Vypracované otázky na zkoušky z myslivosti

- odpovědi na jednotlivé otázky jsou průběžně doplňovány.

Tyto stránky nejsou veřejné. Jsou vytvořeny adeptem kurzu myslivosti pro podporu studia v nejlepším vědomí a svědomí, přesto nemusí obsahovat správné a úplné informace. Nespoléhej se slepě na tento web a ke studiu využij Penzum aj. doporučenou literaturu!
Stránky www.myslivecke-zkousky.cz nevznikly za účelem zisku, avšak jejich provoz něco stojí. Samotné vypracování otázek zabralo mnoho desítek hodin času. Poslední aktualizace 8.10.2021. Proto jsou-li pro Tebe stránky přínosem, podpoř, prosím, jejich provoz a údržbu zasláním libovolné částky na účet Fio 2501624072 / 2010. Díky a myslivosti zdar!
  • DOMŮ (návrat na hlavní stránku)
  • TEST ZNALOSTÍ (vyzkoušej své znalosti jako u zkoušek)
  • MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ (jak to probíhá)
  • VIDEO (Video ukázka z průběhu zkoušek z myslivosti)
  • KONTAKT (našli jste chybu? napište své připomínky, zájem o spolupráci apod.)
PDF karta I. (4 MB)
PDF karta II. (4 MB)
PDF karta III. (4 MB)
PDF karta IV. (4 MB)
PDF karta V. (4 MB)
PDF karta VI. (4 MB)
PDF karta VII. (4 MB)

Otázky a odpovědi na zkoušky z myslivosti

- IV. skupina předmětů (chov a péče o zvěř, ochrana přírody)
- Úroveň A - nosné okruhy

IV/A/1 - Cíle a metody chovů zvěře

1. Charakterizujte pojem myslivecký chov zvěře.
2. Jaké jsou cíle chovu zvěře ve vztahu k jejímu prostředí?
3. Jaké jsou cíle chovu zvěře ve vztahu k její kvalitě a struktuře populací?
4. Jaké jsou cíle chovu zvěře ve vztahu k ekonomické stránce?
5. Charakterizujte stručně jednotlivé metody chovu zvěře.
1) Charakterizujte pojem myslivecký chov zvěře.

- chov zvěře je rozsáhlá záměrná činnost myslivce směřující k zabezpečení a zlepšení životních podmínek zvěře, k úpravě jejího početního stavu, úpravě poměrů pohlaví a k celkovému zlepšení jakostního stavu zvěře

Zákon o myslivosti č. 449 / 2001 Sb.

Vyhláška MZe č. 491 / 2002 Sb.

- Cíl chovu = konzumní = jedinec s vysokou plodností a vysokou užitkovostí (hmotností)
= trofejový = jedinec s vysokou hodnotou trofeje

2) Jaké jsou cíle chovu zvěře ve vztahu k jejímu prostředí?

- co nejvyšší kmenové stavy zvěře bez poškození životního prostředí
- minimalizace škod v lesnictví
- minimalizace škod v zemědělství

3) Jaké jsou cíle chovu zvěře ve vztahu k její kvalitě a struktuře populací?

- co nejvyšší kmenové stavy zvěře v co nejlepší chovné kvalitě populací (kondici a konstituci), bez poškození životního prostředí
- správné nastavení normovaných stavů populace zvěře a tyto stavy dodržovat
- správné nastavení poměru pohlaví u dané populace a tyto stavy dodržovat
- správné nastavení věkových tříd u dané populace a tyto stavy dodržovat

4) Jaké jsou cíle chovu zvěře ve vztahu k ekonomické stránce?

- Cíl chovu = konzumní = jedinec s vysokou plodností a vysokou užitkovostí (hmotností)

= trofejový = jedinec s vysokou hodnotou trofeje

- K dosažení cílů je třeba zajistit - výběr chovných jedinců
- upravit poměr pohlaví podle možností a v souladu s
předpisy a zákony
- zajištění dostatek kvalitní potravy
- zajištění krytu a klidu pro populaci zvěře
- v době toku, říje, hnízdění zajistit klid v honitbě
- ochrana hnízd a mláďat při zemědělských pracích

5) Charakterizujte stručně jednotlivé metody chovu zvěře.

Metoda chovu spárkaté zvěře ve volnosti

- poměr pohlaví 1 : 1

Metoda chovu spárkaté zvěře v oborách

- poměr pohlaví

Metoda chovu drobné zvěře ve volnosti

- Zajíc obecný - poměr pohlaví 1 : 1 - 3 ve prospěch samičí zvěře
- lovit zajíce můžeme, až dosáhneme 30 ks na 100 ha
- predátoři - zvěř černá, lišky, výři, jestřábi
- likvidátor - zemědělská technika, monokultury, chemizace
- autodoprava

Metoda chovu drobné zvěře - usměrněný a voliérový (umělý chov v bažantnicích)

- Bažant obecný - ve volnosti
- poměr pohlaví 1 : 4 ve prospěch slípek

- usměrněný chov - sběr ohrožených snůšek, náhradní slípka

- umělý chov - chovné hejno + líhně
- poměr pohlaví 1 : 9 ve prospěch slípek

- bažantnice = honitba o výměře 50 ha, intenzivní chov bažantí zvěř

- bažantnice = bažantnice lesní

- bažantnice = bažantnice remízových soustav

- Kačena divoká - ve volnosti - umělé hnízdní budky
poměr pohlaví 1 : 1

- umělý odchov - ve 3 týdnech na vodu
- poměr pohlaví 1 : 4

- Divoký krocan - ve volnosti - kuřata značně háklivá na počasí
- poměr pohlaví - polygamie

- umělý odchov - převážně v bažantnicích
- poměr pohlaví - polygamie

- umělý odchov - odchovny - bažantnice

- Tetřev hlušec - ve volnosti - tlumení predátorů (černé, lišek, jezevců, kun)
- poměr pohlaví - polygamie

- umělý odchov - odchovny tetřevárny

IV/A/2 - Obsahová náplň myslivecké péče o zvěř

1. Charakterizujte pojem myslivecká péče o zvěř.
2. Charakterizujte stručně význam péče o životní prostředí zvěře.
3. Charakterizujte stručně význam přikrmování zvěře.
4. Charakterizujte stručně podstatu péče o četnost a strukturu populací zvěře.
5. Vyjmenujte stručně vnější vlivy, před kterými musí myslivci zvěř chránit.
1) Charakterizujte pojem myslivecké péče o zvěře.

- výběr vhodných geneticky dobře založených jedinců, zaručující chovný cíl
- udržovat správný poměr pohlaví v souladu se zákony a předpisy
- zajistit dostatek potravy
- pečovat o vhodné kryty pro zvěř a zabezpečit zvěři klid v honitbě

2) Charakterizujte stručně význam péče o životní prostředí.

- vychází ze skutečnosti, že životní prostředí je nenahraditelnou hodnotou, na jehož příznivém stavu závisí nejen osud lidstva, ale i existence samotného života na této planetě, jako lidskému životu a zdraví poskytována nejvyšší ochrana, jde však o princip, který nelze absolutizovat do zákazu jakékoliv činnosti, která by se mohla dotknout životního prostředí, je nutná jeho koordinace v souladu s ostatními principy, zejména s principem trvale udržitelného rozvoje

- člověk si musí uvědomit, že ohrožování a poškozování jedné složky přechází do složek jiných (nečistoty z ovzduší přecházejí do půdy, vody, rostlin a živočichů) a způsobuje poškození celého ekosystému

- kvalita životního prostředí ovlivňuje populační hustotu zvěře

3) Charakterizujte stručně význam přikrmování zvěře.

