- normovaný stav je nejvýše přípustný stav dané zvěře, který odpovídá kvalitě životního prostředí a úživnost honitby
- uvádí poměr pohlaví
- uvádí poměr ve věkových třídách
- koeficient očekávané produkce

3) Co jsou sjednané stavy zvěře.

- sjednané (upravené) stavy zvěře = záměr v chovu zvěře
- schválený stav zvěře = navýšení zástupců jednotlivých druhů zvěře
- schválený stav zvěře = snížení zástupců jednotlivých druhů zvěře (zamezení škodám)

4) Kdo určuje normovaný, minimální a sjednaný stav zvěře.

- orgán státní správy myslivosti při uznávání honitby
- nebo při oprávněné žádosti o přebonitování honitby, změna na žádost vlastníka honitby = HS
- MZe č. 491/2002 Sb.

5) Popište stručně, co ovlivňuje výši minimálního a normovaného stavu zvěře.

- kvalita životního prostředí (nadmořská výška, sněhová pokrývky - koeficient očekávané produkce)
- úživnost honitby
- plnění plánu chovu a lovu daného druhu zvěře

IV/A/6 - Teritoria a domovské okrsky zvěře

1. Charakterizujte pojem teritorium.
2. Uveďte příklady teritoriálního chování.
3. Charakterizujte pojem domovský okrsek.
4. Pro kterou zvěř jsou typické domovské okrsky?
5. Srovnejte rozdíly mezi teritoriem a domovským okrskem.
1) Charakterizujte pojem teritorium.

- oblast obhajovaná jedincem, jeho držitelem proti ostatní, která může nebo nemusi být součástí domovského okrsku
- teritoriální samci
- ostatní samci jsou neteritoriální a obývají tak jako samice domovský okrsek
- domovský okrsek je lokalita, oblast, ve které skupina dané zvěře žije

2) Uveďte příklady teritoriálního chování.

- chování srnce na louce, kde odhání ostatní srnce
- chov dvou srnců v jednom výběhu - jeden nepřežije
- lek = velmi malé teritorium - jen místo k rozmnožování střed tokaniště

3) Charakterizujte pojem domovský okrsek.

- domovský okrsek je lokalita, oblast, ve které skupina dané zvěře žije
- domovský okrsek obsahuje několik jednotlivých teritorií
- domovské krsky se navzájem částečně překrývají
- sezonní rozdíly ve velikosti užívaného prostoru mohou být rozdílné

4) Pro kterou zvěř jsou typické domovské okrsky.

- pro zvěř neteritoriální - zvěř jelení - mimo říji
- zvěř srnčí - v období zimy vytvářejí tlupy
- zvěř srnčí - samice + mláďata

5) Srovnejte rozdíly mezi teritoriem a domovským okrskem.

- teritorium = oblast obhajovaná jedincem, jeho držitelem proti ostatní, která může, nebo také nemusí být, součástí domovského okrsku
- domovský okrsek = lokalita, oblast, ve které skupina dané zvěře žije

IV/A/7 - Struktura populací zvěře (poměr pohlaví, věková struktura, sociální hierarchie)

1. Čím je určena požadovaná struktura populací zvěře v konkrétní honitbě?
2. Jak je stanoven poměr pohlaví u jednotlivých druhů zvěře a co způsobí jeho nedodržení?
3. Jak se projevuje sociální hierarchie?
4. Co je to jedinec „alfa“ a „omega“?
5. Uveďte příklady hierarchie u některých druhů zvěře.
1) Čím je určena požadovaná struktura populací zvěře v konkrétní honitbě

- je věková pyramida daného druhu zvěře, dané populace v daném okamžiku na daném území
- zastoupení věkových tříd daného druhu zvěře na daném území
- populace je soubor jedinců téhož druhu na určité plošné jednotce (honitbě)
- uvádí se na 100 ha nebo na 1.000 ha
- optimální hustota populace je, když všichni jedinci na dané ploše nacházejí dostatek potravy, potravní nabídky, úkrytových a klidových příležitostí ke svému vývoji, růstu a rozmnožování
- kvalitou ekosystému (úživností)
- průběrný odstřel

2) Jak je stanoven poměr pohlaví u jednotlivých druhů a co způsobí jejich nedodržení.

- přirozený vývoj populace zvěře je ve velkém vzorku 1 : 1, nezbytný pro zdárný vývoj chovu zvěře
- narušení poměru vede ke zhoršení kvality dané populace a její postupné stagnaci až degeneraci(slabá konkurence v rozmnožování, příbuzenská plemenitba)

3) Jak se projevuje sociální hierarchie.

- etologie – věda o chování organizmů
- jedinci obou pohlaví si mezi sebou vytvářejí vztahy
- sociální hierarchie – postavení jedince ve skupině (tlupě, hejnu)
- nadřazenost - dominance (přednost u krmelce, kaliště, rozmnožování)
- podřízenost - submise

4) Co je to jedinec „ alfa“ a „ omega“.

- alfa samec, samice - nejsilnější jedinec v tlupě
- omega samec, samice - nejslabší jedinec v tlupě

5) Uveďte příklady hierarchie u některého druhu zvěře.

- hierarchií u zvěře se zabývá etologie = věda o chování organizmů
- jedinci obou pohlaví si mezi sebou vytvářejí vztahy
- srnec na lokalitě s potravou
- jelen v období říje
- sociální hierarchie - postavení jedince ve skupině (tlupě, hejnu)
- nadřazenost - dominance (přednost u krmelce, kaliště, rozmnožování)
- podřízenost - submise

IV/A/8 - Kondice a konstituce zvěře

1. Vysvětlete pojem kondice zvěře, a jak se projevuje.
2. Vysvětlete pojem konstituce zvěře, a jak se projevuje.
3. Jaké nástroje používáme pro udržení zvěře v dobré kondici i konstituci?
4. Co znamená pojem genetika a jak jsou vlastnosti daných jedinců „zapsány“?
5. Pokuste se vysvětlit, co je dominantní a recesivní gen, homozygot a heterozygot.
1) Vysvětlete pojem kondice zvěře, a jak se projevuje.

Kondice je tělesný a duševní stav - v jakém je stavu - zdravá, nevyhublá, bez parazitů; slabé kusy vyřazujeme z chovu

- správná a dostatečná výživa je neodmyslitelnou součástí péče o zvěř a je jedním z klíčových faktorů k dosažení dobré kondice a konstituce zvěře
- v neposlední řadě vede také ke zvýšení chovné a trofejové kvality dané zvěře.

- Dáš-li krávě do držky - ona ti dá do dížky!
- Jenom na silném zvířeti, dostaneme silné mláďata, silné trofeje
- proto - přikrmujeme kvalitním krmivem, zakázáno krmit odpadem a zbytky chleba spárkatá je býložravec, věc úplně běžná, krmení na hromadách - těžko definovatelné produkty atd.
- průběrný odlov - vše co chovu nepatří - ve zvěřině (váha srn, laní, kolouchů), v trofeji - knofličkáři, slabí špičáci

2) Vysvětli pojem konstituce zvěře, a jak se projevuje.

Tělesná konstituce - stavba kostry - těla, jak je kus rostlý - ovlivněno kvalitou krmiva, úživností honitby (jakostní třídou honitby), minerály apod.; opět slabé kusy vyřazujeme z chovu

- správná a dostatečná výživa je neodmyslitelnou součástí péče o zvěř a je jedním z klíčových faktorů k dosažení dobré kondice a konstituce zvěře - dědičný základ jedince
- v neposlední řadě vede také ke zvýšení chovné a trofejové kvality dané zvěře.
- jenom od zvířete v dobré konstituci dostaneme silné mláďata, silné trofeje
- proto - přikrmujeme kvalitním krmivem, zakázáno krmit odpadem a zbytky chleba spárkatá je býložravec, věc úplně běžná, krmení na hromadách - těžko definovatelné produkty atd.
- průběrný odlov - vše co chovu nepatří - ve zvěřině (váha srn, laní, kolouchů), v trofeji - knofličkáři, slabí špičáci

3) Jaké nástroje používáme pro udržení zvěře v dobré kondici i konstituci.

- správná a dostatečná výživa je neodmyslitelnou součástí péče o zvěř a je jedním z klíčových faktorů k dosažení dobré kondice a konstituce zvěře - dědičný základ jedince
- průběrný odlov - vyřazení z chovu vše co tam nepatří

4) Co znamená pojem genetika a jak jsou vlastnosti daných jedinců „ zapsány“.

- Genetika = nauka o dědičnosti a proměnlivosti znaků, organizmů
- Dědičnost = schopnost jedince předávat vlastnosti z pokolení na pokolení
- Johan Gregor Mendel = studium genetiky = dědičnosti a pokusy na hrachu
- Znak = vlastnost organizmů, nebo vlastnost buněk
- Morfologické znaky - tvar a velikost orgánů a těla
- Funkční znaky - vykonávání některých životních funkcí
- Psychické znaky - temperament, inteligence, nadání
- Dědičná informace se přenáší rozmnožováním a je uložena v chromozomech, jež jsou pentlicové útvary a jsou uložené v jádrech buněk
- Karyotyp = u daného druhu zvěře je určitý (shodný) počet chromozomů
- jednotka genetické informace = gen = vloha

5) Pokuste se vysvětlit, co je dominantní a recesivní gen, homozygoz a heterozygot.

- Genetická variabilita = každý nový jedinec získává od rodičů pro určitý gen, který je tvořen dvěma alelami, od matky a od otce
- Alela - obsahuje geny pro danou vlohu
-
- Homozygot = nový jedinec, který získal od rodičů shodnou alelu pro daný gen (modré oči, modré oči)

- Heterozygot - nový jedinec, který získal od rodičů rozdílnou alelu, pro daný gen (modré oči, zelené oči)

IV/A/9 - Kvalita životního prostředí zvěře a možnosti jejího ovlivňování

1. Na co má vliv kvalita životního prostředí zvěře?
2. Jaké vlastnosti prostředí jsou z hlediska chovu zvěře žádané?
3. Jak dělíme honitby z pohledu převažujícího typu pozemků a na co má tato skutečnost vliv?
4. Co znamená úživnost honitby a jak ji ovlivňujeme?
5. Co může být důsledkem nedostatku klidu v honitbě?
1) Na co má vliv kvalita životního prostředí zvěře.

- životní prostředí = základní životní podmínky každého živého organizmu
- čím kvalitnější životní prostředí, tím kvalitnější populace chované ho druhu zvěře
- čím kvalitnější populace, tím kvalitnější potomstvo, trofeje a hospodářský efekt ze zvěřiny

2) Jaké vlastnosti prostředí jsou z hlediska chovu zvěře žádané.

- vysoká úživnost honitby (životního prostředí) bez následků škod na porostech lesních, zemědělských
- dostatek přírodní zdrojů vody
- dostatek přirozených klidových zón pro danou chovanou zvěř (odpočinek, trávení, rozmnožování, říje, vyvádění mláďat)
- minimální rušení zvěře (lidské faktory - psi, kočky, koně, automobily, běžkaři, Lysaři . . ) ?

3) Jak dělíme honitby z pohledu převažujícího typu pozemků a na co má tato skutečnost vliv.

- Honitby - polní
- smíšené
- lesní
- vodní
- horské

- druh honitby má vliv na možný chov daného druhu zvěře - na poli nebudeme chovat jeleny
- horská honitba - kamzíci

4) Co znamená úživnost honitby a jak ji ovlivňujeme.

- schopnost uživit danou populaci zvěře bez škod na lesních, zemědělských a jiných porostech
- úživnost ovlivňujeme přikrmováním
- oséváním zvěřních políček
- výsadbou plodonosných dřevin - kaštany, jeřabiny, ovocné stromy

5) Co může být důsledkem nedostatku klidu v honitbě.

- nedostatečná doba k příjmu potravy, jejího zpracování
- rušení v době rozmnožování (omezení návštěv honitby v době říje, kladení mláďat, hnízdění v bažantnicích,
- stresovaná zvěř = nekvalitní - minimální přírůstek ve zvěřině
- nekvalitní založení trofejí

IV/A/10 - Přikrmování zvěře (krmné normy, krmné dávky, doba přikrmování)

1. Jaký je význam přikrmování zvěře?
2. Jaké kategorie krmiv a druhy krmiv využíváme?
3. Jaké je doporučované období přikrmování zvěře?
4. Co jsou krmné dávky a krmné normy a jak se využívají?
5. Uveďte některé obecné zásady přikrmování hlavních druhů zvěře.
1) Jaký je význam přikrmování zvěře.

- nahradit biomasu (fytomasu) v honitbě, kterou člověk přeměnil k svému - pohledu lepšímu
- 1/3 přikrmování
- 2 / 3 vlastní obživa z přírodních a přirozených zdrojů

- přikrmování - kláskování = po žních
- v době strádání - povodně - hrůdy = Jižní Morava = A. Mikula
- polomy - ztráta životního prostředí, zdrojů obživy
- v zimním období - vysoká vrstva sněhu

2) Jaké kategorie krmiv a druhy krmiv využíváme.

- Krmiva - dužnatá
- objemová
- jadrná
- dietetická

- zvěřáky

- sůl kamenná
- dietetické lizy

3) Jaké je doporučované období přikrmování zvěře.

- v okamžiku, kdy dochází k úbytku přirozeného zdroje potravy
- do doby, kdy ještě zvěř krmná zařízení navštěvuje
- obyčejně do konce března - dubna, podle nadmořské výšky a sněhové pokrývce
- přechod ze suché na zelenou potravu – změny fauny a flory v zažívacím traktu = katary, průjmy
- předkládání dietetických druhů krmiv

4) Co jsou to krmné dávky a krmné normy a jak se využívají.

- Krmná norma - vědecky ověřena průměrná denní dávka živin a energie pro daný
druh zvěře, v závislosti na pohlaví, věku, reprodukčního cyklu

- Krmná dávka - celková spotřeba krmiva jeden kus na jeden den pro mechanické
nasycení
- využívá se při plánování na zajištění krmiva v období strádání pro danou honitbu a daný druh zvěře

5) Uveďte některé obecné zásady přikrmování hlavních druhů zvěře.

- přikrmování = předkládání 1 / 3 krmné dávky zvěři v době strádání

- zásady = kvalitní krmivo zpracovatelné zažívacím traktem bez následků
= zrna - pouze ptákům - spárkaté - hrubě šrotované, mačkané, ne jemné šroty
= pravidelné přikrmování v pravidelnou časovou dobu
= dodržování základních hygienických podmínek na krmelištích, nenasolovat
sena, letninu

IV/A/11 - Abiotičtí škodliví činitelé ovlivňující stavy a kvalitu zvěře a ochrana proti nim

1. Jmenujte abiotické složky prostředí, které mají vliv na zvěř.
2. Jaký vliv má na zvěř teplota a sluneční svit?
3. Jaký vliv má na zvěř vlhkost a srážky?
4. Jak se projevuje přítomnost cizorodých látek v potravních řetězcích?
5. Jaký je nepřímý vliv půdních poměrů na zvěř?
1) Jmenujte abiotické složky prostředí, které mají vliv na zvěř.

- abiotické složky prostředí - přírodní činitelé, které člověk nemůže ovlivnit, může pouze
jejich účinky zmírnit vítr, sníh, námraza, lijáky, krupobití, povodeň, sucho, vedro, mráz

- abiotičtí škodliví činitelé - ovlivňující stavy a kvalitu zvěře

2) Jaký vliv má teplota a sluneční svit.

- základní podmínky života
- sluneční svit + teplota = podmínky pro vnik fotosyntézy = přeměna látek neústrojných v ústrojné

3) Jaký vliv má vlhkost a srážky.

- pra podmínka života = základní podmínka života = fotosyntéza
- vznik života na Zemi ve vodě
- kde je voda, tam je život
- vlhkost - forma plynná, kapalná, pevná = v nepřímém poměru k venkovní teplotě
- vodní masy jsou významným akumulátorem (zásobníkem) tepla
- projekty „ Návrat vody do přírody“
- srážky zvěři nevadí, nejsou-li doprovázeny neúměrným chladem
- ochrana před vysokou vrstvou sněhu – prohrnování cest ke krmelcům, 40 cm sypkého sněhu neumožní ptákům vzlétnout
- ochrana před povodněmi
- námraza= ledové škraloupy - krusty
- ochrana před sběrači vod, náhony nedokonale naprojektovány, bez možnosti výstupů pro zvěř
- postřelená zvěř, nemocná zvěř vyhledává vody

4) Jak se projevuje přítomnost cizorodých látek v potravním řetězci.

- cizorodí látky = výsledek lidské globalizace
- zdroj = lesnická + zemědělská chemizace
- zdroj druhotných krmiv - masokostní moučky
- zdroj po činnosti člověka - chemická těžba a zpracování nerostu - rtuťnaté přípravky
- velmi problematické odbourávání těchto cizorodých látek, ukládání ve svalovině, v kostech, předávání při laktaci mláďatům
- konzumace vnitřních orgánů = játra, ledviny, slezina = v cizině = pouze pro psy
- každoročně probíhají rozbory zvěřiny na cizorodé látky
- před rokem 1989 byly ryby v okolí Teplic - Hranic na hraně poživatelnosti v rámci výskytu cizorodých látek ve svalovině - malé množství konzumace a konzumace mladých jedinců

5) Jaký je nepříjemný vliv půdních poměrů na zvěři.

- půda je výsledek činnosti půdotvorných činitelů (mateřská hornina, klíma, půdní flora, půdní fauna, lidská činnost)
- půda zásadním způsobem ovlivňuje život na ni vázaným rostlinným i živočišným společenstvím
- kvalita půdy se odráží na kvalitě prostředí a to se odráží na schopnosti uživit dané organizmy
- lidská činnost = způsobuje erozi půdy, její znehodnocení, její zamoření, které přechází do spodních vod a jejich opětovné zamoření rostlin a následně živočichů - KOLOBĚH LÁTEK V PŘÍRODĚ
- lidská snaha, aby se půda a voda nestala sterilní = prostředí bez života

IV/A/12 - Biotičtí škodliví činitelé ovlivňující stavy a kvalitu zvěře a ochrana proti nim

1. Jaké jsou, negativní přímé vlivy člověka na stavy zvěře a jaké jsou jejich důsledky?
2. Jak se projevují vnitrodruhové vztahy v populacích na stavech zvěře?
3. Které druhy organismů mohou negativně působit na zvěř?
4. Uveďte příklady potravních řetězců.
5. Vysvětlete pojem predace a parazitismus.
1) Jaké jsou negativní, přímé vlivy člověka na stavy zvěře a jaké jsou jejich důsledky.

- nedodržován plánů chovu a lovu stanovených - nekvalitní potomstvo
- poškozování životního prostředí zvěře činností člověka
z polí – zpevněné, zastavěné plochy, z travních porostů monokultura pro zvěř, monokultury smrkové
- slabá a vystresovaná zvěř, nízké přírůstky na váze, v početním přírůstku, v kvalitě narozených mláďat
- narušování klidu v honitbě - období Vánoc, sport, turistika, koně, psi, kočky

2) Jak se projevují vnitrodruhové vztahy v populacích na stavech zvěře.

