Vypracované otázky na zkoušky z myslivosti

- odpovědi na jednotlivé otázky jsou průběžně doplňovány.

Tyto stránky nejsou veřejné. Jsou vytvořeny adeptem kurzu myslivosti pro podporu studia v nejlepším vědomí a svědomí, přesto nemusí obsahovat správné a úplné informace. Nespoléhej se slepě na tento web a ke studiu využij Penzum aj. doporučenou literaturu!
Stránky www.myslivecke-zkousky.cz nevznikly za účelem zisku, avšak jejich provoz něco stojí. Samotné vypracování otázek zabralo mnoho desítek hodin času. Poslední aktualizace 8.10.2021. Proto jsou-li pro Tebe stránky přínosem, podpoř, prosím, jejich provoz a údržbu zasláním libovolné částky na účet Fio 2501624072 / 2010. Díky a myslivosti zdar!
  • DOMŮ (návrat na hlavní stránku)
  • TEST ZNALOSTÍ (vyzkoušej své znalosti jako u zkoušek)
  • MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ (jak to probíhá)
  • VIDEO (Video ukázka z průběhu zkoušek z myslivosti)
  • KONTAKT (našli jste chybu? napište své připomínky, zájem o spolupráci apod.)
PDF karta I. (4 MB)
PDF karta II. (4 MB)
PDF karta III. (4 MB)
PDF karta IV. (4 MB)
PDF karta V. (4 MB)
PDF karta VI. (4 MB)
PDF karta VII. (4 MB)

Otázky a odpovědi na zkoušky z myslivosti

- VII. skupina předmětů (způsoby lovu zvěře, ošetřování zvěřiny, lovecké trofeje)
- Všechny úrovně: A + B + C

VII/A/1 - Definice lovu, jeho význam v historii a současnosti, rozdělení loveckých metod

1. Jakou úlohu plnil lov zvěře v období pravěku?
2. Jakou úlohu plnil lov zvěře v období feudalismu?
3. Jaká nejvýznamnější změna se ve vztahu k lovu zvěře udála v našich zemích v 19. století?
4. Jak můžeme definovat lov zvěře v současnosti a jaký je jeho význam?
5. Jak rozdělujeme základní lovecké metody?
1. Jakou úlohu plnil lov zvěře v období pravěku?
- V pravěku byl lov hlavním zdrojem obživy a lovilo se v tlupách. V pravěku se lov zdokonaloval stejně jako nástroje pro lov. V neolitu se začínají více dělit role. Začíná rolnictví – pěstování polních plodin a s rozvoj lovu a odchyt přispěl k počátkům domestikace.
2. Jakou úlohu plnil lov zvěře v období feudalismu?
- Od 10. do 18. století – vzniká nadřízená a podřízená vrstva. Feudálové soustřeďují moc. Do čela společnosti se dostává panovník, který získává mnohé výhody – tzv. regál, též právo na lov. U nás se objevují první doklady o loveckém právu za vlády knížete Boleslava I. (929 – 967). Jde o nařízení okolo roku 950, které stanoví, že lov je výhradním právem panovníka. Nejvýznamnější lovnou zvěří byl jelen, mnoho bylo též černé zvěře. Srnčí zvěře bylo až do 18. století poměrně málo vzhledem k hojnému výskytu velkých šelem. Název „lovec“ se objevuje již v 11. století. Panovníka obklopovala početná lovecká družina. Pro její pobyt na loveckých výpravách se stavěly lovecké hrádky např. Křivoklát (zmiňovaný již v roce 1109), Jivno, Zbečno, Jenčov atd. Lovecký personál je usídlován v tzv. účelových obcích (Psáry, Ohaře, Sokolníky), kde žije družným životem. Lovecké roboty poddaných jsou známy již ve 12. století. K lovecké výstroji patřil: luk se šípy, oštěp, nůž, různé sítě, oka, tlučky a pasti, používali se lapací jámy. Lovilo se pěšky, na koních. Se smečkou psů. Poraněná zvěř byla sledována po barvě. Rozmohly se štvanice a sokolnictví. Dochovala se řada dokladů a pověstí o našich panovnících a jejich účasti na lovu. S rozvojem feudalizmu se rozrostla moc šlechty. Nařízení krále Václava IV. z roku 1388 uvádí, že lov je výsadou vrchnosti, šlechty (součást práva tzv. dominikálního). Význam lovu se snižuje, lov slouží k reprezentaci. K lovecké výzbroji patří kuše (od 11. stol v Evropě), oštěp, nůž, tesák, lovecký nůž, sítě, pasti, lapací jámy. Se zdokonalováním loveckých zbraní zvěře ubývalo. Zakládají se obory, hlavně pro jelení zvěř – od 14. století, hojně v 16. století. Introdukuje se bažant, bažantnice jsou známy již ze 14. stol. Z roku 1465 pochází zpráva o daňkovi. Byl zaváděn divoký králík. Již ze 14. století jsou zachovány doklady o kynologii – rozdělení plemen – chrti, dogy, ohaři, vyžlata (jezevčíci). Usnesení českého sněmu 1573 – právo lovu souvisí s vlastnictvím pozemků. Obsahuje i nařízení o ochraně zvěře – počátek oficiální myslivosti u nás. Zvěř dravá mohla být lovena volně. Od 16. století rozvoj palných zbraní, koncem 17. století se objevují lovecké ručnice. Velká dravá zvěř je téměř vyhubena. V 17. a 18. stol. vrcholí chov jelení zvěře.
V 17. stol. zakládány kačenárny. Rozmach pytláctví. Následují opatření. Tvrdé tresty.
Císař Josef II. vydává v roce 1781 patent o zrušení nevolnictví a v roce 1786 řád o myslivosti.
V 18. století preference lesnictví na úkor myslivosti – císařsko – královský patent lesů a dříví císařovny Marie Terezie z roku 1754.
3. Jaká nejvýznamnější změna se ve vztahu k lovu zvěře udála v našich zemích v 19. století?
- Myslivost se podřizuje lesnímu hospodářství. Snižují se stavy jelení zvěře, přibývá srnčí. Začátkem 19. století nastává největší rozvoj bažantnictví. S rozvojem brokové střelby se proslavuje české puškařství.
1848 zrušeno poddanství. Zrušeno výsadní právo lovu pro šlechtu.
1849 vydává císař František Josef I. říšský patent (zákon) o myslivosti č. 154. Právo myslivosti spojeno s vlastnictvím půdy. Vznik vlastních honiteb – nejméně 115 ha souvislých pozemků. Majiteli honitby byla nařízena povinnost náhrady škody vzniklé při lovu nebo způsobené zvěří.
Začíná intenzivní chov drobné zvěře. Počátkem 19. století zaniklo sokolnictví, v druhé polovině 19. století i čižba v důsledku ochrany drobného užitečného ptactva. Bobr ve volné přírodě v jižních Čechách vyhynul v polovině 19. stol., velké šelmy byly prakticky vyhubeny. Importují se nové druhy bažantů, v polovině 19. století muflon a jelenec běloocasý, koncem století jelen sika.
Provádějí se lovy osamělé – šoulačka, čekání, hledání (slídění). Lovy společné (hony) na drobnou zvěř – kruhová leč, ploužení, naháňky, lov na újedi, vábení aj.
1866 byl vydán zemský zákon o myslivosti pro Čechy – omezil dosavadní právo provozovat honitbu a stanovil podmínky pro vystavení honebního lístku. Lovu se mohl věnovat pouze majitel nebo nájemce pozemku a s ním myslivci pod přísahou, kteří byli ve službě honitby nebo honebního společenstva.
1869 vznikla Pražská lesnická jednota Hubertus – odborný spolek myslivců a lesníků z povolání.
1873 byl vydán zemský zákon o myslivosti pro Moravu.
1877 byl vydán zemský zákon o myslivosti pro Slezsko.
1883 byl založen Spolek honební a ochrany zvěře.
4. Jak můžeme definovat lov zvěře v současnosti a jaký je jeho význam?
- Zvěřina, snížení škod, ochrana, zabránění přemnožení.
5. Jak rozdělujeme základní lovecké metody?
- Lov odstřelem a lov odchytem.