- zajištění zdrojů krmiva v přírodě, prostředí, které narušil člověk svojí činností
- zabránění škodám na zemědělských a lesnických porostech
- přikrmování 1/3
- vhodná krmiva

4) Charakterizujte stručně podstatu péče o četnost a strukturu populací zvěře.

- podstata spočívá v početnosti stavů a v kvalitě populace u jednotlivých druhů zvěře
- vyšší stavy, vyšší produkce zvěřiny, trofejí (peněz)
- jenom z kvalitní populace získáme kvalitní přírůstek
- jenom při správném rozvrstvení a struktury zvěře dosáhneme kvalitní populaci

5) Vyjmenuj stručně vnější vlivy, před kterými musí myslivci zvěř chránit.

- voda - povodně, voda v honitbě - napajedla
- sníh - prohrnování cest ke krmelcům, oborohy ve vyšších polohách
- vysoký mráz - klid v honitbě nepořádat lovy
- tlumení predátorů - v mezích zákona, a lovecké etiky
- tlumení zvířat škodící myslivosti - psi, kočky
- činnost člověka - trvale udržitelné zdroje života
- pytláctví, rušení zvěře - lyžaři, cyklisté, čtyřkolky

IV/A/3 - Zásady ekologického přístupu k hospodaření se zvěří

1. Popište stručně vznik a vývoj života na Zemi.
2. Vysvětlete pojem biosféra a biom.
3. Vysvětlete pojem ekologie.
4. Vysvětlete pojem ekosystém.
5. Jaká je role chovu zvěře v současných ekosystémech?
1) Popište stručně vznik a vývoj života na Zemi.

- vznik bílkovin a jejich shluků ve vodě
- shluky bílkovin
- jejich specializace
- vznik primitivních buněk bez jader - s jádrem - jednobuněčné organizmy
- shluky buněk - kolonie - jejich specializace (příjem potravy zpracování) = váleč koulivý
- mnohobuněčné organizmy
- přechod života z vody na souš
- první rostliny = producenti = vytvářejí z neústrojných látek látky ústrojné
- druhotně živočichové = konzumenti = příjem ústrojných látek

2) Vysvětli pojem biosféra a biom.

- biosféra = živý obal na Zemi (rostliny + živočichové + člověk)

- biom = představuje dílčí oblast biosféry, která dává možnost vzniku určitým charakteristickým typům rostlinných a živočišných společenstev (vodní, suchozemské)

3) Vysvětli pojem ekologie.

- ekologie = věda vzájemných vztahů mezi organizmy a jejich prostředím
- prostředí = soubor všech okolních neživých organizmů, ale i organizmů téhož i jiného druhu.

4) Vysvětli pojem ekosystém.

- ekosystém - označení pro ucelenou část přírody (biosféry), příkladem je např. ekosystém listnatého lesa nebo vlhké nekosené louky, protože není zpravidla jednoznačně specifikováno, jakou prostorovou velikost by měl ekosystém mít, lze za ekosystém považovat v extrémním případě i celou biosféru a naopak, třeba i trávicí trakt přežvýkavce (s výskytem bakterií a nálevníků).

- Český zákon o životním prostředí ekosystém definuje jako „funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.“

5) Jaká je role chovu zvěře v současných ekosystémech.

- role rovnováhy organizmů bez jakéhokoliv problému (predace, úživnosti prostředí), součást biosféry
- rovnováhy v ekosystému - bez škod na lesní, zemědělských a ostatních plodin, porostů a ploch
- chov jako zdroj lidské potravy = maso = kladná ekonomika
- chov jako zdroj trofejí = peníze = kladná ekonomika
- zvěř jako přirozený predátor (spásání měkkých nežádoucích dřevin, a tím ochrana žádoucích dřevin)

IV/A/4 - Uspořádání honiteb (velikost a hranice)

1. Vysvětlete pojem honitba a její význam z hlediska chovu zvěře.
2. Jaké podmínky by měly z hlediska chovu zvěře splňovat hranice honitby?
3. Jak ovlivňuje velikost honitby chov zvěře?
4. Co jsou jakostní třídy honitby?
5. Jak se řeší chov zvěře, pro kterou nemá honitba stanovené stavy?
1) Vysvětli pojem honitba a její význam z hlediska chovu zvěře.

- Honitba = souvislé pozemky o výměře nejméně 500 h - vhodné pouze pro chov drobné zvěře
- Obora 50 ha
- Bažantnice 50 ha

- Souvislé pozemky = na sebe navazující, na kterých je možné vykonávat právo myslivosti

- Právo myslivosti je možno vykonávat pouze na honebních pozemcích

2) Jaké podmínky by měly z hlediska chovu zvěře splňovat hranice honitby.

- vhodné pro zvěř ne pro újednictví člověka (myslivce) = les - pole
- přehledné
- trvalé zřetelné
- využití přírodního členění
- stavba posedů a lov na čekané od 200 m od hranice (výjimka AMP - ohnisko a záchytná zóna)

3) Jak ovlivňuje velikost honitby chov zvěře.

- chov v přirozených podmínkách pro zvěř = honitba 500 ha = pouze pro zvěř drobnou
- v 500 ha honitbě nelze plánovat - migrace zvěře za potravou
- zvěř srnčí 1.000 ha a více
- zvěř dančí, mufloní, jelení, černá 1.500 ha, raději však 3.000 ha
- za noc zvěř v 500 ha honitbě projde 1 - 2 honitby a jeden nedodrží zásady chovu a lovu
a to má za následek nepoměr mezi zvěří samičí a samčí a nepoměr ve věkových třídách

4) Co jsou jakostní třídy honitby.

- základní předpoklad úspěšného chovu a následně lovu jednotlivých druhů zvěře je úživnost honitby bez následných škod na zemědělský a lesních porostech
- na základě těchto požadavků a na možnostech honitby se honitby zařazují di jakostních tříd
- zařazení do tříd pro zvěř drobnou
- zařazení do tříd pro zvěř spárkatou
- u polních honiteb je rozhodující - půda, co se v dané oblasti pěstuje, k nadmořské výšce, klimatické, ekonomické
- u lesních honiteb je rozhodující - celková charakteristika lesa
- jakostní třída má vyjadřovat vhodnost honitby k chovu daného druhu zvěře

5) Jak se řeší chov zvěře, pro které nemá honitba stanovené stavy.

- provádí se jejich sčítání ve stanovených termínech a při plánu chovu a lovu I. nebo II. se zahrnou do plánu lovu - ze zákona v rámci snižování stavů zvěře spárkaté - odlov zvěře holé bez omezení a u zvěře samčí - odlov zvěře do 2 let věku (špičáci) bez omezení
- na žádost o mimořádný odlov je povolován odlov zvěře samčí nad 2 roky

IV/A/5 - Normované, minimální a sjednané stavy zvěře

1. Co jsou minimální stavy zvěře a jaký je jejich význam?
2. Co jsou normované stavy zvěře a jaký je jejich význam?
3. Co jsou sjednané stavy zvěře?
4. Kdo určuje normovaný, minimální a sjednaný stav zvěře?
5. Popište stručně, co ovlivňuje výši minimálního a normovaného stavu zvěře.
1) Co jsou minimální stavy zvěře a jaký je jejich význam.