- vztahy mezi zvířaty jednoho druhu - tlupa srnčí, dančí, černé, smečka vlků
- vnitrodruhové vztahy - většinou neutrální až kladné
- závisí na populační hustotě, poměru pohlaví v populaci, na věkovém rozvrstvení zvěře

3) Které druhy organizmů mohou negativně působit na zvěř.

- Predátoři - liška a bažant
- Parazité - srnec + střeček (mezihostitel)

4) Uveďte příklady potravních řetězců.

Uhynulá liška = rozklad jejího těla = potrava pro rostliny = zelené rostliny = potravou pro zajíce = zajíc je zkonzumován člověkem = tělo člověka se po smrti stává potravou pro rostlinstvo.

5) Vysvětlete pojem predace a parazitismus.

Predace - je vtah mezi lovcem a kořistí.

Parazitismus - získávání jednostranné výhody

IV/A/13 - Průběrný odstřel samčí zvěře

1. Jaký je význam průběrného odstřelu spárkaté zvěře?
2. Charakterizujte obecně kritéria pro posuzování samčí spárkaté zvěře z hlediska průměrného odstřelu a co jsou to věkové třídy?
3. Jaké jsou zásady průběrného odstřelu srnců?
4. Jaké jsou zásady průběrného odstřelu jelenů a daňků?
5. Jaké jsou zásady průběrného odstřelu muflonů a černé zvěře?
1) Jaký je význam průběrného odstřelu spárkaté zvěře.

Odstraňuje vše pro chov nevhodné - nestandartní.

2) Charakterizujte obecně kritéria pro posuzování samčí spárkaté zvěře z hlediska průměrného
odstřelu a co jsou to věkové třídy.

- kritéria, které slouží k posouzení chovnosti samičí zvěře vodné pro další chov v dané oblasti
- v dobré kondici (včasné přebarvování, kladení mláďat)
- v dobré konstituci (stavba těla)

- věkové třídy určují staří dané zvěře a její rozdělení do tříd v dané populaci
- 1. věková třída
- 2. věková třída
- 3. věková třída

3) Jaké jsou zásady průběrného odstřelu srnců.

- odstraňujeme vše pro chov nevhodné - nestandartní
- zásada - nepustit slabé jedince do procesu rozmnožování (říje)
- slabé jedince v konstituci a kondici
- slabí v trofeji, stavbě těla, slabá váha, pozdní přebarvování
- kritéria chovnosti vydává příslušný OMS

4) Jaké jsou zásady průběrného odstřelu jelenů a daňků.

- odstraňujeme vše pro chov nevhodné - nestandartní
- zásada - nepustit slabé jedince do procesu rozmnožování (říje)
- slabé jedince v konstituci a kondici
- slabí v trofeji, stavbě těla, slabá váha, pozdní přebarvování
- kritéria chovnosti vydává příslušný OMS

5) Jaké jsou zásady průběrného odstřelu muflonů a černé zvěře.

- odstraňujeme vše pro chov nevhodné - nestandartní zásada
- nepustit slabé jedince do procesu rozmnožování (říje)
- slabé jedince v konstituci a kondici
- slabí v trofeji, stavbě těla, slabá váha, pozdní přebarvování
- kritéria chovnosti vydává příslušný OMS

IV/A/14 - Průběrný odstřel holé zvěře

1. Jaký je význam průběrného odstřelu holé spárkaté zvěře?
2. Charakterizujte obecně kritéria pro posuzování samičí spárkaté zvěře z hlediska průměrného odstřelu.
3. Jak se z hlediska věku rozděluje samičí spárkatá zvěř?
4. Jaké jsou zásady průběrného odstřelu srn a srnčat?
5. Jaké jsou zásady průběrného odstřelu holé zvěře jelení, daňčí a mufloní?
1) Jaký je význam průběrného odstřelu holé zvěře spárkaté

- při průběrném odstřelu odstraňujeme vše pro chov nevhodné - nestandartní
- přes zimu nechávám jenom silná a kvalitní mláďata
- do říje necháváme jít jenom kvalitní zvěř holou
- význam - udržet kvalitní genofond daného druhu zvěře spárkaté

2) Charakterizujte obecně kritéria pro posuzování samčí spárkaté zvěře z hlediska průměrného
odstřelu a co jsou věkové třídy.

- kritéria, které slouží k posouzení chovnosti samičí zvěře vodné pro další chov v dané oblasti
- v dobré kondici (včasné přebarvování, kladení mláďat)
- v dobré konstituci (stavba těla)
- preferujeme samičí zvěř kladoucí jedno silné mládě

- věkové třídy určují staří dané zvěře a její rozdělení do tříd v dané populaci

- 1. věková třída
- 2. věková třída
- 3. věková třída

3) Jak se z hlediska věku rozděluje samičí spárkatá zvěř.

- věkové třídy určují staří dané zvěře a její rozdělení do tříd v dané populaci

- mláďata do 31. 3. následujícího roku po kladení

- zvěř srnčí

- 1. věková třída - do dvou let
- 2. věková třída - do 4 let
- 3. věková třída - od 5 let a výše

4) Jaké jsou zásady průběrného odstřelu srn a srnčat.

- odstraňujeme vše pro chov nevhodné - nestandartní
- poměrné zastoupení ve věkových třídách
- lovíme tak, abychom zachovali poměr pohlaví, poměr věkové skladby –
- stanovené kmenové stavy, úživnost honitby,
- odlov ve výši přírůstku, odlov podle věkových tříd
- odlov zvěře slabé, nemocné
- nelovíme vodící jedince z tlupy - tlupa jelenů, daňku, muflonů, lončáků
- srovnáváme u tlup a lovíme vždy ten nejslabší kus z tlupy
- zásada nepustit slabé srny do procesu rozmnožování (říje)
- slabé jedince v konstituci a kondici odlovit co nejdříve, již jako srnčata
- stavbě těla, slabá váha, pozdní přebarvování
- kritéria chovnosti vydává příslušný OMS, oblast chovu, MS

5) Jaké jsou zásady průběrného odstřelu holé zvěře jelení, daňčí a mufloní.

- odstraňujeme vše pro chov nevhodné – nestandartní
- poměrné zastoupení ve věkových třídách
- vše nevhodné na chov - slabí jedinci ve zvěřině
- vše nemocné a slabé
- nelovíme vodící jedince z tlupy - tlupa jelenů, daňku, muflonů, lončáků
- srovnáváme u tlup a lovíme vždy ten nejslabší kus z tlupy
- lovíme tak, abychom zachovali poměr pohlaví, poměr věkové skladby
- stanovené kmenové stavy, úživnost honitby,
- odlov ve výši přírůstku, odlov podle věkových tříd
- odlov zvěře slabé, nemocné
- zásada nepustit slabé laně, daněly a muflonky do procesu rozmnožování (říje)
- slabé jedince v konstituci a kondici odlovit co nejdříve, již jako mláďata
- stavbě těla, slabá váha, pozdní přebarvování
- kritéria chovnosti vydává příslušný OMS, oblast chovu, MS

IV/A/15 - Oborní chovy zvěře

1. Jaké jsou výhody a nevýhody oborního chovu zvěře?
2. K jakému účelu jsou obory zakládány a které druhy se v nich chovají?
3. Jaké jsou zásady chovu spárkaté zvěře v oborách?
4. Jak musí být upraveno prostředí obory a jaká jsou myslivecká zařízení v oboře?
5. Jaké požadavky musí splňovat opocení obory?
1) Jaké jsou výhody a nevýhody oborního chovu zvěře.

- Obora - honitba 50 ha pro schválený druh zvěře

- obornictví - intenzivní chov velkého množství zvěře na malé ploše, / 50 ha, jinak 500 ha /
- pro reprezentaci, poplatkový odlov, chov genetického materiálu, chov vzácných druhů / bílých jelenů
- obůrky - karanténní, klimatizační, přezimovací

- výhody - relativně rychlý a snadný lov zvěře
- lov zvěře po celý rok - odlov nežádoucích jedinců,
- celkem účinný a dobrý postup při léčbě.

- nevýhody - nákladné oplocení, každodenní kontrola oplocení,
- zbudování mysliveckých zařízení, zavedení soustavy zvěřních políček, omezené lesní hospodaření,
- vysoké náklady na krmiva,
- časté škody na porostech, nákladná ochrana porostů,
- nebezpečí rychle se šířící nákazy,
- odpor veřejnosti k omezení vstupu do obor,
- kvalifikovaný oborník.

Aklimatizační obůrky

- aklimatizační obůrka - obůrka umožňující aklimatizaci nově dovezené zvěře do nového prostředí, kontrola zdravotního stravu, podávání přípravků, postupné vypouštění a stále ještě přikrmování,

- obůrka přezimovací - proti škodám na porostech v době zimy

- obůrka karanténní - pro nově dovezenou zvěř - kontrola zdravotního stavu

2) K jakému účelu jsou obory zakládány a které druhy se v nich chovají.

- cíl - chov relativně velkých a trofejově kvalitních jedinců na malých plochách

- výhody - množství zvěře na malé ploše, dobrá možnost sledování, posuzování i několik let
- rychlý a snadný lov zvěře
- možnost lovu celoročně - možnost vyloučit z chovu zvěř nestandartní kdykoliv
- dobrá možnost léčení zvěře

- nevýhody - nákladný plot, pravidelná kontrola oplocení
- dostatečný počet kvalitních mysliveckých zařízení, políčka, pastviny, porostní úpravy, omezení těžby
- vysoké náklady na krmivo, časté škody na porostech – špatná skladba přikrmování
- nákladná ochrana porostů / oplocení /
- rychlé šíření nákazy chorob
- odpor veřejnosti k omezení vstupu do obor
- kvalifikovaný personál – oborník, veterinář, hygienik
- obory - pro reprezentaci, obory pro nachování genetického materiálu, obory - pro výzkum VŠ, obory chovu vzácných druhů zvěře - bílí jeleni - Žehušice, kozy bezoárové - Pálava, pro výchovu veřejnosti
- obůrky - karanténní, přezimovací, klimatizační

- optimální výměra - 8 ha = 1 ks jelení zvěře

maximální zazvěření v oboře

- 1 ha – 3 ks jelení zvěře
1 ha – 2,5 ks mufloní zvěře
1 ha – 3 ks zvěře černé
1 ha – 3,5 daňčí zvěře

3) Jaké jsou zásady chovu spárkaté zvěře v oborách.

- obornictví - intenzivní chov velkého množství zvěře na malé ploše, / 50 ha, jinak 500 ha /
- nezbytně důležité = časté osvěžování krve (populace nepříbuznou zvěří)
- pro reprezentaci, poplatkový odlov, chov genetického materiálu, chov vzácných druhů / bílých jelenů
- obůrky - karanténní, klimatizační, přezimovací

- optimální výměra - 8 ha = 1 ks jelení zvěře

maximální zazvěření

- 1 ha – 3 ks jelení zvěře
1 ha – 2,5 ks mufloní zvěře
1 ha – 3 ks zvěře černé
1 ha – 3,5 daňčí zvěře

4) Jak musí být upraveno prostředí obory a jaká jsou myslivecká zařízení v oborách.

- zajištěny klidové zóny
- krmné linky v dostatečném množství
- nezávadná voda
- vhodný podklad proti přerůstání spárků
- ošetření plodonosných a jiných dřevin (porostů) proti okusu, loupání
- odchytové zařízení
- kryté kazatelny k pozorování a k lovu zvěře

5) Jaké požadavky musí splňovat oplocení obory.

- musí zabránit uniknutí zvěře z obory, dostatečné silné pletivo a dostatečně vysoké, opatřeno ráhnem proti přeskočení
- ukotvení pletiva proti zvednutí
- pravidelná každodenní kontrola oplocení

IV/A/16 - Intenzivní chovy drobné zvěře

1. Jaký je postup umělého chovu drobné zvěře?
2. Jaké prostředí a podmínky vyžaduje vypouštěná drobná zvěř?
3. Jaké jsou základní způsoby intenzivního chovu bažantů a jaká je jejich efektivita?
4. Jak probíhá umělý chov kachen a jaké je jeho efektivita?
5. Které další druhy drobné zvěře se uměle odchovávají a pro jaké účely?
1) Jaký je postup umělého chovu drobné zvěře.

- bažanti chovné hejno 1 : 9 = snůška vajec
- kačeny chovné hejno 1 : 4 = snůška vajec
- koroptve chovné páry 1 : 1 = snůška vajec
- skladování vajec - nasazení do líhní BIOS - kontrola oplozených vajec
- líhnutí kuřat - oschnutí - umístění do kruhů - umělé kvočny - postupné snižování teploty
od 8 týdnů bez přihřívání - postupné otužování bez prochladnutí a promočení ve výběhu a postupné vypouštění po částech, stále ve výbězích přikrmovat - chránit před predátory

2) Jaké prostředí a podmínky vyžaduje vypouštěná drobná zvěř.

- dostatek tepla a sucha, kryt, dostatek krmiva, zdroj vody a ochrana před predátory

3) Jaké jsou základní způsoby intenzivního chovu bažantů a jaká je jejich efektivita.

- záchrana vysečených hnízd = živé kvočny
- zimní komorování = opětovné vypouštění dospělé zvěře před obdobím toku
- odchov chovného hejna - sběr vajec - umělé líhně - kruhy + umělé kvočny - odchov boxech - odchov ve výbězích - postupné vypouštění

- slovitelnost 50 % = efektivnost velmi dobrá

4) Jak probíhá umělý odchov kachen a jaká je jeho efektivita.

- záchrana vysečených hnízd - kvočky
- zimní komorování a opětovné vypouštění dospělé zvěře
- odchov chovného hejna - sběr vajec - umělé líhně - kruhy + umělé kvočny - odchov boxech - odchov ve výbězích - postupné vypouštění

- - slovitelnost 80 % = efektivnost velmi dobrá

5) Které další druhy drobné zvěře se uměle odchovávají a pro jaké účely.

- bažantnice - bažanti, kralováci, krocani - intenzivní odlov
- kačenárny - kachny - intenzivní odlov
- koroptvárny - koroptve - záchrana genofondu - posílení populace
- tetřevárny - tetřev hlušec - návrat do přírody

- zajíci, králíci - posílení populace

IV/A/17 - Myslivecká zařízení

1. Jak rozlišujeme myslivecká zařízení podle účelu využití?
2. Jaké vlastnosti mají mít skladiště jednotlivých druhů krmiv?
3. Jaká přikrmovací zařízení se používají pro spárkatou zvěř a jak se udržují?
4. Jaká přikrmovací zařízení se používají pro drobnou zvěř a jak se udržují?
5. Jaké jsou zásady budování a údržby mysliveckých zařízení z hlediska estetiky a bezpečnosti?
1) Jak rozlišujeme myslivecká zařízení podle účelu využití.

- krmná zařízení - seníky, krmelce, jesle, oborohy, krmeliště, sklepy, silážní jámy,
silážní stoly, krmné linky, vnadiště, sklady krmiva,
- zásypy, rohatiny, boudy
- lizy - korýtka, slaniska,
- k lovu zvěře - záštity, posedy, kazatelny
- lapací zařízení - umělé nory, sklopce
- při lovu - sruby, chaty

2) Jaké vlastnosti mají mít skladiště jednotlivých druhů krmiv.

- vzdušné a suché, neprašné prostory = pro seno a letninu
- suché a vzdušné prostory bez možnosti znehodnocení krmiva hlodavci = jádro

3) Jaká přikrmovací zařízení se používají pro spárkatou zvěř a jak se udržují.

- krmná zařízení - seníky, krmelce, jesle, oborohy, krmeliště, sklepy, silážní jámy,
silážní stoly, krmné linky, vnadiště, sklady krmiva, senážní balíky

- udržování - v čistotě a hygieně
- nespotřebovaná siláž se odstraňuje,
- po ukončení krmné sezóny - sanace okolí(nehašené vápno)

4) Jaká přikrmovací zařízení se používají pro drobnou zvěř a jak se udržují.

- zajíc = zaječí krmeleček, zaječí jesle, korýtka na granule
- pernatá = zásyp = plevy, grit, rohatiny, boudy

- udržování - v čistotě a hygieně
- po ukončení krmné sezóny - sanace okolí (nehašené vápno)

5) Jaké jsou zásady budování a údržby mysliveckých zařízení z hlediska estetiky a bezpečnosti.

- budujeme pouze bezpečná zařízení
- budujeme jenom z přírodních materiálů
- budujeme zařízení, které svým vzhledem i materiálem v přírodě neruší
- každoroční kontrola bezpečnosti zařízení

IV/A/18 - Chovatelské oblasti

1. Co jsou oblasti chovu zvěře a proč se vytvářejí?
2. Pro které druhy zvěře lze oblasti chovu vyhlásit?
3. Jaké je vzájemné postavení honiteb zařazených do oblasti chovu?
4. Jak jsou v oblastech chovu zvěře stanoveny normované stavy zvěře?
5. Popište stručně princip sestavení plánu lovu spárkaté zvěře v honitbě a v oblasti chovu.
1) Co jsou to oblasti chovu zvěře a proč se vytvářejí.

- větší chovatelská oblast, zařazeno několik mysliveckých spolků, s vhodnými podmínkami k chovu daného druhu zvěře
- je prováděno společné sčítání zvěře
- je společné vypracováván plán chovu a lovu zvěře
- při plnění odlovu probíhá koordinace při zajištění odlovu zvěře v dané oblasti

2) Pro které druhy zvěře lze oblasti chovu vyhlásit.

- zvěř jelení, daňčí, mufloní, kamzičí, pro zvěř sika, pro zvěř černou, chov bílých jelenů

- oblast chovu tetřeva, tetřívka, jeřábka, koroptve

3) Jaké je vzájemné postavení honiteb zařazených do oblasti chovů.

- rovnocenné, při stanovení odlovu se přihlíží k výměře, normovaným kmenovým stavům
- odlov zvěře je centrálně sledován a je možná jeho koordinace podle okamžitého výskytu daného druhu zvěře

4) Jaké jsou v oblastech chovu zvěře stanoveny normované stavy zvěře.

- v oblastech chovu jsou stanoveny cílové stavy zvěře, které v daném součtu jednotlivých honiteb jsou nepřekročitelné

5) Popište stručně princip sestavení plánu lovu spárkaté zvěře v honitbě a v oblasti chovu.

- po centrálním sčítání proběhne porada mysliveckých hospodářů, kteří připraví společný plán chovu a lovu a stanoví jednotlivé odlovy daného druhu zvěře pro jednotlivé spolky
- přidělení odlovu by mělo být závazné a mělo by odpovídat skutečnostem a skutečným možnostem dané honitby (kontrola = zpětným propočtem odlovu)

IV/A/19 - Škody působené zvěří a škody na zvěři

1. Uveďte přehled škod páchaných zvěří.
2. Jaké škody působí zvěř na zemědělských kulturách a jak je lze omezovat?
3. Jaké škody působí zvěř na lesních porostech a jak je lze omezovat?
4. Uveďte možné příklady škod zvěří na chovech hospodářských zvířat.
5. Kdo je za škody způsobené zvěří zodpovědný?
1) Uveďte přehled škod páchaných zvěří.