VII/A/2 - Lov odstřelem

1. Jaké zbraně lze obecně použít k lovu jednotlivých skupin zvěře?
2. Jak rozdělujeme způsoby lovu zvěře odstřelem z hlediska počtu účastníků?
3. Jaké jsou tři nejběžnější formy provádění společných lovů?
4. Jaké jsou dva základní způsoby osamělého lovu odstřelem z hlediska provedení?
5. Jmenujte bezpečnostní pravidla vyžadovaná při střelbě na zvěř v honitbě.
. Jaké zbraně lze obecně použít k lovu jednotlivých skupin zvěře?
- Kulovnice, brokovnice
2. Jak rozdělujeme způsoby lovu zvěře odstřelem z hlediska počtu účastníků?
- Individuální/osamělé a společné.
3. Jaké jsou tři nejběžnější formy provádění společných lovů?
- Nátlačka, nadháňka, naháňka/hon.
4. Jaké jsou dva základní způsoby osamělého lovu odstřelem z hlediska provedení?
- Šoulačka a čekaná.
5. Jmenujte bezpečnostní pravidla vyžadována při střelbě na zvěř v honitbě.
- Zvěř usmrtit co nejrychleji.
- Nebýt pod vlivem omamných látek
- Při střelbě musíme vždy zohlednit všechny okolnosti, zejména počasí, viditelnost, stav okolního terénu, hustou vegetaci, střelbu k horizontu, možnost zvýšeného pohybu osob (cesty, rekreace, sport, sběr lesních plodů, práce, průjezd vozidel...)
- Vždy bereme v potaz možnost odrazu střely od zmrzlého podkladu, stromů, kamení, vodní plochy apod. Počítáme také s tím, že zasažením zvěře dráha střely nekončí, ale naopak jsou zcela běžné průstřely se současnou změnou dráhy letu střely;

VII/A/3 - Individuální lovy

1. Která zvěř se nejčastěji loví individuálními metodami lovu?
2. Kterou zvěř není možné lovit individuálními metodami lovu?
3. Čím se liší čekaná a šoulačka?
4. Co je principem lovů lestných?
5. Jaké jsou výhody individuálních metod lovu oproti lovům společným?
1. Která zvěř se nejčastěji loví individuálními metodami lovu?
- Spárkatá, zvěř myslivosti škodící.
2. Kterou zvěř není možné lovit individuálními metodami lovu?
- Drobnou a chráněnou
3. Čím se liší čekaná a šoulačka?
- Čekaná – čeká se v kazatelnách či v posedech
- Šoulačka - pohyb
4. Co je principem lovů lestných?
- Obelstit zvěř. Vábení, balabáni/atrapy, vnadění
5. Jaké jsou výhody individuálních metod oproti lovům společným?
- Klid, zodpovědnost sám za sebe, bez hluku, bez plašení,…

VII/A/4 - Čekaná

1. Jaké výhody poskytuje způsob lovu čekaná?
2. Jaká zařízení při lovu na čekané používáme?
3. Kterou zvěř lze na čekané lovit?
4. Uveďte nejvhodnější místa a dobu pro lov na čekané.
5. Jaká pravidla chování platí při pobytu na čekaništi?
1. Jaké výhody poskytuje způsob lovu čekaná?
- Dost času ke zhodnocení chovnosti zvěře, zvěř myslivce jen těžko navětří, lepší výhled a rozhled, střelba je bezpečnější a jistější.
2. Jaká zařízení při lovu na čekané používáme?
- Noční vidění, dalekohled, puškohled, termovidění.
3. Kterou zvěř lze na čekané lovit?
- Spárkatá
4. Uveďte nejvhodnější místa a dobu pro lov na čekané.
- Krmeliště, otevřená místa, ráno a večer.
5. Jaká pravidla chování platí při pobytu na čekaništi?
- Ticho, ukázněnost,…

VII/A/5 - Šoulačka

1. Která jsou základní pravidla pro provádění lovu šoulačkou?
2. Kterou zvěř lze šoulačkou lovit?
3. V jakém prostředí a čase je nejvhodnější provádět lov šoulačkou?
4. K čemu slouží lovecké chodníky?
5. K čemu slouží lovecké hole?
1. Které jsou základní pravidla pro provádění lovu šoulačkou?
- Pohyb dopravním prostředkem je zakázáno.
- Pomalý a tichý pohyb
- Naslouchání
- Opatrný pohyb
- Pozorování směru větru
2. Kterou zvěř lze šoulačkou lovit?
- Spárkatá
3. V jakém prostředí a čase je nejvhodnější provádět lov šoulačkou?
- Večer a ráno. V říji nebo po dešti.
- Volně po terénu po mysliveckých chodnících.
4. K čemu slouží lovecké chodníky?
- Pro šoulání bez šustění pod nohama.
5. K čemu slouží lovecké hole?
- Při zastavení si myslivec sedne.

VII/A/6 - Slídění

1. Popište průběh lovu slíděním.
2. Porovnejte význam slídění v historii a současnosti našeho lovectví.
3. Které skupiny psů lze využít pro lov slíděním?
4. Jaké požadavky jsou při lovu slíděním kladeny na výkon psa?
5. Kterou zvěř lze slíděním lovit?
1. Popište průběh lovu slíděním.
- Lov zvěře v houštinách nebo v rákosí za pomoci psa, přičemž myslivec střídavě popochází a předstupuje. Systematické prohledávání krytin nízkým nosem, vypichování zvěře a její
nahánění na lovce
2. Porovnejte význam slídění v historii a současnosti našeho lovectví.
- 1848 Řišský patent – slídění. Nyní velká spolupráce se psem.
3. Které skupiny psů lze využít pro lov slíděním?
- Retrívři, slídiči, vodní psi
4. Jaké požadavky jsou při lovu slíděním kladeny na výkon psa?
- Pes slídič s potřebnými zkoušky pro lovecké upotřebení.
5. Kterou zvěř lze slíděním lovit?
- Drobná

VII/A/7 - Společné lovy

1. Jaké je základní rozdělení společných lovů podle způsobu provedení?
2. Jaké typy společného lovu se hodí pro lov drobné zvěře?
3. Jaký je rozdíl mezi naháňkou, nadháňkou a nátlačkou?
4. Co znamená pojem „lov na tahu“ a která zvěř se takto loví?
5. Které druhy zvěře lze úspěšně lovit naháňkou?
1. Jaké je základní rozdělení společných lovů podle způsobu provedení?
- Ploužení, kruhová leč (kruhový, též kolový hon), naháňka, nátlačka, nadháňka.
2. Jaké typy společného lovu se hodí pro lov drobné zvěře?
- Ploužení, kruhové leče, naháňka, vodní lov, čekaná či šoulačka
3. Jaký je rozdíl mezi naháňkou, nadháňkou a nátlačkou?
- Nátlačka: Malý počet účastníků, po ochozech
- Nadháňka: Používají se psi, střelci + honci, horský či méně schůdný terén
- Naháňka: Vítr, tichost, vysoké stavy zvěře, větší hustota honců
4. Co znamená pojem „lov na tahu" a která zvěř se takto loví?
- Kachny
- Při tahu kachen za potravou a zpět na vodní hladinu.
5. Které druhy zvěře lze úspěšně lovit naháňkou?
- Černá, vysoká – holá, zvěř myslivosti škodící.

VII/A/8 - Ploužení

1. Charakterizujte obecně lov ploužením.
2. Jaké základní modifikace lovu ploužením znáte?
3. Která jsou základní pravidla pro postup a střelbu v leči při ploužení?
4. Jaký je rozdíl mezi prostým ploužením a ploužením s křídly?
5. Jaký je rozdíl mezi českou lečí a lesním ploužením?
1. Charakterizujte obecně lov ploužením.
- Je to „společná šoulačka“. Jde se pomalu a potichu vpřed, tak aby lovci zvěř uviděli jako první.
2. Jaké základní modifikace lovu ploužením znáte?
- Ploužení má celkem čtyři používané varianty: prosté ploužení, ploužení s křídly, české ploužení (tzv. česká leč) a ploužení lesní.
3. Které jsou základní pravidla pro postup a střelbu v leči při ploužení?
- Střelba před sebe. Potichu a pomalu.
4. Jaký je rozdíl mezi prostým ploužením a ploužením s křídly?