- minimální stavy jsou stanoveny při uznávání honitby a jsou to stavy, pod které ztrácí plánování a chov dané zvěře svůj smysl, zaručují reprodukční schopnost zvěře
- při minimálním stavu není zvěř ohrožena na existenci a reprodukci
- minimální stavy musí myslivecký spolek akceptovat

2) Co jsou normované stavy zvěře a jaký je jejich význam.

- normovaný stav je nejvýše přípustný stav dané zvěře, který odpovídá kvalitě životního prostředí a úživnost honitby
- uvádí poměr pohlaví
- uvádí poměr ve věkových třídách
- koeficient očekávané produkce

3) Co jsou sjednané stavy zvěře.

- sjednané (upravené) stavy zvěře = záměr v chovu zvěře
- schválený stav zvěře = navýšení zástupců jednotlivých druhů zvěře
- schválený stav zvěře = snížení zástupců jednotlivých druhů zvěře (zamezení škodám)

4) Kdo určuje normovaný, minimální a sjednaný stav zvěře.

- orgán státní správy myslivosti při uznávání honitby
- nebo při oprávněné žádosti o přebonitování honitby, změna na žádost vlastníka honitby = HS
- MZe č. 491/2002 Sb.

5) Popište stručně, co ovlivňuje výši minimálního a normovaného stavu zvěře.

- kvalita životního prostředí (nadmořská výška, sněhová pokrývky - koeficient očekávané produkce)
- úživnost honitby
- plnění plánu chovu a lovu daného druhu zvěře

IV/A/6 - Teritoria a domovské okrsky zvěře

1. Charakterizujte pojem teritorium.
2. Uveďte příklady teritoriálního chování.
3. Charakterizujte pojem domovský okrsek.
4. Pro kterou zvěř jsou typické domovské okrsky?
5. Srovnejte rozdíly mezi teritoriem a domovským okrskem.
1) Charakterizujte pojem teritorium.

- oblast obhajovaná jedincem, jeho držitelem proti ostatní, která může nebo nemusi být součástí domovského okrsku
- teritoriální samci
- ostatní samci jsou neteritoriální a obývají tak jako samice domovský okrsek
- domovský okrsek je lokalita, oblast, ve které skupina dané zvěře žije

2) Uveďte příklady teritoriálního chování.

- chování srnce na louce, kde odhání ostatní srnce
- chov dvou srnců v jednom výběhu - jeden nepřežije
- lek = velmi malé teritorium - jen místo k rozmnožování střed tokaniště

3) Charakterizujte pojem domovský okrsek.

- domovský okrsek je lokalita, oblast, ve které skupina dané zvěře žije
- domovský okrsek obsahuje několik jednotlivých teritorií
- domovské krsky se navzájem částečně překrývají
- sezonní rozdíly ve velikosti užívaného prostoru mohou být rozdílné

4) Pro kterou zvěř jsou typické domovské okrsky.

- pro zvěř neteritoriální - zvěř jelení - mimo říji
- zvěř srnčí - v období zimy vytvářejí tlupy
- zvěř srnčí - samice + mláďata

5) Srovnejte rozdíly mezi teritoriem a domovským okrskem.

- teritorium = oblast obhajovaná jedincem, jeho držitelem proti ostatní, která může, nebo také nemusí být, součástí domovského okrsku
- domovský okrsek = lokalita, oblast, ve které skupina dané zvěře žije

IV/A/7 - Struktura populací zvěře (poměr pohlaví, věková struktura, sociální hierarchie)

1. Čím je určena požadovaná struktura populací zvěře v konkrétní honitbě?
2. Jak je stanoven poměr pohlaví u jednotlivých druhů zvěře a co způsobí jeho nedodržení?
3. Jak se projevuje sociální hierarchie?
4. Co je to jedinec „alfa“ a „omega“?
5. Uveďte příklady hierarchie u některých druhů zvěře.
1) Čím je určena požadovaná struktura populací zvěře v konkrétní honitbě

- je věková pyramida daného druhu zvěře, dané populace v daném okamžiku na daném území
- zastoupení věkových tříd daného druhu zvěře na daném území
- populace je soubor jedinců téhož druhu na určité plošné jednotce (honitbě)
- uvádí se na 100 ha nebo na 1.000 ha
- optimální hustota populace je, když všichni jedinci na dané ploše nacházejí dostatek potravy, potravní nabídky, úkrytových a klidových příležitostí ke svému vývoji, růstu a rozmnožování
- kvalitou ekosystému (úživností)
- průběrný odstřel

2) Jak je stanoven poměr pohlaví u jednotlivých druhů a co způsobí jejich nedodržení.

- přirozený vývoj populace zvěře je ve velkém vzorku 1 : 1, nezbytný pro zdárný vývoj chovu zvěře
- narušení poměru vede ke zhoršení kvality dané populace a její postupné stagnaci až degeneraci(slabá konkurence v rozmnožování, příbuzenská plemenitba)

3) Jak se projevuje sociální hierarchie.

- etologie – věda o chování organizmů
- jedinci obou pohlaví si mezi sebou vytvářejí vztahy
- sociální hierarchie – postavení jedince ve skupině (tlupě, hejnu)
- nadřazenost - dominance (přednost u krmelce, kaliště, rozmnožování)
- podřízenost - submise

4) Co je to jedinec „ alfa“ a „ omega“.

- alfa samec, samice - nejsilnější jedinec v tlupě
- omega samec, samice - nejslabší jedinec v tlupě

5) Uveďte příklady hierarchie u některého druhu zvěře.

- hierarchií u zvěře se zabývá etologie = věda o chování organizmů
- jedinci obou pohlaví si mezi sebou vytvářejí vztahy
- srnec na lokalitě s potravou
- jelen v období říje
- sociální hierarchie - postavení jedince ve skupině (tlupě, hejnu)
- nadřazenost - dominance (přednost u krmelce, kaliště, rozmnožování)
- podřízenost - submise

IV/A/8 - Kondice a konstituce zvěře

1. Vysvětlete pojem kondice zvěře, a jak se projevuje.
2. Vysvětlete pojem konstituce zvěře, a jak se projevuje.
3. Jaké nástroje používáme pro udržení zvěře v dobré kondici i konstituci?
4. Co znamená pojem genetika a jak jsou vlastnosti daných jedinců „zapsány“?
5. Pokuste se vysvětlit, co je dominantní a recesivní gen, homozygot a heterozygot.
1) Vysvětlete pojem kondice zvěře, a jak se projevuje.

Kondice je tělesný a duševní stav - v jakém je stavu - zdravá, nevyhublá, bez parazitů; slabé kusy vyřazujeme z chovu

- správná a dostatečná výživa je neodmyslitelnou součástí péče o zvěř a je jedním z klíčových faktorů k dosažení dobré kondice a konstituce zvěře
- v neposlední řadě vede také ke zvýšení chovné a trofejové kvality dané zvěře.