- v lesních porostech - okus, ohryz, loupání, vytloukání, spásání

- v zemědělských porostech - spásání, pošlapání, doválení, vyrytí

- na jiných plochách - zahrady, hřiště, parky, hřbitovy

2) Jaké škody působí zvěř na zemědělských kulturách a jak je lze omezovat.

- v zemědělských porostech - spásání, pošlapání, doválení, vyrytí

- udržovat normované kmenové stavy - plnění plánu lovu
- odváděcí přikrmování, políčka pro zvěř - potravní nabídka
- pachování porostů - odpuzovače
- oplocení sadů, vinic - mechanická ochrana

3) Jaké škody působí zvěř na lesních porostech a jak je lze omezovat.

- v lesních porostech - okus, ohryz, loupání, vytloukání, spásání, rytí

- mechanická ochrana - oplocenky, ohraženky, obalení kmenů stromů
- chemická ochrana - nátěry, terče, postřiky
- biologická ochrana - měkké okusové dřeviny, nežádoucí dřeviny
- plodonosné dřeviny - jabloně, kaštany

4) Uveďte možné příklady škod zvěří na chovech hospodářských zvířat.

- zvěř zákonem chráněná (medvěd, vlk, rys, vydra)
- strhávání hospodářských zvířat - medvěd, vlk, rys
- likvidace úlů a včelstev - medvěd
- škody na chovných rybnících a sádkách a zařízení = vydra

5) Kdo je za škody způsobené zvěří zodpovědný.

- vlastník honitby + honební společenstvo = nájemce honitby
- myslivci - nájemci honitby

- stát u zvěře zákonem chráněnou (medvěd, vlk, rys, vydra, bobr)

IV/A/20 - Vztah zvěře k ostatním živočichům (symbióza, predace aj.)

1. Jak ovlivňují ostatní živočichové přítomní v honitbě zvěř?
2. Jmenujte kladné vztahy mezi živočichy.
3. Jmenujte záporné vztahy mezi živočichy.
4. Jaký je evoluční význam vztahů mezi živočichy?
5. Jmenujte konkrétní příklady kladných a záporných vztahů mezi jednotlivými druhy zvěře.
1) Jak ovlivňují ostatní živočichové přítomní v honitbě zvěř.

- vztah zvěře k ostatním živočichům = neutrální (holub + zajíc)
= predace (hraboš + liška)
= parazitismus (srostlice trvalá - bažanti)

2) Jak se jmenují vztahy mezi živočichy

- mezi druhové a mezi rodové vztahy = vztahy mezi jednotlivými druhy a rody zvěře
- neutrální vztahy - zajíc + koroptev
- protokooperace - pštros + buvol (zrak + čich)
- komenzalismus - hyena + lev (zbytky žrádla)
- mutualismus - symbióza - prvoci v bachorech tráví celulózu, tím se živí, ale napomáhají také k trávení
- amenzalismus - organizmus strádá, ale ani útočník z toho nemá prospěch
- kompetice - sika východní + jelen evropský konkurenční problém = potrava
- predace - šelma + kořist (zajíc + liška)
- parazitismus - parazit žije v těle nebo na těle
hostitele (tasemnice, škrkavky)

3) Jmenujte záporné vztahy mezi živočichy.

- parazitismus - parazit žije v těle nebo na těle
hostitele (tasemnice, škrkavky)

- predace - šelma + kořist (zajíc + liška)

4) Jaký je evoluční význam vztahů mezi živočichy.

- význam je založen na přírodním výběru, tedy přežití a množení jedinců lépe přizpůsobených podmínkám, ve kterých žijí, dokladem je, rozmanitost života, který vznikl rozrůzňováním druhů ze společných předků

5) Jmenujte konkrétní příklady kladných a záporných vztahů mezi jednotlivými druhy zvěře.
- neutrální vztahy - zajíc + koroptev
- protokooperace - pštros + buvol (zrak + čich)
- komenzalismus - hyena + lev (zbytky žrádla)
- mutualismus - symbióza - prvoci v bachorech tráví celulózu, tím se živí, ale napomáhají také k trávení
- amenzalismus - organizmus strádá, ale ani útočník z toho nemá prospěch
- kompetice - sika východní + jelen evropský konkurenční problém = potrava
- predace - šelma + kořist (zajíc + liška)

- parazitismus - parazit žije v těle nebo na těle
hostitele (tasemnice, škrkavky)

V/A/1 - Systematické zařazení psa, historie chovu psů a vznik plemen

1. Do kterého řádu a čeledi patří pes?
2. Jaké je postavení psa v potravinovém řetězci?
3. Uveďte příklady společných znaků psovitých šelem.
4. Pro jaké účely byli psi původně chováni?
5. Uveďte příklad požadavku kladeného na psy v souvislosti s konkrétní historickou loveckou činností.
1. Do jakého řádu a čeledi patří pes?
- Řád: šelmy, Čeleď: psovití
2. Jaké je postavení psa v potravinovém řetězci?
- Dravec
3. Uveďte příklady společných znaků psovitých šelem.
- Nezatažitelné drápy
- Štíhlé tělo s protaženou čelistí a čenichem
- Samci mají pyjovou kost
- Dobře vyvinutý čich a sluch
- Loví štvaním
4. Pro jaké účely byli psi původně chováni?
- Pomocník při lovu, hospodaření, strážce.
5. Uveďte příklad požadavku kladeného na psy v souvislosti s konkrétní historickou loveckou činností.
- Honiči – štvanice, stavění.

V/A/2 - Základy anatomie a fyziologie psa

1. Co je základní stavební jednotkou psího těla a na čem se podílí?
2. Vyjmenujte některé tělní soustavy psa.
3. Jaký je vzorec chrupu dospělého psa?
4. Popište typy skusů psa.
5. Vysvětlete označení zubů (I,C,P,M).
1. Co je základní stavební jednotkou psího těla a na čem se podílí?
- Buňka
- Kostra
2. Vyjmenujte některé tělní soustavy psa.
- Kosterní, svalová, trávicí, vylučovací, kožní, pohlavní a rozmnožovací, dýchací, cévní,…
3. Jaký je vzorec chrupu dospělého psa?
- 3 1 4 2
3 1 4 3
4. Popište typy skusů psa.
- Nůžkový, předkus, podkus, nepravidelný, klešťový.
5. Vysvětlete označení zubů (I, C, P, M).
- Incisivi, Canini, Premorales, Molares

V/A/3 - Organizační struktura kynologie, kynologické organizace

1. Co znamenají zkratky FCI, ČMKU, ČMKJ?
2. Jaká je organizační struktura kynologie v České republice?
3. Jaké jsou základní předpisy – řády v kynologii?
4. Jaký je rozdíl mezi rodokmenem psa a Průkazem původu psa?
5. Co vyjadřuje číslo zápisu „ČLP“ a co je Plemenná kniha?
1. Co znamenají zkratky FCI, ČMKU, ČMKJ?
- FCI – mezinárodní kynologická organizace. ČMKU – Českomoravská kynologická unie.
ČMKJ – Českomoravská kynologická jednota.
2. Jaká je organizační struktura kynologie v České republice?
- Mezinárodní kynologická federace /FCI/ – organizuje kynologii členských zemí celého světa.
- Českomoravská kynologická unie /ČMKU/ – sdružení PO zabývajících se kynologickou činností v ČR.
- Českomoravská kynologická jednota /ČMKJ/ – je dobrovolné sdružení, zabývající se loveckou kynologickou činností.
- Chovatelský klub /CHK/ – je dobrovolným sdružením zájmových kynologických organizací a jednotlivců zabývajících se chovem konkrétního plemene loveckých psů.
3. Jaké jsou základní předpisy – řády v kynologii?
- Sborník řádů, směrnic a pokynů pro výcvikovou činnost sportovní kynologie
- Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů
- Řád pro jmenování rozhodčích Klubu Obedience CZ
- Zkušební řád a pravidla Obedience v České republice
- Pravidla posuzování obedience v České republice
- Řád pro jmenování rozhodčích Klubu Obedience CZ
- Pravidla mezinárodních soutěží FCI obedience
- Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat
- Výstavní řád ČMKU
- Chovatelský řád ČMKU
- Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů
- Řád pro udělování titulu “Český junior šampion”
- Řád pro udělování titulu “Český šampion”
4. Jaký je rozdíl mezi rodokmenem psa a Průkazem původu psa?
- PP : Je doklad o původu psa, jde o jakýsi "rodný list" psa, kde naleznete předky několik generací zpět (rodokmen ), a je současně zárukou původu psa. Najdeme zde následující informace:
• údaje o psovi - plemeno, jméno psa a název chovatelské stanice, číslo čipu nebo tetování, datum narození, barva, pohlaví;

• údaje o rodičích - barva, jméno, číslo tetování, výsledky testu dysplázie atd.

• údaje o majiteli - např. jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo;

• údaje o chovateli - např. adresa, jméno, kontaktní údaje chovatelské stanice, registrační číslo názvu chovatelské stanice registrované u chovatelské organizace,

• jiné informace - např. číslo průkazu, datum vydání dokladu, číslo vrhové knihy, razítko, podpis osoby, která doklad vydává.

RODOKMEN : potvrzuje příslušnost psa ke konkrétnímu plemeni a obsahuje popis několika předchozích generací.
Jedná se o pokladnici znalostí o předcích zvířete a záruku, že ze štěněte vyroste pes, který odpovídá vzoru fungujícímu v daném plemeni, a to jak z hlediska vzhledu, tak temperamentu

. Rodokmen psa, stejně jako PP, vydává Českomoravská kynologická unie (ČMKU).

5. Co vyjadřuje číslo zápisu „ČLP“ a co je Plemenná kniha?
- Plemenná kniha: Do PK se přihlašují štěňata, jejichž rodiče splnili chovné podmínky. Musí být schválen název chovné stanice.(příjmení štěňat) Při schválení CHS musí chovatel navrhnout 6 názvů na předepsaném tiskopise. Žádost se podává ČMKU a ta ji postoupí k schválení FCI.
- ČLP: Číslo loveckého plemena

V/A/4 - Exteriér psa a kynologická terminologie

1. Co je základní normou pro hodnocení exteriéru psa?
2. Na jakých akcích se hodnotí exteriér psa?
3. Jaký je rozdíl mezi oháňkou a prutem?
4. Jaké jsou základní druhy srsti u loveckých psů?
5. Popište, co je kohoutková výška psa a její význam?
1. Co je základní normou pro hodnocení exteriéru psa?
- Typické znaky pro danou rasu.
2. Na jakých akcích se hodnotí exteriér psa?
- Výstavy, svod.
3. Jaký je rozdíl mezi oháňkou a prutem?
- Oháňka: liška
- Prut: psi
4. Jaké jsou základní druhy srsti u loveckých psů?
- Krátko, drsno, dlouho.
5. Popište, co je kohoutková výška psa a její význam?
- Kohoutková výška psa je výška měřená od země k nejvyššímu bodu hřbetní linie psa, tzn. ke kohoutku.
- Typický znak plemene, upotřebení.

V/A/5 - Doklady, lovecká upotřebitelnost a identifikace psa

1. Vyjmenujte základní dokumenty psa.
2. Jaké údaje musí a může obsahovat Průkaz původu psa?
3. Jaké jsou možnosti identifikačního označení psů?
4. Jak se získává a jaké jsou základní typy lovecké upotřebitelnosti psa?
5. K čemu slouží očkovací průkaz a k čemu pas psa?
1. Vyjmenujte základní dokumenty psa.
- Průkaz původu, Pas, Očkovací průkaz, Průkaz o lovecké upotřebitelnosti.
2. Jaké údaje musí a může obsahovat Průkaz původu psa?
- Na základě zápisu v plemenné knize je vystaven každému štěněti průkaz původu psa, který obsahuje jméno a popis psa, jeho původ prokázaný čtyřmi generacemi předků, zkratku plemenné knihy, číslo zápisu v plemenné knize, datum narození psa a další údaje o chovateli a majiteli, zapisuje se tam ohodnocení na výstavách a na zkouškách, záznamy o očkování a získaných vadách. Do průkazu psa rozhodčí uvádějí výsledky výstavních ocenění a klasifikaci psa, kterou získal na zkouškách. Jestliže pes uhynul, musí být jeho průkaz o původu zaslán na sekretariát ČMKJ k vyškrtnutí z evidence, a to nejpozději do 30 dnů.
3. Jaké jsou možnosti identifikačního označení psů?
- Tetování nebo čipování.
4. Jak se získává a jaké jsou základní typy lovecké upotřebitelnosti psa?
- Pes musí splnit některou ze zkoušek zakládající loveckou upotřebitelnost.
- Zkoušky vloh, Podzimní zkoušky, Honičské zkoušky, Barvářské zkoušky, Letní zkoušky, Barvářské zkoušky honičů, Předběžné zkoušky barvářů, Individuální zkoušky barvářů, Speciální vodní práce, Zkoušky z norování, Všestranné zkoušky.
5. K čemu slouží očkovací průkaz a k čemu pas psa?
- OP: Doklad psa, do kterého zaznamenává veterinární lékař provedená očkování nebo další preventivní ošetření, např. odčervení.
- Pas: Pas je dokument, který je vyžadován při cestování psa mimo území České republiky.

V/A/6 - Pracovní skupiny loveckých psů

1. Vyjmenujte základní rozdělení práce loveckých psů.
2. Popište práci norníka, uveďte příklad plemene.
3. Popište práci stavěcího psa (vystavování), uveďte příklad plemene.
4. Popište práci honiče, uveďte příklad plemene.
5. Popište práci na vodě a práci přinašeče, uveďte příklady plemene.
1. Vyjmenujte základní rozdělení práce loveckých psů.
- Ohaři, Slídiči, Honiči, Barváři, Přinašeči, Teriéři, Jezevčíci.
2. Popište práci norníka, uveďte příklad plemene.
- Norníci mohou pracovat pod zemí, v norách na lišky a jezevce, ale také na povrchu, kde mohou částečně nahradit práci honičů, slídičů i barvářů.
- Teriéři, jezevčíci. Jagdteriér
3. Popište práci psa (vystavování), uveďte příklad plemene. (pozor, neplést s honiči, kteří zvěř tz. staví)
- vystavování by se dalo vysvětlit jako speciální způsob označení zvěře a to zvláště zvěře pernaté. Zhruba řečeno pes, který zvěř navětří, strne v nehybném postoji a čeká, až k němu dorazí vůdce a dá mu povel k další práci. Poloha, ve které pes strne, se může v rámci plemen i konkrétních jedinců lehce lišit. Například plemena anglických ohařů – setrů, vystavovala původně v sedě (podle toho se také jmenují). Většina psů vystavuje ve stoje a má pokrčený přední běh. Vystavování je základní vlastností ohařů a mělo by být vrozené. Samozřejmě se dá i naučit, ale je otázkou, zda to je ten správný přístup. Vystavování máme spojeno, jak již bylo řečeno, s ohaři. Přesto jej můžeme vidět i u dalších plemen. Prostě se někdy narodí teriér nebo slídič, který zvěř značí stejným způsobem.
- Německý drátosrstý ohař
4. Popište práci honiče, uveďte příklad plemene.
- Honič vyhledá a pronásleduje zvěř, brání ji v útěku a tím dá lovci příležitost k jejímu ulovení.
- Slovenský kopov
5. Popište práci na vodě a práci přinašeče, uveďte příklad plemene.
- Dohledání postřelené zvěře a na její přinesení.
- Labrador retrívr

V/A/7 - Česká plemena loveckých psů a jejich využití

1. Která česká lovecká plemena psů jsou mezinárodně uznána FCI?
2. Charakterizujte stručně exteriér českého fouska a jeho zařazení ve skupinách plemen FCI.
3. Charakterizujte stručně exteriér českého teriéra a jeho zařazení ve skupinách plemen FCI.
4. Popište pracovní využití českého fouska v lovecké kynologii.
5. Popište možné pracovní využití českého teriéra v lovecké kynologii.
1. Která česká plemena psů jsou mezinárodně uznána FCI?
- Český fousek, český teriér.
2. Charakterizujte stručně exteriér českého fouska a jeho zařazení ve skupinách plemen FCI.
- Hmotnost: 22-28/28-34 kg, Výška: 58-62/60-66 cm, Barva: Hnědá s šedými chlupy a typickým „vousem“
- Ohař
3. Charakterizujte stručně exteriér českého teriéra a jeho zařazení ve skupinách plemen FCI.
- Hmotnost: 6-10 kg, Výška: 27/29 cm, Barva: šedomodrá, světle kávová
- Teriér
4. Popište pracovní využití českého fouska v lovecké kynologii.
- Všestrannost, vodní práce, barvář, stavěcí pes,…
5. Popište možné pracovní využití českého teriéra v lovecké kynologii.
- Norník, slídič.