- Prosté ploužení: Polní honitby, střílí se dopředu
- Ploužení s křídly: Lesní hony v obtížném nebo nepřehledném terénu, dlouhé nebo prudké stráně
5. Jaký je rozdíl mezi českou lečí a lesním ploužením?
- Česká: Nestřílí se dozadu, pole i les, v lesích se zřizují střelecké linky, menší počet střelců, v křídlech také honci
- Lesní: Postupují vpřed jen honci, střelci po stranách

VII/A/9 - Kruhový hon

1. Popište průběh kruhového honu.
2. Která zvěř a ve kterém prostředí se kruhovou lečí nejčastěji loví?
3. Jaká pravidla musí dodržovat účastník kruhového honu?
4. Jaká pravidla platí pro střelbu v kruhové leči?
5. Jmenujte některá chovatelská pravidla související s pořádáním kruhového honu.
1. Popište průběh kruhového honu.
- Vedoucí honu vysílá z jednoho místa střídavě vlevo a vpravo střelce a honce, kteří musí sledovat stopu závodčího. Jakmile se z obou stran závodčí k sobě přiblíží, oznámí to signálem vedoucímu honu, který dá povel k začátku leče. Na tento povel se střelci i honci obrátí čelem ke středu kruhu, nabijí zbraň a postupují ve směru dopředu (do kruhu) a udržují rozestupy. Jakmile se střelci dostanou proti sobě do vzdálenosti, kdy by mohlo dojít k ohrožení střelbou dopředu (do kruhu 250 – 300 m), vedoucí honu signálem dá povel, že střelci od této chvíle střílejí jen ven z kruhu. Střelci zůstávají na místě a honci kruh dotlačují. Od střelců se vyžaduje, aby stříleli jen na zvěř za sebou (z kruhu ven) a na mysliveckou vzdálenost. Zatroubením se hon ukončí.
2. Která zvěř a ve kterém prostředí se kruhovou lečí nejčastěji loví?
- Drobná, zajíci.
- Pole
3. Jaká pravidla musí dodržovat účastník kruhového honu?
- Bezpečnost, střelba jen z kruhu ven a na mysliveckou vzdálenost, ukázněnost, dodržování pokynů.
4. Jaká pravidla platí pro střelbu v kruhové leči?
- Střelba jen z kruhu ven a na mysliveckou vzdálenost.
5. Jmenujte některá chovatelská pravidla související s pořádáním kruhového honu.
- Kruh se nedojde a co je v kruhu se již nestřílí (většinou to jsou ramlice – zaječky).

VII/A/10 - Naháňka

1. Popište průběh lovu naháňkou.
2. Které varianty naháňky z pohledu rozestavení střelců znáte?
3. Které druhy zvěře jsou nejčastěji loveny naháňkou?
4. Jaká jsou pravidla chování střelce na stanovišti?
5. Jaká jsou pravidla pro pohyb honců v leči?
1. Popište průběh lovu naháňkou.
- Vysoké stavy zvěře, schůdnější terén
- Střelci v naprosté tichosti
- Dbát na vítr – kvůli nenavětření
- Honci pomalu, bez křiku na husto
- Střelci potichu a skrytí
2. Které varianty naháňky z pohledu rozestavení střelců znáte?
- Obstavená leč, obstoupená leč - uzavřená, naháňka s křídly.
3. Které druhy zvěře jsou nejčastěji loveny naháňkou?
- Černá, vysoká - holá, zvěř myslivosti škodící.
4. Jaká jsou pravidla chování střelce na stanovišti?
- Ukázněnost, bezpečnost, ticho, klid
5. Jaká jsou pravidla pro pohyb honců v leči?
- Dbát pokynů vedoucího honců, bezpečnost, dodržovat řadu.

VII/A/11 - Nadháňka a nátlačka

1. Popište průběh lovu nátlačkou.
2. Popište průběh lovu nadháňkou.
3. Uveďte výhody (a nevýhody) nátlačky a nadháňky ve srovnání s naháňkou.
4. Která zvěř se nejčastěji loví nátlačkou a nadháňkou?
5. Jaké vlastnosti musí mít pes použitelný pro lov nadháňkou?
1. Popište průběh lovu nátlačkou.
- Málo účastníků – např. pět střelců, dva honci a lovecky upotřebitelný pes
- Zvěř se zvedá a volně odchází po ochozech, kde čekají střelci. Bez hlasitých projevů.
2. Popište průběh lovu nadháňkou.
- Psi do 55cm v kohoutku. Honci(psovodi), popř. střelec.
- V tichosti.
- Na divočáky.
- V horských, méně schůdných prostorech.
3. Uveďte výhody (a nevýhody) nátlačky a nadháňky ve srovnání s naháňkou.
- Výhody: Větší šance k úlovku
- Nevýhody: Plašení jiné zvěře
4. Která zvěř se nejčastěji loví nátlačkou a nadháňkou?
- Černá
5. Které vlastnosti musí mít pes použitelný pro lov nadháňkou?
- Vycvičen tak, aby se nenechal odlákat jinou zvěří.

VII/A/12 - Lovy lestné

1. Které lovecké metody patřící mezi lovy lestné znáte?
2. Na jakých základních principech funguje vábení zvěře pomocí imitace zvuků?
3. Co je to vábnička?
4. Co je to lov s pomocí volavců?
5. Které druhy zvěře jsou nejčastěji loveny na újedi?
1. Které lovecké metody patřící mezi lovy lestné znáte?
- Vábení, vnadění, atrapy – balabáni.
2. Na jakých základních principech funguje vábení zvěře pomocí imitace zvuků?
- Přivolávání zvěře. Spárkatá – říje, liška - vřeštidlo
3. Co je to vábnička?
- Nástroj k imitaci zvuků zvěře.
4. Co je to lov s pomocí volavců?
- Atrapy - Balabány
5. Které druhy zvěře jsou nejčastěji loveny na újedi?
- Zvěř myslivosti škodící

VII/A/13 - Lov odchytem

1. Jakými základními způsoby lze odchytávat spárkatou zvěř?
2. Jaké jsou základní způsoby odchytu bažantů a koroptví?
3. Jakými způsoby lze chytat ondatry?
4. Jaká pomůcka slouží k odchytu zajíců?
5. Jakými způsoby lze lapat naše šelmy?
1. Jakými základními způsoby lze odchytávat spárkatou zvěř?
- Chytací ohrady, zásah střelou s imobilizační látkou.
2. Jaké jsou základní způsoby odchytu bažantů a koroptví?
- Odchyt do náhonců, podražců a vlčků. Rukávník.
3. Jakými způsoby lze chytat ondatry?
- Do plechových truhlíků.
4. Jaká pomůcka slouží k odchytu zajíců?
- Zaječí tenata
5. Jakými způsoby lze lapat naše šelmy?
- Jezevčí kleště, čarovný proutek, liščí měch, sklopec pro kočky, lapák pro psy.

VII/A/14 - Zvláštní způsoby lovu

1. Které lovecké metody patřící mezi zvláštní způsoby lovu znáte?
2. Čím se zvláštní způsoby lovu liší od ostatních?
3. Jaký je současný statut a význam sokolnictví?
4. K lovu které zvěře se používala fretka?
5. Co je to obnova?
1. Které lovecké metody patřící mezi zvláštní způsoby lovu znáte?
- Norování, sokolnictví, fretkování.
2. Čím se zvláštní způsoby lovu liší od ostatních?
- Používají se zvířata.
3. Jaký je současný statut a význam sokolnictví?
- Sokolnictví je zvláštní způsob lovu pomocí vycvičených dravců, především sokolů, jestřábů a orlů. Jedná se o tradiční oblast lovectví, která používá své vlastní metody, úlovky a filozofii.
4. K lovu které zvěře se používala fretka?
- Zajíců. Tzv. příkrajník.
5. Co je to obnova?
- Čerstvě napadený sníh – stopy.