- Dáš-li krávě do držky - ona ti dá do dížky!
- Jenom na silném zvířeti, dostaneme silné mláďata, silné trofeje
- proto - přikrmujeme kvalitním krmivem, zakázáno krmit odpadem a zbytky chleba spárkatá je býložravec, věc úplně běžná, krmení na hromadách - těžko definovatelné produkty atd.
- průběrný odlov - vše co chovu nepatří - ve zvěřině (váha srn, laní, kolouchů), v trofeji - knofličkáři, slabí špičáci

2) Vysvětli pojem konstituce zvěře, a jak se projevuje.

Tělesná konstituce - stavba kostry - těla, jak je kus rostlý - ovlivněno kvalitou krmiva, úživností honitby (jakostní třídou honitby), minerály apod.; opět slabé kusy vyřazujeme z chovu

- správná a dostatečná výživa je neodmyslitelnou součástí péče o zvěř a je jedním z klíčových faktorů k dosažení dobré kondice a konstituce zvěře - dědičný základ jedince
- v neposlední řadě vede také ke zvýšení chovné a trofejové kvality dané zvěře.
- jenom od zvířete v dobré konstituci dostaneme silné mláďata, silné trofeje
- proto - přikrmujeme kvalitním krmivem, zakázáno krmit odpadem a zbytky chleba spárkatá je býložravec, věc úplně běžná, krmení na hromadách - těžko definovatelné produkty atd.
- průběrný odlov - vše co chovu nepatří - ve zvěřině (váha srn, laní, kolouchů), v trofeji - knofličkáři, slabí špičáci

3) Jaké nástroje používáme pro udržení zvěře v dobré kondici i konstituci.

- správná a dostatečná výživa je neodmyslitelnou součástí péče o zvěř a je jedním z klíčových faktorů k dosažení dobré kondice a konstituce zvěře - dědičný základ jedince
- průběrný odlov - vyřazení z chovu vše co tam nepatří

4) Co znamená pojem genetika a jak jsou vlastnosti daných jedinců „ zapsány“.

- Genetika = nauka o dědičnosti a proměnlivosti znaků, organizmů
- Dědičnost = schopnost jedince předávat vlastnosti z pokolení na pokolení
- Johan Gregor Mendel = studium genetiky = dědičnosti a pokusy na hrachu
- Znak = vlastnost organizmů, nebo vlastnost buněk
- Morfologické znaky - tvar a velikost orgánů a těla
- Funkční znaky - vykonávání některých životních funkcí
- Psychické znaky - temperament, inteligence, nadání
- Dědičná informace se přenáší rozmnožováním a je uložena v chromozomech, jež jsou pentlicové útvary a jsou uložené v jádrech buněk
- Karyotyp = u daného druhu zvěře je určitý (shodný) počet chromozomů
- jednotka genetické informace = gen = vloha

5) Pokuste se vysvětlit, co je dominantní a recesivní gen, homozygoz a heterozygot.

- Genetická variabilita = každý nový jedinec získává od rodičů pro určitý gen, který je tvořen dvěma alelami, od matky a od otce
- Alela - obsahuje geny pro danou vlohu
-
- Homozygot = nový jedinec, který získal od rodičů shodnou alelu pro daný gen (modré oči, modré oči)

- Heterozygot - nový jedinec, který získal od rodičů rozdílnou alelu, pro daný gen (modré oči, zelené oči)

IV/A/9 - Kvalita životního prostředí zvěře a možnosti jejího ovlivňování

1. Na co má vliv kvalita životního prostředí zvěře?
2. Jaké vlastnosti prostředí jsou z hlediska chovu zvěře žádané?
3. Jak dělíme honitby z pohledu převažujícího typu pozemků a na co má tato skutečnost vliv?
4. Co znamená úživnost honitby a jak ji ovlivňujeme?
5. Co může být důsledkem nedostatku klidu v honitbě?
1) Na co má vliv kvalita životního prostředí zvěře.

- životní prostředí = základní životní podmínky každého živého organizmu
- čím kvalitnější životní prostředí, tím kvalitnější populace chované ho druhu zvěře
- čím kvalitnější populace, tím kvalitnější potomstvo, trofeje a hospodářský efekt ze zvěřiny

2) Jaké vlastnosti prostředí jsou z hlediska chovu zvěře žádané.

- vysoká úživnost honitby (životního prostředí) bez následků škod na porostech lesních, zemědělských
- dostatek přírodní zdrojů vody
- dostatek přirozených klidových zón pro danou chovanou zvěř (odpočinek, trávení, rozmnožování, říje, vyvádění mláďat)
- minimální rušení zvěře (lidské faktory - psi, kočky, koně, automobily, běžkaři, Lysaři . . ) ?

3) Jak dělíme honitby z pohledu převažujícího typu pozemků a na co má tato skutečnost vliv.

- Honitby - polní
- smíšené
- lesní
- vodní
- horské

- druh honitby má vliv na možný chov daného druhu zvěře - na poli nebudeme chovat jeleny
- horská honitba - kamzíci

4) Co znamená úživnost honitby a jak ji ovlivňujeme.

- schopnost uživit danou populaci zvěře bez škod na lesních, zemědělských a jiných porostech
- úživnost ovlivňujeme přikrmováním
- oséváním zvěřních políček
- výsadbou plodonosných dřevin - kaštany, jeřabiny, ovocné stromy

5) Co může být důsledkem nedostatku klidu v honitbě.

- nedostatečná doba k příjmu potravy, jejího zpracování
- rušení v době rozmnožování (omezení návštěv honitby v době říje, kladení mláďat, hnízdění v bažantnicích,
- stresovaná zvěř = nekvalitní - minimální přírůstek ve zvěřině
- nekvalitní založení trofejí

IV/A/10 - Přikrmování zvěře (krmné normy, krmné dávky, doba přikrmování)

1. Jaký je význam přikrmování zvěře?
2. Jaké kategorie krmiv a druhy krmiv využíváme?
3. Jaké je doporučované období přikrmování zvěře?
4. Co jsou krmné dávky a krmné normy a jak se využívají?
5. Uveďte některé obecné zásady přikrmování hlavních druhů zvěře.
1) Jaký je význam přikrmování zvěře.

- nahradit biomasu (fytomasu) v honitbě, kterou člověk přeměnil k svému - pohledu lepšímu
- 1/3 přikrmování
- 2 / 3 vlastní obživa z přírodních a přirozených zdrojů

- přikrmování - kláskování = po žních
- v době strádání - povodně - hrůdy = Jižní Morava = A. Mikula
- polomy - ztráta životního prostředí, zdrojů obživy
- v zimním období - vysoká vrstva sněhu

2) Jaké kategorie krmiv a druhy krmiv využíváme.

- Krmiva - dužnatá
- objemová
- jadrná
- dietetická

- zvěřáky

- sůl kamenná
- dietetické lizy

3) Jaké je doporučované období přikrmování zvěře.

- v okamžiku, kdy dochází k úbytku přirozeného zdroje potravy
- do doby, kdy ještě zvěř krmná zařízení navštěvuje
- obyčejně do konce března - dubna, podle nadmořské výšky a sněhové pokrývce
- přechod ze suché na zelenou potravu – změny fauny a flory v zažívacím traktu = katary, průjmy
- předkládání dietetických druhů krmiv

4) Co jsou to krmné dávky a krmné normy a jak se využívají.

- Krmná norma - vědecky ověřena průměrná denní dávka živin a energie pro daný
druh zvěře, v závislosti na pohlaví, věku, reprodukčního cyklu

- Krmná dávka - celková spotřeba krmiva jeden kus na jeden den pro mechanické
nasycení
- využívá se při plánování na zajištění krmiva v období strádání pro danou honitbu a daný druh zvěře

5) Uveďte některé obecné zásady přikrmování hlavních druhů zvěře.