V/A/8 - Typy výkonů loveckých psů a druhy zkoušek

1. Uveďte základní typy výkonů loveckých psů.
2. Uveďte typy zkoušek, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro všechnu práci s drobnou zvěří.
3. Uveďte typy zkoušek, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro dosledování spárkaté zvěře.
4. Uveďte typy zkoušek, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro vyhledávání a vyhánění spárkaté zvěře. Jaké platí pro psy omezení?
5. Uveďte typy zkoušek, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro norování.
1. Uveďte základní typy výkonů loveckých psů.
- Hledání, slídění, stavění, vystavování, přinášení, vodní práce, klid po výstřelu.
2. Uveďte typy zkoušek, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro všechnu práci s drobnou zvěří.
- Podzimní zkoušky
3. Uveďte typy zkoušek, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro dosledování spárkaté zvěře.
- Lesní zkoušky
4. Uveďte typy zkoušek, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro vyhledávání a vyhánění spárkaté zvěře. Jaké platí pro psy omezení?
- Zkouška ZVVZ - zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře
- do 55 cm v kohoutku
5. Uveďte typy zkoušek, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro norování.
- Zkoušky z norování

V/A/9 - Ohaři a jejich použití v myslivecké praxi

1. Vyjmenujte alespoň dvě plemena kontinentálních a dvě plemena anglických ohařů. Jaký je mezi nimi rozdíl, stručně charakterizujte.
2. Pro který typ výkonu byli kontinentální ohaři vyšlechtěni?
3. Pro který typ výkonu byli angličtí ohaři vyšlechtěni?
4. Jakou loveckou upotřebitelnost mohou ohaři získat?
5. Jaké je zařazení českého fouska mezi ohaři?
1. Vyjmenujte alespoň dvě plemena kontinentální a dvě plemena anglických ohařů. Jaký je mezi nimi rozdíl, stručně charakterizujte.
- Angl.: Pointr, Anglický setr, Irský setr
- Kont.: Výmarský krátkosrstý, Český fousek, Německý drátosrstý ohař, Malý/Velký musterlandský ohař
- Angl.: Lov drobné, pernaté
- Kont.: Všestranná práce, dosled spárkaté, práce před a po výstřelu
2. Pro který typ výkonu byli kontinentální ohaři vyšlechtěni?
- Dosled, klid po výstřelu, vystavování, slídění, hledání,…
3. Pro který typ výkonu byli angličtí ohaři vyšlechtěni?
- Přinášení, hledání, vystavování, práce ve vodě
- práce před výstřelem, vyhledávání a vystavění pernaté ve velkém prostoru
4. Jakou loveckou upotřebitelnost mohou ohaři získat?
- PZ - Upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře
- LZ - Upotřebitelnost k dohledávání, přinášení drobné zvěře a dosledu spárkaté zvěře
- BZ - Upotřebitelnost pro lov a dosled spárkaté zvěře, jejíž stopa je stará přes 12 hodin
- VZ, VP
5. Jaké je zařazení českého fouska mezi ohaři?
- Kontinentální hrubosrstý ohař

V/A/10 - Honiči a jejich použití v myslivecké praxi

1. Uveďte alespoň tři plemena honičů a stručně je charakterizujte.
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou honiči získat.
3. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou honiči absolvovat.
4. Uveďte základní pracovní vlastnosti honiče.
5. V jakých typech honiteb, na lov které druhy zvěře a pro který způsob lovu se honiči nejčastěji používají?
1. Uveďte alespoň tři plemena honičů a stručně charakterizujte.
- Slovenský kopov - Slovenský kopov je vytrvalý a ostrý pes. Základní barva je černá s hnědým pálením. Srst má středně dlouhou, středně hrubou, přiléhavou a hustou, vždy s podsadou. Prut se jim nekrátí. Jsou neposlušní, těžko ses cvičí a musí se uplatňovat tvrdé formy výcviku. Je to vhodný pes do velkých honiteb, na práci na černou a nevadí mu huštiny ani sníh. Někteří jdou na kontakt.
- Alpský brakýř jezevčíkovitý - Nevznikla z jezevčíka, a proto morda nemá být špičatá. Barva srsti je červenavá nebo černá s rezavě hnědým pálením na prsou, hlavě tlapách a spodní straně prutu. Srst je drsná, přiléhavá. Prut se nekrátí. V alpských zemích je s oblibou používán k práci na barvě. Je ostrý a rád nosí, je hlasitý na stopě a výborný dohledávač. Těžko se cvičí, je příliš temperamentní. Je výborný na vyhánějí zvěře /brakování/.
- Štýrský brakýř - Štýrský brakýř je pes střední velikosti. Vejdou se do 50 cm kohoutkové výstavy. Barva srsti je žlutá až hnědá, která je měkká. Jsou těžcí na výchovu, odolní vůči počasí a sněhu. Vadí jim teplo v létě a jejich práce je tím omezena. Používají se jako honiči na černou zvěř, mají vynikající nos, jsou dobří na teplé a pobarvené stopě. Jsou přátelští. Pochází původem z Rakouska, mají úzkou chovatelskou základnu.
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou honiči získat.
- Lov a dosled spárkaté + náročný lov a dosled černé
3. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou honiči absolvovat.
- Honičské zkoušky HZ, Barvářské zkoušky honičů BZH, Individuální honičské zkoušky slovenských kopovů IHZ-SK
4. Uveďte základní pracovní vlastnosti honiče.
- Honič vyhledá a pronásleduje zvěř, brání ji v útěku a tím dá lovci příležitost k jejímu ulovení. Způsob práce se liší dle jednotlivých plemen. Honiči pracují s nízkým nosem, využívají se v lesních honitbách a těžkých horských oblastech. Musí být dostatečně hlasití.
5. V jakých typech honiteb, na lov které druhy zvěře a pro který způsob lovu se honiči nejčastěji používají?
- Koho? Velká zvěř (spárkatá, černá)
- Jak? Vyhledávání a pronásledování, stavění

V/A/11 - Teriéři a jejich použití v myslivecké praxi

1. Uveďte alespoň tři plemena teriérů a stručně je charakterizujte.
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou teriéři získat.
3. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou teriéři absolvovat.
4. Uveďte základní povahové rysy teriéra.
5. Který z teriérů patří k našim národním plemenům?
1. Uveďte alespoň tři plemena teriérů a stručně charakterizujte.
- Jagdteriér - Jagdteriér má rovnou, přiléhavou, hustou a drsnou srst. Základní barva je černá nebo tmavohnědá s hnědožlutými znaky na obočí, hrudi, nohách, pod chvostem a mordě. Chvost se jim krátí. Většinou jsou cholerici – tvrdí psi, jsou do kontaktu, jsou ostří na ostatní psy. Neradi poslouchají, jsou dobří honiči na černou zvěř i jako norníci. Je rychlý, ostrý, hlasitý na stopě, dobře pracuje na stopě, barvě i v přinášení.
- Border teriér - Border teriér je vysokonohý a středně velký teriér, který svým vzhledem připomíná vydru. Je mírnější povahy. Dobře pracuje na povrchu jako honič a na pobarvené stopě, lze ho využít jako spolehlivého norníka. V.K.:36cm
- Velšteriér - Welšteriér je drsnosrstý - základní barva je černá s hnědou. Nikdy nesmí být bílý. Welšteriér je všestranně využitelný, poslušný, lehce ovladatelný, odvážný, otužilý a chápavý.
2. Uveďte jakou loveckou upotřebitelnost mohou teriéři získat.
- Dosled spárkaté, slídění a dosled spárkaté na stopě barvy starší 12 hodin, práce ve vodě, lov černé, norování,…
3. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou teriéři absolvovat.
- PZ, LZ, VP, BZ, VZ, ZVVZ, ZN, IZN, HZ, BHZ
4. Uveďte základní povahové rysy teriéra.
- vyšlechtěných pro speciální práci norníků – nízkonohých teriérů – do 40 cm. Pro jejich vynikající vlastnosti jsou používáni velice úspěšně pro práci na povrchu jako slídiči, honiči i jako specialisté barváři. Jsou však i vysokonohá plemena teriérů (nad 40 cm), která byla šlechtěna pouze pro práci na povrchu.
5. Který z teriérů patří k našim národním plemenům.
- Český teriér

V/A/12 - Jezevčíci a jejich použití v myslivecké praxi

1. Uveďte velikostní rázy jezevčíků.
2. Uveďte typy srsti u jezevčíků.
3. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou jezevčíci získat.
4. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou jezevčíci absolvovat.
5. Jaké jsou vlastnosti jezevčíků a k jaké práci se hodí?
1. Uveďte velikostní rázy jezevčíků.
- Standard, trpaslík, králík
2. Uveďte typy srsti u jezevčíků.
- Hladko, drsno, dlouho - srstý
3. Uveďte jakou loveckou upotřebitelnost mohou jezevčíci získat.
- Norování, barvář, vodní práce, dosled,…
4. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou jezevčíci absolvovat.
- ZV, VP, PZ, LZ, BZ, VZ, ZN, HZ, ZVVZ,…
5. Jaké jsou vlastnosti jezevčíků a k jaké práci se hodí?
- Lstivý, udatný, houževnatý pes
- Jejich použití v myslivosti je mnohostranné. Kromě norování na lišky a jezevce pracují spolehlivě i na povrchu. Jsou dobří slídiči a naháněči s vynikající hlasitostí na stopě. Pracují spolehlivě i na barvě a jsou dostatečně ostří na škodnou.

V/A/13 - Slídiči a jejich použití v myslivecké praxi

1. Uveďte alespoň tři plemena slídičů.
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou slídiči získat.
3. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou slídiči absolvovat.
4. Popište práci slídiče a jeho spolupráci s vůdcem.
5. Uveďte zemi původu křepeláka a charakterizujte toto plemeno.
1. Uveďte alespoň tři plemena slídičů.
- Německý křepelák, Anglický kokršpaněl, Anglický špringršpaněl
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou slídiči získat.
- Vodní práce, barva, honič, dosled,…
3. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou slídiči absolvovat.
- ZV, VZ, PZ, BZ, LZ, BZH, Memoriál Mileny Štěrbové MMŠ
4. Popište práci slídiče a jeho spolupráci s vůdcem.
- Mají výborné lovecké vlastnosti, jsou inteligentní, dobře se učí, ale výcvik je těžší kvůli tvrdohlavosti. Slídiči jsou cvičeni k dohledávce zvěře do vzdálenosti dostřelu zvěře. Jen krátce značí. Dobře pracují ve vodě i na barvě.
5. Uveďte zemi původu křepeláka a charakterizujte toto plemeno.
- Křepelák je výborný slídič, jistý na stopě a na barvě. Dobře nahání zvěř z houštin, výborně pracuje ve vodě. Je to jediné kontinentální plemeno slídičů, které se v posledních letech u nás opět začíná chovat a rozšiřovat. V.k. 45/52 48/54 cm
- Německo

V/A/14 - Retrívři a vodní psi, jejich použití v myslivecké praxi

1. Uveďte alespoň tři plemena retrívrů a vodních psů, charakterizujte je.
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou retrívři získat.
3. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou retrívři absolvovat.
4. Uveďte, v čem spočívá výjimečnost vloh retrívrů.
5. V jakých dalších oblastech mimo myslivost se retrívři uplatňují?
1. Uveďte alespoň tři plemena retrívrů a vodních psů, charakterizujte je.
- Labrador retrívr - je vyrovnaný, velmi činorodý pes. Má vynikající nos a je vášnivým milovníkem vody. Výška psa 56 – 57 cm, feny 54 – 56 cm.
- Flat coated retrívr - obdařen přirozenými vlohami loveckého psa. Výška psa 51 – 61,5 cm, feny 56,5 – 59 cm.
- Chesapeake bay retrívr - výborné lovecké vlastnosti. Vhodný zvláště pro lov kachen. Výška psa 58 – 66 cm, feny 53 – 61 cm.
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou retrívři získat.
- Barva, vodní práce, dosled + černá
3. Uveďte alespoň tři typy zkoušek, které mohou retrívři absolvovat.
- ZV, PZ, LZ, VP, BZ, BZH, Zkouška přinášení retrívrů ZPR
4. Uveďte, v čem spočívá výjimečnost vloh retrívrů.
- Vrozená schopnost střelenou nebo postřelenou zvěř samostatně nalézt a přinést.
5. V jakých dalších oblastech mimo myslivost se retrívři uplatňují.
- Společenský pes, slepecký, různé terapie,…

V/A/15 - Barváři a jejich použití myslivecké praxi

1. Uveďte u nás používaná plemena barvářů a charakterizujte je.
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou barváři získat.
3. Uveďte alespoň jednu zkoušku nebo soutěž pořádanou pro barváře.
4. Uveďte základní pracovní vlastnosti barváře.
5. V jakých typech honiteb a na jakou zvěř se barváři nejčastěji používají?
1. Uveďte u nás používaná plemena barvářů a charakterizujte je.
- Hannoverský barvář - Hannoverský barvář má nižší, silnou, protáhlou stavbu těla. Hlavu a prut, který se nekrátí, nese pes vodorovně. Srst má hladkou a hustou s matným leskem. Barva srsti je šedohnědá, může být i červenohnědá, červenožlutá. Jsou to psi inteligentní, chápaví, s jemným čichem, lehce ovladatelný a přizpůsobivý.
- Bavorský barvář - Bavorský barvář je lehčí, pohyblivější, má protáhlejší tělo, vzadu je lehce převýšený. . Barva srsti je tmavě červená, červenohnědá až okrově žlutá. Je to inteligentní, chápavý, citlivý pes, stavbu těla má přizpůsobenou na práci s nosem při zemi. Na stopě pracuje v velkým zájmem, bez ohledu na stáří stopy. Postřelenou zvěř vytrvale hlásí až do příchodu lovce.
2. Uveďte, jakou loveckou upotřebitelnost mohou barváři získat.
- Barva, dosled,…
3. Uveďte alespoň jednu zkoušku nebo soutěž pořádanou pro barváře.
- Individuální zkoušky barvářů IHb
4. Uveďte základní pracovní vlastnosti barváře.
- Jít po barvě, dosled,…
5. V jakých typech honiteb a na jakou zvěř se barváři nejčastěji používají?
- Barváři se používají v lesních honitbách se zvěří jelení, daňčí, kamzičí a černou k dosledu poraněných kusů.

V/A/16 - Standard plemene, jarní svod a výstavy loveckých psů

1. Vysvětlete, co je to standard daného plemene.
2. Popište, co je to jarní svod psů a jeho význam.
3. Uveďte alespoň dva typy u nás pořádaných výstav psů.
4. Uveďte příklady výstavních tříd a podle čeho se do nich psi zařazují.
5. Jaké hodnocení a tituly může obdržet pes na výstavě a na co mají vliv?
1. Vysvětlete, co je standard daného plemene?
- Standart plemene je ideální popis plemene, který zpracovává země původu plemene a předkládá jej ke schválení FCI.
2. Popište, co je to jarní svod psů a jeho význam.
- Jarní svod je dle zkušebního řádu z výkonu loveckých psů povinný pouze pro plemena ohařů. Pro ostatní plemena je jeho absolvování zcela dobrovolné.
- získání informace, zda pes odpovídá standardu svého plemene
- zkouška chování Vašeho svěřence mezi větším počtem psů
- příprava na zkoušky z výkonu – prožití podobné atmosféry
- malá vzdálenost konání (v rámci okresů)
3. Uveďte alespoň dva typy u nás pořádaných výstav psů?
- Klubové a speciální, krajské, národní,…
4. Uveďte příklady výstavních tříd a podle čeho se do nich psi zařazují?
- třída štěňat 4 – 6 měsíců, třída dorostu 6 - 9 měsíců, třída mladých 9 – 18 měsíců, mezitřída 15 24 měsíců, třída otevřená od 15 měsíců, třída pracovní od 15 měsíců, třída šampiónů – od 15 měsíců, třída vítězů – od 15 měsíců, třída čestná – od 15 měsíců, třída veteránů – od 8 let.
5. Jaké je hodnocení a tituly může obdržet pes na výstavě a na co mají vliv?
- Hodnocení: Výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná. Velmi nadějný, nadějný.
- Tituly: Vítěz třídy, Oblastní/Krajský vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, Best of veteran, Vítěz plemene, Nejlepší z opačného pohlaví, Nejlepší junior, Vítěz skupiny, Juniorský vítěz skupiny, Vítěz dne, Juniorský vítěz dne, Vítěz výstavy, Juniorský vítěz výstavy, Šampion

V/A/17 - Výchova a výcvik loveckého psa

1. Vysvětlete pojem etologie.
2. Vysvětlete pojem vrozené chování a uveďte alespoň jeden příklad.
3. Vysvětlete pojem naučené chování a uveďte aspoň jeden příklad.
4. Uveďte orientačně období, do kterých lze rozdělit výchovu a výcvik loveckého psa.
5. Uveďte některé zásady, které by se měly dodržovat při výchově a výcviku loveckého psa.
1. Vysvětlete pojem etologie.
- Etologie je vědní obor v rámci zoologie, který se zabývá studiem chování živočichů, rozeznáváním jeho vrozených a naučených složek, ontogenetického i fylogenetického vývoje vzorců chování a významu určitých vzorců chování pro přežívání daného druhu.
2. Vysvětlete pojem vrozené chování a uveďte alespoň jeden příklad.
- Tzv. Instinkty
- ucuknutí psa při přišlápnutí tlapky,
3. Vysvětlete pojem naučené chování a uveďte alespoň jeden příklad.
- Úmyslné cvičení psa
- Sedni! – na povel
4. Uveďte orientačně období, do kterých lze rozdělit výchovu a výcvik loveckého psa.
- Do ½ roku – základní poslušnost; od ½ roku - výcvik
5. Uveďte některé zásady, které by se měly dodržovat při výchově a výcviku psa.
- Naučit čistotě
- první základní povely, poté výcvik
- Trestat, kdy se má – Netrestat, když se pes vrací
- Odměnit
- Škola hrou

V/A/18 - Institut „Proškolené osoby“

1. Podle jaké legislativy byl zřízen institut „Proškolené osoby“?
2. Kdo se může stát „Proškolenou osobou“?
3. Jaká jsou práva a povinnosti „Proškolené osoby“, oprávněné k vyšetření těla volně žijící zvěře?
4. Jaké záznamy je povinna vést „Proškolená osoba“?
5. Komu, kam a za jakých podmínek může uživatel honitby prodat ulovenou zvěř, u které byl výsledek prohlídky „Proškolenou osobou“ označen „Beze změn“?
1. Podle jaké legislativy byl zřízen institut „Proškolené osoby“?
- Ministerstvo zemědělství
- Státní veterinární správa
2. Kdo se může stát „Proškolenou osobou“?
- Osoba, která složila kurz prohlížitelů zvěřiny
- 18+
3. Jaká jsou práva a povinnosti „Proškolené osoby“, oprávněné k vyšetření těla volně žijící zvěře?
- Proškolená osoba prohlédne co nejdříve po ulovení zvěř určenou k prodeji konečnému spotřebiteli, místní maloobchodní prodejně nebo do registrovaného maloobchodního zařízení pro zacházení se zvěřinou.
- Rozhodovat o ulovené zvěři
4. Jaké záznamy je povinná vést „Proškolená osoba“?
- Záznam o ulovení kusu, co, lovec, výsledek
5. Komu, kam a za jakých podmínek může uživatel honitby prodat ulovenou zvěř, u které byl výsledek prohlídky „Proškolenou osobou“ označen Beze změn“?
- Vlastní spotřeba lovci, přímo konzumentu

V/A/19 - První pomoc zraněnému psovi

1. V čem spočívá pasivní ochrana loveckého psa při výcviku a práci?
2. V čem spočívá aktivní ochrana loveckého psa při výcviku a práci?
3. Jaké vybavení má mít psovod pro poskytnutí podpory a pomoci psovi?
4. Jakou první pomoc poskytujeme zraněnému psovi?
5. Jak a čím zabraňujeme vzniku šokového stavu u zraněného psa?
1. V čem spočívá pasivní ochrana loveckého psa při výcviku a práci?
- Veškeré očkování, správná strava, péče o psa,…
2. V čem spočívá aktivní ochrana loveckého psa při výcviku a práci?
- Ochranné vybavení, tréning v oborách,…
3. Jaké vybavení má mít psovod při poskytnutí podpory a pomoci psovi?
- Lékárnička první pomoci
4. Jakou první pomoc poskytujeme zraněnému psovi?
- Zajistíme psa do bezpečí, zjistíme jeho stav a zajistíme veterináře.
- Resuscitace: Přesvědčit se zda nejsme v ohrožení, zabezpečit zbraň -> Dýchá? Ano – Sledovat stav psa, zavolat veterináře; Ne – Vytáhnout psovi jazyk, zprůchodnit dýchací cesty -> Opatrně natáhnout přední nohy dopředu -> Držet psovi zavřenou tlamu a dýchnout mu do nosu. Sledujte pohyby hrudníku -> Dýchá? Ano – Sledovat stav psa a pokračovat v převozu; Ne – Vdechnutí opakovat každé 3 vteřiny -> Viditelná srdeční akce? Ano – Sledovat stav psa a pokračovat v převozu; Ne – Položit psa na pravý bok -> Provést masáž srdce. Co vteřinu zmáčknout hrudník. -> Po každém pátém stisku hrudníku následuje dýchnutí do nosu -> Pokračovat v komplexní resuscitaci dokud nedorazíte k veterináři.
5. Jak a čím zabraňujeme vzniku šokového stavu u zraněného psa?
- Příprava na událost, odreagování,…