VII/A/15 - Myslivecká rána

1. Vysvětlete pojem myslivecká rána.
2. Uveďte příklady myslivecké rány.
3. Uveďte příklady nemyslivecké rány.
4. Jaká pravidla platí pro mysliveckou ránu z hlediska vzdálenosti brokové a kulové střelby?
5. Jaká pravidla platí pro mysliveckou ránu z hlediska umístění zásahu na těle zvěře?
1. Vysvětlete pojem myslivecká rána?
- Mysliveckou ranou rozumíme zásah zvěře palnou zbraní, který splňuje některá základní kritéria. Především jde o to, aby zásah zaručil spolehlivé a rychlé usmrcení zvěře bez zbytečného trýznění, dále aby znehodnocoval zvěřinu v co nejmenším rozsahu a navíc v místech, kde je málo kvalitní.
2. Uveďte příklady myslivecké rány?
- zásah spárkaté zvěře stojící bokem ke střelci do oblasti komory,
3. Uveďte příklady nemyslivecké rány.
- Jednoznačně nemysliveckou ranou je zásah trofeje, rána na měkko, na kýty na běhy nebo na hřbet.
4. Jaká pravidla platí pro mysliveckou ránu z hlediska vzdálenosti v brokové a kulové střelby?
- Kulová: U srnčí zvěře lze nicméně říct, že by neměla přesáhnout 150 m, u ostatní spárkaté zvěře 200 m.
- Broková: Obecně lze říct, že horní hranice vzdálenosti, na kterou lze předpokládat vysokou pravděpodobnost usmrcení zvěře hromadnou střelu, se pohybuje kolem 35 – 40 metrů.
5. Jaká pravidla platí pro mysliveckou ránu z hlediska umístění zásahu na těle zvěře?
- Především jde o to, aby zásah zaručil spolehlivé a rychlé usmrcení zvěře bez zbytečného trýznění, dále aby znehodnocoval zvěřinu v co nejmenším rozsahu a navíc v místech, kde je málo kvalitní.

VII/A/16 - Značení zvěře, nástřel

1. Vysvětlete pojem značení zvěře.
2. Vysvětlete pojem nástřel a jak ho určíme.
3. Vysvětlete pojmy zápory, barva, stříž a tříšť.
4. Popište způsoby značení zvěře spárkaté.
5. Popište způsoby značení zvěře drobné.
1. Vysvětlete pojem značení zvěře.
- Sledování zvěře po zásahu.
2. Vysvětlete pojem nástřel a jak ho určíme.
- Nástřel je místo, na němž zvěř stála v okamžiku výstřelu.
3. Vysvětlete pojmy zápory, barva, stříž a tříšť.
- Zápor: Otisk stop, otěry, zlámané větvičky,…
- Barva: Krev zvěře
- Stříž: Část ustřelené srsti na nástřelu
- Tříšť: Ustřelená část kosti
4. Popište způsoby značení zvěře spárkaté.

5. Popište způsoby značení zvěře drobné.

VII/A/17 - Dohledávka, dosled a dostřelná rána

1. Vysvětlete rozdíl mezi pojmy dohledávka a dosled.
2. Kdo je povinen zorganizovat dosled a dohledávku?
3. Popište postup a pravidla dosledu.
4. Popište postup a pravidla dohledávky.
5. Co je dostřelná rána a kdy se používá?
1. Vysvětlete rozdíl mezi pojmy dohledávka a dosled.
- Dohledávka je pro drobnou zvěř a dosled pro spárkatou.
2. Kdo je povinen zorganizovat dosled a dohledávku?
- Vedoucí honu, hospodář
3. Popište postup a pravidla dosledu.
- pomáhá nám zapamatovat si místo nástřelu, sledování zvěře po zásahu (značení zvěře), zvuky při útěku (lámání), nález záporu, barvy (struktura a zabarvení), stříže, tříště atd.. – pomocí tohoto můžeme určit místo zásahu na těle a rozsah poranění.
- být připraven k druhé ráně ihned po první.
- najdeme-li zvěř ještě živou, je nutné ji dostřelit (na krk).
- pozor na poraněnou černou zvěř - nebezpečí napadnutí – zbraň mít připravenou k okamžitému použití.
- záraz zavazákem se nesmí provádět, ani u srnčí zvěře (zákon o myslivosti)
- nejlepším pomocníkem je dobrý lovecký pes, vycvičen pro práci na barvě
- nezapomenout označit ulovený kus spárkaté zvěře plombou a vyplnit lístek o původu zvěře.
4. Popište postup a pravidla dohledávky.
- Nástřel, řádné označení, zajištění barváře, následování, v případě přeběhnutí do cizí honitby – informace hospodáři.
5. Co je to dostřelná rána a kdy se používá?
- Při dosledu zraněné zvěře, ukončení trápení zvěře.

VII/A/18 - Ošetření úlovků, vývrh

1. Jaké jsou důvody bezodkladného ošetření zvěřiny?
2. Popište ošetření spárkaté zvěře po ulovení.
3. Popište ošetření drobné zvěře po ulovení.
4. Vysvětlete pojmy odplecení a navětrání.
5. Co je to zrání zvěřiny?
1. Jaké jsou důvody bezodkladného ošetření zvěřiny?
- Kvůli rychlému působení bakterií, které se vyznačují kvasnými a rozkladnými procesy, tvorbou plynů a rychle nastupující hniloby -> znehodnocení zvěřiny.
2. Popište ošetření spárkaté zvěře po ulovení.
- Na kratší dobu jen větráme nebo hned vyvrhujeme. Vyvrhování znamená vyjmutí vnitřností z tělní dutiny, rušení – stažení kůže a rozporcování. Důležité je i vybarvení – proříznutí tepen v pánevní oblasti a bránice a vylití barvy (popř. vyčištění břišní dutiny nebo vymytí pitnou vodou).

3. Popište ošetření drobné zvěře po ulovení.
- Srstnatá – Vyždímání, pírkování/vyvržení
- Pernatá – Vyháčkování/vyvržení
4. Vysvětlete pojmy odplecení a navětrání.
- Odplecení – Oddělení plece
- Navětrávání – Naříznutí dutiny břišní
5. Co je to zrání zvěřiny?
- Vychladnutí, působení kyseliny mléčné zkvalitnění zvěřiny, pozor na zezelenění

VII/A/19 - Ošetření a preparace trofeje

1. Vysvětlete, co je trofej a uveďte příklady.
2. Jak oddělíme trofej před preparací?
3. Popište hlavní kroky při úpravě lebek spárkaté zvěře.
4. Popište hlavní zásady stahování kůží zvěře.
5. Které trofeje lze hodnotit metodami C.I.C.?
1. Vysvětlete, co je trofej a uveďte příklady.
- výraz pro upravenou část úlovku, která je upomínkou na lov nebo hodnotitelným soutěžním předmětem.
- různé štětky, zbraně u divočáka, pírka ptáku, parohy, kelce, hubertka, rohy,…
2. Jak oddělíme trofej před preparací?
- Oddělení hlavy od krku
- Oddělení hlavy a tatrče
3. Popište hlavní kroky při úpravě lebek sparkaté zvěře.
- Oddělení hlavy od krku. Stažení z kůže, vyjmutí světel a mozku. Vložení do studené vody na 1-2 dny. Vaření – až se uvolní svalstvo. Očištění od svalstva, blan. Po úplném očištění natřeme štětcem celou lebku 30% peroxidem a po důkladném vybělení opláchneme vodu.
4. Popište hlavní zásady stahování kůží zvěře.
- Nepoškodit zvěřinu
- Nejlíp za čerstva
- Z vrchu dole
- Lišku a zajíce „do pytle“
- Spárkatou podélně proříznout
5. Které trofeje lze hodnotit metodami C.I.C.?
- Hodnocení trofejí spárkaté zvěře, lebek a kůží šelem.

VII/A/20 - Myslivecká zařízení k lovu zvěře

1. Které zásady platí pro umístění loveckého zařízení?
2. Která legislativní pravidla musíme dodržet při stavbě loveckého zařízení?
3. Co je zásedka, záštita a bouda?
4. Jaké jsou výhody vysokého posedu?
5. Co je to šoulák?
1. Které zásady platí pro umístění loveckého zařízení?
- Mít souhlas od majitele pozemku. Dle zákonů a předpisů
2. Která legislativní pravidla musíme dodržet při stavbě loveckého zařízení?
- Mít povolení od majitele. Dle zákonů a předpisů
3. Co je zásedka, záštita a bouda?
- Krytí pozorovatele/lovce.
4. Jaké jsou výhody vysokého posedu?
- Nezavětřování, mimo zorné pole.
5. Co je to šoulák?
- šoulat můžeme volně v terénu anebo předem připravenou a udržovanou stezkou = šoulákem
- musí mít takový povrch, aby dovolovala bezpečnou chůzi i v noci a minimalizovala naše prozrazení (odstranění suchých větviček a listí, drolícího se povrchu apod.)