- přikrmování = předkládání 1 / 3 krmné dávky zvěři v době strádání

- zásady = kvalitní krmivo zpracovatelné zažívacím traktem bez následků
= zrna - pouze ptákům - spárkaté - hrubě šrotované, mačkané, ne jemné šroty
= pravidelné přikrmování v pravidelnou časovou dobu
= dodržování základních hygienických podmínek na krmelištích, nenasolovat
sena, letninu

IV/A/11 - Abiotičtí škodliví činitelé ovlivňující stavy a kvalitu zvěře a ochrana proti nim

1. Jmenujte abiotické složky prostředí, které mají vliv na zvěř.
2. Jaký vliv má na zvěř teplota a sluneční svit?
3. Jaký vliv má na zvěř vlhkost a srážky?
4. Jak se projevuje přítomnost cizorodých látek v potravních řetězcích?
5. Jaký je nepřímý vliv půdních poměrů na zvěř?
1) Jmenujte abiotické složky prostředí, které mají vliv na zvěř.

- abiotické složky prostředí - přírodní činitelé, které člověk nemůže ovlivnit, může pouze
jejich účinky zmírnit vítr, sníh, námraza, lijáky, krupobití, povodeň, sucho, vedro, mráz

- abiotičtí škodliví činitelé - ovlivňující stavy a kvalitu zvěře

2) Jaký vliv má teplota a sluneční svit.

- základní podmínky života
- sluneční svit + teplota = podmínky pro vnik fotosyntézy = přeměna látek neústrojných v ústrojné

3) Jaký vliv má vlhkost a srážky.

- pra podmínka života = základní podmínka života = fotosyntéza
- vznik života na Zemi ve vodě
- kde je voda, tam je život
- vlhkost - forma plynná, kapalná, pevná = v nepřímém poměru k venkovní teplotě
- vodní masy jsou významným akumulátorem (zásobníkem) tepla
- projekty „ Návrat vody do přírody“
- srážky zvěři nevadí, nejsou-li doprovázeny neúměrným chladem
- ochrana před vysokou vrstvou sněhu – prohrnování cest ke krmelcům, 40 cm sypkého sněhu neumožní ptákům vzlétnout
- ochrana před povodněmi
- námraza= ledové škraloupy - krusty
- ochrana před sběrači vod, náhony nedokonale naprojektovány, bez možnosti výstupů pro zvěř
- postřelená zvěř, nemocná zvěř vyhledává vody

4) Jak se projevuje přítomnost cizorodých látek v potravním řetězci.

- cizorodí látky = výsledek lidské globalizace
- zdroj = lesnická + zemědělská chemizace
- zdroj druhotných krmiv - masokostní moučky
- zdroj po činnosti člověka - chemická těžba a zpracování nerostu - rtuťnaté přípravky
- velmi problematické odbourávání těchto cizorodých látek, ukládání ve svalovině, v kostech, předávání při laktaci mláďatům
- konzumace vnitřních orgánů = játra, ledviny, slezina = v cizině = pouze pro psy
- každoročně probíhají rozbory zvěřiny na cizorodé látky
- před rokem 1989 byly ryby v okolí Teplic - Hranic na hraně poživatelnosti v rámci výskytu cizorodých látek ve svalovině - malé množství konzumace a konzumace mladých jedinců

5) Jaký je nepříjemný vliv půdních poměrů na zvěři.

- půda je výsledek činnosti půdotvorných činitelů (mateřská hornina, klíma, půdní flora, půdní fauna, lidská činnost)
- půda zásadním způsobem ovlivňuje život na ni vázaným rostlinným i živočišným společenstvím
- kvalita půdy se odráží na kvalitě prostředí a to se odráží na schopnosti uživit dané organizmy
- lidská činnost = způsobuje erozi půdy, její znehodnocení, její zamoření, které přechází do spodních vod a jejich opětovné zamoření rostlin a následně živočichů - KOLOBĚH LÁTEK V PŘÍRODĚ
- lidská snaha, aby se půda a voda nestala sterilní = prostředí bez života

IV/A/12 - Biotičtí škodliví činitelé ovlivňující stavy a kvalitu zvěře a ochrana proti nim

1. Jaké jsou, negativní přímé vlivy člověka na stavy zvěře a jaké jsou jejich důsledky?
2. Jak se projevují vnitrodruhové vztahy v populacích na stavech zvěře?
3. Které druhy organismů mohou negativně působit na zvěř?
4. Uveďte příklady potravních řetězců.
5. Vysvětlete pojem predace a parazitismus.
1) Jaké jsou negativní, přímé vlivy člověka na stavy zvěře a jaké jsou jejich důsledky.

- nedodržován plánů chovu a lovu stanovených - nekvalitní potomstvo
- poškozování životního prostředí zvěře činností člověka
z polí – zpevněné, zastavěné plochy, z travních porostů monokultura pro zvěř, monokultury smrkové
- slabá a vystresovaná zvěř, nízké přírůstky na váze, v početním přírůstku, v kvalitě narozených mláďat
- narušování klidu v honitbě - období Vánoc, sport, turistika, koně, psi, kočky

2) Jak se projevují vnitrodruhové vztahy v populacích na stavech zvěře.

- vztahy mezi zvířaty jednoho druhu - tlupa srnčí, dančí, černé, smečka vlků
- vnitrodruhové vztahy - většinou neutrální až kladné
- závisí na populační hustotě, poměru pohlaví v populaci, na věkovém rozvrstvení zvěře

3) Které druhy organizmů mohou negativně působit na zvěř.

- Predátoři - liška a bažant
- Parazité - srnec + střeček (mezihostitel)

4) Uveďte příklady potravních řetězců.

Uhynulá liška = rozklad jejího těla = potrava pro rostliny = zelené rostliny = potravou pro zajíce = zajíc je zkonzumován člověkem = tělo člověka se po smrti stává potravou pro rostlinstvo.

5) Vysvětlete pojem predace a parazitismus.

Predace - je vtah mezi lovcem a kořistí.

Parazitismus - získávání jednostranné výhody

IV/A/13 - Průběrný odstřel samčí zvěře

1. Jaký je význam průběrného odstřelu spárkaté zvěře?
2. Charakterizujte obecně kritéria pro posuzování samčí spárkaté zvěře z hlediska průměrného odstřelu a co jsou to věkové třídy?
3. Jaké jsou zásady průběrného odstřelu srnců?
4. Jaké jsou zásady průběrného odstřelu jelenů a daňků?
5. Jaké jsou zásady průběrného odstřelu muflonů a černé zvěře?
1) Jaký je význam průběrného odstřelu spárkaté zvěře.

Odstraňuje vše pro chov nevhodné - nestandartní.

2) Charakterizujte obecně kritéria pro posuzování samčí spárkaté zvěře z hlediska průměrného
odstřelu a co jsou to věkové třídy.

- kritéria, které slouží k posouzení chovnosti samičí zvěře vodné pro další chov v dané oblasti
- v dobré kondici (včasné přebarvování, kladení mláďat)
- v dobré konstituci (stavba těla)

- věkové třídy určují staří dané zvěře a její rozdělení do tříd v dané populaci
- 1. věková třída
- 2. věková třída
- 3. věková třída

3) Jaké jsou zásady průběrného odstřelu srnců.