V/A/20 - Nemoci zvěře přenosné na člověka - zooantroponózy

1. Uveďte příklady nejdůležitějších nemocí zvěře přenosných na člověka.
2. Jaká pravidla platí v případě podezření na zooantroponózu?
3. Je, kromě šelem, vnímavá na vzteklinu i jiná, např. spárkatá, zvěř?
4. Může být svalovčitost (trichinelóza) pro člověka smrtelná?
5. Je smrtelné onemocnění psa Aujezskyho chorobou přenosné na člověka?
1. Uveďte příklady nejdůležitějších nemocí zvěře přenosných na člověka.
- Vzteklina, slintavka a kulhavka, trichinelóza, toxoplazmóza, tularemie, tuberkulóza, ornitóza, brucelóza, salmonelóza, antrax
2. Jaká pravidla platí v případě podezření na zooantroponózu?
- Eliminovat šíření nákazy, správný odstřel zvěře, státní veterina,…
3. Je, kromě šelem, vnímavá na vzteklinu i jiná, např. spárkatá, zvěř?
- ANO, K infekci vzteklinou jsou náchylní všichni teplokrevní živočichové
4. Může být svalovčitost (trichinelóza) pro člověka smrtelná?
- Ano
5. Je smrtelné onemocnění psa Aujezskyho přenosné na člověka?
- Ne

VI/A/1 - Lovecké zbraně a jejich obecné rozdělení

1. Uveďte stručnou charakteristiku a rozdělení střelných zbraní.
2. Co rozumíme pod pojmem lovecká zbraň?
3. Co jsou to chladné zbraně?
4. Které zbraně nelze použít jako lovecké a proč?
5. Jaké jsou základní požadavky kladené na loveckou zbraň?
1. Uveďte stručnou charakteristiku a rozdělení střelných zbraní
- Střelná zbraň je zařízení, které vysílá hmotné projektily na cíl. Účelem je zničení nebo poškození cíle. Nejrozšířenějším druhem střelných zbraní jsou v současné době palné zbraně. Dělí se na mechanické a plynové. Mechanická střelná zbraň je střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění nahromaděné mechanické energie. Mechanické střelné zbraně využívají k nahromadění energie nejčastěji mechanické převody, páky nebo přechodnou deformaci pružin. Mechanické střelné zbraně je například luk, kuše, prak, balista, katapult. Plynová střelná zbraň využívá k pohybu střely stlačeného plynu. Plynové zbraně mají nízký výkon, proto se nehodí k lovu. Dříve se k lovu ojediněle používaly větrovky. Účinek foukaček byl zesilován použitím otrávených hrotů šipek. Patří sem například již zmíněné foukačky, větrovky, plynovky, vzduchovky).
2. Co rozumíme pod pojmem lovecká zbraň?
- Lovecká zbraň je jednoranová, víceranová, opakovací nebo samonabíjecí kulová, broková nebo kombinovaná dlouhá zbraň s výjimkou perkusní zbraně, s pažbou s neměnnou délkou, která je určena k odstřelu zvěře podle zvláštního právního předpisu (zákon o myslivosti).
3. Co jsou to chladné zbraně?
- Jedná se o ostrou, bílou nebo studenou zbraň. Na zvěř nebo člověka působí bodnutím čepele, vedenou jílcem nebo ratištěm, popřípadě topůrkem. Jde o oštěp, dýku, meč, sekeru, kopí apod…
4. Které zbraně nelze použít jako lovecké a proč?
- Jako lovecké zbraně nelze použít pistole a revolvery. Jsou to zbraně s nedostatečný výkonem ráže a proto se nesmí používat, a to ani při dostřelování zvěře.
5. Jaké jsou základní požadavky kladené na loveckou zbraň?
- Rozměrové parametry – délka hlavně musí být větší než 30 cm a zbraň musí překročit svou celkovou délkou 60 cm.

VI/A/2 - Rozdělení loveckých zbraní podle počtu a uspořádání hlavní

1. Do jakých skupin se dělí lovecké zbraně podle druhu a počtu hlavní?
2. Jmenujte základní rozdělení kulových zbraní podle počtu a uspořádání hlavní.
3. Jmenujte základní rozdělení brokových zbraní podle počtu a uspořádání hlavní.
4. Jmenujte základní rozdělení kombinovaných zbraní podle počtu a uspořádání hlavní.
5. Pokuste se zhodnotit výhody a nevýhody loveckých zbraní s různým typem a počtem hlavní ve svazku.
1. Do jakých skupin se dělí lovecké zbraně podle počtu hlavní?
- Dělí se na zbraně kulové - kulovnice, brokové - brokovnice a kulobrokové - kulobrok. Kulovnice a brokovnice se dělí na jednohlavňové a vícehlavňové a kulobrok je kombinovaný.
2. Jmenujte základní rozdělení kulových zbraní podle počtu a uspořádání hlavní.
- Kulovnice, dvoják, kulová kozlice, kulový troják.
3. Jmenujte základní rozdělení brokových zbraní podle počtu a uspořádání hlavní.
- Jednuška, dvojka, broková kozlice, brokový troják.
4. Jmenujte základní rozdělení kombinovaných zbraní podle počtu a uspořádání hlavní.
- Obojetnice, kulovobroková kozlice, troják, trojče, trojáček, dvojákový troják, čtyřče.
5. Pokuste se zhodnotit výhody a nevýhody loveckých zbraní s různým typem a počtem hlavní ve svazku.
- kulobrok - výhody máš dvě různé zbraně zkombinované do jedné. Brokovnice - kulovnice- Dle potřeby jseš schopna vystřelit zvlášt z jedné nebo druhé.
Brokovnice 2 nebo kulový dvoják - výhoda v podstatě okamžitý druhý výstřel bez nutností přebytí, manipulace se zbraní. kombinace 3 hlavní, zvýšení univerzálnosti za cenu zvýšení výhy.

VI/A/3 - Rozdělení loveckých zbraní podle používaného střeliva

1. Jaké je základní rozdělení loveckých zbraní na základě používaného střeliva?
2. K jakému účelu jsou primárně určeny lovecké brokovnice?
3. K jakému účelu jsou primárně určeny lovecké kulovnice?
4. Jaký je dnes význam zbraní s okrajovým zápalem?
5. V jakých situacích se uplatňují kombinované lovecké zbraně?
1. Jaké je základní rozdělení loveckých zbraní na základě používaného střeliva.
- Kulové a brokové
2. K jakému účelu jsou primárně určeny lovecké brokovnice?
- Brokovnice se používá především pro lov drobné zvěře, případně zvěře srnčí a černé. Podle současné legislativy (2017) se v ČR smí lovit na naháňkách sele a lončák prasete divokého i jednotnou střelou.
3. K jakému účelu jsou primárně určeny lovecké kulovnice?
- Je určena pro lov těch druhů zvěře (od velikosti holuba hřivnáče do velikosti jelena evropského), u nichž není předepsán lov brokovnicí.
4. Jaký je dnes význam zbraní s okrajovým zápalem?
- Historický, makety, zbraně pro sběratele,…
5. V jakých situacích se uplatňují kombinované lovecké zbraně?
- V lovu škodné a spárkaté.

VI/A/4 - Opakovací lovecké zbraně

1. Vysvětlete princip fungování opakovacích zbraní.
2. Uveďte různé příklady konstrukce opakovacích zbraní.
3. Popište nejrozšířenější závěr lovecké opakovací kulovnice a princip jeho fungování.
4. Uveďte různé způsoby technického řešení zásobníku opakovacích zbraní.
5. Jaké má opakovací zbraň výhody a nevýhody?
1. Vysvětlete princip fungování opakovacích zbraní.
- po výstřelu vyhození vystřelené nábojnice a zasunutí nového náboje, se děje při fyzickém působení střelce na závěr (u opakovacích pušek na kliku závěru a u brokovnic na předpažbí)
2. Uveďte různé příklady konstrukce opakovacích zbraní.
- opakovací pušky -klika, malorážky -klika, brokové pumpy-předpažbí, winchestrovka (pohyb napínací páky za spouští
3. Popište nejrozšířenější závěr lovecké opakovací kulovnice a princip jeho fungování.
- Válcový odsuvný závěr s uzamykacími zuby –Mauser
4. Uveďte různé způsoby technického řešení zásobníku opakovacích zbraní.
- zásobníková šachta – integrovaná ve zbrani, zásobník –vyjímatelný, válcový zásobník pod hlavní nebo v pažbě. Závěr se pohybuje dozadu a vytáhne z komory vystřelený náboj, vyhodí jej a při pohybu v před zasune nový náboj. Tento je podán tlakem pružiny.
5. Jaké má opakovací zbraň výhody a nevýhody?
- výhody – pevnost uzavření – lze použít i výkonné náboje i u kulových, jednoduchost ovládání, možnost vyhození selhaného náboje. Zbran kat. C – možno volně zapůjčovat mezi myslivci
- nevýhody – relativní pomalost – střelec musí závěr ovládat sám.

VI/A/5 - Lovecké zbraně s lůžkovým závěrem

1. Vysvětlete princip lůžkového závěru.
2. Co je to baskule?
3. Uveďte příklady loveckých zbraní, které využívají lůžkový závěr.
4. Vysvětlete pojem vytahovač a vyhazovač.
5. Uveďte příklady uzamčení zbraní s lůžkovým závěrem.
1. Vysvětlete princip lůžkového závěru.
- využívá se většinou u loveckých zbraní (broková, kulová dvojka, kozlice). Hlavně jsou uloženy na otočném čepu a jsou blokovány soustavou klínů, které jsou ovládány pomocí páčky.
2. Co je to baskule?
- Neboli lůžko, jedna z hlavních částí brokovnice, ve které je uloženo spoušťové a bicí ústrojí, řídí uzamykání hlavně a slouží jako závěr (lůžkový)
3. Uveďte příklady zbraní, které využívají lůžkový závěr.
- brokové, kulové dvojky, kulobrok, kozlice
4. Vysvětlete pojem vytahovač a vyhazovač.
- Vytahovač povytáhne vystřelenou nábojnici z nábojové komory tak, že ji lze snadno prsty vytáhnout a odstranit. Vyhazovač se uvádí do chodu při zlomení zbraně úderem zvláštních kladívek umístěných v předpažbí nebo v lůžku a vyhozením odstraní vystřelené nábojnice z nábojových komor.
5. Uveďte příklady uzamčení zbraní s lůžkovým závěrem.

Lůžkové závěry dle uzamčení
Lůžkové závěry podle způsobu jejich uzamčení dělíme na spodní, kde uzamykací prvky jsou umístěny ve spodní části hlavně anebo hlavňového svazku a horní, kde tyto prvky jsou umístěny na horní části hlavně anebo hlavňového svazku.

Převážně se však používá kombinace spodních a horních uzamykacích prvků, a potom mluvíme o dvojnásobném, trojnásobném i vícenásobném uzamčení.

Použití více prvků uzamčení vyvolává v konstruktérovi i střelci pocit úplného bezpečí při střelbě a to zejména proto, že každý závěrový prvek by i samostatně vydržel namáhání vzniklé při výstřelu.

K uzamčení zbraně slouží
závěrové háky, závěrový ořech u závěrů ovládaných spodní pákou, uzamykací klín u závěrů ovládaných horní páčkou, prodloužená horní plošina, prodloužené stěny hlavní, příčný čep, rameno závěrové páčky, závěrový klínek páčky (například u závěru Purdey) a některé další uzamykací zařízení.

- páčka nahoře – dvojnásobné závěry systému TOP LEVER ; dále trojnásobné závěry systému Greener, Purdey, Scott, Westley - Richards, Kersten, Webley, Nimrod, Brenneke, případně též málo používané systémy Jager - Simson, Petrick a Charlin
- závěry ovládaná pákou umístěnou dole systému Lefaucheux, závěr „T“, závěr Lancaster a závěr Roux
- závěry s pákou umístěnou na boku slide lever

VI/A/6 - Samonabíjecí lovecké zbraně

1. Vysvětlete princip fungování samonabíjecí zbraně.
2. Jaká legislativní pravidla platí pro použití samonabíjecích zbraní v myslivosti?
3. Jak je řešeno uzamčení závěru samonabíjecích zbraní?
4. Uveďte různé způsoby technického řešení zásobníku samonabíjecích zbraní.
5. Zhodnoťte výhody a nevýhody samonabíjecích zbraní.
1. Vysvětlete princip fungování samonabíjecí zbraně.
- po výstřelu se závěr pohybuje dozadu pomocí tlaku spalných plynů na dno nábojnice, nebo přes odběr plynů v hlavni (je tam kanálek na píst a ten je spojen se závěrem) při tomto se vytahuje vystřelená nábojnice a tato se vyhodí ven. Vpřed tlačí závěr pružina a podává se ze zásobníku další náboj. A furt do kola
2. Jaká legislativní pravidla platí pro použití samonabíjecích zbraní v myslivosti?
- dlouhá zbraň, náboj s minimální energii k lovu dané zvěře, omezený počat nábojů (většinou na 3)
3. Jak je řešené uzamčení závěru samonabíjecích zbraní?
- Závěr je uzamčen mechanickým systémem, dokud střela neopustí hlaveň
- Systém Browning – Colt pracuje na principu snížení hlavně pomocí jednoho nebo dvou kloubových článků pod hlavní pistole. Po výstřelu dochází ke zpětnému rázu a ke společnému pohybu závěru a hlavně směrem zpět. Po několika milimetrech pohybu dochází ke snížení zadní části hlavně (v případě jednoho článku) nebo celé hlavně (v případě článků dvou), který je čepem spojen s rámem pistole. Tím dochází i k rozpojení uzamykacích výstupů mezi horní částí hlavně a závěru pistole. Závěr se dále pohybuje sám do zadní úvrati. Dochází k výhozu prázdné nábojnice. Při opětovném pohybu do přední úvrati je nabit nový náboj ze zásobníku. Po té je pistole připravena k dalšímu výstřelu.
- Neuzamčený závěr se používá pouze u zbraní na méně silné náboje
4. Uveďte různé způsoby technického řešení zásobníku samonabíjecích zbraní?
- podobně jak u opakovaček (šachta, zásobník, trubka – samonabíjecí brokovnice CZ – ty staré)
5. Zhodnoťte výhody a nevýhody samonabíjecích zbraní.
- výhody – možnost opakovaného výstřelu velmi rychle po sobě. Možnost rychlé výměny zásobníku a pokračování ve střelbě, či výměna zásobníku s jinými náboji
- nevýhody - při závadě na podávacím ústrojí většinou konec střelby. Zbraně kategori B - na povolení)

VI/A/7 - Kulový náboj

1. Popište hlavní části kulového náboje a uveďte jejich funkci.
2. Popište hlavní části nábojnice kulového náboje.
3. V čem je specifické střelivo s okrajovým zápalem?
4. Čím se řídíme při volbě kulového střeliva v praxi?
5. Uveďte příklady ráží kulových nábojů v evropském a anglo-americkém systému značení.
1. Popište hlavní části kulového náboje a uveďte jejich funkci.

- střela bývá buď plášťová (olověné jádro oplášťované měkkým kovem - obvykle mosaz či měď), celoolověná či celá vysoustružená z kovu;
- nábojnice může být válcovitá, lehce kuželovitá či lahvovitá (s krčkem), jejím hlavním účelem je držet celý náboj pohromadě, ale také chránit výmetnou náplň před vlhkem; lahvovitá nábojnice umožňuje pojmout větší množství výmetné náplně při zachování menší ráže střely a používá se jak u puškových, tak pistolových ráží (např. .357 SIG či 7,62mm Tokarev); nábojnice mají ve své spodní části (tzn. dno) drážku či okraj (či kombinaci obojího) sloužící ke snadnému vytažení náboje či prázné nábojnice z nábojové komory;
- výmetná náplň slouží - jak název napovídá - k vymetení střely ven ze zbraně a v moderních nábojích je z bezdýmného prachu
- zápalka v nábojích se středovým zápalem obsahuje zápalkovou slož, která po iniciaci (obvykle kinetickou energií úderníku) skrz zátravku zapaluje výmetnou náplň; u nábojů s okrajovým zápalem je zápalková slož umístěna přímo v okraji nábojnice;
- Nábojnice – drží vše po hromadě, zápalka – to malé kolečko na dne nábojnice, uderník na nej udeří a dojde k zážehu střelného prachu a ten vymete (vystřelí) projektil (střelu) .
2. Popište hlavní části nábojnice kulového náboje.
- na dne je buď drážka a nebo rantl (rozšířené dno nábojnice) – slouží k vytažení nábojnice. Plášt nábojnice. Kužel na náboji slouží k dosednudí v nábojové komoře u zbraní s drážkou, stejně jako u rantlu. V krčku je nalisovaná střela a ústí nábojnice je trochu slusované do střely a to to uzavírá.
3. V čem je specifické střelivo s okrajovým zápalem?
- zápalková slož je v okraji nábojnice (malorážka 22LR, 17 WMR) úderník udeří na okraj a odjde k zážeku slože a následně prachu. Jedna z vývojových cest. Nový náboj 17 WMR (v současnosti zařazen mezi kulovnice – nikdo už nepočítal, že se po moc letech udělá tento náboj)
4. Čím se řídíme při volbě kulového střeliva v praxi?
- většinou podle předpokládaného druhu lovené zvěře, enerfii střely ve 100m, dle výrobce, jaké nabízí střely s příhlédnutím na ranivost a zastavovací efekt. V neposlední řadě je to cena náboje.
5. Uveďte příklady ráží kulových nábojů v evropském a anglo-americkém systému značení.
- 8x57 - mm
- 30–06 Springfield, 308 Winchester - Palce

VI/A/8 - Brokový náboj

1. Jmenujte hlavní části brokového náboje a uveďte jejich funkci.
2. Jmenujte výhody plastových brokových nábojnic s chráničem broků.
3. Jakými údaji opatřuje výrobce brokové náboje?
4. Čím se řídíme při volbě brokového střeliva v praxi?
5. Do jakých zbraní můžeme použít brokové náboje označené jako „Magnum“?
1. Jmenujte hlavní části brokového náboje a uveďte jejich funkci
- Kování kovová část náboje, okraj –dosedne na kraj nábojové komory a diky němu jdou vytáhnout, vyhodit. zápalka, střelný prach. Plstěná ucpávka – slouží k vymetení broků nebo kule. Košíček – vede broky v hlavni, venku se otevře a vylétnou z něj broky. Zlepšuje dostřel a rozptil.
2. Jmenujte výhody plastových brokových nábojnic s chráničem broků.
- nejsou tak náchylné na vlhkost, staré papírové náboje mohly navlhnout a po výstřelu se špatně vytahovaly z komory a mohlo dojít k roztržení. Při mokrém prachu k částečnému vystřelu a nebo vůbec. Jsou levnější ale míň ekologické, papírové se po čase v přírodě rozmočí a zůstane jen koc, plas vydrží dlouho. Proto zbírat na štotnu. Hránič (nejtejner) chrání hlaveň, zlepšuje dostřel a rozptil.
3. Jakými údaji opatřuje výrobce brokové náboje?
- Ráže (průměr) x délka. Většinou poté velikost broků, hmotnost broků, nebo označení jednotné střely. Výrobce a rok výroby. Magnum – zesílená navážka prachu
4. Čím se řídíme při volbě brokového střeliva v praxi?
- předpokládanou lovnou zvěří a vzdáleností na kterou budu lovit. Čím větší průměr broků, tím je jich tam míň a tím horší krytí, ale větší ranivost a dostřel.
5. Do jakých zbraní můžeme použít brokové náboje označené jako „Magnum“?
- většinou do nábojových komor délky 76 a do zbraní které jsou k použití takového náboje homologovány. V žádném případě do historické dvojky, zkrátka do moderních.