VII/B/1 - Příprava a průběh lovu s loveckým hostem

1. Jak probíhá příprava společného lovu?
2. Které jsou hlavní části společného lovu?
3. Jaké jsou povinnosti jednotlivých účastníků honu?
1. Jak probíhá příprava společného lovu?
- Obeznají se stopy, aktivita zvěře. Určí se leče.
- Zajistí se svačina, poslední leč – občerstvení, tombola, soud, pasování, přijimání,…
- Informování
2. Které jsou hlavní části společného lovu?
- Nástup, leče, výřad, poslední leč
3. Jaké jsou povinnosti jednotlivých účastníků honu?
- Dodržovat bezpečnost, pokyny.

VII/B/2 - Příprava a průběh společného lovu

1. Co by mělo předcházet příjezdu loveckého hosta?
2. Jaká pravidla dodržuje lovecký host?
3. Jaká pravidla dodržuje myslivecký hostitel?
1. Co by mělo předcházet příjezdu loveckého hosta?
- Pozvání – informování
- Přijmutí/odmítnutí pozvání
2. Jaká pravidla dodržuje lovecký host?
- Bezpečnost, pokyny hospodáře, zákony, komunikace s hostitelem,…
3. Jaká pravidla dodržuje myslivecký hostitel?
- Bezpečnost, zákony, zájmy hosta, dostatečně informuje hosta, komunikace s hostem, respektovat hosta (viz. Kouření), tradice, zvyky a dobré mravy

VII/B/3 - Pobytové znaky šelem

1. Uveďte hlavní pobytové znaky šelem.
2. Jak se projevuje přítomnost jezevců v honitbě?
3. Jak se projevuje přítomnost kun v honitbě?
1. Uveďte hlavní pobytové znaky šelem.
- Stopy, trus, roztrhané kusy, zničená myslivecká zařízení – medvěd, změna chování a pobytu zvěře.
2. Jak se projevuje přítomnost jezevců v honitbě?
- Stopy, trus, nory, latríny.
3. Jak se projevuje přítomnost kun v honitbě?
- Stopy, trus, dutiny v stromech, obydlí v domě.

VII/B/4 - Pobytové znaky drobné zvěře

1. Popište pobytové znaky zajíce a králíka.
2. Popište pobytové znaky koroptve a bažanta.
3. Popište pobytové znaky vodní pernaté zvěře.
1. Popište pobytové znaky zajíce a králíka.
- Stopy, trus, nory,…
2. Popište pobytové znaky koroptve a bažanta.
- Stopy, zvukové projevy, hnízda, vajíčka,…
3. Popište pobytové znaky vodní pernaté zvěře.
- Stopy, zvukové projevy, hnízda,…

VII/B/5 - Pobytové znaky spárkaté zvěře

1. Jak se liší stopa daňka od ostatní spárkaté zvěře?
2. Jak se liší stopa muflona od ostatní spárkaté zvěře?
3. Vyjmenujte některé zvláštnosti ve stopě vzácných druhů spárkaté zvěře.
1. Jak se liší stopa daňka od ostatní spárkaté zvěře?
- Patkou vyplněna celá zadní půlka. Daněk má identickou stopu s jelenem akorát menší
2. Jak se liší stopa muflona od ostatní spárkaté zvěře?
- Bříška do jedné poloviny délky stopy, zřetelná bříška i hrádek, široká hrázka, oválná s rozevřenými raticemi, plochý hrádek,7cmx5cm
3. Vyjmenujte některé zvláštnosti ve stopě vzácných druhů spárkaté zvěře.
- nevím, fakt nevím co tím autor myslel

VII/B/6 - Popis stopy černé zvěře, porovnání se stopou jelena

1. Popište stopu černé zvěře.
2. Vysvětlete pojem buchtování a otěrkové stromy.
3. Jaký je základní rozdíl mezi stopou jelena a silného kňoura?
1. Popište stopu černé zvěře.

2. Vysvětlete pojem buchtování a otěrkové stromy.
- Buchtování: Rytí divočáků v lese nebo na louce za účelem hledání potravy
- Otěrkové stromy: Zvěř se otírá, drbe.
3. Jaký je základní rozdíl mezi stopou jelena a silného kňoura?
- Paspárek

VII/B/7 - Popis stopy srnce, porovnání se stopou selete

1. Popište stopu srnce a srny.
2. Vysvětlete pojmy strouhání, hrabánkování a čarovné kruhy.
3. Jaký je základní rozdíl mezi stopou srnce a selete?
1. Popište stopu srnce a srny.

2. Vysvětlete pojmy strouhání, hrabánkování a čarovné kruhy.
- Strouhání: Strouhání parůžků o kůru ve vývojovém stádiu.
- Hrabánkování: Označení teritoria
- Čarovné kruhy: Vydupané kruhy lásky při srnčí říji
3. Jaký je základní rozdíl mezi stopou srnce a selete?
- Paspárky, sele – kulatější, jeden nehet delší.

VII/B/8 - Porovnání stopy lišky a psa (vlka)

1. Uveďte zásadní rozdíly mezi stopou psa a lišky.
2. Uveďte zásadní rozdíly mezi stopou psa a vlka.
3. Jaké jsou rozdíly v kladení stop ve sledu u lišky, vlka a psa?
1. Uveďte zásadní rozdíly mezi stopou psa a lišky.
- Liška: menší plocha
- Pes: kapičky
2. Uveďte zásadní rozdíly mezi stopou psa a vlka.
- Pes: Do prostoru
- Vlk: Uzavřený kruh
3. Jaké jsou rozdíly v kladení stop ve sledu u lišky, vlka a psa?


VII/B/9 - Popis stopy jelena, porovnání se stopou daňka

1. Popište stopu jelena a stopu laně.
2. Uveďte příklady stopních variant zanechávaných různými jeleny.
3. Jaký je hlavní rozdíl mezi stopou jelena a daňka?
1. Popište stopa jelena a stopu laně.

2. Uveďte příklady stopních variant zanechávaných různými jeleny.

3. Jaký je hlavní rozdíl mezi stopou jelena a daňka.

VII/B/10 - Specifika lovu zvěře černé

1. Které jsou základní způsoby lovu černé zvěře?
2. Jaké jsou pobytové znaky černé zvěře?
3. Jaká jsou specifika lovu černé zvěře oproti ostatní zvěři spárkaté?
1. Které jsou základní způsoby lovu černé zvěře?
- čekaná, společné lovy
2. Jaké jsou pobytové znaky černé zvěře?
- kaliště, stopy, trus, rytí, malovánky, otěry,…
3. Jaká jsou specifika lovu černé zvěře oproti ostatní zvěře spárkaté?
- Noční lov, celoroční lov

VII/B/11 - Specifika lovu zvěře srnčí

1. Které jsou základní způsoby lovu srnčí zvěře?
2. Jaké jsou pobytové znaky srnčí zvěře?
3. Jaká jsou specifika lovu srnců v říji?
1. Které jsou základní způsoby lovu srnčí zvěře?
- čekaná, šoulačka, vábení
2. Jaké jsou pobytové znaky srnčí zvěře?
- hrabánkování, čarovné kruhy, stopy, trus, odery na stromcích, zálehy,…
3. Jaké jsou specifika lovu srnců v říji?
- Vábení

VII/B/12 - Specifika lovu lišek

1. Které jsou základní způsoby lovu lišek?
2. Jaké jsou pobytové znaky lišek?
3. Jaká jsou specifika lovu lišek oproti ostatní zvěři?
1. Které jsou základní způsoby lovu lišek?
- Na sečinku v létě, na újedi, vábení.
2. Jaké jsou pobytové znaky lišek?
- trus, nory, stopy
3. Jaká jsou specifika lovu lišek oproti ostatní zvěři?
- norování