- odstraňujeme vše pro chov nevhodné - nestandartní
- zásada - nepustit slabé jedince do procesu rozmnožování (říje)
- slabé jedince v konstituci a kondici
- slabí v trofeji, stavbě těla, slabá váha, pozdní přebarvování
- kritéria chovnosti vydává příslušný OMS

4) Jaké jsou zásady průběrného odstřelu jelenů a daňků.

- odstraňujeme vše pro chov nevhodné - nestandartní
- zásada - nepustit slabé jedince do procesu rozmnožování (říje)
- slabé jedince v konstituci a kondici
- slabí v trofeji, stavbě těla, slabá váha, pozdní přebarvování
- kritéria chovnosti vydává příslušný OMS

5) Jaké jsou zásady průběrného odstřelu muflonů a černé zvěře.

- odstraňujeme vše pro chov nevhodné - nestandartní zásada
- nepustit slabé jedince do procesu rozmnožování (říje)
- slabé jedince v konstituci a kondici
- slabí v trofeji, stavbě těla, slabá váha, pozdní přebarvování
- kritéria chovnosti vydává příslušný OMS

IV/A/14 - Průběrný odstřel holé zvěře

1. Jaký je význam průběrného odstřelu holé spárkaté zvěře?
2. Charakterizujte obecně kritéria pro posuzování samičí spárkaté zvěře z hlediska průměrného odstřelu.
3. Jak se z hlediska věku rozděluje samičí spárkatá zvěř?
4. Jaké jsou zásady průběrného odstřelu srn a srnčat?
5. Jaké jsou zásady průběrného odstřelu holé zvěře jelení, daňčí a mufloní?
1) Jaký je význam průběrného odstřelu holé zvěře spárkaté

- při průběrném odstřelu odstraňujeme vše pro chov nevhodné - nestandartní
- přes zimu nechávám jenom silná a kvalitní mláďata
- do říje necháváme jít jenom kvalitní zvěř holou
- význam - udržet kvalitní genofond daného druhu zvěře spárkaté

2) Charakterizujte obecně kritéria pro posuzování samčí spárkaté zvěře z hlediska průměrného
odstřelu a co jsou věkové třídy.

- kritéria, které slouží k posouzení chovnosti samičí zvěře vodné pro další chov v dané oblasti
- v dobré kondici (včasné přebarvování, kladení mláďat)
- v dobré konstituci (stavba těla)
- preferujeme samičí zvěř kladoucí jedno silné mládě

- věkové třídy určují staří dané zvěře a její rozdělení do tříd v dané populaci

- 1. věková třída
- 2. věková třída
- 3. věková třída

3) Jak se z hlediska věku rozděluje samičí spárkatá zvěř.

- věkové třídy určují staří dané zvěře a její rozdělení do tříd v dané populaci

- mláďata do 31. 3. následujícího roku po kladení

- zvěř srnčí

- 1. věková třída - do dvou let
- 2. věková třída - do 4 let
- 3. věková třída - od 5 let a výše

4) Jaké jsou zásady průběrného odstřelu srn a srnčat.

- odstraňujeme vše pro chov nevhodné - nestandartní
- poměrné zastoupení ve věkových třídách
- lovíme tak, abychom zachovali poměr pohlaví, poměr věkové skladby –
- stanovené kmenové stavy, úživnost honitby,
- odlov ve výši přírůstku, odlov podle věkových tříd
- odlov zvěře slabé, nemocné
- nelovíme vodící jedince z tlupy - tlupa jelenů, daňku, muflonů, lončáků
- srovnáváme u tlup a lovíme vždy ten nejslabší kus z tlupy
- zásada nepustit slabé srny do procesu rozmnožování (říje)
- slabé jedince v konstituci a kondici odlovit co nejdříve, již jako srnčata
- stavbě těla, slabá váha, pozdní přebarvování
- kritéria chovnosti vydává příslušný OMS, oblast chovu, MS

5) Jaké jsou zásady průběrného odstřelu holé zvěře jelení, daňčí a mufloní.

- odstraňujeme vše pro chov nevhodné – nestandartní
- poměrné zastoupení ve věkových třídách
- vše nevhodné na chov - slabí jedinci ve zvěřině
- vše nemocné a slabé
- nelovíme vodící jedince z tlupy - tlupa jelenů, daňku, muflonů, lončáků
- srovnáváme u tlup a lovíme vždy ten nejslabší kus z tlupy
- lovíme tak, abychom zachovali poměr pohlaví, poměr věkové skladby
- stanovené kmenové stavy, úživnost honitby,
- odlov ve výši přírůstku, odlov podle věkových tříd
- odlov zvěře slabé, nemocné
- zásada nepustit slabé laně, daněly a muflonky do procesu rozmnožování (říje)
- slabé jedince v konstituci a kondici odlovit co nejdříve, již jako mláďata
- stavbě těla, slabá váha, pozdní přebarvování
- kritéria chovnosti vydává příslušný OMS, oblast chovu, MS

IV/A/15 - Oborní chovy zvěře

1. Jaké jsou výhody a nevýhody oborního chovu zvěře?
2. K jakému účelu jsou obory zakládány a které druhy se v nich chovají?
3. Jaké jsou zásady chovu spárkaté zvěře v oborách?
4. Jak musí být upraveno prostředí obory a jaká jsou myslivecká zařízení v oboře?
5. Jaké požadavky musí splňovat opocení obory?
1) Jaké jsou výhody a nevýhody oborního chovu zvěře.

- Obora - honitba 50 ha pro schválený druh zvěře

- obornictví - intenzivní chov velkého množství zvěře na malé ploše, / 50 ha, jinak 500 ha /
- pro reprezentaci, poplatkový odlov, chov genetického materiálu, chov vzácných druhů / bílých jelenů
- obůrky - karanténní, klimatizační, přezimovací

- výhody - relativně rychlý a snadný lov zvěře
- lov zvěře po celý rok - odlov nežádoucích jedinců,
- celkem účinný a dobrý postup při léčbě.

- nevýhody - nákladné oplocení, každodenní kontrola oplocení,
- zbudování mysliveckých zařízení, zavedení soustavy zvěřních políček, omezené lesní hospodaření,
- vysoké náklady na krmiva,
- časté škody na porostech, nákladná ochrana porostů,
- nebezpečí rychle se šířící nákazy,
- odpor veřejnosti k omezení vstupu do obor,
- kvalifikovaný oborník.

Aklimatizační obůrky

- aklimatizační obůrka - obůrka umožňující aklimatizaci nově dovezené zvěře do nového prostředí, kontrola zdravotního stravu, podávání přípravků, postupné vypouštění a stále ještě přikrmování,

- obůrka přezimovací - proti škodám na porostech v době zimy

- obůrka karanténní - pro nově dovezenou zvěř - kontrola zdravotního stavu

2) K jakému účelu jsou obory zakládány a které druhy se v nich chovají.