VI/A/9 - Střely pro kulovnice

1. Uveďte základní rozdělení střel pro kulovnice.
2. Jaké jsou základní požadavky kladené na lovecké střely pro kulovnice?
3. Popište požadovaný účinek lovecké střely pro kulovnice v cíli.
4. Popište konstrukci různých loveckých střel pro kulovnice a nejčastěji používané materiály na jejich výrobu.
5. V čem spočívá konstrukce a výhoda střely s řízeným rozkladem?
1. Uveďte základní rozdělení střel pro kulovnice.
- střely celoplášťové, poloplášťové, expanzní, speciální
- střely narkotizační
2. Jaké jsou základní požadavky kladené na lovecké střely pro kulovnice?
- při zásahu aby co nejvíce energie předaly zvířeti, po výstřelu dobře rána barvila, aby se nerozpadávaly (nemusel hledat všude olovo), dobré balistické vlastnosti, přesnost.
3. Popište požadovaný účinek lovecké střely pro kulovnice v cíli.
- základem je usmrtit zvěř tak, aby co nejméně trpěla. To je co nejdříve ji způsobit smrt, pokud nezasáhnu srdce a to buď vykrvácením (přiměřeně velká díra) a nebo šok průletu u rychlých střel.
4. Popište konstrukci různých loveckých střel pro kulovnice a nejčastěji používané materiály na jejich výrobu.
- celoplášťová, poloplášťová, materiál olovo/měď plášť
5. V čem spočívá konstrukce a výhoda střely s řízeným rozkladem.
- náboj má v sobě dutinu, dírku s dutinou, kdy se při zásahu rozvírá jako květina a tím zvětšuje svoji velikost a předává větší množství energie zasaženému kusu a tím víc zpomaluje.

VI/A/10 - Hromadná střela

1. Jaké jsou základní charakteristiky laborace hromadné střely?
2. Z jakých materiálů jsou nejčastěji vyráběny hromadné střely?
3. Uveďte příklady použití různé laborace brokového náboje pro lov jednotlivých skupin zvěře.
4. Na co má vliv průměr broků laborovaných do náboje?
5. Uveďte příklad rozdílného číslování broků.
1. Jaké jsou základní charakteristiky laborace hromadné střely?
- průměr broku, hmotnost broku
2. Z jakého materiálu jsou nejčastěji vyráběny hromadné střely?
- olovo, ocel
3. Uveďte příklady použití různé laborace brokového náboje pro lov jednotlivých skupin zvěře.
- hromadné brokové náboje jsou na drobnou zvěř
- jednotná střela - prase
4. Na co má vliv průměr broků laborovaných do náboje?
- Dostřel a ranivost
5. Uveďte příklad rozdílného číslování broků.
Číslování olověných broků

VI/A/11 - Jednotné střely pro brokovnice

1. Jmenujte některé typy jednotných střel pro brokovnice.
2. Jaké je použití jednotných střel pro brokovnice v praxi?
3. Jaká je myslivecká vzdálenost pro střelbu jednotnou střelou?
4. Jakými technickými prvky se zvyšuje přesnost a účinný dostřel jednotných střel?
5. Srovnejte výhody a nevýhody jednotných střel oproti loveckému střelivu pro kulovnice.
1. Jmenujte některé typy jednotných střel pro brokovnice.
- S-Ball – byl u nás první, Breneke, Sluk - vypadají jak čepička, Duplex – kalich kdy horní část se segmentuje na několik částí
2. Jaké je použití jednotných střel pro brokovnice v praxi?
- na společných honech lov selete a lončáka při střelbě z brokovnice
3. Jaká je myslivecká vzdálenost pro střelbu jednotnou střelou?
- 50 m
4. Jakými technickými prvky se zvyšuje přesnost a účinný dostřel jednotných střel?
- jsou stabilizované střižnou hranou (čelní strana) ty malé zářezy po obvodu souží k roztočení střely díky které se zvyšuje přesnost, dolet (pokud je tam výrobní nepřesnost – dutina – tak za jednu otočku se vynuluje její vliv na střelu.
- zahrdlením - čoky
5. Srovnejte výhody a nevýhody jednotných střel oproti loveckému střelivu pro kulovnice.
- Výhody – bezpečnost
- Nevýhody - menší dostřel

VI/A/12 - Ráže loveckých kulovnic

1. Popište základní princip označování ráží kulovnic v evropském systému a uveďte příklady.
2. Popište základní princip označování ráží kulovnic v anglo-americkém systému a uveďte příklady.
3. Co znamenají zkratky J,R a S v evropském systému číslování ráží?
4. Co znamenají různé zkratky, např. 06Spr., Win., Rem., aj. v anglo-americkém způsobu označování ráží kulovnic?
5. Co nám napoví zkratka Mag. uvedená u ráže lovecké kulovnice?
1. Popište základní princip označování ráží kulovnic v evropském systému a uveďte příklady.
- První číslo označuje ráž (průměr vývrtu). Druhé číslo délku nábojnice v milimetrech. např. 7 x 64 nebo 8 x 57 JR a pod.
2. Popište základní princip označování ráží kulovnic v anglo-americkém systému a uveďte příklady.
- U amerického a anglického označeni udává první dvojice čísel průměr vývrtu v setinách nebo tisícinách palce se zkratkou prvního výrobce tohoto náboje. 3. Co znamenají zkratky J,R a S v evropském systému číslování ráží?
- J = (infanterie) - vojenský původ ráže.
- R = (Rand) - nábojnice s okrajem.
- S = (Stark) zvětšený průměr střely u ráže 8 mm.
4. Co znamenají různé zkratky, např. 06Spr., Win., Rem., aj. v anglo-americkém způsobu označování ráží kulovnic?
- 06 je rok vzniku (1906) a Sprg. = vyrobeno ve Springfieldu
- Win. = Winchester
- Rem. = Remington
5. Co nám napoví zkratka Mag. Uvedená u ráže lovecké kulovnice?
- (Magnum) - výkonný náboj.

VI/A/13 - Ráže loveckých brokovnic

1. Popište systém odvození velikosti brokové ráže.
2. Jaké údaje nalezneme uvedené u ráže konkrétní brokovnice?
3. Které ráže jsou dnes u loveckých brokovnic nejrozšířenější?
4. Jaké problémy mohou nastat při použití brokových nábojů s nevhodnou délkou?
5. Jaké jsou výhody a nevýhody loveckých brokovnic různých ráží?
1. Popište systém odvození velikosti brokové ráže.
- vyjádřena číslem udávajícím počet koulí daného průměru odlitých z jedné anglické libry olova, které projdou lehce vývrtem hlavně, (12 stejných kulí)
2. Jaké údaje nalezneme uvedené u ráže konkrétní brokovnice?
- 12 x 70 průměr x délka nábojnice v otevřeném (vystřeleném stavu)
3. Které ráže jsou dnes u loveckých brokovnic nejrozšířenější?
- 12 potom asi 20, vrací se 16
4. Jaké problémy mohou nastat při použití brokových nábojů s nevhodnou délkou?
- dlouhá- část nábojnice se otvírá až za nábojovou komorou, může dojít k jejímu ustřelení a cestuje hlavní nebo ji ucpe. Krátká – poškozuje – vypaluje nábojovou komoru.
5. Jaké jsou výhody a nevýhody loveckých brokovnic různých ráží?
- podle toho co budeme lovit, kachny nebo špačci, dostřel (větší broky)

VI/A/14 - Optické přístroje určené k lovu zvěře

1. Jaké jsou základní parametry lovecké optiky a co z nich vyčteme?
2. Které další funkce jsou dnes integrovány do lovecké optiky?
3. Srovnejte výhody a nevýhody lovecké optiky různých parametrů.
4. Čím se řídíme při koupi a ošetřování lovecké optiky?
5. Co jsou kolimátory, kdy se používají a jaké mají výhody?
1. Jaké jsou základní parametry lovecké optiky a co z nich vyčteme?
- zvětšení x průměr objektivu, vhodnost pro noční nebo denní
2. Které další funkce jsou dnes integrovány do lovecké optiky?
- Dálkoměr, gps, foťák, kamera,…
3. Srovnejte výhody a nevýhody lovecké optiky různých parametrů.
- výhoda - automaticky zaměřuje
- nevýhoda – nástřel na 100m
4. Čím se řídíme při koupi a ošetřování lovecké optiky?
- výrobcem, parametry, cenou, kvalitou,..
5. Co jsou kolimátory? Kdy se používají? Jaké mají výhody?
- zařízení přes které se díváme oběma otevřenýma očima. Tam kde je červená tečka, tak tam bychom měli zasáhnout s přiměřenou přesností. Rychlejší možnost střelby. Většinou 2-4x zvětšení.

VI/A/15 - Bezpečnost při manipulaci se zbraní

1. Jmenujte nejdůležitější obecné zásady platící pro manipulaci se střelnou zbraní.
2. Jak postupujeme při nabíjení a vybíjení zbraně?
3. Jak postupujeme při selhané ráně?
4. Komu a za jakých podmínek můžeme zbraň předat?
5. Jak se postupuje při převzetí zbraně?
1. Jmenujte nejdůležitější obecné zásady platící pro manipulaci se zbraní.
- Se zbraní vždy zacházejte jako by byla nabitá
- Nikdy nemiřte zbraní na něco, na co nechcete střílet - ústí hlavně by mělo stále směřovat do bezpečného prostoru
- Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá - když vezmete zbraň do ruky, musí následovat kontrola, zda zbraň není nabitá
- Nedávejte prst na spoušť, dokud zbraň nemíří na cíl a vy plánujete střílet
- Při střelbě používejte ochranu sluchu a zraku
- Před střelbou zkontrolujte stav zbraně i munice
- Zbraň odkládejte/uschovávejte pouze v nenabitém stavu (prázdná komora, zásobník mimo zbraň)
- Zbraň mějte stále pod dohledem, nebo dobře zajištěnou (zejména proti dětem, krádeži apod.)
- Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte „hrubým žertům“.
2. Jak postupujeme při nabíjení a vybíjení zbraně?
- Dbát bezpečnosti, do volného prostoru, kde nikoho neohrožuji
3. Jak postupujeme při selhané ráně?
- Selhání výstřelu: V případě, že nedojde k výstřelu, držte zbraň namířenou na cíl nebo do bezpečného prostoru a počkejte třicet sekund. Pokud nastal zpožděný zápal, náboj do třiceti sekund vystřelí. Jestliže k výstřelu nedojde, vyjměte náboj z komory a prohlédněte zápalku. Je-li otisk od zápalníku na zápalce slabý, mimo střed, nebo žádný, nechte před další střelbou zbraň prohlédnout kvalifikovaným zbrojířem.
4. Komu a za jakých podmínek můžeme zbraň předat?
- Držitel zbrojního průkazu skupiny C je oprávněn půjčovat zbraň kategorie C osobám, které jsou k jejich držení, popřípadě nošení oprávněny. Na zbraně kategorie B se musí žádat o povolení.
5. Jak se postupuje při převzetí zbraně?
- Se zbraní budu zacházet tak, jako by byla nabitá, nikdy nesmí směřovat proti lidem. Hlaveň musí směřovat do bezpečného bodu. Přesvědčím se, zda je nabitá nebo zajištěná, vyjmu zásobník, vyjmu náboj z nábojové komory, zajistím.

VI/A/16 - Bezpečnost při střelbě v honitbě a na střelnici

1. Popište nejdůležitější pravidla bezpečné manipulace se zbraní při společném lovu.
2. Popište nejdůležitější pravidla bezpečné manipulace se zbraní při osamělém lovu.
3. Popište nejdůležitější pravidla bezpečné manipulace se zbraní při lovu loveckého hosta s průvodcem.
4. Popište nejdůležitější pravidla dodržovaná při manipulaci se zbraní na střelnici.
5. Popište nejdůležitější zásady bezpečné střelby v terénu.
1. Popište nejdůležitější pravidla bezpečné manipulace se zbraní při společném lovu.
- střílím jen tehdy, pokud přesně vím na co střílím. Pokud možno do proti svahu, nikdy ne přes horizont a nebo do křoví. U broků se vyhýbám střelbě těsně nad hladinou, broky po ni mohou poskakovat jak žabky, sakra daleko. Vždy bych měl vědět kam mohu stříle a kde jsou ostatní střelci, z kama přijdou honci.
2. Popište nejdůležitější pravidla bezpečné manipulace se zbraní při osamělém lovu.
- střílím jen tehdy, pokud přesně vím na co střílím. Pokud možno do proti svahu, nikdy ne přes horizont a nebo do křoví. U broků se vyhýbám střelbě těsně nad hladinou, broky po ni mohou poskakovat jak žabky, sakra daleko.
3. Popište nejdůležitější pravidla bezpečné manipulace se zbraní při lovu loveckého hosta s průvodcem.
- střílím jen tehdy, pokud přesně vím na co střílím. Pokud možno do proti svahu, nikdy ne přes horizont a nebo do křoví. U broků se vyhýbám střelbě těsně nad hladinou, broky po ni mohou poskakovat jak žabky, sakra daleko. Vždy bych měl hosta seznámit s možnými riziky, odkud pravděpodobně může přijít zvěř a jaký, a pokud vím, tak mu sdělit i vzdálenosti orientačních bodů k určení vzdálenosti zvěře.
4. Popište nejdůležitější pravidla dodržovaná při manipulaci se zbraní na střelnici.
- se zbraní manipuluji vždy jako s nabitou, dokud se nepřesvědčím, na bezpečném místě, že je vybytá. nikdy na nikoho nemířit ani z prdele. Střílet jen tam kde je to povoleno a kdy je to povoleno. Na povel řídicího střeleb zastavit palbu.
5. Popište nejdůležitější zásady bezpečné střelby v terénu.
- střílím jen tehdy, pokud přesně vím na co střílím. Pokud možno do proti svahu, nikdy ne přes horizont a nebo do křoví. U broků se vyhýbám střelbě těsně nad hladinou, broky po ni mohou poskakovat jak žabky, sakra daleko. Pokud mohu a mám dálkoměr, změřit si vzdálenost k orientačním bodům, popřípadě si je předem zkusit odhadnout (dle velikosti stožárů, stromů a tak)

VI/A/17 - Bezpečnost při ukládání a přepravě zbraní

1. V jakém stavu se ukládají lovecké zbraně v domácnosti?
2. Jaké jsou kategorie pro zabezpečení uložených zbraní vzhledem k jejich počtu?
3. Kdo má k uloženým zbraním přístup?
4. V jakém stavu se přepravují lovecké zbraně?
5. Vysvětlete problematiku zabezpečení přepravovaných zbraní.
1. V jakém stavu se ukládají lovecké zbraně v domácnosti?
- Vybité a zajištěné
2. Jaké jsou kategorie pro zabezpečení úložných zbraní vzhledem k jejich počtu?
- zbraně by měli být zabezpečeny tak, aby nemohli být odcizeny, zneužity. takže do dvou zbraní vhodným způsobem, 2-10 ocelová schránka, 10-20 trezor, nad 20 trezorová místnost. Je lepší mít zbraně uloženy v trezoru s certifikátem, v nenabitém stavu a vypuštěnými vnitřními mechanismy.
- Střelné zbraně do 2 kusů či střelivo do 500 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen tyto předměty vhodně zabezpečit proti ztrátě, odcizení nebo zneužití.
Střelné zbraně do 10 kusů nebo střelivo do 10 000 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen tyto předměty uložit do uzamykatelné ocelové schránky nebo skříně či zvláštního uzamykatelného zařízení. Zvláštní uzamykatelné zařízení musí splňovat technické požadavky, které stanovuje prováděcí právní předpis.
Více než 10 kusů střelných zbraní nebo více než 10 000 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen zabezpečit tyto předměty následujícími způsoby:
a) Tyto předměty uschovávat v uzamykatelném skříňovém trezoru – trezor musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
b) Tyto předměty uschovávat v uzamčené místnosti nebo samostatně stojícím objektu – tato místnost i objekt musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Více než 20 kusů střelných zbraní nebo více než 20 000 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen tyto předměty uložit do uzamčené místnosti, samostatně stojícím objektu či komorovém trezoru, splňují-li technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
3. Kdo má k uloženým zbraním přístup?
- ke zbrani by se jinak měla dostat jen oprávněná osoba, která je držitelem ZP a nebo pod přímým dohledem na střelnici.
4. V jakém stavu se přepravují lovecké zbraně?
- Vybité, v pouzdře, zabezpečené
5. Vysvětlete problematiku zabezpečení přepravovaných zbraní?
- zbraně se přepravují tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo zneužití. Zbraně se přepravují v režimu nošení a nebo držení. Držení je - že zbraň je v pouzdře a je ve stavu vylučujícím okamžité použití. nejlepší vybité náboje, zbraň rozložená a nebo alespoň u kulovnice vytažen závěr. Nošení - jen v místech kde je myslivec oprávněn (cesta do lesa od auta) zbraň je viditelně. Auto se považuje za skryté nošení.