VII/B/13 - Specifika lovu zvěře jelení

1. Které jsou základní způsoby lovu jelení zvěře?
2. Jaké jsou pobytové znaky jelení zvěře?
3. Jaká jsou specifika lovu jelenů v říji?
1. Které jsou základní způsoby lovu jelení zvěře?
- čekaná, šoulačka, vábení
2. Jaké jsou pobytové znaky jelení zvěře?
- trus, stopy, okus, loupání/ohryz, zálehy, odery,…
3. Jaké jsou specifika lovu jelenů v říji?
- Vábení

VII/B/14 - Lovecká výstroj a výbava

1. Uveďte přehled základní výbavy využívané při lovu.
2. Z čeho vychází volba oděvu, obuvi a doplňků před lovem?
3. Z čeho vychází volba lovecké zbraně a optiky před lovem?
1. Uveďte přehled základní výbavy využívané při lovu.
- Výstroj – pokrývka hlavy, obuv, oblek, plášť
- Lovecká brašna nebo tlumok (batoh)
- Hůl, sumku (na kulové náboje), řemínky (pernatá)
- Trojnožka či sedačka, lovecká trubka (povelka) popř. borlice
2. Z čeho vychází volba oděvu, obuvi a doplňků před lovem?
- Počasí, roční období, způsob lovu
3. Z čeho vychází volba lovecké zbraně a optiky před lovem?
- Druh zvěře, kterou chceme lovit

VII/B/15 - Odchyt zvěře spárkaté

1. Jaké jsou dva nejběžnější způsoby odchytu spárkaté zvěře?
2. Popište chytací ohradu a pravidla pro její budování.
3. Popište způsob manipulace a transport odchycené zvěře spárkaté.
1. Jaké jsou dva nejběžnější způsoby odchytu spárkaté zvěře?
- Chytací ohrady (chytadla) a zásah střelou s imobilizační látkou
2. Popište chytací ohradu a pravidla pro její budování.
- Chytadlo je umístěno v místě, kde je zvěř zvyklá vyhledávat potravu v době strádání, tedy u krmelců. Vyrobena ze dřeva
- Chytadlo je ohrada, jejíž konstrukce by měla zabránit poranění zvěře. Uvnitř je krmné zařízení, kde má zvěř hned od počátku období nouze dobře založeno a kde najde vždy potravu. Padací dvířka se ovládají z pozorovatelny umístěné poblíž ohrady.
3. Popište způsob manipulace a transport odchycené zvěře spárkaté.
- Záběhem se pomalu, tiše a klidně zatlačí do přepravní bedny. Jelenům a daňkům se uřezávají parohy. Při dopadu se nesmí zvěř vážněji poranit. K uspání lze také aplikovat medikované krmivo (granule aj.).

VII/B/16 - Odchyt zvěře drobné

1. Popište zaječí tenata a způsob lovu s nimi.
2. Popište náhonec a vlček. K čemu slouží?
3. Jak se používá podražec?
1. Popište zaječí tenata a způsob lovu s nimi.
- Sítě o výšce 1-1,5m, která jsou vyrobena ze silikonových vláken. Jsou to dvě vnější – zrcadla 25x25cm a jedna síť vnitřní – jádro 5x5cm.
- Zajíc vběhne, prorazí zrcadlo, narazí na jádro a zamotá se do druhého zrcadla.
2. Popište náhonec a vlček. K čemu slouží?
- Odchyt bažantů
- Náhonec: Síť 6x300m s oky 5,2x5,2cm ze silikonových vláken. V dolní části se vytvoří vak, do kterého bažant spadne, když narazí na síť.
- Vlček: Tvar obdélníkové krabice s rozměry 2x2m x 50cm. Ve stěnách vlčku jsou otvory opatřené drátěnými dvířky 20cm širokými, otevírajícími se dovnitř. Staví se na místo, kudy je zvěř zvyklá chodit k zásypu nebo přímo do zásypu.
3. Jak se používá podražec?
- Síť 2x2m s oky 5x5cm volně zavěšená na rámu. Vkládá se dlouho před odchytem, aby si na něj zvěř zvykla. Nejúspěšnější v zimně kvůli sněhové pokrývce. Pro menší počet bažantů.

VII/B/17 - Lapání predátorů a zvířat škodících v myslivosti

1. Popište základní provedení a funkci sklopce.
2. Kterou zvěř lze pomocí sklopce lovit?
3. Jaké humánní zásady platí při odchytu zvěře?
1. Popište základní provedení a funkci sklopce.
- Konstruují se s jednou nebo dvěma záklopkami (průchozí nebo jednostranné), které jsou spouštěny nášlapným zařízením.
- Sklopce lapají zvěř živou a chytí-li se do nich některý chráněný druh, může být puštěn zpět do přírody. Mnoho různých typů sklopců spojuje princip truhlíků, v nichž je umístěno pohyblivé nášlapné prkénko, uvolňující spouštěcí zařízení a padací dvířka, která ve sklopci zvěř uzavřou.
2. Kterou zvěř lze pomocí sklopce lovit?
- Zvěř myslivosti škodící
3. Jaké humánní zásady platí při odchytu zvěře?
- Bez zranění a bez zbytečného stresování zvěře.

VII/B/18 - Norování

1. Popište stručně průběh norování.
2. Která zvěř se nejčastěji loví norováním?
3. Popište umělou noru a její umístění.
1. Popište stručně průběh norování.
- K vypuzení zvěře z nory se používají nízkonozí psi – norníci. Psem vypuzené šelmy se střílejí nebo lapají, případně jsou přímo zadáveny norujícími psy. Při norování liška urputně brání své potomky a pes bývá často zraněn. V případě, že se zvěř v noře zatarasí, zahrabe norníka, nebo vznikne pro psa jiné nebezpečí, přistupuje se k vykopávání.
2. Která zvěř se nejčastěji loví norováním?
- Liška a jezevec.
3. Popište umělou noru a její umístění.
- U újediště.
- Většinou z betonu. Má jeden nebo dva vchody a uprostřed kotel. Pokud je jen jeden vchod, tak na konci je kotel.

VII/B/19 - Lov vábením

1. Která základní pravidla musíme dodržet při vábení?
2. Uveďte příklady vábení zvěře spárkaté.
3. Uveďte příklady vábení šelem a drobné zvěře.
1. Která základní pravidla musíme dodržet při vábení?
- Musíme vědět v jaké období se hodí vábit a snažit se co nejvíce napodobit hlas zvěře.
2. Uveďte příklady vábení zvěře spárkaté.
- Troubení na soka, pískání srn, rochání u daňka,…
3. Uveďte příklady vábení šelem a drobné zvěře.
- Šelmy pomocí hlasu jejich kořisti. Ptačí nářek, myškování, zaječí vřeštidlo.
- Napodobování hlasu

VII/B/20 - Lov na újedi a obnově

1. Charakterizujte zásady lovu na újedi.
2. Jaká pravidla platí pro zakládání újedi?
3. Při lovu které zvěře lze využít obnovu?
1. Charakterizujte zásady lovu na újedi.
- Újediště je místo, kam myslivci straží újeď - tedy návnadu, na kterou lákají zvířata a pak, nejčastěji z dobře zatepleného posedu, který se obvykle vyskytuje v bezprostřední blízkosti, zvířata pozorují a střílejí.
- V tichosti
- „čekaná na šelmy“
2. Jaká pravidla platí pro zakládání újedi?
- předkládání mrtvých zvířat či jakýchkoli jejich částí na újedi je nezákonné.
3. Při lovu které zvěře lze využít obnovu?
- Lišky a kuny, šelmy

VII/C/1 - Sokolnictví

1. Charakterizujte stručně sokolnictví.
2. Co jsou to dravci vysokého a nízkého letu?
1. Charakterizujte stručně sokolnictví.
- Sokolnictví je zvláštní způsob lovu pomocí vycvičených dravců, především sokolů, jestřábů a orlů. Jedná se o tradiční oblast lovectví, která používá své vlastní metody, úlovky a filozofii. Člověk, který tuto činnost vykonává, se nazývá sokolník.
2. Co jsou to dravci vysokého a nízkého letu?
- Dravci nízkého letu, kteří svoji vyhlídnutou kořist loví tak, že se v dostatečné vzdálenosti od kořisti spustí dolů a ke kořisti se přibližují letem nízko nad zemí, přičemž využívají zastínění např. trávou nebo terénem tak, aby je kořist uviděla v poslední chvíli a neměla čas k úniku. Takto loví jestřábi, káňata, ale také často orli.
- Další skupinou jsou dravci vysokého letu, kteří svoji kořist loví z výšky, někdy také střemhlavým letem. Do této skupiny patří všichni sokolovití dravci, např. sokol stěhovavý, ostříž, raroh velký či lovecký.