- cíl - chov relativně velkých a trofejově kvalitních jedinců na malých plochách

- výhody - množství zvěře na malé ploše, dobrá možnost sledování, posuzování i několik let
- rychlý a snadný lov zvěře
- možnost lovu celoročně - možnost vyloučit z chovu zvěř nestandartní kdykoliv
- dobrá možnost léčení zvěře

- nevýhody - nákladný plot, pravidelná kontrola oplocení
- dostatečný počet kvalitních mysliveckých zařízení, políčka, pastviny, porostní úpravy, omezení těžby
- vysoké náklady na krmivo, časté škody na porostech – špatná skladba přikrmování
- nákladná ochrana porostů / oplocení /
- rychlé šíření nákazy chorob
- odpor veřejnosti k omezení vstupu do obor
- kvalifikovaný personál – oborník, veterinář, hygienik
- obory - pro reprezentaci, obory pro nachování genetického materiálu, obory - pro výzkum VŠ, obory chovu vzácných druhů zvěře - bílí jeleni - Žehušice, kozy bezoárové - Pálava, pro výchovu veřejnosti
- obůrky - karanténní, přezimovací, klimatizační

- optimální výměra - 8 ha = 1 ks jelení zvěře

maximální zazvěření v oboře

- 1 ha – 3 ks jelení zvěře
1 ha – 2,5 ks mufloní zvěře
1 ha – 3 ks zvěře černé
1 ha – 3,5 daňčí zvěře

3) Jaké jsou zásady chovu spárkaté zvěře v oborách.

- obornictví - intenzivní chov velkého množství zvěře na malé ploše, / 50 ha, jinak 500 ha /
- nezbytně důležité = časté osvěžování krve (populace nepříbuznou zvěří)
- pro reprezentaci, poplatkový odlov, chov genetického materiálu, chov vzácných druhů / bílých jelenů
- obůrky - karanténní, klimatizační, přezimovací

- optimální výměra - 8 ha = 1 ks jelení zvěře

maximální zazvěření

- 1 ha – 3 ks jelení zvěře
1 ha – 2,5 ks mufloní zvěře
1 ha – 3 ks zvěře černé
1 ha – 3,5 daňčí zvěře

4) Jak musí být upraveno prostředí obory a jaká jsou myslivecká zařízení v oborách.

- zajištěny klidové zóny
- krmné linky v dostatečném množství
- nezávadná voda
- vhodný podklad proti přerůstání spárků
- ošetření plodonosných a jiných dřevin (porostů) proti okusu, loupání
- odchytové zařízení
- kryté kazatelny k pozorování a k lovu zvěře

5) Jaké požadavky musí splňovat oplocení obory.

- musí zabránit uniknutí zvěře z obory, dostatečné silné pletivo a dostatečně vysoké, opatřeno ráhnem proti přeskočení
- ukotvení pletiva proti zvednutí
- pravidelná každodenní kontrola oplocení

IV/A/16 - Intenzivní chovy drobné zvěře

1. Jaký je postup umělého chovu drobné zvěře?
2. Jaké prostředí a podmínky vyžaduje vypouštěná drobná zvěř?
3. Jaké jsou základní způsoby intenzivního chovu bažantů a jaká je jejich efektivita?
4. Jak probíhá umělý chov kachen a jaké je jeho efektivita?
5. Které další druhy drobné zvěře se uměle odchovávají a pro jaké účely?
1) Jaký je postup umělého chovu drobné zvěře.

- bažanti chovné hejno 1 : 9 = snůška vajec
- kačeny chovné hejno 1 : 4 = snůška vajec
- koroptve chovné páry 1 : 1 = snůška vajec
- skladování vajec - nasazení do líhní BIOS - kontrola oplozených vajec
- líhnutí kuřat - oschnutí - umístění do kruhů - umělé kvočny - postupné snižování teploty
od 8 týdnů bez přihřívání - postupné otužování bez prochladnutí a promočení ve výběhu a postupné vypouštění po částech, stále ve výbězích přikrmovat - chránit před predátory

2) Jaké prostředí a podmínky vyžaduje vypouštěná drobná zvěř.

- dostatek tepla a sucha, kryt, dostatek krmiva, zdroj vody a ochrana před predátory

3) Jaké jsou základní způsoby intenzivního chovu bažantů a jaká je jejich efektivita.

- záchrana vysečených hnízd = živé kvočny
- zimní komorování = opětovné vypouštění dospělé zvěře před obdobím toku
- odchov chovného hejna - sběr vajec - umělé líhně - kruhy + umělé kvočny - odchov boxech - odchov ve výbězích - postupné vypouštění

- slovitelnost 50 % = efektivnost velmi dobrá

4) Jak probíhá umělý odchov kachen a jaká je jeho efektivita.

- záchrana vysečených hnízd - kvočky
- zimní komorování a opětovné vypouštění dospělé zvěře
- odchov chovného hejna - sběr vajec - umělé líhně - kruhy + umělé kvočny - odchov boxech - odchov ve výbězích - postupné vypouštění

- - slovitelnost 80 % = efektivnost velmi dobrá

5) Které další druhy drobné zvěře se uměle odchovávají a pro jaké účely.

- bažantnice - bažanti, kralováci, krocani - intenzivní odlov
- kačenárny - kachny - intenzivní odlov
- koroptvárny - koroptve - záchrana genofondu - posílení populace
- tetřevárny - tetřev hlušec - návrat do přírody

- zajíci, králíci - posílení populace

IV/A/17 - Myslivecká zařízení

1. Jak rozlišujeme myslivecká zařízení podle účelu využití?
2. Jaké vlastnosti mají mít skladiště jednotlivých druhů krmiv?
3. Jaká přikrmovací zařízení se používají pro spárkatou zvěř a jak se udržují?
4. Jaká přikrmovací zařízení se používají pro drobnou zvěř a jak se udržují?
5. Jaké jsou zásady budování a údržby mysliveckých zařízení z hlediska estetiky a bezpečnosti?
1) Jak rozlišujeme myslivecká zařízení podle účelu využití.

- krmná zařízení - seníky, krmelce, jesle, oborohy, krmeliště, sklepy, silážní jámy,
silážní stoly, krmné linky, vnadiště, sklady krmiva,
- zásypy, rohatiny, boudy
- lizy - korýtka, slaniska,
- k lovu zvěře - záštity, posedy, kazatelny
- lapací zařízení - umělé nory, sklopce
- při lovu - sruby, chaty

2) Jaké vlastnosti mají mít skladiště jednotlivých druhů krmiv.

- vzdušné a suché, neprašné prostory = pro seno a letninu
- suché a vzdušné prostory bez možnosti znehodnocení krmiva hlodavci = jádro

3) Jaká přikrmovací zařízení se používají pro spárkatou zvěř a jak se udržují.

- krmná zařízení - seníky, krmelce, jesle, oborohy, krmeliště, sklepy, silážní jámy,
silážní stoly, krmné linky, vnadiště, sklady krmiva, senážní balíky

- udržování - v čistotě a hygieně
- nespotřebovaná siláž se odstraňuje,
- po ukončení krmné sezóny - sanace okolí(nehašené vápno)

4) Jaká přikrmovací zařízení se používají pro drobnou zvěř a jak se udržují.

- zajíc = zaječí krmeleček, zaječí jesle, korýtka na granule
- pernatá = zásyp = plevy, grit, rohatiny, boudy

- udržování - v čistotě a hygieně
- po ukončení krmné sezóny - sanace okolí (nehašené vápno)

5) Jaké jsou zásady budování a údržby mysliveckých zařízení z hlediska estetiky a bezpečnosti.