VI/A/18 - První pomoc při masívním krvácení

1. Čím může být způsobeno krvácející poranění?
2. Jaké znáte typy krvácení?
3. Co je při ošetření krvácení nejdůležitější?
4. Popište ošetření jednotlivých typů krvácení.
5. Co jsou tlakové body a kdy používáme škrtidlo?
1. Čím může být způsobeno krvácející poranění?
- Jakoukoliv ranou (řeznou, do břicha, odřenina, postřelení,....)
2. Jaké znáte typy krvácení?
- TEPENNÉ – světlá krev vystřikující v pulzech z rány, ŽILNÍ – tmavá krev vytékající z rány a VLÁSEČNICOVÉ - mírné, obvykle nepříliš vážné, po chvíli samo ustane (povrchové poškození, odřeniny). VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ.
3. Co je při ošetření krvácení nejdůležitější?
- Zastavení krvácení tlakem na ránu, ať již tlakovým obvazem nebo přímo prsty v ráně (riziko infekce je v tomto případě zanedbatelné).
4. Popište ošetření jednotlivých typů krvácení.
- Vnější: Prsty v ráně, tlakové body, tlakový obvaz, škrtidlo.
- Vnitřní: Urychleně volat záchrannou službu, raněného položíme a zvedneme dolní končetiny alespoň v úhlu 30 stupňů a provedeme protišoková opatření (postiženému zajistíme tepelný komfort, uklidňujeme ho a nedáváme mu nic jíst ani pít).
5. Co jsou tlakové body a kdy používáme škrtidlo?
- Tlakové body: Místa, kde probíhají tepny relativně povrchově a lze je tedy oproti kosti stlačit (spánek, pod čelistí, nad klíční kostí, spodní strana nadloktí, ohyb lokte, před zápěstím, uprostřed na slabině, spodní strana kolena, před kotníkem). Dnes se neužívají.
- Škrtidlo používáme jako krajní řešení zástavy masivního krvácení. Pokud prosakuje i třetí tlaková vrstva tlakového obvazu. Pokud je v krvácející ráně zároveň přítomno i cizí těleso nebo kost. Pokud se jedná o ztrátové poranění – amputace nebo jiné velké rozdrcení tkáně

VI/A/19 - První pomoc při poruchách dýchání a zástavě srdeční činnosti

1. Čím může být způsobena zástava srdeční činnosti a porucha dýchání?
2. Jaké nebezpečí hrozí při poruše dýchání a zástavě srdeční činnosti?
3. Co je při první pomoci v případě uvedených poruch nejdůležitější?
4. Popište první pomoc při zástavě srdeční činnosti.
5. Popište první pomoc při zástavě dýchání.
1. Čím může být způsobena zástava srdeční činnosti a poruch dýchání?
- Šokový stav, vnitřní poranění
2. Jaké nebezpečí hrozí při poruše dýchání a zástavě srdeční činnosti?
- Nedostatek kyslíku, odumírání částí tkání
3. Co je při první pomoci v případě uvedených poruch nejdůležitější?
- Srdeční masáž - resuscitace
4. Popište první pomoc při zástavě srdeční činnosti.
- Po přivolání profesionální pomoci je nutné pacienta položit na tvrdou podložku, klidně i na zem. Stáhněte jej z měkkého gauče, křesla, vytáhněte z auta apod. Důležité je si zapamatovat, že postiženému nikdy nepodkládáme hlavu složenou bundou, dekou nebo taškou. Klekněte si k pacientovi z boku, blíže k jeho hlavě. Oživování pak zahájíte záklonem hlavy tahem za pacientovu bradu do záklonu a současným tlakem na čelo pacienta. Tímto pohybem zabezpečíte, že postiženému nezapadne jazyk a uvolníte mu tak i horní cesty dýchací. Postiženému se jazyk z úst nevytahuje a nešpendlí k oděvu, jak se tradovalo jako pravidlo první pomoci mnoho let. Vidíte-li pevnou překážku v dutině ústní, vyndáte ji, protože pacient by se jí mohl dusit. Pevnou překážkou rozumíme například zubní protézu nebo zvratky (v tomto případě si můžete omotat prsty kapesníkem a zvratky odstranit). Následuje umělé dýchání a masáž srdce.
Poté, co je zraněný umístěn na tvrdé podložce a je zajištěn proti zapadnutí jazyka, dále pokračujete. Zhluboka se nadechnete, pevně svými rty obemknete pacientova ústa a asi sekudu vdechujete vzduch do plic. Jednou rukou přitom zároveň držíte pacientovu hlavu v záklonu a ukazováčkem a palcem mu držíte nos, aby z něj vdechnutý vzduch nevycházel. Provádíte dva vdechy, přičemž vidíte, jak se postiženému zdvíhá hrudník. Vkleče se malinko posunete k hrudníku. Uprostřed hrudníku je hrudní kost, ke které se spojují oblouky žeber. Své natažené paže propnuté v loktech spojíte a položíte je na dolní část hrudní kosti (je dobré si kost nahmatat, aby bylo jasné, kam ruce položit). Silou stlačujete hrudník frekvencí téměř dvě stlačení za sekundu, tj. asi 100krát za minutu. Je to opravdu namáhavé, především pokud je postiženým urostlý svalnatý muž. Plynule střídáte dva vdechy a 30 stlačení.
5. Popište první pomoc při zástavě dýchání.
- viz. 4

VI/A/20 - První pomoc při střelném poranění

1. Co je primárním úkonem při střelném poranění?
2. Jak postupujeme při poranění hrudníku a břišní dutiny?
3. Jak postupujeme při poranění hlavy?
4. Jak postupujeme při poranění končetiny?
5. Jaké jsou navazující úkony po primárním ošetření zraněného?
1. Co je primárním úkonem při střelném poranění?
- Zacpat ránu
2. Jak postupujeme při poranění hrudníku a břišní dutiny?
- Nebezpečí pneumotoraxu
- Polosed, na rány neprodyšný obvaz
- Břicho: Překrýt, ovázat, pokrčené nohy, do lehu
3. Jak postupujeme při poranění hlavy?
- Ovázat, posadit
4. Jak postupujeme při poranění končetiny?
- Snažíte se znehybnit zlomenou končetinu dlahou, přičemž dlaha musí svojí délkou přesahovat dva sousední klouby poraněné kosti. Tedy pokud je zlomené předloktí, dlaha nám přesahuje na jednom konci zápěstí a na druhém konci loketní kloub. Nemáte-li po ruce žádnou dlahu, pokusíte se improvizovat – vhodná je rovná větev, lyžařská hůlka, smotaná deka, rovná tyč omotaná šátkem, smeták, lyže z obou stran pacientových dolních končetin apod. Zlomeninu horní končetiny můžete znehybnit trojcípým šátkem, kdy uděláte závěs horní končetiny. Pacient si ji může držet v tzv. úlevové poloze, to je poloha, ve které ho zraněná část těla nejméně bolí. Zlomeninu dolní končetiny můžete fixovat svázáním obou pacientových nohou k sobě a to v oblasti stehen, kolen a kotníků – tím je zraněná dolní končetina fixována ke zdravé. Cílem fixace je znehybnění, zabránění pohybu kostních úlomků proti sobě, což je samo o sobě velmi bolestivé.
5. Jaké jsou navazující úkony po primárním ošetření zraněného?
- Zavolat záchrannou službu, sledovat stav zraněného

VII/A/1 - Definice lovu, jeho význam v historii a současnosti, rozdělení loveckých metod

1. Jakou úlohu plnil lov zvěře v období pravěku?
2. Jakou úlohu plnil lov zvěře v období feudalismu?
3. Jaká nejvýznamnější změna se ve vztahu k lovu zvěře udála v našich zemích v 19. století?
4. Jak můžeme definovat lov zvěře v současnosti a jaký je jeho význam?
5. Jak rozdělujeme základní lovecké metody?
1. Jakou úlohu plnil lov zvěře v období pravěku?
- V pravěku byl lov hlavním zdrojem obživy a lovilo se v tlupách. V pravěku se lov zdokonaloval stejně jako nástroje pro lov. V neolitu se začínají více dělit role. Začíná rolnictví – pěstování polních plodin a s rozvoj lovu a odchyt přispěl k počátkům domestikace.
2. Jakou úlohu plnil lov zvěře v období feudalismu?
- Od 10. do 18. století – vzniká nadřízená a podřízená vrstva. Feudálové soustřeďují moc. Do čela společnosti se dostává panovník, který získává mnohé výhody – tzv. regál, též právo na lov. U nás se objevují první doklady o loveckém právu za vlády knížete Boleslava I. (929 – 967). Jde o nařízení okolo roku 950, které stanoví, že lov je výhradním právem panovníka. Nejvýznamnější lovnou zvěří byl jelen, mnoho bylo též černé zvěře. Srnčí zvěře bylo až do 18. století poměrně málo vzhledem k hojnému výskytu velkých šelem. Název „lovec“ se objevuje již v 11. století. Panovníka obklopovala početná lovecká družina. Pro její pobyt na loveckých výpravách se stavěly lovecké hrádky např. Křivoklát (zmiňovaný již v roce 1109), Jivno, Zbečno, Jenčov atd. Lovecký personál je usídlován v tzv. účelových obcích (Psáry, Ohaře, Sokolníky), kde žije družným životem. Lovecké roboty poddaných jsou známy již ve 12. století. K lovecké výstroji patřil: luk se šípy, oštěp, nůž, různé sítě, oka, tlučky a pasti, používali se lapací jámy. Lovilo se pěšky, na koních. Se smečkou psů. Poraněná zvěř byla sledována po barvě. Rozmohly se štvanice a sokolnictví. Dochovala se řada dokladů a pověstí o našich panovnících a jejich účasti na lovu. S rozvojem feudalizmu se rozrostla moc šlechty. Nařízení krále Václava IV. z roku 1388 uvádí, že lov je výsadou vrchnosti, šlechty (součást práva tzv. dominikálního). Význam lovu se snižuje, lov slouží k reprezentaci. K lovecké výzbroji patří kuše (od 11. stol v Evropě), oštěp, nůž, tesák, lovecký nůž, sítě, pasti, lapací jámy. Se zdokonalováním loveckých zbraní zvěře ubývalo. Zakládají se obory, hlavně pro jelení zvěř – od 14. století, hojně v 16. století. Introdukuje se bažant, bažantnice jsou známy již ze 14. stol. Z roku 1465 pochází zpráva o daňkovi. Byl zaváděn divoký králík. Již ze 14. století jsou zachovány doklady o kynologii – rozdělení plemen – chrti, dogy, ohaři, vyžlata (jezevčíci). Usnesení českého sněmu 1573 – právo lovu souvisí s vlastnictvím pozemků. Obsahuje i nařízení o ochraně zvěře – počátek oficiální myslivosti u nás. Zvěř dravá mohla být lovena volně. Od 16. století rozvoj palných zbraní, koncem 17. století se objevují lovecké ručnice. Velká dravá zvěř je téměř vyhubena. V 17. a 18. stol. vrcholí chov jelení zvěře.
V 17. stol. zakládány kačenárny. Rozmach pytláctví. Následují opatření. Tvrdé tresty.
Císař Josef II. vydává v roce 1781 patent o zrušení nevolnictví a v roce 1786 řád o myslivosti.
V 18. století preference lesnictví na úkor myslivosti – císařsko – královský patent lesů a dříví císařovny Marie Terezie z roku 1754.
3. Jaká nejvýznamnější změna se ve vztahu k lovu zvěře udála v našich zemích v 19. století?
- Myslivost se podřizuje lesnímu hospodářství. Snižují se stavy jelení zvěře, přibývá srnčí. Začátkem 19. století nastává největší rozvoj bažantnictví. S rozvojem brokové střelby se proslavuje české puškařství.
1848 zrušeno poddanství. Zrušeno výsadní právo lovu pro šlechtu.
1849 vydává císař František Josef I. říšský patent (zákon) o myslivosti č. 154. Právo myslivosti spojeno s vlastnictvím půdy. Vznik vlastních honiteb – nejméně 115 ha souvislých pozemků. Majiteli honitby byla nařízena povinnost náhrady škody vzniklé při lovu nebo způsobené zvěří.
Začíná intenzivní chov drobné zvěře. Počátkem 19. století zaniklo sokolnictví, v druhé polovině 19. století i čižba v důsledku ochrany drobného užitečného ptactva. Bobr ve volné přírodě v jižních Čechách vyhynul v polovině 19. stol., velké šelmy byly prakticky vyhubeny. Importují se nové druhy bažantů, v polovině 19. století muflon a jelenec běloocasý, koncem století jelen sika.
Provádějí se lovy osamělé – šoulačka, čekání, hledání (slídění). Lovy společné (hony) na drobnou zvěř – kruhová leč, ploužení, naháňky, lov na újedi, vábení aj.
1866 byl vydán zemský zákon o myslivosti pro Čechy – omezil dosavadní právo provozovat honitbu a stanovil podmínky pro vystavení honebního lístku. Lovu se mohl věnovat pouze majitel nebo nájemce pozemku a s ním myslivci pod přísahou, kteří byli ve službě honitby nebo honebního společenstva.
1869 vznikla Pražská lesnická jednota Hubertus – odborný spolek myslivců a lesníků z povolání.
1873 byl vydán zemský zákon o myslivosti pro Moravu.
1877 byl vydán zemský zákon o myslivosti pro Slezsko.
1883 byl založen Spolek honební a ochrany zvěře.
4. Jak můžeme definovat lov zvěře v současnosti a jaký je jeho význam?
- Zvěřina, snížení škod, ochrana, zabránění přemnožení.
5. Jak rozdělujeme základní lovecké metody?
- Lov odstřelem a lov odchytem.

VII/A/2 - Lov odstřelem

1. Jaké zbraně lze obecně použít k lovu jednotlivých skupin zvěře?
2. Jak rozdělujeme způsoby lovu zvěře odstřelem z hlediska počtu účastníků?
3. Jaké jsou tři nejběžnější formy provádění společných lovů?
4. Jaké jsou dva základní způsoby osamělého lovu odstřelem z hlediska provedení?
5. Jmenujte bezpečnostní pravidla vyžadovaná při střelbě na zvěř v honitbě.
. Jaké zbraně lze obecně použít k lovu jednotlivých skupin zvěře?
- Kulovnice, brokovnice
2. Jak rozdělujeme způsoby lovu zvěře odstřelem z hlediska počtu účastníků?
- Individuální/osamělé a společné.
3. Jaké jsou tři nejběžnější formy provádění společných lovů?
- Nátlačka, nadháňka, naháňka/hon.
4. Jaké jsou dva základní způsoby osamělého lovu odstřelem z hlediska provedení?
- Šoulačka a čekaná.
5. Jmenujte bezpečnostní pravidla vyžadována při střelbě na zvěř v honitbě.
- Zvěř usmrtit co nejrychleji.
- Nebýt pod vlivem omamných látek
- Při střelbě musíme vždy zohlednit všechny okolnosti, zejména počasí, viditelnost, stav okolního terénu, hustou vegetaci, střelbu k horizontu, možnost zvýšeného pohybu osob (cesty, rekreace, sport, sběr lesních plodů, práce, průjezd vozidel...)
- Vždy bereme v potaz možnost odrazu střely od zmrzlého podkladu, stromů, kamení, vodní plochy apod. Počítáme také s tím, že zasažením zvěře dráha střely nekončí, ale naopak jsou zcela běžné průstřely se současnou změnou dráhy letu střely;

VII/A/3 - Individuální lovy

1. Která zvěř se nejčastěji loví individuálními metodami lovu?
2. Kterou zvěř není možné lovit individuálními metodami lovu?
3. Čím se liší čekaná a šoulačka?
4. Co je principem lovů lestných?
5. Jaké jsou výhody individuálních metod lovu oproti lovům společným?
1. Která zvěř se nejčastěji loví individuálními metodami lovu?
- Spárkatá, zvěř myslivosti škodící.
2. Kterou zvěř není možné lovit individuálními metodami lovu?
- Drobnou a chráněnou
3. Čím se liší čekaná a šoulačka?
- Čekaná – čeká se v kazatelnách či v posedech
- Šoulačka - pohyb
4. Co je principem lovů lestných?
- Obelstit zvěř. Vábení, balabáni/atrapy, vnadění
5. Jaké jsou výhody individuálních metod oproti lovům společným?
- Klid, zodpovědnost sám za sebe, bez hluku, bez plašení,…

VII/A/4 - Čekaná

1. Jaké výhody poskytuje způsob lovu čekaná?
2. Jaká zařízení při lovu na čekané používáme?
3. Kterou zvěř lze na čekané lovit?
4. Uveďte nejvhodnější místa a dobu pro lov na čekané.
5. Jaká pravidla chování platí při pobytu na čekaništi?
1. Jaké výhody poskytuje způsob lovu čekaná?
- Dost času ke zhodnocení chovnosti zvěře, zvěř myslivce jen těžko navětří, lepší výhled a rozhled, střelba je bezpečnější a jistější.
2. Jaká zařízení při lovu na čekané používáme?
- Noční vidění, dalekohled, puškohled, termovidění.
3. Kterou zvěř lze na čekané lovit?
- Spárkatá
4. Uveďte nejvhodnější místa a dobu pro lov na čekané.
- Krmeliště, otevřená místa, ráno a večer.
5. Jaká pravidla chování platí při pobytu na čekaništi?
- Ticho, ukázněnost,…

VII/A/5 - Šoulačka

1. Která jsou základní pravidla pro provádění lovu šoulačkou?
2. Kterou zvěř lze šoulačkou lovit?
3. V jakém prostředí a čase je nejvhodnější provádět lov šoulačkou?
4. K čemu slouží lovecké chodníky?
5. K čemu slouží lovecké hole?
1. Které jsou základní pravidla pro provádění lovu šoulačkou?
- Pohyb dopravním prostředkem je zakázáno.
- Pomalý a tichý pohyb
- Naslouchání
- Opatrný pohyb
- Pozorování směru větru
2. Kterou zvěř lze šoulačkou lovit?
- Spárkatá
3. V jakém prostředí a čase je nejvhodnější provádět lov šoulačkou?
- Večer a ráno. V říji nebo po dešti.
- Volně po terénu po mysliveckých chodnících.
4. K čemu slouží lovecké chodníky?
- Pro šoulání bez šustění pod nohama.
5. K čemu slouží lovecké hole?
- Při zastavení si myslivec sedne.