VII/C/2 - Z historie lovu zvěře - fretkování

1. Popište způsob lovu pomocí fretky.
2. Zhodnoťte aktuálnost fretkování.
1. Popište způsob lovu pomocí fretky.
- Lov králíků. Do králičí nory se pustí fretka, která ho vyžene.
2. Zhodnoťte aktuálnost fretkování.
- Dnes se již nepoužívá, pouze v anglii.

VII/C/3 - Z historie lovu zvěře - vyháčkování, vymačkání a pírkování

1. Co je pírkování, vyháčkování a vymačkání?
2. Jsou uvedené metody ošetření drobné zvěře správné?
1. Co je pírkování, vyháčkování a vymačkání?
- Pírkování: Vytáhnutí střev drobným řezem u pánve a otvor se ucpal pírkem.
- Vyháčkování: Vytáhnout řitním otvorem střeva.
- Vymačkání: Vymačkání rzi z močového měchýře.
2. Jsou uvedené metody ošetření drobné zvěře správné?
- Vymačkání ne, jelikož může dojít k poškození močového měchýře a střev a dochází ke kontaminaci.
- Vyháčkování ne, jelikož může dojít k protrhnutí střev a kontaminaci
- Pírkování ano

VII/C/4 - Z historie lovu zvěře - výhoz

1. Jaký je rozdíl mezi výhozem a vývrhem?
2. Je výhoz vhodný k ošetření spárkaté zvěře?
1. Jaký je rozdíl mezi výhozem a vývrhem?
- Výhoz: Nejedlé vnitřnosti (střeva a trávník, močový měchýř)
- Vývrh: Veškeré vnitřnosti, drop: jedlé vnitřnosti
2. Je výhoz vhodný k ošetření spárkaté zvěře?
- Výhoz je část vývrhu, který se rovnou vyhazuje.

VII/C/5 - Drobné trofeje

1. Uveďte příklady drobných trofejí ze spárkaté zvěře.
2. Uveďte příklady trofejí z drobné zvěře.
1. Uveďte příklady drobných trofejí ze spárkaté zvěře.
- kelce, štětky, hubertka, pírka, kelky, zbraně.
2. Uveďte příklady trofejí z drobné zvěře.
- tatrček, paletky, kačírky

VII/C/6 - Kelce a hubertky

1. Která zvěř má kelce?
2. Co je hubertka a jak ji nalezneme?
1. Která zvěř má kelce?
- jsou horní tupé špičáky jelenů a laní
2. Co je hubertka a jak ji nalezneme?
- zkostnatělá část srdečního svalu spárkaté zvěře

VII/C/7 - Paletky a bezoáry

1. Co jsou to paletky a kde je nalezneme?
2. Co jsou to bezoáry a kde je nalezneme?
1. Co jsou to paletky a kde je nalezneme?
- zakrnělé první ruční pero
- pernatá zvěř
2. Co jsou to bezoáry a kde je nalezneme?
- Bezoár- je těleso vytvořené v zažívacím traktu ze spolykaného nestravitelného materiálu
- koza bezoárová - přežvýkavci

VII/C/8 - Hodnocení srnčích trofejí

1. Popište princip hodnocení srnčích parůžků.
2. Které paroží srnců nelze hodnotit a proč?
1. Popište princip hodnocení srnčích parůžků.
- Délka lodyh, čistá hmotnost trofeje, objem paroží + barva, perlení, růže, hroty výsad, pravidelnost…
2. Které paroží srnců nelze hodnotit a proč?
- Poranění pučnice, poranění varlat – parukář, následek poranění, vývrtkář. Poranění

VII/C/9 - Hodnocení jeleních trofejí

1. Popište princip hodnocení jeleního paroží.
2. Za co lze u jeleního paroží přidělit přirážkové a srážkové body?
1. Popište princip hodnocení jeleního paroží.
- Délka lodyhy, délka očníku, délka opěráku, obvod růže, spodní obvod lodyhy, horní obvod lodyhy, počet výsad na lodyze, čistá hmotnost trofeje.
2. Za co lze u jeleního paroží přidělit přirážkové a srážkové body?
- Přirážky: rozloha, barva, perlení, hroty výsad, nadočníky, koruna
- Srážky: rozdílné délky lodyh, asymetrie paroží, nepravidelnost u očníků, nadočníků a opěráků,…

VII/C/10 - Hodnocení kůží a lebek

1. Popište stručně hodnocení lebek šelem.
2. Popište stručně hodnocení kůží šelem.
1. Popište stručně hodnocení lebek šelem
- Délka šířka, na mm.
2. Popište stručně hodnocení kůží šelem.
- vlk, medvěd, rys, divoká kočka
- délka, šířka, rozpětí
- ovlivnění preparací
- Přirážky: Délka srsti, pravidelnost osrstění, chvostky a vous, skvrnitost, licousy = příklad rys

VII/C/11 - Hodnocení trofejí černé

1. Popište princip hodnocení zbraní černé zvěře.
2. Za co lze u zbraní černé zvěře přidělit přirážkové a srážkové body?
1. Popište princip hodnocení zbraní černé zvěře.
- Délka a šířka páráku, obvod klektáku
2. Za co lze u zbraní černé zvěře přidělit přirážkové a srážkové body?
- Přirážky: Za páráky – úbrus, barva, kruhovitý tvar. Za klektáky – barva, kruhovitý tvar
- Srážky: Nedostatečný úbrus páráků, nesouměrnost,…

VII/C/12 - Hodnocení trofejí muflona

1. Popište princip hodnocení mufloních toulců.
2. Za co lze u mufloních toulců přidělit přirážkové a srážkové body?
1. Popište princip hodnocení mufloních toulců.
- Délka toulce, obvody toulce, rozloha toulců.
2. Za co lze u mufloních toulců přidělit přirážkové a srážkové body?
- Přirážky: Barva, vrubování, vlnutí.
- Srážky: Vrůstavost, vzhledové vady.

VII/C/13 - Z historie lovu zvěře - výrovka, zradidla

1. Jak fungoval lov se zradidly?
2. Popište princip lovu na výrovce.
1. Jak fungoval lov se zradidly?
- Leč, v níž je obeznaná liška nebo jiný druh zvěře, který je povoleno lovit, se celá ohradí zradidly, tzn. že po jejím obvodu se na stromy upevní asi v metrové výšce od země motouz, na němž jsou navázány různobarevné hadříky. Tyto cizí předměty budí ve zvěři nedůvěru, takže je nepodlézá, ale obchází.
2. Popište princip lovu na výrovce.
- Výrovka bylo zařízení k lovu dravců a krkavcovitých odstřelem za pomoci doma chovaného výra.

VII/C/14 - Z historie lovu zvěře - tenata, příkrajníky

1. Která zvěř se dala lovit do tenat a tenátek?
2. K čemu sloužily příkrajníky?
1. Která zvěř se dala lovit do tenat a tenátek?
- Tenata: zajíc
- Tenátka: Pernatá
2. K čemu sloužily příkrajníky?
- Odchyt divokých králíků

VII/C/15 - Z historie lovu zvěře - lovecká štvanice, parforsní hon

1. Jak probíhala lovecká štvanice?
2. Popište průběh a hlavní myšlenku parforsního honu.
1. Jak probíhala lovecká štvanice?
- Štvanice začínala signálem loveckého rohu a smečka psů měla oddělit vybraný kus od stáda a pronásledovat jej. Ve chvíli, kdy se jí postavil na odpor, obklopili jelena lovci.
2. Popište průběh a hlavní myšlenku parfosního honu.
- Předmětem zájmu při parforsních honech byli téměř bez výjimky jeleni. Byla to v podstatě novodobá úprava již zmíněných středověkých štvanic. Nelovilo se však namátkově, ale cílem byl jen jeden předem vybraný jelen. Z těchto důvodů se rozšířily tyto hony především v oborních chovech. kromě jelenů se takto lovili také daňci, ovšem jejich lov nedosáhl ani zdaleka takové obliby jako u zvěře vysoké.