- budujeme pouze bezpečná zařízení
- budujeme jenom z přírodních materiálů
- budujeme zařízení, které svým vzhledem i materiálem v přírodě neruší
- každoroční kontrola bezpečnosti zařízení

IV/A/18 - Chovatelské oblasti

1. Co jsou oblasti chovu zvěře a proč se vytvářejí?
2. Pro které druhy zvěře lze oblasti chovu vyhlásit?
3. Jaké je vzájemné postavení honiteb zařazených do oblasti chovu?
4. Jak jsou v oblastech chovu zvěře stanoveny normované stavy zvěře?
5. Popište stručně princip sestavení plánu lovu spárkaté zvěře v honitbě a v oblasti chovu.
1) Co jsou to oblasti chovu zvěře a proč se vytvářejí.

- větší chovatelská oblast, zařazeno několik mysliveckých spolků, s vhodnými podmínkami k chovu daného druhu zvěře
- je prováděno společné sčítání zvěře
- je společné vypracováván plán chovu a lovu zvěře
- při plnění odlovu probíhá koordinace při zajištění odlovu zvěře v dané oblasti

2) Pro které druhy zvěře lze oblasti chovu vyhlásit.

- zvěř jelení, daňčí, mufloní, kamzičí, pro zvěř sika, pro zvěř černou, chov bílých jelenů

- oblast chovu tetřeva, tetřívka, jeřábka, koroptve

3) Jaké je vzájemné postavení honiteb zařazených do oblasti chovů.

- rovnocenné, při stanovení odlovu se přihlíží k výměře, normovaným kmenovým stavům
- odlov zvěře je centrálně sledován a je možná jeho koordinace podle okamžitého výskytu daného druhu zvěře

4) Jaké jsou v oblastech chovu zvěře stanoveny normované stavy zvěře.

- v oblastech chovu jsou stanoveny cílové stavy zvěře, které v daném součtu jednotlivých honiteb jsou nepřekročitelné

5) Popište stručně princip sestavení plánu lovu spárkaté zvěře v honitbě a v oblasti chovu.

- po centrálním sčítání proběhne porada mysliveckých hospodářů, kteří připraví společný plán chovu a lovu a stanoví jednotlivé odlovy daného druhu zvěře pro jednotlivé spolky
- přidělení odlovu by mělo být závazné a mělo by odpovídat skutečnostem a skutečným možnostem dané honitby (kontrola = zpětným propočtem odlovu)

IV/A/19 - Škody působené zvěří a škody na zvěři

1. Uveďte přehled škod páchaných zvěří.
2. Jaké škody působí zvěř na zemědělských kulturách a jak je lze omezovat?
3. Jaké škody působí zvěř na lesních porostech a jak je lze omezovat?
4. Uveďte možné příklady škod zvěří na chovech hospodářských zvířat.
5. Kdo je za škody způsobené zvěří zodpovědný?
1) Uveďte přehled škod páchaných zvěří.

- v lesních porostech - okus, ohryz, loupání, vytloukání, spásání

- v zemědělských porostech - spásání, pošlapání, doválení, vyrytí

- na jiných plochách - zahrady, hřiště, parky, hřbitovy

2) Jaké škody působí zvěř na zemědělských kulturách a jak je lze omezovat.

- v zemědělských porostech - spásání, pošlapání, doválení, vyrytí

- udržovat normované kmenové stavy - plnění plánu lovu
- odváděcí přikrmování, políčka pro zvěř - potravní nabídka
- pachování porostů - odpuzovače
- oplocení sadů, vinic - mechanická ochrana

3) Jaké škody působí zvěř na lesních porostech a jak je lze omezovat.

- v lesních porostech - okus, ohryz, loupání, vytloukání, spásání, rytí

- mechanická ochrana - oplocenky, ohraženky, obalení kmenů stromů
- chemická ochrana - nátěry, terče, postřiky
- biologická ochrana - měkké okusové dřeviny, nežádoucí dřeviny
- plodonosné dřeviny - jabloně, kaštany

4) Uveďte možné příklady škod zvěří na chovech hospodářských zvířat.

- zvěř zákonem chráněná (medvěd, vlk, rys, vydra)
- strhávání hospodářských zvířat - medvěd, vlk, rys
- likvidace úlů a včelstev - medvěd
- škody na chovných rybnících a sádkách a zařízení = vydra

5) Kdo je za škody způsobené zvěří zodpovědný.

- vlastník honitby + honební společenstvo = nájemce honitby
- myslivci - nájemci honitby

- stát u zvěře zákonem chráněnou (medvěd, vlk, rys, vydra, bobr)

IV/A/20 - Vztah zvěře k ostatním živočichům (symbióza, predace aj.)

1. Jak ovlivňují ostatní živočichové přítomní v honitbě zvěř?
2. Jmenujte kladné vztahy mezi živočichy.
3. Jmenujte záporné vztahy mezi živočichy.
4. Jaký je evoluční význam vztahů mezi živočichy?
5. Jmenujte konkrétní příklady kladných a záporných vztahů mezi jednotlivými druhy zvěře.
1) Jak ovlivňují ostatní živočichové přítomní v honitbě zvěř.

- vztah zvěře k ostatním živočichům = neutrální (holub + zajíc)
= predace (hraboš + liška)
= parazitismus (srostlice trvalá - bažanti)

2) Jak se jmenují vztahy mezi živočichy

- mezi druhové a mezi rodové vztahy = vztahy mezi jednotlivými druhy a rody zvěře
- neutrální vztahy - zajíc + koroptev
- protokooperace - pštros + buvol (zrak + čich)
- komenzalismus - hyena + lev (zbytky žrádla)
- mutualismus - symbióza - prvoci v bachorech tráví celulózu, tím se živí, ale napomáhají také k trávení
- amenzalismus - organizmus strádá, ale ani útočník z toho nemá prospěch
- kompetice - sika východní + jelen evropský konkurenční problém = potrava
- predace - šelma + kořist (zajíc + liška)
- parazitismus - parazit žije v těle nebo na těle
hostitele (tasemnice, škrkavky)

3) Jmenujte záporné vztahy mezi živočichy.

- parazitismus - parazit žije v těle nebo na těle
hostitele (tasemnice, škrkavky)

- predace - šelma + kořist (zajíc + liška)

4) Jaký je evoluční význam vztahů mezi živočichy.

- význam je založen na přírodním výběru, tedy přežití a množení jedinců lépe přizpůsobených podmínkám, ve kterých žijí, dokladem je, rozmanitost života, který vznikl rozrůzňováním druhů ze společných předků

5) Jmenujte konkrétní příklady kladných a záporných vztahů mezi jednotlivými druhy zvěře.
- neutrální vztahy - zajíc + koroptev
- protokooperace - pštros + buvol (zrak + čich)
- komenzalismus - hyena + lev (zbytky žrádla)
- mutualismus - symbióza - prvoci v bachorech tráví celulózu, tím se živí, ale napomáhají také k trávení
- amenzalismus - organizmus strádá, ale ani útočník z toho nemá prospěch
- kompetice - sika východní + jelen evropský konkurenční problém = potrava
- predace - šelma + kořist (zajíc + liška)

- parazitismus - parazit žije v těle nebo na těle
hostitele (tasemnice, škrkavky)

Hodně štěstí u zkoušek před komisí! :-)
Podporujeme:
Motto: Domov pro koroptev, krajina pro člověka. Na tom pracujeme. Zachraňme lipana a pstruha potočního