VII/A/6 - Slídění

1. Popište průběh lovu slíděním.
2. Porovnejte význam slídění v historii a současnosti našeho lovectví.
3. Které skupiny psů lze využít pro lov slíděním?
4. Jaké požadavky jsou při lovu slíděním kladeny na výkon psa?
5. Kterou zvěř lze slíděním lovit?
1. Popište průběh lovu slíděním.
- Lov zvěře v houštinách nebo v rákosí za pomoci psa, přičemž myslivec střídavě popochází a předstupuje. Systematické prohledávání krytin nízkým nosem, vypichování zvěře a její
nahánění na lovce
2. Porovnejte význam slídění v historii a současnosti našeho lovectví.
- 1848 Řišský patent – slídění. Nyní velká spolupráce se psem.
3. Které skupiny psů lze využít pro lov slíděním?
- Retrívři, slídiči, vodní psi
4. Jaké požadavky jsou při lovu slíděním kladeny na výkon psa?
- Pes slídič s potřebnými zkoušky pro lovecké upotřebení.
5. Kterou zvěř lze slíděním lovit?
- Drobná

VII/A/7 - Společné lovy

1. Jaké je základní rozdělení společných lovů podle způsobu provedení?
2. Jaké typy společného lovu se hodí pro lov drobné zvěře?
3. Jaký je rozdíl mezi naháňkou, nadháňkou a nátlačkou?
4. Co znamená pojem „lov na tahu“ a která zvěř se takto loví?
5. Které druhy zvěře lze úspěšně lovit naháňkou?
1. Jaké je základní rozdělení společných lovů podle způsobu provedení?
- Ploužení, kruhová leč (kruhový, též kolový hon), naháňka, nátlačka, nadháňka.
2. Jaké typy společného lovu se hodí pro lov drobné zvěře?
- Ploužení, kruhové leče, naháňka, vodní lov, čekaná či šoulačka
3. Jaký je rozdíl mezi naháňkou, nadháňkou a nátlačkou?
- Nátlačka: Malý počet účastníků, po ochozech
- Nadháňka: Používají se psi, střelci + honci, horský či méně schůdný terén
- Naháňka: Vítr, tichost, vysoké stavy zvěře, větší hustota honců
4. Co znamená pojem „lov na tahu" a která zvěř se takto loví?
- Kachny
- Při tahu kachen za potravou a zpět na vodní hladinu.
5. Které druhy zvěře lze úspěšně lovit naháňkou?
- Černá, vysoká – holá, zvěř myslivosti škodící.

VII/A/8 - Ploužení

1. Charakterizujte obecně lov ploužením.
2. Jaké základní modifikace lovu ploužením znáte?
3. Která jsou základní pravidla pro postup a střelbu v leči při ploužení?
4. Jaký je rozdíl mezi prostým ploužením a ploužením s křídly?
5. Jaký je rozdíl mezi českou lečí a lesním ploužením?
1. Charakterizujte obecně lov ploužením.
- Je to „společná šoulačka“. Jde se pomalu a potichu vpřed, tak aby lovci zvěř uviděli jako první.
2. Jaké základní modifikace lovu ploužením znáte?
- Ploužení má celkem čtyři používané varianty: prosté ploužení, ploužení s křídly, české ploužení (tzv. česká leč) a ploužení lesní.
3. Které jsou základní pravidla pro postup a střelbu v leči při ploužení?
- Střelba před sebe. Potichu a pomalu.
4. Jaký je rozdíl mezi prostým ploužením a ploužením s křídly?

- Prosté ploužení: Polní honitby, střílí se dopředu
- Ploužení s křídly: Lesní hony v obtížném nebo nepřehledném terénu, dlouhé nebo prudké stráně
5. Jaký je rozdíl mezi českou lečí a lesním ploužením?
- Česká: Nestřílí se dozadu, pole i les, v lesích se zřizují střelecké linky, menší počet střelců, v křídlech také honci
- Lesní: Postupují vpřed jen honci, střelci po stranách

VII/A/9 - Kruhový hon

1. Popište průběh kruhového honu.
2. Která zvěř a ve kterém prostředí se kruhovou lečí nejčastěji loví?
3. Jaká pravidla musí dodržovat účastník kruhového honu?
4. Jaká pravidla platí pro střelbu v kruhové leči?
5. Jmenujte některá chovatelská pravidla související s pořádáním kruhového honu.
1. Popište průběh kruhového honu.
- Vedoucí honu vysílá z jednoho místa střídavě vlevo a vpravo střelce a honce, kteří musí sledovat stopu závodčího. Jakmile se z obou stran závodčí k sobě přiblíží, oznámí to signálem vedoucímu honu, který dá povel k začátku leče. Na tento povel se střelci i honci obrátí čelem ke středu kruhu, nabijí zbraň a postupují ve směru dopředu (do kruhu) a udržují rozestupy. Jakmile se střelci dostanou proti sobě do vzdálenosti, kdy by mohlo dojít k ohrožení střelbou dopředu (do kruhu 250 – 300 m), vedoucí honu signálem dá povel, že střelci od této chvíle střílejí jen ven z kruhu. Střelci zůstávají na místě a honci kruh dotlačují. Od střelců se vyžaduje, aby stříleli jen na zvěř za sebou (z kruhu ven) a na mysliveckou vzdálenost. Zatroubením se hon ukončí.
2. Která zvěř a ve kterém prostředí se kruhovou lečí nejčastěji loví?
- Drobná, zajíci.
- Pole
3. Jaká pravidla musí dodržovat účastník kruhového honu?
- Bezpečnost, střelba jen z kruhu ven a na mysliveckou vzdálenost, ukázněnost, dodržování pokynů.
4. Jaká pravidla platí pro střelbu v kruhové leči?
- Střelba jen z kruhu ven a na mysliveckou vzdálenost.
5. Jmenujte některá chovatelská pravidla související s pořádáním kruhového honu.
- Kruh se nedojde a co je v kruhu se již nestřílí (většinou to jsou ramlice – zaječky).

VII/A/10 - Naháňka

1. Popište průběh lovu naháňkou.
2. Které varianty naháňky z pohledu rozestavení střelců znáte?
3. Které druhy zvěře jsou nejčastěji loveny naháňkou?
4. Jaká jsou pravidla chování střelce na stanovišti?
5. Jaká jsou pravidla pro pohyb honců v leči?
1. Popište průběh lovu naháňkou.
- Vysoké stavy zvěře, schůdnější terén
- Střelci v naprosté tichosti
- Dbát na vítr – kvůli nenavětření
- Honci pomalu, bez křiku na husto
- Střelci potichu a skrytí
2. Které varianty naháňky z pohledu rozestavení střelců znáte?
- Obstavená leč, obstoupená leč - uzavřená, naháňka s křídly.
3. Které druhy zvěře jsou nejčastěji loveny naháňkou?
- Černá, vysoká - holá, zvěř myslivosti škodící.
4. Jaká jsou pravidla chování střelce na stanovišti?
- Ukázněnost, bezpečnost, ticho, klid
5. Jaká jsou pravidla pro pohyb honců v leči?
- Dbát pokynů vedoucího honců, bezpečnost, dodržovat řadu.

VII/A/11 - Nadháňka a nátlačka

1. Popište průběh lovu nátlačkou.
2. Popište průběh lovu nadháňkou.
3. Uveďte výhody (a nevýhody) nátlačky a nadháňky ve srovnání s naháňkou.
4. Která zvěř se nejčastěji loví nátlačkou a nadháňkou?
5. Jaké vlastnosti musí mít pes použitelný pro lov nadháňkou?
1. Popište průběh lovu nátlačkou.
- Málo účastníků – např. pět střelců, dva honci a lovecky upotřebitelný pes
- Zvěř se zvedá a volně odchází po ochozech, kde čekají střelci. Bez hlasitých projevů.
2. Popište průběh lovu nadháňkou.
- Psi do 55cm v kohoutku. Honci(psovodi), popř. střelec.
- V tichosti.
- Na divočáky.
- V horských, méně schůdných prostorech.
3. Uveďte výhody (a nevýhody) nátlačky a nadháňky ve srovnání s naháňkou.
- Výhody: Větší šance k úlovku
- Nevýhody: Plašení jiné zvěře
4. Která zvěř se nejčastěji loví nátlačkou a nadháňkou?
- Černá
5. Které vlastnosti musí mít pes použitelný pro lov nadháňkou?
- Vycvičen tak, aby se nenechal odlákat jinou zvěří.

VII/A/12 - Lovy lestné

1. Které lovecké metody patřící mezi lovy lestné znáte?
2. Na jakých základních principech funguje vábení zvěře pomocí imitace zvuků?
3. Co je to vábnička?
4. Co je to lov s pomocí volavců?
5. Které druhy zvěře jsou nejčastěji loveny na újedi?
1. Které lovecké metody patřící mezi lovy lestné znáte?
- Vábení, vnadění, atrapy – balabáni.
2. Na jakých základních principech funguje vábení zvěře pomocí imitace zvuků?
- Přivolávání zvěře. Spárkatá – říje, liška - vřeštidlo
3. Co je to vábnička?
- Nástroj k imitaci zvuků zvěře.
4. Co je to lov s pomocí volavců?
- Atrapy - Balabány
5. Které druhy zvěře jsou nejčastěji loveny na újedi?
- Zvěř myslivosti škodící

VII/A/13 - Lov odchytem

1. Jakými základními způsoby lze odchytávat spárkatou zvěř?
2. Jaké jsou základní způsoby odchytu bažantů a koroptví?
3. Jakými způsoby lze chytat ondatry?
4. Jaká pomůcka slouží k odchytu zajíců?
5. Jakými způsoby lze lapat naše šelmy?
1. Jakými základními způsoby lze odchytávat spárkatou zvěř?
- Chytací ohrady, zásah střelou s imobilizační látkou.
2. Jaké jsou základní způsoby odchytu bažantů a koroptví?
- Odchyt do náhonců, podražců a vlčků. Rukávník.
3. Jakými způsoby lze chytat ondatry?
- Do plechových truhlíků.
4. Jaká pomůcka slouží k odchytu zajíců?
- Zaječí tenata
5. Jakými způsoby lze lapat naše šelmy?
- Jezevčí kleště, čarovný proutek, liščí měch, sklopec pro kočky, lapák pro psy.

VII/A/14 - Zvláštní způsoby lovu

1. Které lovecké metody patřící mezi zvláštní způsoby lovu znáte?
2. Čím se zvláštní způsoby lovu liší od ostatních?
3. Jaký je současný statut a význam sokolnictví?
4. K lovu které zvěře se používala fretka?
5. Co je to obnova?
1. Které lovecké metody patřící mezi zvláštní způsoby lovu znáte?
- Norování, sokolnictví, fretkování.
2. Čím se zvláštní způsoby lovu liší od ostatních?
- Používají se zvířata.
3. Jaký je současný statut a význam sokolnictví?
- Sokolnictví je zvláštní způsob lovu pomocí vycvičených dravců, především sokolů, jestřábů a orlů. Jedná se o tradiční oblast lovectví, která používá své vlastní metody, úlovky a filozofii.
4. K lovu které zvěře se používala fretka?
- Zajíců. Tzv. příkrajník.
5. Co je to obnova?
- Čerstvě napadený sníh – stopy.

VII/A/15 - Myslivecká rána

1. Vysvětlete pojem myslivecká rána.
2. Uveďte příklady myslivecké rány.
3. Uveďte příklady nemyslivecké rány.
4. Jaká pravidla platí pro mysliveckou ránu z hlediska vzdálenosti brokové a kulové střelby?
5. Jaká pravidla platí pro mysliveckou ránu z hlediska umístění zásahu na těle zvěře?
1. Vysvětlete pojem myslivecká rána?
- Mysliveckou ranou rozumíme zásah zvěře palnou zbraní, který splňuje některá základní kritéria. Především jde o to, aby zásah zaručil spolehlivé a rychlé usmrcení zvěře bez zbytečného trýznění, dále aby znehodnocoval zvěřinu v co nejmenším rozsahu a navíc v místech, kde je málo kvalitní.
2. Uveďte příklady myslivecké rány?
- zásah spárkaté zvěře stojící bokem ke střelci do oblasti komory,
3. Uveďte příklady nemyslivecké rány.
- Jednoznačně nemysliveckou ranou je zásah trofeje, rána na měkko, na kýty na běhy nebo na hřbet.
4. Jaká pravidla platí pro mysliveckou ránu z hlediska vzdálenosti v brokové a kulové střelby?
- Kulová: U srnčí zvěře lze nicméně říct, že by neměla přesáhnout 150 m, u ostatní spárkaté zvěře 200 m.
- Broková: Obecně lze říct, že horní hranice vzdálenosti, na kterou lze předpokládat vysokou pravděpodobnost usmrcení zvěře hromadnou střelu, se pohybuje kolem 35 – 40 metrů.
5. Jaká pravidla platí pro mysliveckou ránu z hlediska umístění zásahu na těle zvěře?
- Především jde o to, aby zásah zaručil spolehlivé a rychlé usmrcení zvěře bez zbytečného trýznění, dále aby znehodnocoval zvěřinu v co nejmenším rozsahu a navíc v místech, kde je málo kvalitní.

VII/A/16 - Značení zvěře, nástřel

1. Vysvětlete pojem značení zvěře.
2. Vysvětlete pojem nástřel a jak ho určíme.
3. Vysvětlete pojmy zápory, barva, stříž a tříšť.
4. Popište způsoby značení zvěře spárkaté.
5. Popište způsoby značení zvěře drobné.
1. Vysvětlete pojem značení zvěře.
- Sledování zvěře po zásahu.
2. Vysvětlete pojem nástřel a jak ho určíme.
- Nástřel je místo, na němž zvěř stála v okamžiku výstřelu.
3. Vysvětlete pojmy zápory, barva, stříž a tříšť.
- Zápor: Otisk stop, otěry, zlámané větvičky,…
- Barva: Krev zvěře
- Stříž: Část ustřelené srsti na nástřelu
- Tříšť: Ustřelená část kosti
4. Popište způsoby značení zvěře spárkaté.

5. Popište způsoby značení zvěře drobné.

VII/A/17 - Dohledávka, dosled a dostřelná rána

1. Vysvětlete rozdíl mezi pojmy dohledávka a dosled.
2. Kdo je povinen zorganizovat dosled a dohledávku?
3. Popište postup a pravidla dosledu.
4. Popište postup a pravidla dohledávky.
5. Co je dostřelná rána a kdy se používá?
1. Vysvětlete rozdíl mezi pojmy dohledávka a dosled.
- Dohledávka je pro drobnou zvěř a dosled pro spárkatou.
2. Kdo je povinen zorganizovat dosled a dohledávku?
- Vedoucí honu, hospodář
3. Popište postup a pravidla dosledu.
- pomáhá nám zapamatovat si místo nástřelu, sledování zvěře po zásahu (značení zvěře), zvuky při útěku (lámání), nález záporu, barvy (struktura a zabarvení), stříže, tříště atd.. – pomocí tohoto můžeme určit místo zásahu na těle a rozsah poranění.
- být připraven k druhé ráně ihned po první.
- najdeme-li zvěř ještě živou, je nutné ji dostřelit (na krk).
- pozor na poraněnou černou zvěř - nebezpečí napadnutí – zbraň mít připravenou k okamžitému použití.
- záraz zavazákem se nesmí provádět, ani u srnčí zvěře (zákon o myslivosti)
- nejlepším pomocníkem je dobrý lovecký pes, vycvičen pro práci na barvě
- nezapomenout označit ulovený kus spárkaté zvěře plombou a vyplnit lístek o původu zvěře.
4. Popište postup a pravidla dohledávky.
- Nástřel, řádné označení, zajištění barváře, následování, v případě přeběhnutí do cizí honitby – informace hospodáři.
5. Co je to dostřelná rána a kdy se používá?
- Při dosledu zraněné zvěře, ukončení trápení zvěře.

VII/A/18 - Ošetření úlovků, vývrh

1. Jaké jsou důvody bezodkladného ošetření zvěřiny?
2. Popište ošetření spárkaté zvěře po ulovení.
3. Popište ošetření drobné zvěře po ulovení.
4. Vysvětlete pojmy odplecení a navětrání.
5. Co je to zrání zvěřiny?
1. Jaké jsou důvody bezodkladného ošetření zvěřiny?
- Kvůli rychlému působení bakterií, které se vyznačují kvasnými a rozkladnými procesy, tvorbou plynů a rychle nastupující hniloby -> znehodnocení zvěřiny.
2. Popište ošetření spárkaté zvěře po ulovení.
- Na kratší dobu jen větráme nebo hned vyvrhujeme. Vyvrhování znamená vyjmutí vnitřností z tělní dutiny, rušení – stažení kůže a rozporcování. Důležité je i vybarvení – proříznutí tepen v pánevní oblasti a bránice a vylití barvy (popř. vyčištění břišní dutiny nebo vymytí pitnou vodou).

3. Popište ošetření drobné zvěře po ulovení.
- Srstnatá – Vyždímání, pírkování/vyvržení
- Pernatá – Vyháčkování/vyvržení
4. Vysvětlete pojmy odplecení a navětrání.
- Odplecení – Oddělení plece
- Navětrávání – Naříznutí dutiny břišní
5. Co je to zrání zvěřiny?
- Vychladnutí, působení kyseliny mléčné zkvalitnění zvěřiny, pozor na zezelenění

VII/A/19 - Ošetření a preparace trofeje

1. Vysvětlete, co je trofej a uveďte příklady.
2. Jak oddělíme trofej před preparací?
3. Popište hlavní kroky při úpravě lebek spárkaté zvěře.
4. Popište hlavní zásady stahování kůží zvěře.
5. Které trofeje lze hodnotit metodami C.I.C.?
1. Vysvětlete, co je trofej a uveďte příklady.
- výraz pro upravenou část úlovku, která je upomínkou na lov nebo hodnotitelným soutěžním předmětem.
- různé štětky, zbraně u divočáka, pírka ptáku, parohy, kelce, hubertka, rohy,…
2. Jak oddělíme trofej před preparací?
- Oddělení hlavy od krku
- Oddělení hlavy a tatrče
3. Popište hlavní kroky při úpravě lebek sparkaté zvěře.
- Oddělení hlavy od krku. Stažení z kůže, vyjmutí světel a mozku. Vložení do studené vody na 1-2 dny. Vaření – až se uvolní svalstvo. Očištění od svalstva, blan. Po úplném očištění natřeme štětcem celou lebku 30% peroxidem a po důkladném vybělení opláchneme vodu.
4. Popište hlavní zásady stahování kůží zvěře.
- Nepoškodit zvěřinu
- Nejlíp za čerstva
- Z vrchu dole
- Lišku a zajíce „do pytle“
- Spárkatou podélně proříznout
5. Které trofeje lze hodnotit metodami C.I.C.?
- Hodnocení trofejí spárkaté zvěře, lebek a kůží šelem.

VII/A/20 - Myslivecká zařízení k lovu zvěře

1. Které zásady platí pro umístění loveckého zařízení?
2. Která legislativní pravidla musíme dodržet při stavbě loveckého zařízení?
3. Co je zásedka, záštita a bouda?
4. Jaké jsou výhody vysokého posedu?
5. Co je to šoulák?
1. Které zásady platí pro umístění loveckého zařízení?
- Mít souhlas od majitele pozemku. Dle zákonů a předpisů
2. Která legislativní pravidla musíme dodržet při stavbě loveckého zařízení?
- Mít povolení od majitele. Dle zákonů a předpisů
3. Co je zásedka, záštita a bouda?
- Krytí pozorovatele/lovce.
4. Jaké jsou výhody vysokého posedu?
- Nezavětřování, mimo zorné pole.
5. Co je to šoulák?
- šoulat můžeme volně v terénu anebo předem připravenou a udržovanou stezkou = šoulákem
- musí mít takový povrch, aby dovolovala bezpečnou chůzi i v noci a minimalizovala naše prozrazení (odstranění suchých větviček a listí, drolícího se povrchu apod.)

Hodně štěstí u zkoušek před komisí! :-)
Podporujeme:
Motto: Domov pro koroptev, krajina pro člověka. Na tom pracujeme. Zachraňme lipana a pstruha potočního