VII/C/16 - Z historie lovu zvěře - čižba

1. Vysvětlete pojem čižba.
2. Jmenujte některé historické metody odchytu drobného ptactva.
1. Vysvětlete pojem čižba.
- Čižbou se rozumí lov drobných ptáků pomocí nejrůznějších loveckých technik (pasti, sítě, oka, lep…).
2. Jmenujte některé historické metody odchytu drobného ptactva.
- Do sítí (humenec, sklopka, chytací klec, truhlička, vějíčky) nebo do ok (sklop, pruhlo, špruhle).

VII/C/17 - Z historie lovu zvěře - vrše a šlehačky

1. Vysvětlete princip lovu do vrše.
2. Vysvětlete princip lovu pomocí šlehačky.
1. Vysvětlete princip lovu do vrše.
- Vrš je nástroj na chytání ryb v řece. Je to válcový nebo kuželovitý košík z proutí s trychtýřovým vstupem, který se klade na dno řeky tak, že funguje jako past: ryba, podporovaná proudem, se do vrše snadno dostane, ale proutí ji nepustí ven.
- Zakázán
2. Vysvětlete princip lovu pomocí šlehačky.
- Past na myši pro ondatry
- Zakázán

VII/C/18 - Z historie lovu zvěře - způsoby lovu tetřeva a tetřívka

1. Popište způsob lovu tetřeva.
2. Popište způsob lovu tetřívka.
1. Popište způsob lovu tetřeva.
- Lov v době toku. – V zahraničí
- Patří mezi kriticky ohrožené druhy.
2. Popište způsob lovu tetřívka.
- Patří mezi silně ohrožené druhy.

VII/C/19 - Z historie lovu zvěře - tlučky a jestřábí koše

1. Popište princip tlučky.
2. Popište princip jestřábího koše.
1. Popište princip tlučky.
- Tlučky byly lapací samočinná zařízení sloužící k lovu predátorů, založená na působení tíže. Tlučky se budovaly z těžkých dřevěných polen či klád a často se taková konstrukce ještě zatěžovala kameny. Celé zařízení mělo tvar jakési rampy, která se nazdvihla a podepřela vratkou podpěrou spojenou se spouští. Na tu se navlékala návnada. Podlaha nebo strop tlučky bývaly někdy navíc opatřeny ostrými hřeby. Okolo nalíčené pasti se stavěly zábrany, které měly usměrnit pohyb zvěře ke tlučce z odpovídajícího směru.
2. Popište princip jestřábího koše.

VII/C/20 - Z historie lovu zvěře - způsoby lovu koroptve a sluky

1. Popište způsoby lovu koroptve.
2. Popište způsoby lovu sluky.
1. Popište způsoby lovu koroptve.
- Rukávník
- Sněhovka (sklonec, sklopka)
Jednalo se o zařízení určené k odchytu drobné pernaté zvěře, obzvláště koroptví pod zásypy. Sněhovka byla vypouklá čtvercová síť opatřená uprostřed kovovým kroužkem. Tento kroužek se navlékal na ohlazený dřevěný kůl zaražený do země. Síť se upevnila v rozích k zemi, za kroužek se napnula po kůlu vzhůru a upevnila do zářezu v jeho horní části. Ke kroužku se na provázku spustil dolů snopeček obilných klásků. Zvěř podlezla vypnuté strany sítě, zatahala za obilný svazeček, tím se ze zářezu uvolnil kroužek, celá síť sjela dolů a uvěznila koroptve pod sebou.
Přestože se jednalo o odchytové zařízení fungující bez účasti myslivce, bylo je nezbytně nutné v nepříliš dlouhých intervalech kontrolovat, aby se chycená zvěř nepocuchala, zbytečně dlouho se nestresovala a aby ji nevybral některý predátor nebo nepovolaná osoba. Z tohoto důvodu se většinou poblíž sebe připravovalo více sněhovek, jejichž kontrola tak byla jednodušší.
- Rukávník bylo speciální zařízení používané především pro odchyt koroptví, ale výjimečně také pro odchyt mladých bažantů. Dnes se jedná o víceméně reliktní způsob odchytu, i když někde snad může být ještě výjimečně používán. Skládá se ze zábradel, nebes, můstku a bludníku.
Zábradla bývají složená z polí o výšce 50-70 cm a staví se v celkové délce okolo 10-15 metrů. Formují se do tvaru křídel, maskují se větvemi a travinami a mají za úkol svést pomalu natlačovanou zvěř do vlastního bludníku. Jeho první částí jsou nebesa, která tvoří rozšířenou a vyvýšenou předsíň. Další částí je protažený pytel, který má nálevkovitý tvar a ke konci se zužuje. V jeho první třetině se nachází samočinně se sklápějící můstek v podobě houpačky, který převážením zabraňuje zvěři v návratu.

NAHÁNĚNÍ A LOV POMOCÍ ŠTÍTU
K natlačování koroptví do nejrůznějších sítí se často používal tzv. štít. Byl to obraz pasoucí se krávy na plátně o rozměrech 2 krát 2 m, plátno bylo napnuto na rámu opatřeném dole bodcem, aby se dalo upevnit do země. Jindy se používala pouhá maska kravské hlavy, kterou nesl lovec na hlavě.
Použití štítu vycházelo z poznatku, že zvěř se pasoucího se dobytka nebojí, ale pomalu před ním ustupuje požadovaným směrem. Obdobně se bylo možno přiblížit i k pasoucím se husám, divokým kachnám při břehu apod.
- PŘÍKRAJNÍKY
Příkrajníky (přívlače, přívlačce, tyrasy) se používaly k lovu koroptví s pomocí ohařů. Pes vystavující zvěř byl i s okolní krytinou překryt obdélníkovou sítí, která byla na zadním konci opatřena olověnou zátěží. Na přední straně mívala síť v rozích dvě dřevěné tyče, za které byla se zdviženým čelem natažena přes hejnko. Koroptve byly po vyplašení do této sítě schytány. Délka sítě dosahovala až 15m (minimální délka pro odchyt koroptví se udávala asi 6m) a její šířka byla jen o málo menší.
Zvláštní malé příkrajníky se požívaly rovněž k lovu jezevců, lišek a králíků. Byly to čtvercové sítě o straně přes 1 m s olověnými zátěžemi v rozích. Podobné byly rovněž králičí nebo jezevčí měchy, které měly tvar pytle se zdrhovací šňůrou. Takovou sítí se po vpuštění psa nebo fretky pod zem překryl vsuk do nory a vypuzená zvěř byla lapena. Tyto sítě se také používaly jako doplněk při norování, kdy nebyl k dispozici dostatečný počet střelců. Přebytečné vsuky se pak jistily tímto způsobem.

Z hlediska současnosti stojí na tomto místě za zmínku také použití podražce a vlčku, poměrně dobře známých zařízení určených k odchytu drobné pernaté zvěře pod zásypy. Z hlediska dnešního zákonodárství je používání sítí obecně klasifikované jako zakázané s výjimkou odchytu živé zvěře za účelem zazvěřování nebo ornitologického výzkumu.

2. Popište způsoby lovu sluky.
- Sluka je chráněná, Lov sluky lesní je možný pouze na zvláštní povolení odboru životního prostředí příslušného okresního úřadu, a pokud myslivci o povolení lovu zažádali, zpravidla jim nebylo vyhověno, a proto již o lov ani nežádají.
- Klasickým loveckým způsobem byl lov sluky při jarním tahu. V té době se však sluka běžně lovila rovněž na tahu podzimním a při společných lovech vyháněním loveckým psem.

Hodně štěstí u zkoušek před komisí! :-)
Podporujeme:
Motto: Domov pro koroptev, krajina pro člověka. Na tom pracujeme. Zachraňme lipana a pstruha potočního